Bai tập hàm số 10

Đăng ngày 10/15/2009 11:51:57 AM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Hoàng Nguyễn Kinh | Lần tải: 46 | Lần xem: 43 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Tieát 12       BAØI TAÄP 

I. Kieåm tra baøi cuõ

 1) Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:   a) y =  b) y =

 2) Xeùt tính chn leû cuûa haøm soá:     y =

II. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi Dung

GV giao nhieäm vuï cho 3 HS

 

 

*GV kieåm tra vôû baøi taäp cuûa caùc HS coøn laïi

 

 

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*HS 1:  a)

Ñieàu kieän xaùc ñònh:

2x + 1

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS 2:     b)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :                       

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS3:  c)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS:

f(3)  = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1

f(2)  = (2)2 -2 = 2

*HS 1: Vôùi M(-1,6), ta coù:

      6 = 3(-1)2 -2(-1) +1

6 = 3 +2 +1 6 = 6 (thỏa)

Vaäy M(-1,6) thuoäc ñoà thò haøm soá     

       y = 3x2 -2x +1

*HS 2: Vôùi N(1,1)

       1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (voâ lyù)

Vaäy N(1,1) khoâng  thuoäc ñoà thò haøm soá y = 3x2 -2x +1

*HS 3: Vôùi P(0,1)

        1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 (thỏa)

Vaäy P(0,1) thuoäc ñoà thò haøm soá  

         y = 3x2 -2x +1

Baøi 1: Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 2 :Cho haøm soá:

Tính giaù trò cuûa haøm soá ñoù taïi x = 3, x = -1, x =2

 

Baøi 3 :Cho haøm soá:

      y = 3x2 -2x +1

Caùc ñieåm sau coù thuoäc ñoà thò haøm soá đ khoâng ?

       a) M(-1,6)

       b) N(1,1)

       c)  P(0,1)

 

 

 

 


*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

 

*GV coù theå höôùng daãn HS tính:

f(1) = 3

      f(-1) = 1

Suy ra : f(1) f(-1)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

HS1:    a)

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x)= = f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm chaún

*HS2:     b)

TXÑ: D = R thoaû tính chaát  

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2 f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

*HS3:  c) y = x3 + x

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x

          = - (x3 + x) = -f(x)

Vaäy haøm soá y = x3 + x laø haøm leû

*HS4 :  d) y = x2 + x +1

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1

        f(x)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chn, khoâng leû

Baøi 4 :Xeùt tính chn, leû cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c) y = x3 + x

d) y = x2 + x +1

VI/ CUÛNG COÁ TOAØN BAØI :

      Caâu 1 : Theá naøo laø haøm soá chn ? Theá naøo laø haøm soá leû ?

      Caâu 2 : Theá naøo laø haøm soá ñoàng bieán treân khoaûng (a;b) ?

      Caâu 3 : Haøm soá  coù taäp xaùc ñònh laø :

                    a) D=[0;+]\{-1}                         b) D=(\0;+]\{-1} 

                           c) D=[0;+]\{1/2}                        d) D=R 

VII/ DAËN DOØ :

 HS veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø chuaån bò baøi haøm soá y = ax+b

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bai tập hàm số 10, Toán học 10. . nslide chia sẽ tới mọi người đề thi Bai tập hàm số 10 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi Bai tập hàm số 10 trong chủ đề Toán học 10 được giới thiệu bởi bạn Hoàng Nguyễn Kinh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào thể loại Toán học 10 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Tiết 12 BÀI TẬP I,còn cho biết thêm Kiểm tra bài cũ 1) Tìm tập xác định của những hàm số: a) y = b) y = 2) Xét tính lẻ của hàm số: y = II, bên cạnh đó Bài mới : Hoạt động của cô giáo Hoạt động của học sinh Nội Dung  GV giao nhiệm vụ cho 3 HS *GV kiểm tra vở bài tập của những HS còn lại *GV nhận xét và cho điểm +GV giao nhiệm vụ cho HS +GV giao nhiệm vụ cho HS *GV nhận xét và cho điểm GV giao nhiệm vụ cho HS https://nslide.com/de-thi/bai-tap-ham-so-10.xekxuq.html