Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tieát 12       BAØI TAÄP 

I. Kieåm tra baøi cuõ

 1) Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:   a) y =  b) y =

 2) Xeùt tính chn leû cuûa haøm soá:     y =

II. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi Dung

GV giao nhieäm vuï cho 3 HS

 

 

*GV kieåm tra vôû baøi taäp cuûa caùc HS coøn laïi

 

 

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*HS 1:  a)

Ñieàu kieän xaùc ñònh:

2x + 1

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS 2:     b)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :                       

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS3:  c)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS:

f(3)  = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1

f(2)  = (2)2 -2 = 2

*HS 1: Vôùi M(-1,6), ta coù:

      6 = 3(-1)2 -2(-1) +1

6 = 3 +2 +1 6 = 6 (thỏa)

Vaäy M(-1,6) thuoäc ñoà thò haøm soá     

       y = 3x2 -2x +1

*HS 2: Vôùi N(1,1)

       1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (voâ lyù)

Vaäy N(1,1) khoâng  thuoäc ñoà thò haøm soá y = 3x2 -2x +1

*HS 3: Vôùi P(0,1)

        1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 (thỏa)

Vaäy P(0,1) thuoäc ñoà thò haøm soá  

         y = 3x2 -2x +1

Baøi 1: Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 2 :Cho haøm soá:

Tính giaù trò cuûa haøm soá ñoù taïi x = 3, x = -1, x =2

 

Baøi 3 :Cho haøm soá:

      y = 3x2 -2x +1

Caùc ñieåm sau coù thuoäc ñoà thò haøm soá đ khoâng ?

       a) M(-1,6)

       b) N(1,1)

       c)  P(0,1)

 

 

 

 


*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

 

*GV coù theå höôùng daãn HS tính:

f(1) = 3

      f(-1) = 1

Suy ra : f(1) f(-1)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

HS1:    a)

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x)= = f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm chaún

*HS2:     b)

TXÑ: D = R thoaû tính chaát  

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2 f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

*HS3:  c) y = x3 + x

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x

          = - (x3 + x) = -f(x)

Vaäy haøm soá y = x3 + x laø haøm leû

*HS4 :  d) y = x2 + x +1

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1

        f(x)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chn, khoâng leû

Baøi 4 :Xeùt tính chn, leû cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c) y = x3 + x

d) y = x2 + x +1

VI/ CUÛNG COÁ TOAØN BAØI :

      Caâu 1 : Theá naøo laø haøm soá chn ? Theá naøo laø haøm soá leû ?

      Caâu 2 : Theá naøo laø haøm soá ñoàng bieán treân khoaûng (a;b) ?

      Caâu 3 : Haøm soá  coù taäp xaùc ñònh laø :

                    a) D=[0;+]\{-1}                         b) D=(\0;+]\{-1} 

                           c) D=[0;+]\{1/2}                        d) D=R 

VII/ DAËN DOØ :

 HS veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø chuaån bò baøi haøm soá y = ax+b

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bai tập hàm số 10

Đăng ngày 10/15/2009 11:51:57 AM | Thể loại: Toán học 10 | Lần tải: 46 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bai tập hàm số 10, Toán học 10. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Bai tập hàm số 10 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Bai tập hàm số 10 trong chuyên mục Toán học 10 được chia sẽ bởi bạn Hoàng Nguyễn Kinh đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Toán học 10 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Tiết 12 BÀI TẬP I, tiếp theo là Kiểm tra bài cũ 1) Tìm tập xác định của những hàm số: a) y = b) y = 2) Xét tính lẻ của hàm số: y = II, cho biết thêm Bài mới : Hoạt động của thầy giáo Hoạt động của học sinh Nội Dung GV giao nhiệm vụ cho 3 HS *GV kiểm tra vở bài tập của những HS còn lại *GV nhận xét và cho điểm +GV giao nhiệm vụ cho HS +GV giao nhiệm vụ cho HS *GV nhận xét và cho điểm GV giao nhiệm vụ cho HS *GV có thể hướng dẫn

https://nslide.com/de-thi/bai-tap-ham-so-10.xekxuq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 10


Tiết 12 BÀI TẬP
I. Kiểm tra bài cũ
1) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = b) y =
2) Xét tính lẻ của hàm số: y =
II. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội Dung

GV giao nhiệm vụ cho 3 HS


*GV kiểm tra vở bài tập của các HS còn lại
*GV nhận xét và cho điểm

+GV giao nhiệm vụ cho HS+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểmGV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số là hàm không , không lẻ


+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểm


GV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số là hàm không chẳn, không lẻ

*GV có thể hướng dẫn HS tính:
f(1) = 3
f(-1) = 1
Suy ra : f(1) f(-1)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không chẳn, không lẻ
*HS 1: a)
Điều kiện xác định:
2x + 1 0 
Vậy tập xác định là 
*HS 2: b)
Điều kiện xác định : 
Vậy tập xác định là 
*HS3: c)
Điều kiện xác định :
 

Vậy tập xác định là
*HS:
f(3) = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1
f(2) = (2)2 -2 = 2
*HS 1: Với M(-1,6), ta có:
6 = 3(-1)2 -2(-1) +1
 6 = 3 +2 +1 6 = 6 ()
Vậy M(-1,6) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
*HS 2: Với N(1,1)
1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (vô lý)
Vậy N(1,1) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x2 -2x +1
*HS 3: Với P(0,1)
1 = 3(0)2 -2(0) + 1 1 = 1 ()
Vậy P(0,1) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
HS1: a) 
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x)= = f(x)
Vậy hàm số là hàm chẳn
*HS2: b) 
TXĐ: D = R thoả tính chất

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2 f(x)
Vậy hàm số là hàm không , không lẻ
*HS3: c) y = x3 + x
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x
= - (x3 + x) = -f(x)
Vậy hàm số y = x3 + x là hàm lẻ
*HS4 : d) y = x2 + x +1
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1
 f(x)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không , không lẻ
Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số:
a)
b)
c)

Bài 2 :Cho hàm số:

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3, x = -1, x =2

Bài 3 :Cho hàm số:
y = 3x2 -2x +1
Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số đ không ?
a) M(-

Sponsor Documents