BAI TAP VAT LI

Đăng ngày 3/23/2009 9:40:48 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Hoàn Trần | Lần tải: 3 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.37 M | Loại file: doc

 

PhÇn 1: Dao ®éng- sãng c¬ häc

C©u 1. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ cùc ®¹i khi :

  A. vËn tèc dao ®éng cùc ®¹i.B. vËn tèc dao ®éng b»ng kh«ng.

  C. dao ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng.D. tÇn sè dao ®éng lín.

C©u 2. Dao ®éng t¾t dÇn cã ®Æc ®iÓm :

A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian B. W dao ®éng b¶o toµn.

C. T dao ®éng kh«ng ®æi. D. v biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian.

C©u 3. dao ®éng lµ dao ®éng  tù do :

A. dao ®éng cña con l¾c lß xo. B. dao ®éng cña con l¾c ®ång hå.

C. dao ®éng cña cµnh c©y tr­íc giã.D. dao ®éng cña I xoay chiÒu.

C©u 4. Hai sãng nµo cã thÓ  giao thoa ®­îc víi nhau ?

  A. sãng c¬ däc vµ sãng c¬ ngang   B. sãng n­íc vµ sãng ©m.

  C. sãng ©m vµ sãng ®iÖn tõ.     D. sãng trªn d©y ®µn khi bÞ g¶y.

C©u 5. Mét sãng trßn trªn mÆt n­íc cã ®Æc ®iÓm ?

  A. biªn ®é sãng kh«ng ®æi.               B. tÇn sè sãng kh«ng ®æi.

  C. vËn tèc sãng gi¶m khi ra xa nguån. D. b­íc sãng thay ®æi khi ra xa nguån.

C©u 6. ®é to cña ©m tai c¶m gi¸c ®­îc phô thuéc vµo :

  A. c­êng ®é ©m.                                   B. c­êng ®é vµ tÇn sè ©m.

  C. tÇn sè ©m.                                              D. ©m s¾c cña ©m.

C©u 7. ¢m cña ng­êi ph¸t ra nghe kh¸ to v× :

  A.thanh qu¶n rang m¹nh.               B. do khoang miÖng vµ mòi.

  C. tÇn sè ©m kh¸ cao.            D. kh«ng khÝ truyÒn dÉn sãng ©m tèt.

C©u 8. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ®­îc lµ do :

  A. kh«ng bÞ m«I tr­êng c¶n trë.

B. qu¸n tÝnh vµ lùc ®iÒu hoµ t¸c dông vµo vËt.

C. ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng ®Çu.   

D. Th­êng xuyªn cã ngo¹i lùc t¸c dông.

C©u 9. Dao ®éng c¬ c­ìng bøc lµ lo¹i dao ®éng :

  A.X¶y ra do t¸c dông cña ngo¹i lùc.  

B.TÇn sè dao ®éng lµ tÇn så cña ngo¹i lùc.

C.Cã biªn ®é phô thuéc vµo tÇn sè ngo¹i lùc.  D.®iÒu hßa.   

C©u 11. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI  l1, l2 kh¸c l1 dao ®éng cïng chu k× T1=0.6 (s), T2=0.8(s) ®­îc cïng kÐo lÖch gãc α0 vµ bu«ng tay cho dao ®éng. Sau thêi gian ng¾n nhÊt bao  nhiªu th× 2 con l¾c l¹i ë tr¹ng th¸I nµy. ( bá qua mäi c¶n trë).

  A. 2(s).        B 2.4(s).  C. 2.5(s).             D.4.8(s).

C©u 12. con l¾c lß xo dao ®éng víi chu k× T= (s), ë li ®é x= 4 (cm/s) th× biªn ®é dao ®éng lµ :

  A. 2(cm) B. 2 (cm). C. 3(cm) D. kh«ng ph¶I kÕt qu¶ trªn.

C©u 13. dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh x=¸in(t + ).vËn tèc cùc ®¹i lµ vmax=8(cm/s) vµ gia tèc cùc ®¹i a(max)= 162(cm/s2), th× biªn ®é dao ®éng lµ:

  A. 3 (cm). B. 4 (cm). C. 5 (cm). D. kh«ng kÕt qu¶ trªn.

C©u 14. con l¾c lß xo dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng cã n¨ng l­îng toµn phÇn  E=2.10-2 (J)lùc ®µn håi cña lß xo F(max)=2(N).Lùc ®µn håi cña lß xo khi ë vÞ trÝ c©n b»ng lµ F= 2(N). Biªn ®é dao ®éng sÏ lµ :

  A. 2(cm).  B.3(cm).  C.4(cm).   D.kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn.

C©u 15. ë mét n¬I thÝ nghiÖm, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l1 th× dao ®éng víi chu ki T1=0.3 (s). con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l2 th× dao ®éng víi chu k× T2=0.4(s). chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu  dµI l=l1+l2 lµ :

   A.0.8(s).B. 0.6(s). C.0.5(s).   D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn.

C©u 16. Con l¾c lß xo dao ®éng ®øng. Nõu dïng vËt m1 th× chu k× dao ®éng lµ T1=0.6(s). nÕu dïng vËt m2 th× chu k× dao ®éng lµ T2=0.8 (s). nÕu dïng vËt m=m1+m2 th× chu k× dao ®éng lµ :

   A.3(s) B.2(s)  C.1(s)        D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn.

Cau 17. con l¾c lß so ®ang dao ®éng trªn ph­¬ng th¼ng ®øng th× cho gi¸ treo con l¾c ®I lªn nhanh dÇn ®Òu theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi gia tèc a khi ®ã :

A.VTCB thay ®æi.          B. biªn ®é  dao ®éng thay ®æi.

C. chu k× dao ®éng thay ®æi.

  D. c¸c yÕu tè trªn ®Òu kh«ng thay dæi.

C©u 18. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ khi ®éng n¨ng gi¶m ®I 2 lÇn so víi ®éng n¨ng max th× :

 1. thÕ n¨ng ®èi víi vÞ trÝ c©n b»ng t¨ng hai lÇn.  B. li ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn

C. vËn tèc dao ®éng gi¶m  2 lÇn

   D. Gia tèc dao ®éng t¨ng 2 lÇn.

C©u 19. vËn tèc trung b×nh mét dao ®éng ®iÒu hoµ trong thoi gian dµI :

   A. 16cm/s   B.20 cm/s. C. 30 cm/s  D. kh«ng ph¶I kÕt qu¶ trªn.

     BiÕt ph­¬ng tr×nh dao ®éng trªn lµ : x=4.sin 2t(cm).

C©u 20. Hai sãng kÕt hîp giao thoa víi nhau trong kh«ng khÝ : V©n cùc ®¹i thø nhÊt cã d=0.8(m) th× v©n cùc ®¹i thø 11 cã  d’= 1 (m).B­íc sãng lµ :

  A. 6 (cm).  B. 4(cm) C.  2 (cm).   D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn.

C©u 21. trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ th× :

  A. Gia tèc lu«n cïng h­íng víi vËn tèc. 

  B. Gia tèc lu«n h­íng vÒ VTCB vµ tû lÖ víi ®é dêi.

  C. Gia tèc dao ®éng cïng pha víi li ®é.

  D. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ biÕn ®æi ®Òu.

C©u 22. Dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh x=8sin(10+/6)(cm) th× gèc thêi gian :

   A. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm)             

   B. tuú chän.

   C. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm) vµ h­íng chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng.

   D. Lóc b¾t ®Çu dao ®éng.

C©u 23. Hßn bi ve l¨n trªn m¸ng cong lµ mét cung trßn nhá rÊt nh½n b¸n kÝnh R. M¸ng ®Æt sao cho t©m m¸ng ë trªn cao vµ r¬I vµo trung ®iÓm cña m¸ng. Bá qua mäi c¶n trë th× :

 1. Hai hßn bi dao ®éng ®iÒu hoµ.
 2. Hai hßn bi dao ®éng tù do.
 3. Hai hßn bi dao ®éng t¾t dÇn.
 4. Kh«ng ph¶I c¸c dao ®éng trªn.

C©u 24. Con l¾c ®¬n ®­îc coi lµ dao ®éng ®iÒu hoµ nÕu :

 1. D©y treo rÊt dµI so víi kÝch th­íc vËt.
 2. Gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100.
 3. Bá qua ma s¸t vµ c¶n trë cña m«I tr­êng.
 4. C¸c ý trªn.

C©u 25. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo :

 1. Biªn ®é dao ®éng.
 2. Gia tèc träng tr­êng t¸c ®éng vµo con l¾c.
 3. Gèc thêi gian vµ trôc to¹ ®é kh«ng gian.
 4. Nh÷ng ®Æc tÝnh cña con l¾c lß xo.

C©u 26. Gãc pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ phô thuéc vµo :

 1. Gèc thêi gian.
 2. Gèc thêi gian vµ hÖ trôc to¹ ®é kh«ng gian.
 3. VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng.
 4. TÇn sè cña dao ®éng.

C©u 27. BiÓu thøc vµ ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ lµ :

 1. Gièng nhau.                B,Kh¸c nhau.
 2. Gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng th× gièng nhau.
 3. Gèc thêi gian ë VTCB th× gièng nhau

C©u 28. Con l¾c lß dao ®éng ®iÒu hoµ trªn ph­¬ng ngang th× :

 1. Lùc ®iÒu hoµ lµ lùc ®µn håi.
 2. Lùc ®iÒu hoµ lµ hîp lùc ®µn håi vµ träng lùc.
 3. Lùc ®iÒu hoµ lµ träng lùc.
 4. Kh«ng ph¶I c¸c ý trªn.

C©u 29. H×nh chiÕu cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn quü ®¹o b¸n kÝnh R lªn mét ®­êng th¼ng trong mÆt ph¼ng quü ®¹o cã ph­¬ng tr×nh d¹ng :

  A. x=Rsin(t+)     B. x=Rcost.  C. x=x0+Rsint                           D. Cã thÓ 1 trong c¸c ph­¬ng tr×nh trªn.

C©u 30. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ gièng nhau khi :

  A. Cïng tÇn sè.                            B. Cïng biªn ®é.

  C. Cïng pha.                                D. TÊt c¶ c¸c ý trªn.

C©u 31. Trong 1 dao ®éng ®iÒu hoµ :

 1. VËn tèc gi¶m dÇn th× gia tèc gi¶m dÇn.
 2. Gia tèc lu«n ngù¬c pha víi li ®é.
 3. VËn tèc nhanh pha h¬n li ®é /2
 4. Gia tèc, vËn tèc vµ li ®é dao ®éng víi c¸c tÇn sè vµ pha kh¸c nhau

C©u 32. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ph¶I mÊt t=0.025 (s) ®Ó ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp theo còng nh­ vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt ®­îc :

  A. Chu k× dao ®éng lµ 0.025 (s)                  B. TÇn sè dao ®éng lµ 20 (Hz)

  C. Biªn ®é dao ®éng lµ 10 (cm).                 D. Pha ban ®Çu lµ /2

C©u 33. VËt cã khèi l­îng 0.4 kg treo vµo lß xo cã K=80(N/m). Dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 10 (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ :

  A. 5 (m/s2)                      B.  10 (m/s2)

  C. 20 (m/s2)                    D.  -20(m/s2)

C©u 34. VËt khèi l­îng m= 100(g) treo vµo lß xo K= 40(N/m).KÐo vËt xuèng d­íi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho vËt vËn tèc 20 (cm/s) h­íng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng th× biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ :

 1. B.
 2. D.

C©u 35. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l dao ®éng víi chu k× T trong träng tr­êng tr¸I ®Êt g. Nõu cho con l¾c nµy vµo trong thang m¸y chuyÓn ®éng ®Ó träng l­îng gi¶m 2 lÇn th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lóc nµy sÏ :

  A. gi¶m 2 lÇn.                       B. T¨ng       lÇn.

  C. Kh«ng ®æi.                       D. KÕt qu¶ kh¸c kÕt qu¶ trªn.

C©u 36. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc nhá. Chu k× cña nã kh«ng ®æi khi nµo ?

  A. Thay ®æi chiÒu dµI cña con l¾c.              B. Thay ®æi khèi l­îng vËt nÆng.

  C. T¨ng biªn ®é gãc ®Õn 300.                      D. Thay ®æi gia tèc träng tr­êng.

C©u 37. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc α0. Th× c¬ n¨ng cña nã lµ :

  A. mgl(1-cosα0)/2.                      B. mgl(1-cosα0).

  C. mgl(1+cosα0).                        D. mgl α02.

C©u 38. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vµo lß xo ®é cøng K=40N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng ngang, lß xo biÕn d¹ng cùc ®¹i lµ 4 (cm).ë li ®é x=2(cm) nã cã ®éng n¨ng lµ :

  A. 0.048 (J).                       B. 2.4 (J).

  C. 0.024 (J).                       D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

C©u 39. Biªn ®é dao ®éng c­ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo :

 1. Pha ban ®Çu cña lùc tuÇn hoµn t¸c dông vµo vËt.
 2. Biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
 3. TÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
 4. Lùc c¶n m«I tr­êng t¸c dông vµo vËt.

C©u 40. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng cïng tÇn sè kh«ng phô thuéc vµo:

 1. Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø nhÊt.
 2. Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø 2.
 3. Dé lÖch pha gi÷a 2 dao ®éng.
 4. TÇn sè c¸c dao ®éng thµnh phÇn.

C©u 41. Sãng ngang lµ sãng :

 1. Lan truyÒn theo ph­¬ng ngang.
 2. C¸c phÇn tö sãng dao ®éng trªn ph­¬ng ngang.
 3. C¸cc phÇn tö sãng dao ®éng vu«ng gãc víi ph­¬ng truyÒn.
 4. Lan truyÒn trong chÊt khÝ.

C©u 42. Sãng c¬ lan truyÒn trong m«I tr­êng :

  A. Ch©n kh«ng.                                            B. C¸c m«I tr­êng.

  C. M«I tr­êng khÝ chØ cã sãng däc.             D. M«I tr­êng r¾n vµ láng chØ cã sãng ngang.

C©u 43. Khi cã sãng dõng trªn 1 sîi d©y ®µn håi th× :

 1. Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ngõng lan truyÒn.
 2. C¸c ®iÓm trªn d©y ngõng chuyÓn ®éng.
 3. Trªn d©y cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i xen kÏ nh÷ng ®iÓm kh«ng dao ®éng.
 4. Trªn d©y chØ cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i

C©u 44. Hai song giao thoa ë mét m«I tr­êng khi :

 1. Chóng lan truyÒn ng­îc chiÒu nhau.
 2. Chóng dao ®éng cïng pha t¹i mäi ®iÓm chóng gÆp nhau.
 3. 2 nguån sãng cã cïng biªn ®é.
 4. 2 nguån sãng cïng tÇn sè vµ cïng pha.

C©u 45. Ph­¬ng tr×nh sãng t¹i mét ®iÓm trong m«I tr­êng cã sãng truyÒn qua cã d¹ng nµo ?

  A. u=asin(t+).                      B. u=asin(t-d/).

  C. u=asin2(t/T-d/).               D. u= asin(t+d/).

C©u 46. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC  ®ãng kÝn khi tô ®· tÝch ®iÖn lµ :

A. Dao ®éng tù do.                   B. Dao ®éng ®iÒu hoµ.

C. Dao ®éng c­ìng bøc.           D. Sù tù dao ®éng.

C©u 47. C©u nãi nµo kÕt luËn sai vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®«ng LC lý t­áng ?

 1. N¨ng l­îng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng tõ tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng l­îng tõ tr­êng tËp trung ë cuén c¶m.
 2. N¨ng l­îng ®iÖn tr­êng vµ n¨ng l­îng tõ tr­êng dao ®éng cïng tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua cuén c¶m.
 3. Khi n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng gi¶m th× n¨ng l­îng tõ tr­êng t¨ng vµ ngù¬c l¹i.
 4. ë mäi thêi ®iÓm n¨ng l­îng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC kh«ng ®æi.

C©u 48. Sãng ®iÖn tõ lµ :

 1. Sãng lan truyÒn trong c¸c m«I tr­êng ®µn håi.
 2. Sãng cã ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng dao ®éng cïng pha cïng tÇn sè.
 3. Sãng cã hai thµnh phÇn ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng dao ®éng cïng ph­¬ng.
 4. Sãng cã n¨ng l­îng tû lÖ víi b×nh ph­¬ng cña tÇn sè.

C©u 49. M¹ch LC trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× khi ho¹t ®éng lµ :

 1. Nguån ph¸t sãng ®iÖn tõ.
 2. M¹ch dao ®éng hë.
 3. Nguång dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi mäi tÇn sè.
 4. Nguån dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi tÇn sè riªng cña m¹ch LC.

C©u 50. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua tô ®iÖn lµ do :

 1. C¸c h¹t mang ®iÖn tù do dao ®éng tõ b¶n cùc nµy sang b¶n cùc kia.
 2. Trong tô cã mét ®iÖn tõ tr­êng biÕn thiªn cïng tÇn sè víi nguån ®iÖn xoay chiÒu.
 3. ChÊt ®iÖn m«i cña tô dÉn ®iÖn xoay chiÒu
 4. Trong tô ®iÖn cã mét dßng ®iÖn sinh ra nhê sù dÞch chuyÓn cã h­íng cña c¸ ®iÖn tÝch.

                               Chän c©u sai .

C©u 51. Trong mét dao ®éng ®iÒu hoµ th× :

 1. Biªn ®é phô thuéc vµo n¨ng l­îng kÝch thÝch ban ®Çu.
 2. ThÕ n¨ng ë li ®é x lu«n b»ng kx2/2.
 3. Pha ban ®Çu phô thuéc vµo gèc thêi gian vµ chiÒu d­¬ng trôc to¹ ®é.
 4. Li ®é, vËn tèc, gia tèc dao ®éng cïng tÇn sè.

C©u 52. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trong träng tr­êng tr¸I ®Êt th× :

A. Biªn ®é kh«ng phô thuéc vµo khèi l­îng vËt nÆng.

 1. TÇn sè kh«ng phô thuéc biªn ®é.
 2. TÇn sè chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña con l¾c.
 3. Bá qua c¶n trë vµ biªn ®é nhá th× dao ®éng ®iÒu hoµ.

C©u 53.

 1. Tæng hîp dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 1 dao ®éng ®iÒu hoÇ.
 2. Bá qua c¶n trë vµ trong giíi h¹n ®µn håi th× con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ.
 3. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trªn mÆt ®Êt lµ dao ®éng tù do.
 4. ®ång hå qu¶ l¾c treo t­êng ch¹y ®óng vÒ mïa hÌ th× sÏ ch¹y sai vÒ mïa ®«ng.

C©u 54.

 1. VËn tèc truyÒn sãng lµ vËn tèc chuyÓn ®éng cña ph©n tö m«I tr­êng khi sãng truyÒn qua.
 2. B­íc sãng lµ kho¶ng c¸ch hai ®iÓm dao ®éng cïng pha gÇn nhau.
 3. TÇn sè sãng lµ tÇn sè dao ®éng cña nguån ph¸t sãng.
 4. N¨ng l­îng sãng t¹i mçi ®iÓm tû lÖ víi b×nh ph­¬ng biªn ®é sãng t¹i ®ã.

C©u 55.

 1. Sãng ®iÖn tù lan truyÒn kh«ng cÇn nhê vµo m«I tr­êng.
 2. Sãng ®iÖn tõ lµ sù lan truyÒn 1 ®iÖn tõ tr­êng biÕn thiªn theo  thêi gian.
 3. B­íc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f trong mét m«I tr­êng lµ =c/f.
 4. N¨ng l­îng sãng tû lÖ víi luü thõa bËc 4 cña tÇn sè.

C©u 56.

 1. Sãng ©m, sãng siªu ©m, h¹ ©m cã cïng b¶n chÊt vËt lý.
 2. Sãng ©m, siªu ©m, h¹ ©m cã ®Æc tÝnh sinh lý kh¸c nhau.
 3. Trong mét m«I tr­êng sãng siªu ©m truyÒn nhanh h¬n sãng ©m.
 4. Trong mét m«I tr­êng b­íc sãng ©m lín h¬n b­íc sãng siªu ©m.

C©u 57.

 1. C¸c sãng t¹o ra lµ do sù lan truyÒn dao ®éng.
 2. VËn tèc truyÒn sãng trong c¸c m«I tr­êng kh¸c nhau th× kh¸c nhau.
 3. Nguån dao ®éng ®øng dinh ra sãng däc, nguån dao ®éng ngang sinh ra sãng ngang.
 4. M«I tr­êng r¾n truyÒn ®­îc c¶ songs däc vµ sãng ngang.

C©u 58.

 1. ¢m võa cã ®Æc tÝnh sinh lý võa cã ®Æc tÝnh vËt lý.
 2. ¢m cã ®Æc tÝnh sinh lý do cÊu t¹o cña tai ng­êi.
 3. Nh¹c ©m lµ dao ©m ®µn, nh¹c ph¸t ra.
 4. ¢m tai nghe ®­îc ph¶i cã ®é to nhá nhÊt lµ 0 (dB).

C©u 59.

 1. N¨ng l­îng t¹i mçi ®iÓm cña sãng c¬ gi¶m dÇn khi ra xa nguån.
 2. Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo thêi gian vµ kh«ng gian.
 3. 2 ®iÓm trªn 1 ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau d th× dao ®éng lÖch pha gãc =2d/.
 4. Trong mét m«i tr­êng sãng cã tÇn sè cµng cao th× truyÒn ®I cµng nhanh.

C©u 60.

 1. 2 sãng kÕt hîp th× giao thoa ®­îc víi nhau.
 2. 2 nguån sãng gièng nhau khi cã cïng biªn ®é vµ tÇn sè.
 3. Giao thoa lµ 1 ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh sãng.
 4. 2 sãng kÕt hîp truyÒn ng­îc chiÒu nhau trªn 1 ph­¬ng th× t¹o ra sãng dõng.

                                        Chän c©u tr¶ lêi ®óng.

C©u 61. trªn 1 d©y ®µn cã sãng dõng th× chiÒu dµI cña d©y lµ :

  A. /4.      B. /2.  C. n/2                     D. n.

C©u 62. ¢m s¾c lµ ®Æc tÝnh sinh lý gióp ng­êi ta ph©n biÖt ®­îc :

  A. C¸c ©m kh¸c nhau.              B. C¸c ©m cïng tÇn sè.

  C. C¸c ©m cïng ®é to.             D. C¸c ©m cïng ®é cao vµ ®é to.

C©u 63. Tai ng­êi ph©n biÖt ®­îc c¸c ©m cïng tÇn sè, cïng ®é to la` do :

 1. C«ng suÊt c¸c nguån ©m kh¸c nhau.
 2. C­êng ®é ©m t¸c dông vµo tai kh¸c nhau.
 3. ¢m s¾c c¸c nguån ©m kh¸c nhau.
 4. C¸c nguån ©m c¸ch tai kho¶ng kh¸c nhau

C©u 64.

 1. Giao thoa lµ sù tæng hîp c¸c sãng.
 2. TÇn sè dao ®éng lµ sè chu k× trong 1 gi©y.
 3. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo cµng nhá th× chu k× dao ®éng cµng ng¾n.
 4. ë cïng 1 n¬i con l¾c ®¬n dao ®éng trong ch©n kh«ng víi chï lín h¬n khi dao ®éng trong kh«ng khÝ.

C©u 65.

 1. B­íc sãng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha.
 2. Nh÷ng ®iÓm trªn 1 songs trßn c¸ch t©m sãng k th× dao ®éng cïng pha víi nguån.
 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn 1 tia sãng lµ (k+1/2)
 4. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng ng­îc pha trªn 1 tia sãng lµ k.

C©u 66.

 1. C­êng ®é ©m lín h¬n th× tai c¶m gi¸c thÊy ©m to h¬n.
 2. ¢m cã tÇn sè cµng cao th× nghe cµng thanh.
 3. ¢m cã tÇn sè 10(Hz) nghe trÇm h¬n ©m cã tÇn sè 100 (Hz).
 4. Nãi chung nghe giäng n÷ thÝch h¬n nghe giäng nam

C©u 67. HiÖn t­îng céng h­ëng c¬ lµ :

 1. HiÖn t­îng mét dao ®éng c­ìng bøc cã biªn ®é lín.
 2. HiÖn t­îng x¶y ra khi lùc c­ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®«ng riªng cña hÖ dao ®éng.
 3. HiÖn t­îng biªn ®é ®­îc t¨ng c­êng.
 4. HiÖn t­îng dao ®éng c­ìng bøc trong m«I tr­êng kh«ng cã c¶n trë.

C©u 68. C©u nµo sai ?

 1. Dao ®éng duy tr× x¶y ra kh«ng do lùc  t¸c dông.
 2. C¸c dao ®éng tù do ®Òu t¾t dÇn.
 3. Mäi dao ®éng ®iÒu hoµ ®Òu cã chu k× x¸c ®Þnh.
 4. C¸c dao ®éng tuÇn hoµn lµ ®iÒu hoµ.

C©u 69. Møc c­êng ®é ©m nµo ®ã t¨ng thªm 20 (dB) th× c­êng ®é ©m ®· t¨ng lªn :

  A. 10 lÇn.                         B. 100 lÇn.

  C. 1000 lÇn.                     D. kÕt qu¶ kh¸c.

 

 

 

C©u 70. Ph­¬ng tr×nh sãng lan truyÒn trªn ph­¬ng Ox lµ u=2sin(0,02x+4t)(cm). X lµ to¹ ®é tÝnh b¨ng (cm) th× :

  A. B­íc sãng =10 (cm).                    B. TÇn sè f=20 (Hz).

  C. VËn tèc sãng v=200(cm/s)             D. Li ®é sãng lµ 2 (cm).

C©u 71. M¹ch dao ®éng lý t­ëng : C=50 F, L=5mH. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu b¶n cùc tô lµ 6(v) th× dßng ®iÖn cùc ®¹i ch¹y trong m¹ch lµ :

  A. 0.6 (A).                         B. 0.7 (A).

  C. 0.06 (A).                       D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 72. M¹ch dao ®éng lý t­ëng LC, khi dïng tô C1 th× tÇn sè lµ f1=30 kHz, khi dïng tô C2 th× tÇn sè riªng f2=40 kHz. Khi dïng tô C1 vµ C2 ghÐp song song th× tÇn sè dao ®éng riªng lµ :

  A. 24 kHz.                                    B. 38 kHz.

  C. 50 kHz.                                    D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 73. M¹ch dao ®éng lý t­ëng LC. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô lµ Umaxth× gi¸ trÞ dßng ®iÖn qua m¹ch lµ Imax b¨ng bao nhiªu ?

 1. B.
 2. D.

C©u 74. M¹ch chän sãng trong m¸y thu thanh cã L=5.10-6 (H),

C=2.10-8(F),R=0 th× thu ®­îc sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng b»ng bao nhiªu ?

(c=3.10-8(m/s), 2=10)

  A. 590 (m)         B. 600 (m).  610 (m).       D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 75. M¹ch dao ®éng lý t­ëng LC. C=0.5 F, hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn 2 b¶n tô lµ 6 (v) th× n¨ng l­îng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng lµ :

  A. 8.10-6(J).                                B. 9.10-6(J).

  C. 9.10-7(J).                                D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 76. M¹ch dao ®éng LC : L= 1,6.10-4(H), C=8F, R≠0. Cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt p=0,625 (mW) th× duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n cùc tô lµ Umax=5(v). §iÖn trë thuÇn cña m¹ch lµ :

  A. 0,1 ().                      B. 1 ().

  C. 0,12 ().                    D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 77. M¹ch dao ®éng lý t­ëng LC : C=2,5(F), L=10-4(H). chän lóc t=0 th× Imax=40(mA) th× biÓu thøc ®iÖn tÝch trªn hai b¶n cùc tô lµ :

  A. q=2.10-9sin(2.10-7t).                             B. q=2.10-9sin(2.10-7t+/2).

  C. q=2.10-9sin(2.10-7t-/2).                      D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 78. Sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=3(MHz) truyÒn trong thuû tinh cã n=1.5 th× b­íc sãng lan truyÒn lµ :

  A. 40 (m).    B. 70 (m) C. 50 (m).          D. kÕt qu¶ kh¸c.

C©u 79. sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=300(MHz) lµ :

  A. Sãng dµi.      B. sãng trung.

  C. Sãng ng¾n       D. Sãng cùc ng¾n.

C©u 80. Nguyªn t¾c ph¸t sãng ®iÖn tõ lµ ph¶i :

 1. Dïng m¹ch dao ®éng LC dao ®éng ®iÒu hoµ.
 2. §Æt nguån xoay chiÒu vµo 2 ®Çu m¹ch LC.
 3. KÕt hîp m¹ch chän sãng LC víi anten.               
 4. KÕt hîp  m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi anten

C©u 81. Trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× th× bé phËn ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng l­îng bï cho m¹ch LC lµ bé phËn nµo ?

 1. Trandito.      
 2. Cuén L’ vµ tô C’
 3. Nguån ®iÖn kh«ng ®æi.
 4. M¹ch dao ®éng LC.

C©u 82. C©u nãi nµo kh«ng ®óng :

 1. Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ mét l dao ®éng tù do.
 2. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ 1 dao ®éng tù do.
 3. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ mét dao ®éng t¾t dÇn.
 4. Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå treo t­êng lµ sù t ù dao ®éng.

C©u 83. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh x= 10sin(/2-2t). NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng ?

 1. Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x=10
 2. Biªn ®é A=10
 3. Chu k× T=1(s)
 4. Pha ban ®Çu =-/2.

C©u 84. Dao ®éng cã ph­¬ng tr×nh x=8sin(2t+/2) (cm), nã ph¶i mÊt bao lau ®Ó ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ li ®é x1=4(cm) h­íng ng­îc chiÒu d­¬ng cña trôc to¹ dé:

  A. 0,5 (s)                              B. 1/3 (s)

  C. 1/6 (s)                              D. KÕt qua kh¸c.

C©u 85. C©u nãi nµo kh«ng ®óng vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ :

 1. Thêi gian dao ®éng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ra biªn b»ng thêi gian ®i ng­îc l¹i.
 2. Thêi gian ®i qua VTCB 2 lÇn liªn tiÕp lµ 1 chu k×.
 3. T¹i mçi li ®é cã 2 gi¸ trÞ cña vËn tèc.
 4. Gia tèc ®æi dÊu th× vËn tèc cùc ®¹i

C©u 86. Con l¾c ®on l=1(m). Dao ®éng trong träng tr­êng g=2(m/s2); khi dao ®éng cø d©y treo th¼ng ®øng th× bÞ v­íng vµo 1 c¸I ®inh ë trung ®iÓm cña d©y. Chu k× dao ®éng cña con l¾c sÏ lµ :

  A. 2 (s).                                   B. 3 (s).

  C. (1+…) (s).                          D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 87. Con l¾c ®¬n g¾n trªn xe «t« trong träng tr­êng g, «t« chuyÓn ®éng víi a=g/… th× ë VTCB d©y treo con l¾c lËp víi ph­¬ng th¼ng ®øng gãc α lµ:

  A. 600                                     B. 450

  C. 300                                     D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 88. Con l¾c ®¬n : khèi l­îng vËt nÆng m=0,1 (kg), dao ®«ng víi biªn ®é gãc α =60  trong träng tr­êng g=2(m/s2) th× søc c¨ng cña d©y lín nhÊt lµ :

 1. B.
 2. D.

C©u 89. Con l¾c to¸n : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao ®éng trong träng tr­êng g=9,8(m/s2) khi kh«ng ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng bï th× sau 5 chu k×  biªn ®é gãc gi¶m tõ 50 xuèng 40. DÓ duy tr× dao ®éng th× c«ng suÊt bé m¸y cung cÊp n¨ng l­îng cho nã lµ :

  A.

C©u 90. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn th× ®¹i l­îng vËt lý nµo kh«ng thay ®æi :

 1. Biªn ®é                  B. Chu C. C¬ n¨ng  D. TÇn sè gãc.

C©u 91. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng th¼ng ®øng trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn ®Òu, ®¹i l­îng vËt lý nµo thay ®æi :

 1. VTCB.  B. Chu k×  C. C¬ n¨ng   D. Biªn ®é.

C©u 92. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l=0,25 (m) thùc hiÖn 6 dao ®éng bÐ trong 12(s). khèi l­îng con l¨c m=1/(52) (kg) th× trong l­îng cña con l¾c lµ :

   A. 0,2 (N)                                B. 0,3 (N)

   C. 0,5 (N)                                D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 93. Trong cïng 1 kho¶ng thêi gian, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 thùc hiÖn ®­îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c ®¬n cã cã chiÒu dµI l2 thùc hiªn ®­îc 6 dao ®éng  bÐ. HiÖu chiÒu dµi hai con l¾c lµ 48(cm) th× t×m ®­îc :

   A. l1=27(cm) vµ l2=75(cm)                     B. l1=75(cm) vµ l2=27(cm)

   C. l1=30(cm) vµ l2=78(cm)                     D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 94. Con l¾c to¸n dao ®éng bÐ ë trªn mÆt ®Êt cã nhiÖt ®é t10, ®­a con l¾c nµy lªn ®é cao h th× chu k× dao ®éng bÐ vÉn kh«ng ®æi. C©u nãi nµo ®óng ?

 1. ë ®é cao h nhiÖt ®é nhá h¬n t10.
 2. ë ®é cao h nhiÖt ®é lín h¬n t10.
 3. ë ®é cao h gia tèc träng tr­êng gi¶m.
 4. ë ®é cao h d©y treo vµ gia tèc träng tr­êng cïng gi¶m n lÇn.

C©u 95. ChÊt ®iÓm khèi l­îng m=0,01(kg) dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mét ®o¹n th¼ng 4(cm) víi tÇn sè f=5(Hz). t=0 chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng cña quü ®¹o. Hîp lùc t¸c dông vµo chÊt ®iÓm lóc t=0,95(s) lµ :

  A.

 

C©u 96. Con l¾c ®¬n cã qu¶ cÇu b»ng s¾t dao ®éng bÐ víi chu k× T. §Æt nam ch©m hót con l¾c víi lùc F th× nã dao ®éng víi chu k× T’=1.1T. Lùc F h­íng theo ph­¬ng :

  A. §øng th¼ng lªn trªn.                          B. §øng th¼ng xuèng d­íi.

  C. H­íng ngang.                                    D. Mét ph­¬ng kh¸c.

C©u 97. D©y treo con l¾c ®¬n bÞ ®øt khi søc c¨ng T > 2P. Víi bbiªn ®é gãc α b»ng bao nhiªu th× d©y ®øt ë VTCB ?

  A. 300                              B. 600

  C. 450                              D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 98. §Æt con l¾c ®¬n dµi lu«n dao ®éng vøi chu k× T  gÇn 1 con l¾c ®¬n kh¸c cã chu k× dao ®éng T1=2(s). Cø sau Δt=200(s) th× tr¹ng th¸i dao ®éng cña hai con l¾c l¹i gièng nhau. Chu k× dao ®éng lµ :

  A.

 

 

C©u 99. chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1, gia tèc  träng tr­¬ng g1 lµ T1; Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l2, gia tèc träng tr­êng g2=g1/n lµ T2 b»ng :

  A.

 

 

C©u 100. Con l¾c ®¬n dao ®éng trong mét toa xe ®øng yªn víi chu k× T. chu k× dao ®éng sÏ thay ®æi khi nµo ?

 1. Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lªn cao.
 2. Toa xe chuyÓn ®éng th¨nggr ®Òu xuèng thÊp.
 3. Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph­¬ng ngang.
 4. Toa xe chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang.

C©u 101. BiÓu thøc nµo kh«ng ph¶i c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n chiÒu dµI l dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh : α = α 0sint.

  A. w=mv2/2 + mgl(1-cos α)                      B. w=mgl(1-cos α)

  C. w=mgl(cos α -cos α 0                         D.mgl α 02/2

PhÇn 2: dßng ®iÖn xoay chiÒu

C©u 102. C©u nãi nµo kh«ng ®óng :

 1. Dßng ®iÖn cã c­êng ®é biÕn ®æi tuÇn hoµn theo thêi gian lµ dßng ®iªn xoay chiÒu.
 2. Dßng ®iÖn biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian lµ dßng xoay chiÒu.
 3. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu m¹ch.
 4. Dßng ®iÖn xoay chiÒu phæ biÕn cã tÇn sè 50(Hz) vµ 60(Hz).

C©u 103. C©u nµo ®óng ?

 1. Dßng ®iÖn xoay chiÒu lu«n lÖch pha víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch.
 2. Dßng ®iÖn hiÖu dông b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña nã.
 3. Dßng ®iÖn tøc thêi chØ ®o ®­îc b¨ng ampe kÕ.
 4. Dßng ®iÖn cùc ®¹i trong ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn trë thuÇn cã thÓ ®¹t v« cïng khi thay ®æi tÇn sè.

C©u 104. C©u nµo ®óng ?

 1. C­êng ®é dßng xoay chiÒu ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch I=u/R.
 2. C­êng ®é dßng xoay chiÒu ®¹t cùc ®¹i th× m¹ch tiªu thÞ cã c«ng suÊt cùc ®¹i.
 3. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã t¸c dông ho¸ häc.
 4. C­êng ®é dßng xoay chiÒu hiÖu dông lµ mét kh¸I niÖm lý thuyÕt kh«ng cã thùc.

C©u 105. C©u nµo kh«ng ®óng ?

 1. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cos=R/Z.
 2. BiÕt hÖ sè c«ng suÊt vÉn ch­a biÕt ®­îc =(I,U).
 3. HÖ sè c«ng suÊt cña cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m kh¸c kh«ng.
 4. HÖ sè c«ng suÊt phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu qua m¹ch.

C©u 106. BiÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nµo kh«ng ®óng ?

  A. P=UIcos.                            B. P=U0I0cos/2.

  C. P=I2Zcos                            D. P=U2R/Z2

C©u 107. Trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh x¶y ra hiÖn t­îng céng h­ëng ®iÖn khi nµo ? C©u nµo kh«ng ®óng ?

 1. TÇn sè nguån xoay chiÒu b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch  2=1/LC.
 2. §o¹n m¹ch cã R vµ ZL=ZC.
 3. §o¹n m¹ch kh«ng cã R vµ ZL=ZC.
 4. TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng tÇn sè cña nguån xoay chiÒu.

C©u 108. C©u nµo sai ?

 1. C«ng suÊt tøc thêi cña dßng ®iÖn xoay chiÒu dao ®éng kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu.
 2. Trong 1(s) dßng xoay chiÒu cã 50 lÇn b»ng kh«ng th× tÇn sè dßng ®iÖn lµ 50(Hz).
 3. Dßng xoay chiÒu cã tÇn sè cµng cao th× ®i qua tô cµng dÔ.
 4. Cuén c¶m c¶n trë dßng xoay chiÒu lµ do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.

C©u 109. §o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt ZL=2ZC vµ ZC=R th× hÖ sè c«ng suÊt trong ®o¹n m¹ch lµ :

  A. 0.5                            B.

 

C©u 110. GhÐp 1 tô ®iÖn cã ZC=50() nèi tiÕp víi yÕu tè nµo ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua nã trÔ pha hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu ®o¹n m¹ch gãc /4 :

 1. Cuén thuÇn c¶m cã ZL=50()
 2. §iÖn trë thuÇn R=50()
 3. §iÖn trë thuÇn R=50() nèi tiÕp víi cuén thuÇn c¶m ZL=100()
 4. Kh«ng cã c¸ch nµo

C©u 111. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp cã i sím pha h¬n hiÖu ®iªn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gãc 0<</2 th× kÕt luËn nµo ®óng ?

 1. §o¹n m¹ch kh«ng cã cuén c¶m.
 2. §o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp cã tÝnh dung kh¸ng.
 3. §o¹n m¹ch xoay chiÒu kh«ng cã ®iÖn trë thuÇn.
 4. §o¹n m¹ch xoay chiÒu cã ZL=ZC.

C©u 112. C©u nãi nµo ®óng vÒ m¸y ph¸t ®iÖn kiÓu c¶m øng ?

 1. M¸y cã r«to lµ phÇn øng, ®iÖn ®­îc lÊy ra m¹ch ngoµi nhê bé gãp ®iÖn.
 2. Hai thanh quet nèi víi hai ®Çu m¹ch ngoµi vµ lu«n tr­ît trªn 2 vµnh khuyªn khi r«to quay.
 3. Bé gãp ®iÖn lµ n¬i cã thÓ g©y ra sù phãng ®iÖn hå quang
 4. C¸c c©u nãi trªn ®Òu ®óng.

C©u 113. Hai m¸y dao ®iÖn 1 fa : r«to m¸y 1 cã 2 cÆp cùc tõ quay víi tèc ®é 1500vßng/phót, r«to m¸y 2 cã 6 cÆp cùc tõ th× ph¶i quay víi tèc ®é nµo ®Ó cã thÓ ®Êu 2 nguån song song ?

  A. 103vßng/phót                                   B. 1500 vßng/phót.

  C. 500 vßng/phót.                                D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 114. C©u nµo nãi ®óng vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 fa ?

 1. Dßng 3 pha lµ hÖ thèng 3 dßng xoay chiÒu 1 fa.
 2. Dßng 3 fa t¹o bëi m¸y dao ®iÖn 3 fa.
 3. Dßng 3 fa cã thÓ ®­îc sinh ra bëi 3 m¸y dao ®iÖn 1 fa.
 4. C¸c c©u nãi trªn ®Òu ®óng.

C©u 115. C©u nãi nµo sai ?

 1. PhÇn øng m¸y dao ®iÖn 3 fa cã 3 cuén d©y gièng nhau ®Æt lÖch nhau 1200 trªn mét vßng trßn.
 2. PhÇn øng cña m¸y dao ®iÖn 3 fa gäi lµ stato.
 3. Stato cña m¸y dao ®iÖn 3 fa vµ ®éng c¬ ®iÖn 3 fa hoµn toµn gièng nhau vÒ nguyªn t¾c.
 4. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai.

C©u 116. Trong m¹ch ®iÖn 3 fa cã t¶i ®èi xøng, khi c­êng ®é dßng ®iÖn ë 1 fa cùc ®¹i th× dßng ®iÖn ë 2 fa cßn l¹i cã c­êng ®é nµo lµ ®óng ?

  A. B»ng kh«ng.                      

  B. B»ng 1/2  c­êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ ng­îc chiÒu víi dßng ®iÖn trªn.

  C. B»ng 1/2  c­êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ cïng chiÒu víi dßng ®iÖn trªn.

  D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 117. C©u nµo nãi ®óng ?

 1. §éng c¬ dÞ bé 3 fa ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ vµ viÖc sö dông tõ tr­êng quay.
 2. VËn tèc quay cña r«to lµ vËn tèc cña tõ tr­êng quay.
 3. Tõ tr­êng quay dao ®éng víi tÇn sè cña nguån xoay chiÒu.
 4. Nh·n ®éng c¬ ghi 10Kw th× ®éng c¬ tiªu thô c«ng suÊt ®iÖn lµ 10Kw.

C©u 118. Dßng xoay chiÒu dïng phæ biÕn h¬n dßng 1 chiÒu trong thùc tÕ v× sao ?

 1. DÔ biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ.
 2. S¶n xuÊt dÔ h¬n.
 3. Dßng ®iÖn cã thÓ sinh ra c«ng suÊt lín.
 4. C¸c ý trªn ®Òu ®óng.

C©u 119. Mét ®i«t m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn R=100() (§iÖn trë ®i«t bá qua). §Æt hiÖu ®iªn thÕ hiÖu dông U=120(v) vµo 2 ®Çu m¹ch nèi tiÕp trªn. C«ng suÊt tiªu  thô trªn ®iÖn trë R lµ bao nhiªu th× ®óng ?

  A. 144(w)                 B. 72(w)        C. 216(w)                D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 120. C©u nãi nµo ®óng ?

 1. ChØnh l­u dßng xoay chiÒu ®Ó ®­îc dßng kh«ng ®æi n¹p ¸c quy.
 2. Bé gãp ®iÖn ë m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu ®Ó lÊy ®iÖn ra m¹ch ngoµi vµ biÕn dßng xoay chiÒu thµnh dßng 1 chiÒu.
 3. Dßng 1 chiÒu trong m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu cã 1 khung d©y quay sinh ra gièng nh­ dßng chØnh l­u nöa chu k×.
 4. M¸y ph¸t ®iÖn lµ c¬ cÊu biÕn ®æi qua l¹i gi÷a c¬ n¨ng vµ ®éng n¨ng.

C©u 121. M¸y biÕn thÕ dïng ®Ó : 

 1. T¨ng hoÆc gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu.
 2. T¨ng hoÆc gi¶m c­êng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu.
 3. TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa.
 4. TÊt c¶ c¸c viÖc trªn.

C©u 122. Cuén s¬ cÊp m¸y biÕn thÕ cuèn 5 000 vßng, thø cÊp cuèn 250 vßng. C­êng ®é vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë cuén s¬ cÊp lµ 0,1(A) vµ 110(V). HÖ sè c«ng suÊt ë cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp lÇn l­ît lµ 1 vµ 0,9. HiÖu suÊt m¸y biÕn thÕ H=1. T×m hiÖu ®iÖn thÕ vµ dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp ?

   A. U=2200(V) vµ I=0,005(A)             B. U=5,5(V) vµ I=20/9 (A)

   C. U=55(V) vµ I=0,2(A)                     D. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u 123.

 

 

 

 

 

 

C©u214:    §Æt thÊu kÝnh c¸ch dßng ch÷ nhá 15 cm, nh×n dßng ch÷ qua thÊu kÝnh thÊy dßng ch÷ cao gÊp ®«i. §ã lµ thÊu kÝnh g×? Tiªu cù bao nhiªu?

a. ThÊu kÝnh ph©n kú, f = - 30 (cm).                 b. ThÊu kÝnh héi tô, f =  30 (cm).                 

c. ThÊu kÝnh héi tô, f = 10 (cm).                       d. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

C©u215:    §Æt vËt AB tr­íc thÊu kÝnh héi tô, thÊu kÝnh cho ¶nh ¶o A’B’=4AB, thay thÊu kÝnh nµy b»ng thÊu kÝnh ph©n kú cïng tiªu cù ë cïng vÞ trÝ ®ã th× ®é phãng ®¹i cña thÊu kÝnh ph©n kú lóc nµy lµ bao nhiªu?

a. 4/3               b. 1/2               c. 4/7          d. kÕt qu¶ kh¸c.

C©u 216:   Hai ®iÓm s¸ng S1 , S­­2 ®Æt trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh héi tô cã D = 10(dp), S1 c¸ch thÊu kÝnh 6(cm), S2 ë bªn kia thÊu kÝnh c¸ch S1 bao nhiªu ®Ó ¶nh cña chóng qua thÊu kÝnh trïng lªn nhau?

a. 45 (cm)              b. 40 (cm)                   c. 36 (cm)             d. KÕt qu¶ kh¸c.

C©u217:    ThÊu kÝnh giíi h¹n bëi 2 chám cÇu, b¸n kÝnh mÆt låi lµ 15 (cm) b»ng nöa b¸n kÝnh mÆt lâm. ChiÕt suÊt víi m«I tr­êng xung quanh lµ 1,2. §é tô cña thÊu kÝnh lµ bao nhiªu?

a. -2(dp)                        b. 2(dp)               c. 5(dp)                   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 218:   VËt s¸ng AB ®Æt song song vµ c¸ch mµn ch¾n 60 (cm). §Æt thÊu kÝnh héi tô xen gi÷a vËt vµ mµn (trôc chÝnh vu«ng gãc víi mµn) th× Kh«ng thÊy cã vÞ trÝ ®Æt thÊu kÝnh nµo cho ¶nh cña AB râ nÐt trªn mµn. tiªu cù cña thÊu kÝnh ph¶i lµ bao nhiªu?

a. f<10 (cm)                b. f>15 (cm)            c. f=15 (cm)         d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 219:    §Æt vËt AB s«ng song víi mµn ¶nh ë 2 bªn mét thÊu kÝnh héi tô (cã trôc chÝnh vu«ng gãc víi mµn). Khi ®ã ¶nh A’B’=2AB râ nÐt trªn mµn. §Ó A’B’=3AB còng râ nÐt trªn mµn th× ph¶i t¨ng kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn mµn 10 (cm). T×m tiªu cù thÊu kÝnh

a. 15 (cm)                      b. 10 (cm)   c. 12 (cm)         d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 220:    C©u nµo sai?

a.M¾t cËn khi ®eo kÝnh phï hîp s¸t m¾t th× tiªu cù cña kÝnh ®eo ph¶i b»ng kho¶ng OMCV

b. M¾t cËn vÒ giµ th× kho¶ng nh×n râ thu hÑp l¹i

c. Kho¶ng nh×n râ cña m¾t viÔn khi ®eo kÝnh phï hîp sÏ réng h¬n khi kh«ng ®eo kÝnh

d. Giíi h¹n nh×n râ cña M¾t viÔn lín h¬n M¾t cËn

 C©u 221:    §iÓm nh×n râ gÇn nhÊt cña M¾t viÔn c¸ch m¾t 1 m, ®Ó ®äc ®­îc dßng ch÷ gÇn nhÊt c¸ch m¾t 30 (cm) th× ph¶i ®eo kÝnh g× s¸t m¾t , thÊu kÝnh b»ng bao nhiªu?

a. thÊu kÝnh héi tô, f=30 (cm)                  b. thÊu kÝnh ph©n kú, f= -50 (cm)

c. thÊu kÝnh héi tô, f=50 (cm)  d. thÊu kÝnh héi tô , f= 1/3 (m)

 C©u 222:     M¾t cËn cã ®iÓm nh×n râ gÇn nhÊt vµ xa nhÊt c¸ch m¾t 10 (cm) vµ 40 (cm).§Æt m¾t s¸t kÝnh lóp D =10(dp) quan s¸t mét vËt nhá. Ph¶i ®Æt vËt tr­íc kÝnh lóp c¸ch mét kho¶ng d b»ng bao nhiªu?

 a. 5 (cm)  ≤ d ≤ 10 (cm)                 b.  4 (cm) ≤ d  ≤ 8 (cm)

 c.  5 (cm) ≤ d  ≤ 8 (cm)                  d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 223:    Trªn vµnh kÝnh lóp ghi X25. M¾t viÔn cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §=50 (cm), ®Æt m¾t s¸t kÝnh lóp trªn ®Ó quan s¸t mét vËt nhá trong c¸ch ng¾m chõng ë v« cùc. VËt ph¶i ®Æt c¸ch kÝnh lóp  bao nhiªu, vµ ®é béi gi¸c ¶nh b»ng bao nhiªu?

 a. d =2,5 (cm), G = 20                        b. d =5 (cm), G = 10

 c. d =1 (cm), G = 50                             d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 224: Cïng ®Æt m¾t sau mét kÝnh lóp ®Ó quan s¸t mét vËt nhá trong cïng c¸ch ng¾m chõng ë . M¾t thø nhÊt quan s¸t cã ®é béi gi¸c lµ 5. M¾t thø 2 quan s¸t cã ®é béi gi¸c lµ 2,5 th× kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt cña m¾t 1 so víi m¾t 2 thay ®æi bao nhiªu lÇn?

a. 1/2 lÇn              b. 2 lÇn                c. 4 lÇn              d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 225:   M¾t cã CC c¸ch m¾t 20 (cm) ®Æt ë tiªu diÖn cña mét kÝnh lóp cã ®é tô D=20(dp) ®Ó quan s¸t vËt AB cao 2 (mm) ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh kÝnh lóp. Gãc tr«ng ¶nh b»ng bao nhiªu?

a.  α 0,05 (rad)            b.  α 0,04 (rad)          c.  α 0,03 (rad)      d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 226:    VËt kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù f1= 1,2 (m), thÞ kÝnh lµ kÝnh lóp, trªn vµnh ghi X5. Khi quan s¸t vËt b»ng kÝnh thiªn v¨n nãi trªn trong c¸ch ng¾m chõng ë th× kho¶ng c¸ch gi÷a vËt kÝnh vµ thÞ kÝnh lµ bao nhiªu?

a. 120 (cm)     b. 125 (cm)   c. 135 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 227:   VËt kÝnh m¸y ¶nh cã f = 10 (cm). M¸y võa chôp ¶nh cña mét vËt rÊt xa, ngay sau ®ã dïng m¸y nµy ®Ó chôp ¶nh mét vËt c¸ch vËt kÝnh 200(cm) . Ph¶i di chuyÓn vËt kÝnh mét kho¶ng b»ng bao nhiªu vµ theo h­íng nµo?

a. Ra xa phim, kho¶ng 0,528 (cm)          b. L¹i gÇn phim, kho¶ng ≈ 0,502 (cm)  

c. Ra xa phim, kho¶ng ≈ 0,253 (cm)           d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 228:    VËt kÝnh m¸y ¶nh cã tiªu cù f= 10 (cm), phim h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 36 mm ®Ó chôp ¶nh mét th¸p cao 7,2 m lªn chiÒu dµi phim th× ph¶i ®Æt m¸y c¸ch th¸p mét kho¶ng gÇn nhÊt bao nhiªu?

a. 11,5 (m)    b. 10,5 (m)     c. 2,01(m) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 229: ChiÕu tia s¸ng trong mét chÊt láng cã chiÕt suÊt n= ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ. Gãc tíi i =? ®Ó tia ph¶n x¹ vµ vµ khóc x¹ ë mÆt ph©n c¸ch vu«ng gãc víi nhau.  a. i= 300              b. i= 450                  c. i= 600     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 230:   Mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh cña mét vËt râ nÐt trªn mµn, ®é cao cña ¶nh lµ 2 (cm). Gi÷ nguyªn vËt vµ mµn, dêi chç thÊu kÝnh ta l¹i thÊy ¶nh râ nÐt trªn mµn, ¶nh cã ®é cao 8 (cm). §é cao cña vËt lµ bao nhiªu?

a. 2 (cm)             b. 4 (cm)             c. 6 (cm)          d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 231:    KÝnh thiªn v¨n quan s¸t mét v× sao ë xa trong c¸ch ng¾m chõng ë  víi ®é béi gi¸c ¶nh G= 50. V× nhÇm lÉn mµ mét ng­êi m¾t tèt ®Æt m¾t sau vËt kÝnh ®Ó quan s¸t vËt ë rÊt xa b»ng kÝnh thiªn v¨n ë tr¹ng th¸i trªn th× ®é béi gi¸c lµ bao nhiªu?

a. G>50           b. G = 50           c. G = 1/50            d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 232:    §Ó KÝnh thiªn v¨n cã G = 20 ng­êi ta ghÐp ®ång trôc mét kÝnh lóp cã f = 5 (cm) víi mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô b»ng bao nhiªu?

a. 1(dp)            b. 1,5(dp)             c. 2(dp)                  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 233:    KÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 1 (cm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù        f2 = 4 (cm), ®iÒu chØnh ng¾m chõng ë th× ®é béi gi¸c cña ¶nh lµ 90. M¾t quan s¸t cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 25 (cm). Kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn thÞ kÝnh lµ bao nhiªu?   

a. 15 (cm)        b. 19,4 (cm)         c.  21 (cm)     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 234:    M¾t cËn cã kho¶ng nh×n râ c¸ch m¾t 12 (cm) ®Õn 48 (cm). §Æt mét thÊu kÝnh s¸t m¾t th× m¾t nh×n râ vËt c¸ch m¾t 12 (cm) mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. ThÊu kÝnh lo¹i g×? Tiªu cù b»ng bao nhiªu?

a. thÊu kÝnh héi tô , f = 144 (cm)    b. thÊu kÝnh ph©n kú , f= - 9,6 (cm)

c. thÊu kÝnh héi tô , f = 160 (cm)    d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 235:   ¸nh s¸ng tõ mét ng«i sao truyÒn vÒ tr¸i ®Êt khi qua líp khÝ quyÓn th× nã ®i theo ®­êng nµo?

a. §­êng th¼ng.      b. §­êng cong         c. §­êng g·y khóc       d. C¶ a vµ b 

C©u 236:   C©u nãi nµo Sai?

 1. Chïm s¸ng ph©n kú th× c¸c tia s¸ng ph¸t ra tõ mét ®iÓm.
 2.     Chïm s¸ng héi tô th× c¸c tia s¸ng ®Õn giao nhau t¹i mét ®iÓm
 3.     Chïm s¸ng héi tô kh«ng bÞ c¶n trë sÏ biÕn thµnh chïm ph©n kú
 4.     Chïm s¸ng song song lµ chïm s¸ng ph¸t ra tõ mét ®iÓm rÊt xa

C©u 237:   Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng nµo?

a. MÆt ph¼ng chøa tia tíi         b.  MÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch

c.  MÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch chøa tia tíi

d.  MÆt ph¼ng chøa ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi

C©u 238: Tia ph¶n x¹ cã ®Æc ®iÓm nµo?

 1.     N»m trong mÆt ph¼ng tíi.                 b. §èi xøng víi tia tíi qua ph¸p tuyÕn

c. ë cïng m«i tr­êng víi tia tíi.           d.  TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn

C©u 239: Tia khóc x¹ cã ®Æc ®iÓm nµo?

a. N»m trong mÆt ph¼ng tíi                    b.  ë kh¸c m«i tr­êng víi tia tíi

c. LÖch ®i so víi tia tíi gãc │i - r│        d.  TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn

 

C©u 240:  Tia s¸ng tõ chÊt láng cã chiÕt suÊt n = ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ, t¹i ®ã tia ph¶n x¹ vµ tia khóc x¹ vu«ng gãc víi nhau. Gãc tíi cña tia ph¶n x¹ lµ bao nhiªu?

a. 300           b. 450                        c. 60­0      d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 241:    M¾t cã CC c¸ch m¾t 24 (cm). Soi mÆt m×nh vµo g­¬ng ph¼ng ®Æt song song víi mÆt ë tr¹ng th¸i quan s¸t m¾t ®iÒu tiÕt cùc ®¹i th× mÆt c¸ch g­¬ng kho¶ng nµo?

a. 24 (cm)    b. 16 (cm)    c.  12 (cm)      d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 242:    Mét ng­êi ®øng c¸ch g­¬ng ph¼ng ®Æt th¼ng ®øng mét kho¶ng 1 (m)

nh×n thÊy mét chiÕc tñ ®Æt ë sau l­ng c¸ch g­¬ng 4 (m) ë trong g­¬ng. Ng­êi nµy sÏ nh×n thÊy chiÕc tñ ë trong g­¬ng c¸ch m×nh bao xa?

a. 4 (m)     b. 5 (m)          c. 6 (m)           d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 243:     nh cña mét vËt cho bëi g­¬ng ph¼ng nh­ thÕ nµo lµ ®óng?

a.nh ¶o, lín b»ng vËt       b. kÝch th­íc ¶nh so víi vËt phô thuéc kho¶ng c¸ch vËt ®Õn g­¬ng        c. nh chång khÝt lªn vËt.     d . a vµ b ®óng

C©u 244: nh cña vËt thËt qua g­¬ng cÇu lµ lo¹i ¶nh nµo?

a. ¶nh ¶o lín h¬n vËt            b. ¶nh ¶o nhá h¬n vËt 

c. ¶nh thËt ë tr­íc g­¬ng      d. c¸c lo¹i ¶nh trªn

C©u 245: G­¬ng nµo cho ¶nh ¶o b»ng vËt?

a. cÇu lâm          b. cÇu låi        c. g­¬ng ph¼ng    d. c¶ a, b vµ c

C©u 246:  G­¬ng cÇu lâm cã b¸n kÝnh R = 40 (cm) cho ¶nh thËt cña mét vËt lín b»ng hai lÇn vËt. VËt ph¶i ®Æt tr­íc g­¬ng mét kho¶ng bao nhiªu?

a. 20 (cm)          b. 30 (cm)  c. 40 (cm)       d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 247:      Hai vËt s¸ng gièng nhau ®øng tr­íc hai g­¬ng cÇu cã cïng b¸n kÝnh, c¸ch g­¬ng cïng kho¶ng d, mét g­¬ng cÇu låi vµ mét g­¬ng cÇu lâm. G­¬ng lâm cho ¶nh thËt lín gÊp 2 lÇn vËt. §é phãng ®¹i ¶nh cña g­¬ng cÇu låi ë tr­êng hîp nµy lµ bao nhiªu?

a. 1/2   b. 2/3   c. 2/5   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 248:      §Æt vËt c¸ch thÊu kÝnh 24 (cm) thÊu kÝnh cho ¶nh cña vËt ë bªn kia thÊu kÝnh lín b»ng 1/2 vËt. thÊu kÝnh lo¹i g×? tiªu cù bao nhiªu?

a. thÊu kÝnh ph©n kú, f = -10 (cm)         b. thÊu kÝnh héi tô , f = 8 (cm)

c. thÊu kÝnh héi tô , f = 24 (cm)             d. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 249: C¸ch ng¾m chõng nµo qua kÝnh lóp th× gãc tr«ng ¶nh kh«ng phô thuéc vÞ trÝ ®Æt m¾t sau kÝnh lóp?

a. Ng¾m chõng ë CC                   b. Ng¾m chõng ë CV

c. Ng¾m chõng ë                      d. c¶ a vµ b ®óng

C©u 250: C©u nµo ®óng?

a. Ng¾m chõng ë  qua kÝnh lóp  cã ®é béi gi¸c ¶nh nhá h¬n khi ng¾m chõng ë CC

b. Ng¾m chõng ë  qua kÝnh lóp th× ®é béi gi¸c ¶nh kh«ng phô thuéc vÞ trÝ ®Æt m¾t sau kÝnh lóp vµ cã thÓ quan s¸t l©u mµ kh«ng mái m¾t.

c. Ng¾m chõng ë CV  qua kÝnh hiÓn vi râ h¬n khi ng¾m chõng ë CC

d. Ng¾m chõng ë  qua kÝnh thiªn v¨n nhá th× kho¶ng c¸ch vËt kÝnh ®Õn thÞ kÝnh lµ O1O2 = f1 + f2

C©u 251: Trªn vµnh kÝnh lóp ghi X5. M¾t viÔn cã CC c¸ch m¾t 40 (cm) ®Æt sau kÝnh lóp trªn ®Ó quan s¸t vËt trong c¸ch ng¾m chõng ë th× ®é béi gi¸c ¶nh lµ bao nhiªu?

a. G = 5             b. G = 6             c. G = 8   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 252:  KÝnh thiªn v¨n cã f1 = 1,26 (m) , f2 = 4 (cm) , dïng kÝnh nµy quan s¸t mét v× sao trªn trêi trong c¸ch ng¾m chõng ë th× kho¶ng c¸ch tõ thÞ kÝnh ®Õn vËt kÝnh lµ bao nhiªu?

a. 126 (cm)   b. 130 (cm)   c. 122 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 253: ChiÕu ¸nh s¸ng tõ kh«ng khÝ tíi mÆt n­íc. HiÖn t­îng ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi lµ bao nhiªu?

a. 900    b. 450    c. 600    d. Kh«ng cã gãc nµo

C©u 254:  VËn tèc ¸nh s¸ng trong m«i tr­êng 1 nhá h¬n vËn tèc ¸nh s¸ng trong m«i tr­êng 2 lµ 1,5 lÇn th× chiÕt suÊt tû ®èi gi÷a 2 m«i tr­êng lµ bao nhiªu?

a. 1,5    b. 2/3    c. a hoÆc b.   d. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 255:   L¨ng kÝnh thuû tinh n = ®Æt trong kh«ng khÝ, tiÕt diÖn lµ tam gi¸c ®Òu. Tia s¸ng chiÕu vµo mÆt bªn L¨ng kÝnh d­íi gãc tíi bao nhiªu th× tia lÖch cùc tiÓu vµ gãc lÖch cùc tiÓu cã gi¸ trÞ bao nhiªu?

a. i1 = 450, Dm = 300   b. i1 = 300, Dm = 450

c. i1 = 600, Dm = 300   d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 256:  thÊu kÝnh máng giíi h¹n bëi hai mÆt cÇu låi vµ lâm, chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ cã n0 = 1. b¸n kÝnh mÆt lâm lµ 40 (cm) , ban kÝnh mÆt låi lµ

20 (cm) . thÊu kÝnh lo¹i g×? D = ?

a. héi tô , D = 1,25 (dp)  b. héi tô , D = 1,5 (dp)

c. ph©n kú , D = - 3,75 (dp)        d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 257:  VËt kÝnh m¸y ¶nh cã f = 8 (cm) , cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó quang t©m c¸ch phim 8 (cm) ®Õn 8,5 (cm) . M¸y chôp ®­îc vËt gÇn nhÊt c¸ch m¸y bao nhiªu?  c©u tr¶ lêi nµo ®óng?

a. 130 (cm)   b. 136 (cm)   c. 150 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 258:  C©u nãi nµo kh«ng ®óng?

a. Mçi m¾t ®iÒu tiÕt cã mét ®iÓm CC vµ mét ®iÓm CV x¸c ®Þnh

b. TËt cËn thÞ vµ viÔn thÞ lµ tËt vÒ khóc x¹

c. NÕu vËt ®Æt trong kho¶ng CC  ®Õn CV cña m¾t th× m¾t nh×n râ

d. M¾t tèt ë løa tuæi con nhá th× kho¶ng § cã thÓ nhá h¬n 25 (cm) 

C©u 259: C©u nãi nµo kh«ng ®óng? (M¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ c¸ch m¾t 25 (cm) ®Õn )

a. M¾t l·o ®eo cïng lo¹i kÝnh víi m¾t viÔn

b. M¾t tèt vÒ giµ th­êng bÞ l·o thÞ

c. M¾t cËn nÆng nhÊt cã sè kÝnh ®eo kh«ng qu¸ -5 (dp)

d. M¾t viÔn nÆng nhÊt ®eo kÝnh kh«ng qu¸ 4 (dp)

 

 

C©u 260: Khi chôp ¶nh b»ng m¸y ph¶i tù ®iÒu chØnh th× ng­êi cÇm m¸y ph¶i ®iªu chØnh g× lµ ®óng?

a. §iÒu chØnh chÕ quang vµ vÞ trÝ vËt kÝnh ®Õn phim.

b. §iÒu chØnh kÝnh ng¾m vµ chÕ quang

c. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ m¸y ¶nh tíi vËt cÇn chôp

d. §iÒu chØnh ®é tô cña vËt kÝnh vµ thêi gian chôp

C©u 261: Khi quan s¸t vËt ë xa v« cïng, ¶nh cña vËt hiÖn râ trªn vâng m¹c, ®ã lµ lo¹i m¾t nµo?

a. M¾t tèt   b. M¾t l·o  c. M¾t viÔn  d. C¶ 3 lo¹i m¾t trªn

C©u 262:  M¾t cËn ®eo kÝnh D = - 1(dp) th× nh×n râ vËt ë xa v« cïng ë tr¹ng th¸i kh«ng ®iÒu tiÕt. (bá qua kho¶ng OKOM). NÕu bá kÝnh ®eo, m¾t sÏ nh×n râ vËt xa nhÊt c¸ch m¾t bao nhiªu?

a. 200 (cm)   b. 100 (cm)   c. 50 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 263: M¾t viÔn ®eo kÝnh D = 1 (dp) th× ®äc s¸ch nh­ m¾t tèt (Coi OMO­K = 0, § = 25 (cm) ). Khi kh«ng ®eo kÝnh th× kho¶ng nh×n râ cña m¾t nµy ë kÕt qu¶ nµo lµ ®óng?

a. 100 (cm) ®Õn   b. 100/3 (cm) ®Õn

c. 25 (cm) ®Õn   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 264: M¾t tèt (§ = 25 (cm) )®eo kÝnh D = - 0,5(dp) s¸t m¾t th× nh×n râ dßng ch÷ nhá trªn trang s¸ch gÇn m¾t nhÊt c¸ch m¾t kho¶ng nµo lµ ®óng?

 a. 50 (cm)   b. 35 (cm)   c. 200/7 (cm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

 C©u 265:  Ng­êi cËn thÞ cã CC­ c¸ch m¾t 16 (cm) , soi mÆt m×nh trong mét g­¬ng ph¼ng ë tr¹ng th¸i ®iÒu tiÕt cùc ®¹i th× ph¶i ®Æt g­¬ng c¸ch m¾t bao nhiªu lµ ®óng?

a. 32 (cm)   b. 16 (cm)   c. 8 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 266: §äc cïng mét hµng ch÷ th«ng b¸o ë tr¹ng th¸i m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt cùc ®¹i th× m¾t nµo nh×n ch÷ víi gãc tr«ng lín nhÊt?

a. M¾t tèt   b. M¾t cËn  c. M¾t viÔn  

d. C¸c lo¹i m¾t trªn cã cïng gãc tr«ng

C©u 267:  C©u nãi nµo kh«ng ®óng?

a. ¸nh s¸ng ®i tõ n­íc tíi mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ, cã thÓ lã ra kh«ng khÝ còng cã thÓ kh«ng ®i qua mÆt ph©n c¸ch nµy ®­îc.

b. ¸nh s¸ng ®i tõ kh«ng chiÕu vµo n­íc víi gãc tíi lín nhÊt th× gãc khóc x¹ vµo n­íc t­¬ng øng lµ igh ( sin igh = nkh«ng khÝ  - n­íc )

c. Víi mét cÆp m«i tr­êng quang häc, gãc tíi t¨ng n lÇn th× gãc khóc x¹ t­¬ng øng t¨ng n lÇn

d. Gãc tíi t¨ng n lÇn th× gãc ph¶n x¹ t­¬ng øng t¨ng n lÇn

 

 

 

 

 

 

C©u 268:  C©u nµo kh«ng ®óng?

a. M«i tr­êng cµng chiÕt quang h¬n kh«ng khÝ th× ¸nh s¸ng truyÒn qua cµng chËm.

b. ¸nh s¸ng truyÒn qua L¨ng kÝnh th× bÞ khóc x¹ lÖch vÒ phÝa ®¸y

c. ¸nh s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ cã thÓ theo mét ®­êng cong

d. Gi¸ trÞ gãc lÖch cùc tiÓu ë mçi L¨ng kÝnh võa phô thuéc vµo b¶n th©n L¨ng kÝnh võa phô thuéc m«i tr­êng xung quanh l¨ng kÝnh

C©u 269: §Ó mét L¨ng kÝnh ®Æt trong kh«ng khÝ (n = 1) ph¶n x¹ toµn phÇn th× kÕt luËn nµo ®óng?

a. TiÕt diÖn L¨ng kÝnh lµ tam gi¸c vu«ng  b. ChiÕt suÊt L¨ng kÝnh n >  

c. Tia tíi chiÕu th¼ng gãc vµo mÆt L¨ng kÝnh    d. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn trªn

C©u 270:  L¨ng kÝnh lµ tam gi¸c ®Òu n = , chiÕu tia ®¬n s¾c n»m trong mét tiÕt diÖn tíi mÆt L¨ng kÝnh d­íi gãc tíi i. i = ? th× gãc lÖch cña tia lã nhá nhÊt?

a. 300    b. 450    c. 600    d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 271ChiÕu tia  s¸ng tõ chÊt láng cã n = ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi kh«ng khÝ d­íi gãc tíi i = 600  th× gãc khóc x¹ t­¬ng øng r ngoµi kh«ng khÝ lµ bao nhiªu th× ®óng?

a. 300    b. 450    c. 900   d. Kh«ng cã tia khóc x¹

C©u 272:  Mét bÓ s©u 50 (cm) , ®¸y n»m ngang. §æ n­íc vµo ®Çy bÓ th× sÏ nh×n thÊy ®¸y bÓ c¸ch mÆt n­íc bao nhiªu th× ®óng?

a. 50 (cm)   b. >50 (cm)   c. < 50 (cm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

 

 

 

 

 

C©u 273:  ë 3 h×nh vÏ trªn xy lµ trôc chÝnh g­¬ng cÇu S lµ ®iÓm s¸ng thùc, S’ lµ ¶nh cña S qua g­¬ng. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng?

a. C¶ 3 h×nh, g­¬ng cÇu lâm  b. H1 vµ H2 g­¬ng lµ cÇu lâm H3 g­¬ng lµ cÇu låi

c. H1 g­¬ng cho ¶nh thËt, H2 vµ H3 gu¬ng cho ¶nh ¶o.   d. kÕt luËn b vµ c ®Òu ®óng

C©u 274: MN lµ trôc chÝnh cña g­¬ng cÇu, S lµ mét ®iÓm s¸ng, S’ lµ ¶nh cña S qua g­¬ng cÇu. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng?

a. G­¬ng lµ  cÇu lâm       b.  G­¬ng lµ cÇu låi

c. S’ lµ ¶nh ¶o   d. C¸c c©u trªn ®Òu sai

 

 

 

 

 

 

C©u 275: Mét ®iÓm s¸ng S ®Æt trªn trôc chÝnh cña g­¬ng cÇu, g­¬ng cho chïm s¸ng chiÕu lªn mµn ch¾n lµ chïm song song. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng?

a. G­¬ng lµ  cÇu lâm, mµn ®Æt ë tiªu diÖn cña g­¬ng, S  ë trung ®iÓm OF

b. G­¬ng lµ  cÇu lâm, mµn ®Æt ë t©m g­¬ng, S ë t©m g­¬ng

c. G­¬ng lµ  cÇu lâm, mµn ®Æt ë tr­íc g­¬ng, S ë trung ®iÓm OC

d. G­¬ng lµ cÇu låi, mµn ®Æt ë tr­íc g­¬ng, S c¸ch g­¬ng kho¶ng OF

C©u 276:  C¸c quang cô ®Òu lµm b»ng thuû tinh n = 1,5, ®Æt trong kh«ng khÝ, ë tr­êng hîp nµo tia s¸ng bÞ khóc x¹ qua mÆt ph©n c¸ch M?

 

 

 

 

 

 

a. ë H1 vµ H2.   b. ë H1 vµ H3.  c. ë H2 vµ H3 d. ë H2

C©u 277: ¶nh cña mét vËt s¸ng thùc n»m trªn tiªu vËt thÊu kÝnh héi tô th× vËt ®Æt ë ®©u?

a. ë  b. C¸ch thÊu kÝnh d = f/2   c. d = 0  d. Kh«ng cã vÞ trÝ nµo

C©u 278:   §Æt ®iÓm s¸ng trªn tiªu diÖn thÊu kÝnh th×chïm khóc x¹ qua thÊu kÝnh lµ chïm song song. ThÊu kÝnh lµ lo¹i nµo?

a. héi tô   b. ph©n kú   c. c¶ 2 lo¹i trªn.  d. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

u 279:   C©u nµo sau ®©y nèi kh«ng ®óng?

a. M¾t tèt ®eo kÝnh D = - 1 (dp) th× vÉn nh×n râ vËt ë xa v« cïng

b. M¾t viÔn ®eo kÝnh ph©n kú th× ®iÓm CC míi lïi ra xa m¾t

c. Gãc tr«ng vËt t¨ng khi ®­a vËt l¹i gÇn m¾t

d. M¾t cã kho¶ng nh×n râ c¸ch m¾t 40 (cm) ®Õn v« cïng lµ m¾t viÔn thÞ

C©u 280:   §Æt vËt tr­íc thÊu kÝnh , thÊu kÝnh cho ¶nh cña vËt b»ng 1/2 vËt. ThÊu kÝnh nµy lµ lo¹i nµo?

a. héi tô  b. ph©n kú  c. c¶ 2 lo¹i trªn.  d. Kh«ng cã lo¹i thÊu kÝnh nµo

C©u 281:   Khi ®äc c¸c ch÷ nhá ë gÇn , m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt cùc ®¹i th× m¾t nh×n tinh h¬n lµ m¾t lo¹i nµo?

a. M¾t tèt   b. M¾t cËn c. M¾t viÔn     d. Kh«ng cã m¾t nµo tinh h¬n

C©u 282:   §é phãng ®¹i cña ¶nh qua thÊu kÝnh héi tô : k = 1 th× vËt ®Æt c¸ch thÊu kÝnh kho¶ng d nµo?

a. d = 0   b. d = 2f   c. c¶ a vµ b  d. kh«ng cã vÞ trÝ nµo

C©u 283: C©u nãi nµo ®óng?

a. L¨ng kÝnh lµm ¸nh s¸ng truyÒn qua bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y cña nã so víi ph­¬ng tíi.

b. Chïm s¸ng song song chiÕu vµo mét thÊu kÝnh máng th× chïm khóc x¹ ®ång quy ë tiªu ®iÓm chÝnh

c. VËt s¸ng ë v« cïng th× ¶nh cña vËt qua thÊu kÝnh ë trªn tiªu diÖn ¶nh cña thÊu kÝnh

d. VËt s¸ng tiÕn l¹i gÇn thÊu kÝnh th× ¶nh cña nã qua thÊu kÝnh còng tiÕn l¹i gÇn thÊu kÝnh

C©u 284:   T×m ®é béi gi¸c ¶nh qua kÝnh lóp khi ng¾m chõng b»ng c«ng thøc nµo?

a.                b.              c.           d.

C©u 285:  C©u nãi nµo kh«ng ®óng?

a. §é dµi quang häc èng kÝnh hiÓn vi lµ kho¶ng c¸ch vËt kÝnh ®Õn thÞ kÝnh

b. ¶nh mét vËt ë xa v« cïng qua vËt kÝnh thiªn v¨n lµ ¶nh thËt

c. Trªn vµnh KÝnh lóp ghi X25 th× tiªu cù cña KÝnh lóp lµ 1 (cm)

d. Gãc tr«ng ¶nh qua KÝnh lóp phô thuéc vÞ trÝ ®Æt vËt vµ ®Æt m¾t quan s¸t

C©u 286: M¾t ®eo kÝnh D = 1 (dp) th× nh×n râ vËt gÇn nhÊt c¸ch m¾t 20 (cm) th× ®iÓm CC c¸ch m¾t kho¶ng § nµo? Coi kÝnh ®eo s¸t m¾t.

a. § = 20 (cm)  b. § = 25 (cm)  c. § = 30 (cm)    d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 287:   xy lµ trôc chÝnh thÊu kÝnh. §Æt ®iÓm s¸ng ë A th× ¶nh ë B, ®Æt ®iÓm s¸ng ë B thÊu kÝnh l¹i cho ¶nh ë C. thÊu kÝnh lµ lo¹i g×? ®Æt ë ®©u?

 

 

 

a. thÊu kÝnh héi tô, ®Æt trong kho¶ng AC     b. thÊu kÝnh héi tô, ®Æt trong kho¶ng Cx

c. thÊu kÝnh ph©n kú ®Æt trong kho¶ng By    d. Mét KÕt qu¶ kh¸c

C©u 288:  Hai m«i tr­êng 1 vµ 2 cã mÆt ph©n c¸ch ph¼ng, chiÕt suÊt lÇn l­ît lµ n1 vµ n2 . ChiÕu mét tia s¸ng tõ m«i tr­êng 1 ®Õn mÆt ph©n c¸ch d­íi gãc tíi 450 th× tia khóc x¹ ë m«i tr­êng 2 cã gãc khóc x¹ lµ 300. ChiÕu tia s¸ng tõ m«i tr­êng 2 tíi mÆt ph©n c¸ch d­íi gãc tíi lµ 600 th× gãc khóc x¹ ra m«i tr­êng 1 lµ bao nhiªu c©u nµo ®óng?

a. 450   b. 600   c. KÕt qu¶ kh¸c    d. Kh«ng cã sù khóc x¹

C©u 289:  C©u nµo sai?

a. M¾t tèt th× tiªu cù cña m¾t f ≤ OMV        b. M¾t cËn th× tiªu cù cña m¾t f < OMV

c. M¾t viÔn th× tiªu cù cña m¾t f ≥OMhoÆc f < OMV       d. C¸c c©u trªn ®Òu sai 

C©u 290: M¾t nh×n râ vËt c¸ch m¾t 50 (cm) mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt ®ã lµ lo¹i m¾t nµo?

a. M¾t viÔn   b. M¾t l·o  c. M¾t cËn  d. C¶ 3 lo¹i m¾t trªn

C©u 291: M¾t cËn cã kho¶ng nh×n râ c¸ch m¾t 10 (cm) ®Õn 50 (cm) . §eo kÝnh

D = -2,5 (dp) th× m¾t nh×n râ vËt ®Æt c¸ch m¾t trong kho¶ng nµo?

a. 40/3 (cm) ®Õn v« cïng   b. 15 (cm) ®Õn v« cïng

b. 40/3 (cm) ®Õn 200 (cm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

 

 

C©u 292:   C¸ch nµo sau ®©y kh¼ng ®Þnh ®­îc thÊu kÝnh lµ héi tô hay ph©n kú ?

a. Khi n > 1, thÊu kÝnh r×a máng lµ héi tô , thÊu kÝnh r×a dµy lµ ph©n kú

b. thÊu kÝnh cho ¶nh thËt lµ héi tô, cho ¶nh ¶o lµ ph©n kú

c. §Æt thÊu kÝnh lªn dßng ch÷ thÊy dßng ch÷ to h¬n lµ thÊu kÝnh héi tô, ch÷ nhá h¬n lµ thÊu kÝnh ph©n kú.

d. C¸c c¸ch trªn ®Òu ®óng

C©u 293:  C©u nµo ®óng khi nãi vÒ ¶nh cña mét vËt qua thÊu kÝnh héi tô.

a. §Æt vËt trong kho¶ng OF thÊu kÝnh cho ¶nh ¶o ë trªn kho¶ng 0 ®Õn v« cïng

b. §Æt vËt trong kho¶ng F ®Õn 2f thÊu kÝnh cho ¶nh thËt ë trªn kho¶ng 2f ®Õn v« cïng ë bbªn kia thÊu kÝnh

c. §Æt vËt trong kho¶ng 2f ®Õn v« cïng thÊu kÝnh cho ¶nh thËt ë trªn kho¶ng F ®Õn 2f ë bªn kia thÊu kÝnh.

d. C¸c c©u trªn ®Òu ®óng

C©u 294:  C©u nµo kh«ng ®óng khi nãi vÒ ¶nh cña mét vËt thËt qua thÊu kÝnh?

a. nh thËt cña vËt cho bëi thÊu kÝnh cã thÓ lín h¬n, nhá h¬n hoÆc b»ng vËt.

b.nh ¶o cña vËt cho bëi thÊu kÝnh cïng phÝa víi vËt ®èi v¬i thÊu kÝnh.

c. §Æt vËt ë tiªu diÖn cña thÊu kÝnh, thÊu kÝnh cho ¶nh cña vËt ë v« cïng

d. §Æt vËt ë v« cïng, thÊu kÝnh cho ¶nh cña vËt ë tiªu diÖn cña thÊu kÝnh

C©u 295: Cã thÓ lµm thay ®æi ®é tô cña mét thÊu kÝnh b»ng c¸ch nµo?

a. Thay ®æi m«i tr­êng xung quanh thÊu kÝnh

b. Mµi thÊu kÝnh lµm thay ®æi ®é cong cña mÆt giíi h¹n

c. §ång thêi c¶ a vµ b

d. ChØ thùc hiÖn c¸ch a hoÆc c¸ch b

C©u 296:  C©u nµo ®óng?

a. KÝnh lóp lµ hÖ thèng thÊu kÝnh cã t¸c dông nh­ mét thÊu kÝnh héi tô

b. KÝnh lóp lµ mét thÊu kÝnh héi tô

c. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 1 (cm) lµ mét KÝnh lóp  

d. c¸c c©u trªn ®Òu ®óng

 

C©u 297: C©u nµo sai?

a. §é béi gi¸c ¶nh qua KÝnh lóp phô thuéc c¸ch ng¾m chõng khi ®Æt m¾t s¸t kÝnh

b. §Æt m¾t c¸ch KÝnh lóp L = f ( m¾t ë tiªu cù ¶nh) th× ®é béi gi¸c ¶nh kh«ng phô thuéc c¸ch ng¾m chõng

c. Khi ng¾m chõng, m¾t s¸t KÝnh lóp th× GC > G

d. Cïng mét vÞ trÝ ®Æt vËt tr­íc KÝnh lóp (d < f), m¾t ®Æt s¸t KÝnh lóp th× víi mäi m¾t quan s¸t ®Òu cã cïng ®é béi gi¸c ¶nh

C©u 298:  C«ng thøc nµo tÝnh ®é béi gi¸c ¶nh qua KÝnh lóp khi ng¾m chõng ë CV

a.          b.      c.       d. C«ng thøc kh¸c

         C©u 299:  M¾t viÔn thÞ cã CC c¸ch m¾t 40 (cm), quan s¸t mét vËt nhá b»ng KÝnh lóp

D = 10 (dp) trong c¸ch ng¾m chõng ë v« cïng. §é béi gi¸c ¶nh lµ bao nhiªu?

a. G = 3  b. G = 4  c. G = 5  d. G kh«ng x¸c ®Þnh

C©u 300:  M¾t tèt (§ = 25 (cm) ) ®Æt s¸t KÝnh lóp D = 25(dp) quan s¸t mét vËt nhá trong c¸ch ng¾m chõng ë CC v¬i ®é béi gi¸c ¶nh G = 29/4 th× vËt phØ ®Æt c¸ch KÝnh lóp bao nhiªu?

a. 3 (cm)   b. 100/29 (cm)  c. 100/21 (cm) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 301:  M¾t tèt nh×n râ vËt c¸ch m¾t 25 (cm) ®Õn v« cïng. Khi ®iÒu tiÕt ®é tô cña m¾t biÕn ®æi mét l­îng tèi ®a b»ng bao nhiªu?

a. 4 (dp)   b. 5 (dp)  c. 6 (dp)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 302:  Mét vËt ®Æt tr­íc thÊu kÝnh héi tô mét kho¶ng 40 (cm) th× thÊu kÝnh cho ¶nh thËt c¸ch thÊu kÝnh 20 (cm). §Æt vËt c¸ch thÊu kÝnh 20 (cm) th× ¶nh thu ®­îc sÏ thÕ nµo?

a. ¶nh ¶o c¸ch thÊu kÝnh 40 (cm)  b. ¶nh thËt c¸ch thÊu kÝnh 40 (cm)

c. ¶nh thËt c¸ch thÊu kÝnh 20 (cm)  d. Mét KÕt qu¶ kh¸c

C©u 303:  VËt s¸ng ®Æt c¸ch thÊu kÝnh ph©n kú 60 (cm) , thÊu kÝnh cho ¶nh cña vËt c¸ch thÊu kÝnh 30 (cm). §Æt vËt c¸ch thÊu kÝnh 30 (cm) th× ¶nh thu ®­îc sÏ thÕ nµo?

a. ¶nh ¶o c¸ch thÊu kÝnh 60 (cm)  b. ¶nh ¶o c¸ch thÊu kÝnh 20 (cm)

c. ¶nh cïng phÝa víi vËt c¸ch thÊu kÝnh 15 (cm)  d. Mét KÕt qu¶ kh¸c

C©u 304: §Æt vËt tr­íc thÊu kÝnh héi tô kho¶ng d th× ¶nh qua thÊu kÝnh héi tô lµ ¶nh thËt lín gÊp 2 lÇn vËt. §­a vËt l¹i gÇn thÊu kÝnh 2 (cm) , thÊu kÝnh vÉn cho ¶nh thËt lín gÊp 4 lÇn vËt. kho¶ng d lóc ®Çu lµ bao nhiªu?

a. 10 (cm)  b. 12 (cm)   c. 16 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 305: Hai thÊu kÝnh héi tô vµ ph©n kú ®Æt cïng trôc chÝnh cã tiªu cù lµ 

f1 = 20 (cm) vµ f2 = - 20 (cm). ChiÕu chïm s¸ng song song vµo mét thÊu kÝnh, chïm s¸ng nµy ®i qua hai thÊu kÝnh nµy vÉn lµ chïm song song. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh nµy ph¶i lµ bao nhiªu?

a. 40 (cm)   b. 20 (cm)   c. 0 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 306:  Mét thÊu kÝnh lµm b»ng thuû tinh cã n = 1,5, §Æt thÊu kÝnh trong kh«ng khÝ thÊu kÝnh cã ®é tô 2 (dp). Tiªu cù thÊu kÝnh nµy b»ng bao nhiªu khi ®Æt thÊu kÝnh trong n­íc cã chiÕt suÊt lµ 4/3?

a. 50 (cm)   b. 100 (cm)   c. 200 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 307: §Ó x¸c ®Þnh tiªu cù thÊu kÝnh héi tô ta bè trÝ ®Æt mét ®Ìn s¸ng nhá S, thÊu kÝnh vµ mµn ch¾n E trªn mét gi¸ n»m ngang theo thø tù nh­ nãi trªn (mµn E ®Ó høng ¶nh cña S qua thÊu kÝnh ). Xª dÞch thÊu kÝnh vµ mµn ®èi víi ®Ìn ®Ó ¶nh ®Ìn qua thÊu kÝnh râ nÐt trªn mµn E vµ chØ cã mét vÞ trÝ ®Æt thÊu kÝnh ®Ó ¶nh râ nÐt trªn mµn. §o kho¶ng c¸ch ®Ìn S ®Õn mµn lµ 120 (cm) th× x¸c ®Þnh ®­îc tiªu cù f cña thÊu kÝnh lÇ bao nhiªu?

a. 20 (cm)   b. 30 (cm)   c. 60 (cm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

 

C©u 308:  C©u nµo ®óng vµ chÝnh x¸c?

a. ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng vµo mét l¨ng kÝnh, chïm s¸ng lã ra khái L¨ng kÝnh cã mµu cÇu vång

b. ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng vµo mét l¨ng kÝnh, chïm s¸ng bÞ L¨ng kÝnh ph©n t¸ch thµnh chïm s¸ng cã mµu kh¸c nhau

c. ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng ®i qua mét l¨ng kÝnh bÞ biÕn ®æi thµnh nhiÒu chïm tia cã mµu s¾c kh¸c nhau

d. Chïm s¸ng kh«ng mµu qua l¨ng kÝnh trë thµnh chïm s¸ng mµu

C©u 309: C©u nµo sai?

a. Sù t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ sù ph©n tÝch 1 chïm s¸ng phøc t¹p thµnh c¸c thµnh phÇn ®¬n s¾c kh¸c nhau khi chïm s¸ng khóc x¹ qua mÆt ph©n c¸ch 2 m«i tr­êng quang häc

b. C¸c mÆt ph©n c¸ch 2 m«i tr­êng ®Òu cã kh¶ n¨ng t¸n s¾c ¸nh s¸ng

c. Nguyªn nh©n t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ do chiÕt suÊt m«i tr­êng phô thuéc b­íc sãng ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng

d. L¨ng kÝnh cã kh¶ n¨ng lµm t¸n s¾c mét chïm ¸nh s¸ng cã 2 thµnh phÇn ®¬n s¾c

C©u 310:  C©u nµo sai?

a. ThÝ nghiÖm vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cña Niu t¬n chøng tá L¨ng kÝnh kh«ng nhuém mµu ¸nh s¸ng truyÒn qua

b. ¸nh s¸ng cã mét mµu lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c

c. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c øng víi mét b­íc sãng trong ch©n kh«ng nhÊt ®Þnh

d. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ L¨ng kÝnh lµm t¸n s¾c

C©u 311:  PhÝa sau thÝ nghiÖm t¸n s¾c ¸nh s¸ng

cña Niu t¬n ®Æt L¨ng kÝnh P’ gièng P sao cho

2 mÆt AB song song víi CD th× ¸nh s¸ng ®i qua

P’ lµ ¸nh s¸ng nµo?

a. ®¬n s¾c        b. Tr¾ng viÒn ®á vµ tÝm

c. x¸m    d. Mµu cÇu vång

C©u 312:  Giät s­¬ng long lanh cã nhiÒu mµu khi tia s¸ng mÆt trêi ban sím chiÕu vµo lµ do nguyªn nh©n nµo?

a. ¸nh s¸ng mÆt trêi ban mai cã nhiÒu mµu ®á b. Giät s­¬ng lµ tinh khiÕt

c. Giät s­¬ng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi   d. C¸c nguyªn nh©n trªn

C©u 313:  C©u nµo §óng? ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr­êng quang häc phô thuéc vµo yÕu tè nµo?

a. VËn tèc ¸nh s¸ng trong m«i tr­êng quang häc b. Mµu s¾c ¸nh s¸ng truyÒn qua

c. TÇn sè ¸nh s¸ng truyÒn qua    d. C¸c yÕu tè trªn

C©u 314:  C©u nµo sai?

a. ¸nh s¸ng kh«ng bÞ L¨ng kÝnh t¸n s¾c lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c

b. mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét tÇn sè kh«ng ®æi

c. ¸nh s¸ng tr¾ng cã 7 mµu cÇu vång

d. tæng hîp c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c thµnh ¸nh s¸ng tr¾ng

C©u 315:  Sù t¸n s¾c ¸nh s¸ng tr¾ng trong thÝ nghiÖm cña Niu t¬n x¶y ra ë ®©u?

a. Qua mÆt L¨ng kÝnh cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo l¨ng kÝnh  

b. Qua mÆt L¨ng kÝnh cã ¸nh s¸ng lã ra

c. c¶ a vµ b

d. ngay tr­íc khi ¸nh s¸ng chiÕu vµo l¨ng kÝnh.

     C©u 316:  C©u nµo sai

 1. thÊu kÝnh cã mét tËp tiªu ®iÓm chÝnh tõ F®á ®Õn FtÝm
 2. g­¬ng cÇu cã mét tËp tiªu ®iÓm chÝnh tõ F®á ®Õn FtÝm
 3. MÆt n­íc cã kh¶ n¨ng t¸n s¾c ¸nh s¸ng truyÒn qua
 4. Mäi tia s¸ng ®¬n s¾c ®i qua L¨ng kÝnh cã n > 1 ®Òu bÞ lÖch vÒ ®¸y so víi ph­¬ng tíi.

C©u 317:  Che tê giÊy bãng ®á tr­íc ngän ®Ìn sîi ®èt ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng th× chïm s¸ng qua giÊyng cã mµu ®á lµ do nguyªn nh©n nµo?

a. t¸n s¾c ¸nh s¸ng qua giÊy bãng

b. giÊy bãng chØ cho ¸nh s¸ng ®á di qua, c¸c mµu kh¸c bÞ ph¶n x¹

c. gy bãng hÊp thô c¸c thµnh phÇn ®¬n s¾c kh¸c trõ mµu ®á

d. giÊy bãng lµm ¸nh s¸ng ®æi mµu khi ®i qua

C©u 318: ý nghÜa cña thÝ nghiÖm Niu t¬n 2 vÒ sù t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ g×?

a. T¹o ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c   b. Sù tån t¹i cña lo¹i ¸nh s¸ng ®¬n s¾c

c. ¸nh s¸ng tr¾ng kh«ng ph¶i ¸nh s¸ng ®¬n s¾c

d. L¨ng kÝnh kh«ng lµm thay ®æi mµu s¾c ¸nh s¸ng qua nã

C©u 319: ThÝ nghiÖm 3 Niu t¬n vÒ tæng hîp ¸nh s¸ng tr¾ng nh»m môc ®Ých g×?

a. T¹o ra ¸nh s¸ng tr¾ng  

b. Chøng tá ¸nh s¸ng tr¾ng lµ hçn hîp cña nhiÒu thµnh phÇn ®¬n s¾c

c. L¨ng kÝnh cã thÓ biÕn c¸c chïm s¸ng mµu thµnh c¸c chïm kh«ng mµu

d. C¸c ¸nh s¸ng mµu trén vµo nhau trë thµnh ¸nh s¸ng tr¾ng

C©u 320:  L¨ng kÝnh cã gãc chiÐt quang A = 50 , chiÕt suÊt víi ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm lÇn l­ît lµ n® = 1,643, nt = 1,685. ChiÕu 1 tia s¸ng tr¾ng vµo mÆt bªn L¨ng kÝnh .víi gãc tíi i nhá. T×m bÒ réng gãc cña quang phæ cho bëi L¨ng kÝnh

a. 10    b. 0030’    c. 0021’  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 321: C©u nµo sai

a. Hai nguån s¸ng hÕt hîp th× giao thoa ®­îc víi nhau

b. Hai nguån s¸ng th«ng th­êng nµo trong thùc tÕ còng kh«ng ph¶i lµ hai nguån kÕt hîp

c. Mét nguån s¸ng th«ng th­êng ®­îc t¸ch ra lµm 2 chïm s¸ng ®i theo hai ®­êng kh¸c nhau ®Õn gÆp nhau th× cã thÓ giao thoa nhau

d. c¶ b vµ c ®Òu sai

 

C©u 322: KÕt luËn quan träng nhÊt rót ra trong thÝ nghiÖm giao thoa I ¢ng lµ g×?

a. ¸nh s¸ng cã tÝnh chÊt sãng     

b. thÝ nghiÖm I ¢ng cã thÓ lµm t¸n s¾c ¸nh s¸ng 

c. ¸nh s¸ng tr¾ng gåm nhiÒu thµnh phÇn ®¬n s¾c 

d. x¸c ®Þnh ®­îc c¸c thµnh phÇn ®¬n s¾c cña mét nguån s¸ng

C©u323: øng dông quan träng nhÊt cña hiÖn t­îng giao thoa I ¢ng lµ g×?

a. §o b­íc sãng ¸nh s¸ng  b. §o vËn tèc ¸nh s¸ng

c. §o tÇn sè ¸nh s¸ng   d. C¸c øng dông trªn

C©u 324: ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng nµy sang m«i tr­êng quang häc kh¸c th× ®¹i l­îng nµo kh«ng thay ®æi?

a. b­íc sãng ¸nh s¸ng   b. vËn tèc ¸nh s¸ng

c. tÇn sè ¸nh s¸ng    d. c¸c ®¹i l­îng trªn ®Òu kh«ng ®æi

C©u 325:  giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng nµo th× x¸c ®Þnh ®­îc v©n chÝnh gi÷a trªn mµn ¶nh?

a. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c   b. ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n

c. ¸nh s¸ng cã b­íc sãng dµi d. ¸nh s¸ng tr¾ng

C©u 326: HiÖu ®­êng ®i tõ hai nguån S1, S2 ®Õn mét v©n giao thoa trªn mµn trong thÝ nghiÖm giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c theo biÓu thøc nµo?

a.    b.    c.    d.

 

 C©u 327: ThÝ nghiÖm giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng t¹o ra c¸c v©n giao thoa trªn mµn. HÖ v©n giao thoa bËc 1 lµ g×?

a. HÖ gåm c¸c v©n s¸ng tõ ®á ®Õn tÝm víi k = 1

b. HÖ gåm c¸c v©n s¸ng tõ ®á ®Õn tÝm vµ c¸c v©n tèi víi k = 1

c. HÖ gåm c¸c v©n s¸ng ®¬n s¾c vµ tèi víi k = ± 1

d. Lµ hÖ v©n thø nhÊt trong giao thoa

C©u 328:C©u nµo sai khi nãi vÒ giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng.

a. v©n s¸ng tr¾ng n»m trªn trung trùc cña S1S2

b. v©n s¸ng lµ tËp nh÷ng ®iÓm cã hiÖu sè kho¶ng c¸ch tõ nã ®Õn 2 nguån lµ mét sè nguyªn lÇn b­íc sãng.

c. Hai bªn v©n s¸ng tr¾ng cã 2 v©n tèi hÑp

d. DÞch chuyÓn khe S theo ph­¬ng song song víi S1S2 th× v©n s¸ng tr¾ng còng dÞch chuyÓn

C©u 329: C©u nµo sai khi nãi vÒ giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c

 1. C¸c v©n s¸ng ®¬n s¾c c¸ch ®Òu nhau.
 2. Kho¶ng c¸ch tõ trung t©m v©n s¸ng thø nhÊt ®Õn v©n s¸ng thø 10 lµ
 3. vÞ trÝ v©n s¸ng bËc k tÝnh tõ v©n s¸ng bËc 0 lµ
 4. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c sö dông trong giao thoa cã tÇn sè cµng lín th× kho¶ng c¸ch c¸c v©n s¸ng cµng xa

C©u 330: C©u nµo sai khi nãi vÒ giao thoa I ¢ng

a. khi dïng ¸nh s¸ng tr¾ng th× cã vÞ trÝ c¸c v©n s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau trïng ë ®ã

b. khi dïng ¸nh s¸ng tr¾ng ta quan s¸t thÊy cã d¶i mµu cÇu vång ®á ë trong, tÝm ë ngoµi  

c. V©n giao thoa gåm c¸c v©n s¸ng vµ v©n tèi

d.V¹ch tèi lµ tËp hîp nh÷ng ®iÓm cã hiÖu sè kho¶ng c¸ch tõ ®ã ®Õn 2 nguån lµ

C©u 331: Trong thÝ nghiÖm I ¢ng dïng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c , kho¶ng c¸ch 2 khe S1S2 Lµ 2 (mm) , kho¶ng c¸ch mµn ®Õn 2 khe ®Òu lµ 2 (m). §o ®­îc tõ trung t©m v©n s¸ng sè 1 ®Õn trung t©m v©n s¸ng thø 26 lµ 14,5 (mm). ¸nh s¸ng ®¬n s¾c sö dông cã b­íc sãng b»ng bao nhiªu?

a. 0,55 (μm)  b. 0,61 (μm)  c. 0,58(μm)   d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 332: Trong giao thoa I ¢ng dïng hai bøc x¹ ®¬n s¾c, trong ®ã mét bøc x¹ cã λ1 = 0,765 (μm). T¹i mét vÞ trÝ trªn mµn ¶nh c¸ch trung ®iÓm cña v©n s¸ng trung t©m kho¶ng x cã sù trung nhau cña v©n s¸ng bËc 4 b­íc sãng λ1 víi v©n s¸ng bËc 5 b­íc sãng λ2.       λ2 = ?

a. 0,612 (μm) b. 0,550 (μm) c. 0,564 (μm) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 333:Dïng ¸nh s¸ng tr¾ng trong thÝ nghiÖm I ¢ng cã b­íc sãng :

0.40(μm≤ λ ≤ 0.78(μm) th× trªn mµn ¶nh ë vÞ trÝ v©n s¸ng ®á bËc 4

λ® = 0,78(μm) cã mÊy v©n s¸ng ®¬n s¾c trïng lªn nhau ë ®ã?(kÓ c¶ v©n s¸ng ®á)

a.2     b. 3        c. 4             d. 5

C©u 334: giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng cã 0.40(μm≤ λ ≤ 0.78(μm)  th× trªn mµn ¶nh ë vÞ trÝ v©n s¸ng ®á ( λ® = 0,78(μm)) bËc 4 cã nh÷ng sãng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c bÞ t¾t; ë ®ã cã bao nhiªu bøc x¹ bÞ t¾t?

a.2     b. 3        c.4             d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 335:  Trong thÝ nghiÖm I ¢ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng : NÕu dïng ¸nh s¸ng cã λ1 = 559 (nm) th× quan s¸t trªn mµn cã 15 v©n s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v©n s¸ng ngoµi cïng lµ 6,3 (mm). NÕu dïng ¸nh s¸ng cã λ2 th× quan s¸t trªn mµn cã 18 v©n s¸ng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v©n s¸ng ngoµi cïng còng lµ 6,3 (mm). t×m λ2

a. 400 (nm)  b. 450 (nm) a. 485 (nm) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 336: giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng ta thu ®­îc v¹ch s¸ng tr¾ng chÝnh gi÷a, liÒn 2 bªn lµ 2 v¹ch tèi. §ã lµ nh÷ng v©n tèi bËc mÊy?

a. BËc 0.     b. BËc 1                c. BËc 0 vµ BËc 1  d. KÕt qu¶ kh¸c

 

 

C©u 337:  giao thoa I ¢ng dïng 2 bøc x¹ cã λ1 = 0,5 (μm)vµ  λ2 = 0,6 (μm). X¸c ®Þnh vÞ trÝ 2 v©n s¸ng trïng nhau gÇn v©n trung t©m nhÊt lµ v©n s¸ng bËc mÊy?

a. BËc 2 vµ BËc 3       b. BËc 3 vµ BËc4          c. BËc 4 vµ BËc 5      d. BËc 5 vµ BËc 6

C©u 338 C©u nµo kh«ng ®óng?

 1. Quang phæ lµ h×nh ¶nh d¶i s¸ng mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
 2. Mçi nguån s¸ng cã 1 quang phæ.
 3. Quang phæ thu ®­îc trong buång ¶nh m¸y Quang phæ lµ nh÷ng v¹ch s¸ng ®¬n s¾c .
 4. M¸y Quang phæ lµ dông cô ph©n tÝch mét chïm s¸ng phøc t¹p thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c 

C©u 339: èng chuÈn trùc trong m¸y Quang phæ cã t¸c dông g× lµ chÝnh?

 1. H­íng chïm s¸ng cÇn ph©n tÝch vµo mÆt bªn L¨ng kÝnh.
 2. T¹o ra chïm s¸ng cÇn ph©n tÝch lµ chïm song song.
 3. T¨ng ®é ph©n gi¶i cña m¸y.
 4. T¨ng c­êng ®é s¸ng chiÕu vµo L¨ng kÝnh ph©n tÝch ¸nh s¸ng

C©u 340:   M¸y Quang phæ t¹o ra ®­îc mét Quang phæ râ nÐt cña mét nguån s¸ng lµ dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c vËt lý chÝnh nµo?

 1. ChiÕt suÊt mét m«i tr­êng trong suèt phô thuéc vµo b­íc sãng ¸nh s¸ng truyÒn qua.
 2. L¨ng kÝnh lµm t¸n s¾c ¸nh s¸ng do khóc x¹.
 3. thÊu kÝnh héi tô lµm héi tô mét chïm s¸ng song song trªn tiªu diÖn thÊu kÝnh.
 4. a vµ c.

C©u 341:    §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña Quang phæ liªn tôc lµ g×?

 1. Phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cÊu t¹o cña vËt ph¸t x¹.
 2. Cã ®ñ c¸c mµu nh­ cÇu vång.
 3. ChØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é.
 4. C¸c ®Æc ®iÓm trªn.

C©u 342: TÝnh chÊt quan träng nhÊt cña Quang phæ v¹ch lµ g×?

 1. ChØ cã nh÷ng v¹ch riªng rÏ.
 2. Mçi nguyªn tè ho¸ häc cã mét Quang phæ v¹ch ®Æc tr­ng.
 3. ChØ ph¸t ra Quang phæ v¹ch khi mét khèi khÝ bÞ kÝch thÝch phat s¸ng.
 4. C¸c tÝnh chÊt trªn

C©u 343  C©u nµo sai

 1. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ vµ hÊp thô cña mét nguyªn tè cã hiÖn t­îng ®¶o s¾c cho nhau.
 2. Quang phæ liªn tôc lµ mét d¶i mµu biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
 3. Quang phæ ph¸t x¹ lµ Quang phæ cña ¸nh s¸ng do mét vËt phat ra khi bÞ nung nãng.
 4. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ, mét chÊt cã thÓ cho Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ hoÆc Quang phæ v¹ch hÊp thô .

 

C©u 344   §iÒu kiÖn ®Ó cã Quang phæ v¹ch hÊp thô lµ g×?

 1. ChÊt khÝ hay h¬i ph¶i ph¸t s¸ng khi ®­îc chiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua nã.
 2. ChÊt khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp.
 3. NhiÖt ®é khèi chÊt hÊp thô nhá h¬n nhiÖt ®é nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng chiÕu vµo.
 4. C¸c ®iÒu kiÖn trªn.

C©u 345   §Æc ®iÓm cña tia ng ngo¹i lµ g×?

a.  T¸c dông nhiÖt vµ g©y hiÖu øng quang ®iÖn ë mét sè chÊt.

b. T¸c dông lªn kÝnh ¶nh, ph¸t ra ë vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é cña m«i tr­êng xung quanh.

c. N»m kÒ vïng ®á vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝc tÕ bµo thÇn kinh thÞ gi¸c.

d. C¸c ®Æc ®iÓm trªn.

C©u 346  §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng cã ë tia tö ngo¹i?

 1. G©y hiÖu øng quang ®iÖn ë mét sè chÊt.
 2. Lµm ph¸t quang mét sè chÊt.
 3. Ion ho¸ kh«ng khÝ.
 4. Lµm da ng­êi bÞ ®en vµ kÝch thÝch qu¸ tr×nh tæng hîp vitamin A,D,E ë ng­êi.

C©u 347   Tia hång ngo¹i vµ tö ngo¹i kh¸c ¸nh s¸ng th«ng th­êng c¬ b¶n ®iÒu g× mµ con ng­êi kh«ng thÓ nhËn biÕt ®­îc.

 1.  λ ≠                
 2. nguån ph¸t kh¸c nhau  
 3. C¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau
 1. Bøc x¹ hång ngo¹i vµ tö ngo¹i kh«ng kÝch thÝch thÇn kinh thÞ gi¸c.

 C©u 348:   C¨n cø vµo ®©u mµ kh¼ng ®Þnh bøc x¹ hång ngo¹i vµ tö ngo¹i cã cïng b¶n chÊt víi ¸nh s¸ng th«ng th­êng?

 1. C¸c bøc x¹ do cïng 1 nguån ph¸t ra.
 2. C¸c bøc x¹ ®­îc ph¸t hiÖn tõ cïng mét dông cô.
 3. C¸c bøc x¹ trªn cã tÝnh chÊt gièng nhau vµ cïng bÞ khóc x¹ qua L¨ng kÝnh
 4. C¶ a vµ b

C©u 349:    ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ c¸c ngän ®Ìn sîi ®èt ë 22000C trë lªn treo trªn cao chiÕu xuèng cã ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y lµ ®óng?

 1. Giµu tia tö ngo¹i  
 2. Tû lÖ bøc x¹ tö ngo¹i nhiÒu nªn c­êng ®é ¸nh s¸ng th«ng th­êng gi¶m khi nhiÖt ®é cµng cao.
 3. Thµnh phÇn tö ngo¹i cña chïm s¸ng ph¸t ra rÊt yÕu
 4. ¸nh s¸ng ®Ìn cã t¸c dông diÖt khuÈn

C©u 350:  C©u nµo sai

 1. Tia X cã kh¶ n¨ng ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa
 2. Tia X ph¸t ra tõ mét vËt bÞ chïm e nhanh ®Ëp vµo.
 3. Mµn h×nh tivi khi ho¹t ®éng cã thÓ ph¸t ra tia X
 4. Tia X cã tÇn sè cµng nhá th× cµng cøng

C©u 351:TÝnh chÊt quan träng nhÊt cña tia X lµ g× kh¸c víi ¸nh s¸ng th«ng th­êng?

 1. Ion ho¸ chÊt khÝ.
 2. Ph¸t quang mét sè chÊt.
 3. T¸c dông sinh lý.
 4. TruyÒn qua vËt kh«ng trong suèt 

C©u 352:    èng R¬n ghen cã c«ng suÊt trung b×nh lµ 500 (w). HiÖu ®iÖn thÕ dÆt vµo A- K lµ 10 (Kv) th× sè electron trung b×nh trong mçi gi©y ®Ëp vµo Anèt lµ bao nhiªu?

a. 3.1018           b. 2,5.1017                  c.  2.1020            d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 353:  HiÖu ®iÖn thÕ ë A vµ K cña mét èng R¬n ghen lµ 12(Kv). T×m vËn tèc electron ngay tr­íc khi ®Ëp vµo ®èi ©m cùc.  (me=9,1.10-31  (Kg),

e=1,6.10-19  (C))

a. 0,7.108 (m/s)        b. ≈  0.8.108 (m/s)        c.  0,85.108 (m/s)     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 354:  Nguån ®iÖn ®Æt vµo A-K cña èng phãng tia X ph¶i lµ nguån ®iÖn nµo th× èng ho¹t ®éng?

 1. Nguån kh«ng ®æi ®iÖn cao ¸p
 2. Nguån mét chiÒu ®iÖn cao ¸p
 3. Nguån xoay chiÒu ®iÖn cao ¸p
 4. C¸c lo¹i nguån trªn

C©u 355:   C©u nµo sai

 1. Sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng cµng dµi th× giao thoa cµng dÔ quan s¸t
 2. Sãng v« tuyÕn ®iÖn, tia hång ngo¹i, ¸nh s¸ng th«ng th­êng cã cïng b¶n chÊt vµ tÝnh chÊt
 3. Sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng cµng ng¾n th× truyÒn qua vËt trong suèt cµng dÔ
 4. Sãng ®iÖn tõ b­íc sãng qu¸ dµi vµ qu¸ ng¾n th× kh«ng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch lªn thÇn kinh thÞ gi¸c

C©u 356:   Trong thÝ nghiÖm I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng cã a=3 (mm) , mµn E c¸ch ®Òu 2 khe kho¶ng D = 3 (m). BÒ réng cña Quang phæ bËc 2 trªn mµn lµ bao nhiªu? (BiÕt ¸nh s¸ng nh×n thÊy cã b­íc sãng 0.40(μm≤ λ ≤ 0.78(μm)  )

a. 0,35 (μm)  b. 0,55 (μm)  c. 0,70 (mm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 357: C©u nµo ®óng?

 1. PhÐp ph©n tÝch b»ng Quang phæ lµ viÖc x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chïm s¸ng phøc t¹p.
 2. PhÐp ph©n tÝch b»ng Quang phæ thay thÕ phÐp ph©n tÝch ho¸ häc.
 3. PhÐp ph©n tÝch b»ng Quang phæ lµ viÖc x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña nguån s¸ng.
 4. Quang phæ cña ¸nh s¸ng mÆt trêi trªn tr¸i ®Êt lµ Quang phæ hÊp thô

 

 

 

C©u 358:  ChiÕu ¸nh s¸ng vµo tÊm kim lo¹i lµm bøt ra khái khim lo¹i c¸c e khi nµo

 1. Kim lo¹i mang ®iÖn d­¬ng
 2. Kim lo¹i mang ®iÖn ©m
 3. ¸nh s¸ng cã c­êng ®é m¹nh
 4. ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n thÝch hîp

C©u 359: ChiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp cã b­íc sãng ng¾n vµo mét tÊm kim lo¹i c« lËp vÒ ®iÖn th× hiÖn t­îng g× x¶y ra?

 1. Kim lo¹i mang ®iÖn d­¬ng
 2. Kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn
 3. C¸c e ë kim lo¹i b¾n ra cho tíi khi kh«ng cßn e ë kim lo¹i n÷a
 4. ChØ cã e tù do ë bÒ mÆt kim lo¹i bÞ b¾n ra

C©u 360: B¶n chÊt cña dßng quang ®iÖn lµ g×?

 1. Dßng c¸c Ion chuyÓn dêi cã h­íng
 2. Dßng c¸c e tù do chuyÓn dêi cã h­íng
 3. Dßng c¸c e quang ®iÖn chuyÓn dêi tõ Katèt ®Õn An«t
 4. Dßng c¸c e quang ®iÖn chuyÓn dêi do t¸c dông cña ®iÖn tr­êng

C©u 361: §Ó t¹o ra dßng quang ®iÖn trong tÕ bµo quang ®iÖn cÇn cã ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nµo?

 1. A nèi víi cùc d­¬ng, K nèi víi cùc ©m cña nguån kh«ng ®æi
 2. ¸nh s¸ng chiÕu vµo K cña tÕ bµo quang ®iÖn cã b­íc sãng nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña K
 3. ¸nh s¸ng chiÕu vµo K ph¶i cã c­êng ®é m¹nh
 4. C¶ a vµ b

C©u 362: §Ó dßng quang ®iÖn qua tÕ bµo quang ®iÖn b·o hoµ cÇn ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nµo?

 1. ¸nh s¸ng räi vµo K cã b­íc sãng nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn λ0 cña K
 2. Hiªô ®iÖn thÕ UAK d­¬ng vµ lín h¬n mét gi¸ trÞ nµo ®ã
 3. Trong mçi gi©y sè e quang ®iÖn sinh ra ph¶i kh¸ lín
 4. C¶ a vµ b

C©u 363: C«ng tho¸t e trong hiÖn t­¬ng quang ®iÖn hiÓu thÕ nµo lµ ®óng?

 1.    C«ng tho¸t e lµ c«ng bøt e ra khái m¹ng kim lo¹i
 2.    c«ng tho¸t e ë mét kim lo¹i lµ nh­ nhau
 3.    c«ng tho¸t e phô thuéc b¶n chÊt mçi kim lo¹i
 4.    c¶ a, b vµ c

C©u 364: §Æc ®iÓm quan träng nµo cã thÓ kh¼ng ®Þnh e quang ®iÖn khi bøt ra khái kim lo¹i cã vËn tèc ban ®Çu nµo ®ã

 1. UAK = 0 nh­ng Iqd 0
 2. UAK = Uh th×  Iqd = 0
 3. UAK>0 cßn nhá khi UAK t¨ng th× Iqd t¨ng
 4. C¶ a vµ b

C©u 365: Räi bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ vµo K vµ ë hiÖu ®iÖn thÕ UAK = U1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong tÕ bµo b·o hoµ. §Ó t¨ng c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ gÊp 2 lÇn th× b»ng c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau?

a.        ng UAK = 2 U1, gi÷ nguyªn c­êng ®é chiÕu s¸ng vµ b­íc sãng λ

b.       Gi¶m b­íc sãng λ 2 lÇn, gi÷ nguyªn  UAK =  U1 vµ c­êng ®é chiÕu s¸ng

c.        T¨ng c­êng ®é chiÕu s¸ng 2 lÇn, gi÷ nguyªn  UAK =  U1 vµ b­íc sãng λ

d.       B»ng mét c¸ch kh¸c

C©u 366: C©u nµo ®óng

 1. MÉu nguyªn tö Bo chØ ¸p dông cho nguyªn tö hidr«
 2. Dßng quang ®iÖn tu©n theo ®Þnh luËt «m
 3. ¸nh s¸ng kÝch thÝch kim lo¹i cã λ< λ0. Khi λ cµng nhá th× vËn tèc cña e quang ®iÖn bay ra cµng lín
 4. C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ cµng lín th× hiÖu ®iÖn thÕ UKA ®Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cµng lín

C©u 367: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè chØ cã thÓ hÊp thô ®­îc mét lo¹i f«ton cã λ = 0,665 (μm) . VËn dông mÉu nguyªn tö Bo cho biÕt khi nguyªn tö bøc x¹ cã thÓ ph¸t ra mÊy v¹ch Quang phæ?

a. 1  b. 2  c. 3  d. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 368:  Nãi vÒ dßng quang ®iÖn (ë tÕ bµo quang ®iÖn) b·o hoµ, c©u nµo kh«ng ®óng?

 1. Khi c¸c e quang ®iÖn sinh ra ®Õn toµn bé A th× Iqd ®¹t gi¸ trÞ b·o hoµ
 2. C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ t¨ng 2 lÇn khi lµm t¨ng c­êng ®é ¸nh s¸ng kÝch thÝch chiÕu vµo K lªn 2 lÇn
 3. C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng t¨ng khi UAK t¨ng
 4. Ví mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c thÝch hîp víi K, tÕ bµo quang ®iÖn cã mét hä ®­êng ®Æc tr­ng V«n - Ampe

C©u 369: Nãi vÒ hiÖu ®iÖn thÕ h·m, c©u nµo sai?

 1. HiÖu ®iÖn thÕ lµm cho dßng quang ®iÖn qua tÕ bµo triÖt tiªu lµ hiÖu ®iÖn thÕ h·m
 2. Víi mçi kim lo¹i lµm K, hiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc tÇn sè vµ c­êng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch
 3. HiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh= UKA > 0
 4. BiÓu thøc tÝnh Uh:             (max)

C©u 370:  C©u nµo kh«ng ®óng khi nãi vÒ hiÖn t­¬ng quang ®iÖn

a. Lµ hiÖn t­îng chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp vµo kim lo¹i lµm b¾n ra khái mÆt kim lo¹i c¸c e

b. Lµ hiÖn t­îng chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp lµm gi¶i phãng e liªn kÕt trë thµnh c¸c e dÉn trong chÊt b¸n dÉn

c. Lµ hiÖn t­îng lµm e b¾n ra khi bÞ ¸nh s¸ng m¹nh chiÕu vµo

d.  Lµ hiÖn t­îng bøt e ra khái liªn kÕt khi ®­îc chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp

C©u 371: VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c quang e phô thuéc yÕu tè nµo

a. bø¬c sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch b. c­êng ®é ¸nh s¸ng kÝch thÝch

c. b¶n chÊt kim lo¹i bÞ chiÕu s¸ng   d. a vµ c

C©u 372:   BiÓu thøc nµo ®óng khi dßng quang ®iÖn qua tÕ bµo triÖt tiªu?

a.  eUh = - eUAK   b.  e(max)

c. e   d. eUh = hf + A0

C©u 373:  C©u nµo kh«ng ®óng?

 1. Trong hiÖn t­îng quang dÉn, c¸c e ®­îc gi¶i phãng khái khèi chÊt b¸n dÉn
 2. HiÖn t­¬ng quang dÉn lµ hiÖn t­îng gi¶m ®iÖn trë m¹nh cña chÊt b¸n dÉn khi ®­îc chiÕu s¸ng thÝch hîp
 3. HiÖn t­îng quang dÉn cã nguyªn nh©n lµ hiÖn t­îng quang ®iÖn trong
 4. Quang trë lµ øng dông cña hiÖn t­îng quang dÉn

C©u 374: C©u nµo kh«ng ®óng?

 1. cã sù dÉn ®iÖn nhê chiÕu s¸ng
 2. mçi luîng tö ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã n¨ng l­îng hf
 3. C¸c l­îng tö ¸nh s¸ng chuyÓn ®éng víi vËn tèc  c 3.108 m/s  th× cã khèi l­îng m  = 
 4. C¸c l­îng tö ¸nh s¸ng truyÒn ®i víi cïng vËn tècvµ cã cïng n¨ng l­îng x¸c ®Þnh

C©u 375: §Æt hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi UAK = 2.104 (v)  vµo A vµ K cña èng 

R¬n ghen. §éng n¨ng cña e võa ch¹m vµo ®èi ©m cùc vµ tÇn sè cùc ®¹i cña tia X lµ bao nhiªu?

a. W® =3,2.10-15 (J) vµ f 4,8.1018 (Hz)   b. W® = 2,5.10-15 (J)vµ f 5,8.1018 (Hz)

c. W® = 3,8.10-15  (J) vµ f 5.1019 (Hz)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 376: ChiÕu bøc x¹ ®iÖn tõ tÇn sè f1 vao tÊm kim lo¹i lµm b¾n ra quang e cã vËn tèc ban ®©u cùc ®¹i v1. NÕu chiÕu bøc x¹ ®iÖn tõ tÇn sè f2 vµo tÊm kim lo¹i trªn th× vËn tèc cùc ®¹i c¸c quang e lµ v2=2v1. C«ng tho¸t e khái kim lo¹i tÝnh theo f1, f2 b»ng biÓu thøc nµo?

a. (4f1 – f2)  b. 4(f1 – f2) c.  d. BiÓu thøc kh¸c

C©u 377: C¸c f«ton ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng cã ®Æc ®iÓm nµo gièng nhau?

a. cã n¨ng l­îng x¸c ®Þnh  b. cã tÇn sè x¸c ®Þnh

c. cïng vËn tèc lan truyÒn c  c. c¸c ®Æc ®iÓm a,b,c

C©u 378: C©u nao kh«ng ®óng khi nãi vÒ quang trë?

a. Bé phËn quan träng nhÊt cña quang trë lµ mét líp b¸n dÉn cã g¾n 2 ®iÖn cùc

b. Quang trë lµ mét ®iÖn trë phô thuéc sù chiÕu s¸ng

c. Quang trë cã thÓ thay thÕ tÕ bµo quang ®iÖn

d. Quang trë cã t¸c dông nh­ mét biÕn trë

 

 

C©u 379: ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ=0,35 (μm) vµo bÒ mÆt t¸m Zn th× e cã thÓ thoat khái kim lo¹i nh­ng kh«ng thÓ bay ra ngoµi. chiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng nµo trong c¸c b­íc sãng sau th× e cã thÓ bay ra khái kim lo¹i?

a. λ=0,4 (μm) b. λ=0,5 (μm) c. λ=0,7 (μm)  d. λ= 0,09 (μm)

 

C©u 380: ChiÕu bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ vµo tÊm kim lo¹i c« lËp vÒ ®iÖn th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i ®¹t ®­îc lµ 3 (v). C©u nãi nµo ®óng vÒ hiÖn t­îng nµy?

a. ChiÕu ¸nh s¸ng vµo kim lo¹i lµm 2 nöa tÊm kim lo¹i tÝch ®iÖn tr¸i dÊu vµ cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ 3 (v)

b. Mét khi kim lo¹i mang ®iÖn d­¬ng th× sÏ hót e trë l¹i kim lo¹i nªn kim lo¹i lu«n trung hoµ vÒ ®iÖn

c. Sè e bÞ b¾n ra b»ng sè e bÞ hót vµo kim lo¹i trong 1 (s) khi ®¹t hiÖu ®iÖn thÕ 3 (v)

d. Sè e b¾n ra nhiÒu h¬n e bÞ hót vµo kim lo¹i trong 1(s) nªn kim lo¹i mang ®iÖn thÕ +3 (v)

C©u 381: ChiÕu bøc x¹ ®iÖn tõ cã l­îng tö n¨ng l­îng = 7,95.10-19 (J)vµo tÊm kim lo¹i th× e b¾n ra víi W® ban ®Çu cùc ®¹i lµ 13,25.10 - 20(J). Ph¶i chiÕu vµo kim lo¹i nµy bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ dµi nhÊt bao nhiªu ®Ó e tho¸t khái kim lo¹i mµ kh«ng bay ra ®­îc

a. λ=0,2 (μm) b. λ=0,25 (μm) c. λ=0,3 (μm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 382: chiÕu bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ=0,30 (μm) vµo Cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn th× t¹o ra dßng quang ®iÖn b·o hoµ I. BiÕt c«ng suÊt cña bøc x¹ lµ 2,12(w) vµ cø 1 f«ton ®Ëp vao kim lo¹i th× lµm b¾n mét e quang ®iÖn ra khái kim lo¹i. I b»ng bao nhiªu?

a. 0,35 (A)        b. ≈  0,512 (A)        c.  ≈  0,613 (A)     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 383:  C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ lµ 100(μA), hiÖu suÊt quang ®iÖn lµ 0,4 th× sè ph«ton ®Ëp vµo catèt tÕ bµo quang ®iÖn trong mét gi©y lµ bao nhiªu?

a. 16,25.1015  b. 62,5.1013  c. 15,625.1013  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 384: ChiÕu chïm s¸ng ®¬n s¾c vµo K cña tÕ bµo quang ®iÖn, trong m¹ch cã dßng quang ®iÖn khi ®Ó hiÖu ®iÖn thÕ UAK= - 0,5 (v) th× dßng quang ®iÖn triÖt tiªu. VËn tèc ban ®Çu c¸c quang e bay ra khái K cã gi¸ trÞ lín nhÊt bao nhiªu?

a. 3.106 (m/s)       b. ≈  5,13.106 (m/s)        c.  4,19.105 (m/s)     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 385: C«ng tho¸t e ë mét tÊm kim lo¹i lµ 3.10-20(J) th× giíi h¹n quang ®iÖn lµ bao nhiªu?

a. 4,5.1014 (Hz)       b. ≈  5,1.1014 (Hz)        c.  2,55.1015 (Hz)     d. KÕt qu¶ kh¸c 

 

C©u 386: Ph«ton ¸nh s¸ng ®á vµ tÝm cã ®Æc ®iÓm g× gièng nhau. C©u nãi nµo kh«ng ®óng?

a. ®Òu bÞ nguyªn tö hÊp thô hoµn toµn  

b. ChuyÓn ®éng cïng vËn tèc trong ch©n kh«ng

c. TÇn sèdao ®éng vµ n¨ng l­îng ph«ton nh­ nhau

d. Cïng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch thÇn kinh thÞ gi¸c

C©u 387: Dïng ¸nh s¸ng cã tÇn sè f1 chiÕu vµo K th× thÊy vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i c¸c quang e bay ra lµ v1 =6,5.105 (m/s) vµ UAK  = - U1 th× dßng quang ®iÖn triÖt tiªu.  Dïng ¸nh s¸ng cã tÇn sè f2 chiÕu vµo K nãi trªn th× ph¶i ®Æt UAK  = - 2U1 th× dßng quang ®iÖn míi triÖt tiªu. VËn tèc c¸c e quang ®iÖn ra khái K cã gi¸ trÞ ban ®Çu cùc ®¹i bao nhiªu khi sö dông ¸nh s¸ng cã f2?

a. 6,5.105 (m/s) b. .105 (m/s)   c. 6,5..105 (m/s)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 388: HiÖn t­îng nµo thÓ hiÖn tÝnh h¹t cña ¸nh s¸ng?

a. Sù truyÒn ¸nh s¸ng trong m«i tr­êng kh«ng trong suèt

b. ¸nh s¸ng räi vµo kim lo¹i lµm b¾n ra khái kim lo¹i c¸c e

c. ¸nh s¸ng chiÕu vµo líp kh«ng khÝ gi÷a 2 tÊm tÝch ®iÖn tr¸i dÊu lµm chóng mÊt ®iÖn tÝch

d. C¸c hiÖn t­îng trªn

C©u 389: MÉu hµnh tinh nguyªn tö R¬d¬fo kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®iÒu nµo sau ®©y?

a. TÝnh bÒn v÷ng cña nguyªn tö   

b. Sù t¹o thµnh Quang phæ v¹ch cña c¸c nguyªn tö

c. HiÖn t­¬ng quang ®iÖn vµ quang dÉn

d. C¶ a vµ b

C©u 390: C©u nµo kh«ng ®óng

a. MÉu nguyªn tö Bo dùa trªn mÉu nguyªn tö R¬d¬fo vµ bæ xung thªm 2 tiªn ®Ò Bo

b. Tiªn ®Ò Bo gi¶ thiÕt 1 chÊt hÊp thô ¸nh s¸ng nµo th× chØ cã thÓ ph¸t x¹ sãng ¸nh s¸ng ®ã

c. Khi nguyªn tö hÊp thô n¨ng l­îng th× c¸c e chuyÓn ®éng nhanh h¬n quay dÇn ra quü ®¹o ngoµi

d. Mét nguyªn tö cã nhiÒu quü ®¹o dõng cã b¸n kÝnh x¸c ®Þnh

C©u 391: Räi vµo K tÕ bµo quang ®iÖn ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ=0,36 (μm) th× dßng quang ®iÖn trong tÕ bµo quang ®iÖn nµy lµ 2(μA). N¨ng l­îng cña c¸c ph«ton g©y ra hiÖn t­¬ng quang ®iÖn trªn trong 1 phót lµ bao nhiªu?

a. 360.10-6 (J)       b. 380.10-6 (J)        c.  414.10-6 (J)     d. KÕt qu¶ kh¸c   

C©u 392: HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo A,K cña èng R¬n ghen lµ 24.103(v). Gi¶ sö mét e nhanh bÞ h·m th× toµn bé W® cña nã biÕn thµnh n¨ng l­îng tia X. t×m b­íc sãng nhá nhÊt cña tia X?

a. 5.10-11 (m)       b. ≈  5,18.10-11 (m)        c.  ≈ 6.10-11 (m)     d. KÕt qu¶ kh¸c  

C©u 393: Gäi c¸c quü ®¹o dõng K,L,M trong nguyªn tö Hidr« lµ sè t­¬ng øng 1, 2, 3. Khi e nh¶y quü ®¹o dõng cã møc n¨ng l­îng cao vÒ quü ®¹o dõng cã møc n¨ng l­îng thÊp h¬n th× nguyªn tö bøc x¹ mét ph«ton Ng­êi ta thu ®­îc 1 v¹ch Quang phæ trong d·y Lyman cã b­íc sãng

 λ21 =0,1216 (μm). Vµ mét v¹ch quang phæ trong d· Ban me cã b­íc sãng 32 = 0,6563(μm). V¹ch quang phæ thø thø 2 trong d·y Ly man ë ®©y ph¶i cã b­íc sãng lµ bao nhiªu?

a.0,1026 (μm) b. 0,1035 (μm) c. 0,0998 (μm)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 394: ChiÕu ¸nh s¸ng cã λ1 < λ00 : giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i lµm K) vµo K th× hiÖn t­îng quang ®iÖn x¶y ra. Thay ¸nh s¸ng cã b­íc sãng λ1 b»ng ¸nh s¸ng cã b­íc sãng λ2< λ1 nh­ng kh«ng lµm thay ®æi c­êng ®é chïm s¸ng th× cã sù thay ®æi nµo sau ®©y?

a. HiÖu ®iÖn thÕ h·m thay ®æi  b. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña quang e 

c. C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ  d. a vµ b

C©u 395:  ý nghÜa quan träng nhÊt cña hiÖn t­îng quang ®iÖn lµ g×?

a. Cã sù dÉn ®iÖn nhê chiÕu ¸nh s¸ng thÝch hîp

b. ¸nh s¸ng cã thÓ lµm bøt c¸c e ra khái liªn kÕt ph¶n ¸nh tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng

c. Chïm s¸ng ®­îc cÊu t¹o bëi nhiÒu l­îng tö ¸nh s¸ng

d. Më ra øng dông vÒ viÖc sö dông n¨ng l­îng ¸nh s¸ng

C©u 396: Khi e trong nguyªn tö H ë quü ®¹o P nh¶y vÒ quü ®¹o K th× cã thÓ ph¸t ra nhiÒu nhÊt mÊy ph«ton?

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4

C©u 397: e trong nguyªn tö H nh¶y tõ quü ®¹o dõng cã n¨ng luîng E1 sang quü ®¹o dõng cã n¨ng luîng E2 (E1 >E2) nµo sau ®©y th× ph¸t ra ph«ton thuéc d·y Pasen?

a. Quü ®¹o L cã n¨ng luîng E2, Quü ®¹o M cã n¨ng luîng E1

b. Quü ®¹o M cã n¨ng luîng E2, Quü ®¹o P cã n¨ng luîng E1

c. Quü ®¹o P cã n¨ng luîng E1, Quü ®¹o O cã n¨ng luîng E2

d. Quü ®¹o N cã n¨ng luîng E1, Quü ®¹o L cã n¨ng luîng E2

 

C©u 398: §Æc ®iÓm c¬ chÕ ®Ìn huúnh quang ph¸t ra ¸nh s¸ng lµ g×?

a. Sù phãng tia löa ®iÖn trong ®Ìn 

b. D©y tãc ®Ìn bÞ ®èt nãng bëi dßng ®iÖn

c. Líp bét phñ trong thµnh ®Ìn bÞ ph¸t  s¸ng khi cã dßng ®iÖn ®i qua ®Ìn

d. ChÊt ph¸t quang hÊp thô ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n ®Ó ph¸t ¸nh s¸ng nh×n thÊy cã b­íc sãng dµi h¬n

C©u 399: C©u nµo sai

a. ¸nh s¸ng cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ vïa cã tÝnh chÊt sãng vïa cã tÝnh chÊt h¹t

b. Mét chïm s¸ng ®¬n s¾c chøa rÊt nhiÒu ph«ton gièng nhau

c. Tia X lµ chïm l­îng tö n¨ng l­îng cao

d. C¸c ph«ton cã n¨ng l­¬ng kh¸c nhau th× truyÒn ®i trong ch©n kh«ng víi vËn tèc kh¸c nhau

C©u 400: Mét ngän ®Ìn ph¸t ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ=0,50 (μm) vµ c«ng suÊt bøc x¹ lµ 15,9(w). Sè ph«ton ®Ìn ph¸t ra trong mçi gi©y lµ bao nhiªu?

a. 3.1020  b. 4.1020  c. 5.1020  d. KÕt qu¶ kh¸c 

C©u 401: K cña tÕ bµo quang ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn λ0=0,275 (μm). Räi vµo K bøc x¹ cã b­íc sãng λ=0,2 (μm) vµ ®Ó kh«ng mét e nµo cã thÓ ®Õn A th× hiÖu ®iÖn thÕ UKA nhá nhÊt b»ng bao nhiªu?

a. 1,69(v)  b. 2,2(v)  c. 2,5(v)  d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 402:  Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña pin quang ®iÖn dùa trªn hiÖn t­îng vËt lý nµo?

a.  HiÖn t­îng quang ®iÖn trong

b. Sù dÉn ®iÖn mét chiÒu cña líp tiÕp xóc

c. BiÕn ®æi quang n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng

d. C¶ a vµ b

C©u 403: ¦u ®iÓm næi bËt cña pin quang ®iÖn lµ g×?

a. lµm nguån n¨ng luîng trªn c¸c vÖ tinh

b. Kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng khi ho¹t ®éng

c. Khai th¸c ®­îc nguån n¨ng luîng v« tËn cña mÆt trêi

d. C¸c ­u ®iÓm trªn

C©u 404: C©u nµo kh«ng ®óng?

a. Giíi h¹n quang ®iÖn cña mét kim lo¹i lµ b­íc sãng dµi nhÊt chiÕu vµo bÒ mÆt kim lo¹i lµm bøt c¸c e ra khái liªn kÕt kim lo¹i

b. Giíi h¹n quang dÉn cña mét chÊt lµ b­íc sãng dµi nhÊt cña ¸nh s¸ng g©y ra hiÖn t­îng quang dÉn ë chÊt ®ã

c. HiÖn t­îng quang dÉn cÇn cung cÊp n¨ng luîng lín h¬n hiÖn t­îng quang ®iÖn ngoµi

d. TÕ bµo quang ®iÖn vµ quang trë ®Òu lµ dông cô dÉn ®iÖn nhê chiÕu s¸ng thÝch hîp

C©u 405: Quang phæ ®Æc tr­ng cña nguyªn tö H cã ®Æc ®iÓm g×?

a. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ vµ hÊp thô

b. C¸c v¹ch n»m trong 3 vïng s¸ng kh¸c nhau

c. Quang phæ v¹ch cña H cã 12 v¹ch ®¬n s¾c kh¸c nhau

d. C¸c ý trªn ®Òu ®óng

C©u 406: Gi¶ sö 40% ®éng n¨ng cña e nhanh trong èng R¬n ghen khi bÞ h·m biÕn thµnh n¨ng luîng tia X th× ph¶i ®Æt vµo A,K hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi nµo ®Ó tia X ph¸t ra cã tÇn sè 3.1018(Hz)

a. 2,5.104 (v)  b. 3 (Kv)  c. 4(Kv)  d. KÕt qu¶ kh¸c

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn 4    h¹t nh©n nguyªn tö

 

C©u 407: H¹t nh©n nguyªn tö ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t c¬ b¶n nµo?

a. C¸c pr«ton  b. c¸c n¬tron  c. C¸c electron d. C¸c nuclon

 

 

C©u 408: H¹t nh©n nguyªn tö th× sè A cho biÕt ®iÒu g× sau ®©y ®óng?

a. A®¬n vÞ u lµ khèi l­îng h¹t nh©n  b. A ®¬n vÞ gam lµ khèi l­îng mol

c. A lµ sè proton vµ n¬tron   d. C¸c ®iÒu trªn ®Òu ®óng

C©u 409: H¹t nh©n nguyªn tö nµo kh«ng cã n¬tron?

a.   b.   c.   d. Mét h¹t nh©n  kh¸c

C©u 410: H¹t nh©n nguyªn tö th× sè Z cho biÕt ®iÒu g× sau ®©y ®óng?

a. Nguyªn tö sè    b. sè proton trong h¹t nh©n

c. Sè e ë líp vá nguyªn tö  d. C¸c ®iÒu trªn

C©u 411: §ång vÞ cña 1 nguyªn tèlµ g×?

a. C¸c nguyªn tö cã cïng sè proton nh­ng kh¸c sè A

b. C¸c nguyªn tö cã cïng sè notron nh­ng kh¸c sè pr«ton

c. C¸c nguyªn tö cã cïng sè Z vµ cïng sè A

d. C¸c nguyªn tö cã cïng sè A nh­ng kh¸c sè Z

C©u 412: §¬n vÞ khèi l­îng ®­îc dïng trong vËt lý h¹t nh©n kh«ng n»m trong hÖ SI lµ ®¬n vÞ nµo?

a. §¬n vÞ khèi l­îng nguyªn tö  b. Mev/c2  c. Kg  d. a vµ b

C©u 413: C©u nµo sai khi nãi vÒ tia phãng x¹?

a. tia α lµ chïm h¹t nh©n  

b. Tia γ sinh ra khi h¹t nh©n con t¹o thµnh khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i kÝch thÝch vÒ tr¹ng th¸i bÒn v÷ng h¬n

c. H¹t e vµ h¹t poziton cã cïng khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch nguyªn tè nh­ng tr¸i dÊu

d. Tia n¬trino lµ tia phãng x¹ cã n¨ng luîng yÕu

C©u 414: Trong nh÷ng ph¶n øng h¹t nh©n ®¹i l­îng nµo ®­îc b¶o toµn?

a. Xung l­îng  b. N¨ng luîng nghØ  c. Sè nuclon  d. §iÖn tÝch

C©u 415: phãng x¹ γ cã ®Æc diÓm nµo kh«ng ®óng?

a. Sinh kÌm theo phãng x¹ α β

b. Sinh ra ®éc lËp víi phãng x¹ α β

c. phãng x¹ γ kh«ng cã sù biÕn ®æi cña h¹t nh©n

d. Tia γ l­îng tö cã n¨ng luîng cao

 

 

 

C©u 416: C©u nµo sai

a. Khi lùc h¹t nh©n liªn kÕt c¸c nuclon ®Ó t¹o thµnh mét h¹t nh©n th× lu«n cã sù hôt khèi

b. H¹t nh©n cã n¨ng luîng liªn kÕt riªng cµng lín th× cµng bÒn v÷ng

c. Trong mét h¹t nh©n sè n¬tron kh«ng nhá h¬n sè proton khi h¹t nh©n cã c¶ 2 lo¹i h¹t nµy

d. ChØ h¹t nh©n nÆng míi cã tÝnh phãng x¹

 

 

C©u 417: C©u nµo sai

a. §ång vÞ nh©n t¹o nhiªu h¬n ®ång vÞ tù nhiªn

b. §ång vÞ phãng x¹ lµ c¸c ®ång vÞ tù nhiªn

c. §ång vÞ C14 ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh tuæi cña c¸c sinh vËt cæ

d. §ång vÞ phæ biÕn lu«n cã s½n trong tù nhiªn

C©u 418: C©u nµo kh«ng ®óng?

a. Ph¶n øng h¹t nh©n lµ sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c h¹t x¶y ra ë kho¶ng c¸ch cì 10-15(m)

b. Phãng x¹ lµ mét ph¶n øng h¹t nh©n to¶ n¨ng luîng

c. Ph¶n øng h¹t nh©n nh©n t¹o lµ hiÖn t­îng b¾n ph¸ h¹t nh©n b»ng mét lo¹i h¹t mang ®iÖn ®i ra tõ m¸y gia tèc h¹t

d. Trong ph¶n øng h¹t nh©n cã sù biÕn ®æi qua l¹i gi÷a n¨ng luîng nghØ vµ n¨ng luîng th«ng th­êng

C©u 419: Tr¹ng th¸i dõng cña nguyªn tö lµ tr¹ng th¸i nµo?

a. HÖ thèng nguyªn tö dõng chuyÓn ®éng

b. HÖ thèng nguyªn tö æn ®Þnh vµ kh«ng bøc x¹ n¨ng luîng

c. Nguyªn tö cã kh¶ n¨ng hÊp thô vµ bøc x¹ n¨ng luîng

d. Nguyªn tö dõng hÊp thô vµ bøc x¹ n¨ng l­îng

C©u 420: Lùc hót gi÷a c¸c nuclon trong h¹t nh©n lµ lùc nµo?

a. Lùc hót tÜnh ®iÖn  

b. Lùc hÊp dÉn

c. Lµ lo¹i lùc vïa phô thuéc khèi l­îng vïa phô thuéc ®iÖn tÝch

d. Lùc t­¬ng t¸c m¹nh trong b¸n kÝnh t¸c dông cì kÝch th­íc h¹t nh©n

C©u 421: H¹t nµo trong c¸c h¹t sau kh«ng mang ®iÖn?

a. H¹t β  b. H¹t photon c. H¹t Poziton d. H¹t nh©n

C©u 422: §Ó ph¸ vì h¹t nh©n thµnh c¸c nuclon riªng rÏ ph¶i cÇn mét n¨ng l­îng tèi thiÓu lµ 28,30(Mev). Trong  qu¸ tr×nh ®ã th× khèi l­îng h¹t nh©n ®· bÞ biÕn ®æi bao nhiªu? (1kg = 0,561.1030 Mev/c2)

a. ≈ 4,5.10-29(kg)     b. ≈ 50,446.10-30(kg)       c. ≈ 6,6.10-27(kg)     d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 423: N¨ng l­îng liªn kÕt riªng cña h¹t nh©n lµ 8,8(Mev/nuclon). Khi t¹o thµnh h¹t nh©n trªn nã to¶ mét n¨ng l­îng bao nhiªu?

a. 492,8 (Mev) b. 228,8 (Mev) c. 264 (Mev) d. KÕt qu¶ kh¸c

C©u 424: C©u nµo ®óng

a. Ph¶n øng ho¸ häc cã sù biÕn ®æi c¸c ph©n tö cßn ph¶n øng h¹t nh©n cã sù biÕn ®æi c¸c h¹t nh©n

b. Ph¶n øng ho¸ häc cã sù b¶o toµn c¸c nguyªn tö cßn Ph¶n øng h¹t nh©n cã sù biÕn ®æi c¸c nguyªn tè

c. Ph¶n øng ho¸ häc cã sù b¶o toµn khèi l­îng tÜnh cßn ph¶n øng h¹t nh©n khèi l­îng tÜnh kh«ng ®­îc b¶o toµn

d. C¸c c©u trªn ®Òu ®óng

C©u 425: TÝnh n¨ng l­îng liªn kÕt mét h¹t nh©n b»ng c«ng thøc nµo sau ®©y?

a. ΔE = [Zmp + (A-Z)mn- mx]c2   b. ΔE = [Zmp + (A-Z)mn- mx]uc2

c. ΔE = [Zmp + Amn- mx]c2  d. ΔE = [Zmp + (A-Z)mn-mx ]c-2

C©u 426: N¨ng l­îng liªn kÕt tÝnh cho mét nuclon cã ®Æc ®iÓm nµo?

a. Gièng nhau víi mäi h¹t nh©n  b. Lín nhÊt víi h¹t nh©n nhÑ

c. Lín nhÊt víi h¹t nh©n trung b×nh d. Lín nhÊt víi h¹t nh©n nÆng

C©u 427: Trong c¸c phãng x¹ cã sù biÕn ®æi nµo trong h¹t nh©n?

a. Sè proton vµ n¬tron  b. proton biÕn thµnh n¬tron

c. n¬tron biÕn thµnh proton d. c¶ a,b vµ c

C©u 428: H¹t nh©n phãng x¹ ra c¸c tia γ,α,β th× trong sù phãng x¹ tia nµo h¹t nh©n cã sù biÕn ®æi c¸c nuclon?

a. β+  b. β--  c. γ  d. α

C©u 429: Ph¶n øng h¹t nh©n . X lµ h¹t nh©n nµo

a.   b.           c.    d.

C©u 430: C¸c h¹t nh©n n»m gi÷a b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, cã sè khèi 50<A<95 lµ c¸c h¹t nh©n bÒn v÷ng nhÊt. C©u nµo ®óngkhi gi¶i thÝch nguyªn nh©n nµy?

a. N¨ng l­îng liªn kÕt lín nhÊt  

b. N¨ng l­îng liªn kÕt trªn mét nuclon lín nhÊt

c. Sè n¬tron sè proton

d. C¶ a,b vµ c ®Òu ®óng

C©u 431: §Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh phãng x¹ lµ g×?

a. Cã b¶n chÊt lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi trong h¹t nh©n

b. Lµ qu¸ tr×nh kh«ng ®iÒu khiÓn ®­îc

c. Thêi ®iÓm h¹t nh©n ph©n r· kh«ng x¸c ®Þnh

d. C¸c ®Æc tÝnh trªn

C©u 432:Sù phãng x¹ lµ ph¶n øng h¹t nh©n  lo¹i nµo?

a. To¶ n¨ng l­îng     b. Thu n¨ng l­îng   

c. cã thÓ to¶ hoÆc thu n¨ng l­îng d.Kh«ng to¶, kh«ng thu n¨ng l­îng

C©u 433: PhÇn lín n¨ng l­îng gi¶i phãng trong sù ph©n h¹ch lµ n¨ng l­îng nµo?

a. W® Cña c¸c n¬tron sinh ra       b. W® cña c¸c m¶nh vì tõ h¹t nh©n ph©n h¹ch

c. N¨ng l­îng cña tia γ        d. N¨ng l­îng cña tia phãng x¹

C©u 434:Tèc ®é ph¶n øng ph©n h¹ch d©y chuyÒn kh«ng kiÓm so¸t ®­îc phô thuéc yÕu tè nµo?

a. HÖ sè nh©n s ≤ 1       b. . HÖ sè nh©n s > 1   

c. Khèi l­îng ph©n h¹ch lín h¬n mh mçi chÊt ph©n h¹ch   d. c¶ b vµ c

C©u 435: Ph¶n øng h¹t nh©n nµo cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc?

a. Sù ph©n h¹ch  b. Ph¶n øng nh©n t¹o

c. Sù nhiÖt h¹ch  d. C¶ a vµ b

C©u 436: H¹t nh©n cã n¨ng l­îng liªn kÕt lµ ΔE (ΔE, A, Z, mp, mn, c ®· biÕt)

Th× khèi l­îng h¹t nh©n cã thÓ tÝnh b»ng c«ng thøc nµo theo c¸c d÷ kÖn trªn?

a.  [Zmp + (A-Z)mn]c2 ΔE  b. [(Zmp + (A-Z)mn ).c2 - ΔE] 

c. Zmp + (A-Z)mn +    d. [Zmp + (A-Z)mn] - ΔE

C©u 437: mét nguyªn tè phãng x¹ cã chu kú b¸n r· lµ T. Gi¶ sö ban ®Çu cã N0 h¹t nh©n phãng x¹ th× sau thêi gian t sè h¹t nh©n ®· ph©n r· tÝnh b»ng c«ng thøc nµo

a. N =   b. N = N0. e-λt       c. N = N0 (1 - e-λt) d. N = N0(e-λt - 1)

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi BAI TAP VAT LI, Toán học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện BAI TAP VAT LI .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện BAI TAP VAT LI trong thể loại Toán học được chia sẽ bởi bạn Hoàn Trần tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Toán học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Phần 1: Dao động- sóng cơ học Câu 1,còn cho biết thêm Gia tốc trong ngả nghiêng điều hoà cực đại khi : A, nói thêm vận tốc ngả nghiêng cực đại, nói thêm B, ngoài ra vận tốc ngả nghiêng bằng ko,còn cho biết thêm C, kế tiếp là ngả nghiêng qua vị trí thăng bằng, thêm nữa D, cho biết thêm tần số ngả nghiêng lớn, thêm nữa Câu 2, nói thêm là Dao động tắt dần có đặc điểm : A, nói thêm là biên độ giảm dần theo thời gian B,còn cho biết thêm W ngả nghiêng bảo toàn, nói thêm là C, ngoài ra T https://nslide.com/de-thi/bai-tap-vat-li.czo3tq.html