Cac bai thi Tn phan Ham so

Đăng ngày 11/29/2009 2:00:11 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Lân Nguyễn | Lần tải: 26 | Lần xem: 58 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HÀM SỐ

B1: Cho haøm soá coù ñoà thò laø (C)

 1. Khaûo saùt haøm soá.
 2. Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán cuûa (C) ñi qua ñieåm A(3;0).
 3. Tính theå tích cuûa vaät theå troøn xoay do hình phaúng giôùi haïn bôõi (C) vaø caùc ñöôøng quay quanh truïc Ox. ( TN 2003 – 2004)

B2 : Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá treân ñoïan .( TN 2003 – 2004)

B3 : Cho haøm soá , coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt haøm soá.
 2. Döïa vaøo ñoà thò(C), haõy xaùc ñònh caùc giaù trò m ñeå phöông trình : coù boán nghieäm phaân bieät.

( TN 2001 – 2002)

B4 : Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa haøm soá : treân ñoaïn .( TN 2001 – 2002)

B5: Cho haøm soá .

a)      Khaûo saùt haøm soá ñaõ cho.

b)      Döïa vaøo ñoà thò cuûa haøm soá vöøa khaûo saùt, bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình .

      ( TN Bổ túc VH 2000 – 2001 ban C)

B6 : Cho haøm soá : coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá.
 2. Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C). ( TN 2000 – 2001 ban C)

B7 : Cho haøm soá : coù ñoà thò laø (C).

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò haøm soá.
 2. Cho ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) coù hoaønh ñoä . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua M vaø laø tieáp tuyeán cuûa (C).
 3. Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø tieáp tuyeán cuûa noù taïi M.

( TN 2000 – 2001 ban B)

B8: Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá : .

 1. Vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa ñoà thò (G) taïi ñieåm coù hoaønh ñoä baèng 1.
 2. Chöùng minh raèng treân ñoà thò (G), coøn coù moät ñieåm nöõa, taïi ñoù tieáp tuyeán cuûa (G) song song vôùi (d). Vieát phöông trình cuûa tieáp tuyeán ñoù.

   ( TN 1999 – 2000 ban C)

B9 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.

2.Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = 1.( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban C)

B10 : Goïi (H) laø ñoà thò cuûa haøm soá :

  .

 1. Haõy chæ ra toïa ñoä taâm ñoái xöùng cuûa ñoà thò (H).

 1. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (H) taïi ñieåm .( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban C)

B11 :Cho haøm soá : , vôùi m laø tham soá.

 1. Tìm m ñeå haøm soá töông öùng coù cöïc trò taïi x = -1.
 2. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá öùng vôùi giaù trò m = 1.
 3. Bieän luaân theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng y = k.( TN 1998 – 1999 kỳ 1 ban B)

 

B12 : Cho haøm soá :

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d coù heä soá goùc laø 1vaø ñi qua ñieåm uoán cuûa ñoà thò (C).Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng d vaø ñoà thò (C).
 3. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán cuûa noù. ( TN 97 – 98 kỳ 2 ban C)

B13 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Goïi (H) laø hình phaúng giôùi haïn bôõi (C), truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x = -2, x = 1. Tính theå tích khoái troøn xoay taïo thaønh khi quay hình (H) moät voøng xung quanh truïc Ox.
 3. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm A(0;2) coù heä soá goùc laø k. Bieän luaän theo k soá ñieåm chung cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d.( TN 97 – 98 kỳ 2 ban A)

B14 : Cho haøm soá : , m laø tham soá, ñoà thò laø (Cm)

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) khi m = 3.
 2. Goïi A laø giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø truïc tung. Vieát phöông trình tieáp tuyeán d cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm A. Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C) vaø tieáp tuyeán d.
 3. Tìm giaù trò cuûa tham soá m ñeå ñoà thò (Cm) caét truïc hoaønh taïi 3 ñieåm phaân bieät.( TN 97 – 98 kỳ 1 Đề dự bị )

B15 : Cho haøm soá

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán.
 3. Moät ñöôøng thaúng ñi qua goác toïa ñoä O(0;0) vaø ñieåm A(2;2). Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vôùi ñöôøng thaúng OA.( TN 96 – 97 ban C)

B16 : Cho haøm soá : .

 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2. Tìm dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thò (C), truïc hoaønh, truïc tung vaø ñöôøng thaúng
  x = -1.
 3. Moät ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm uoán cuûa (C) vaø coù heä soá goùc laø k. Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng d. Tìm toïa ñoä caùc giao ñieåm ñoù trong tröôøng hôïp k=1. ( TN 96 – 97 ban B)

B17 : Cho haøm soá :

 1. Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (G) cuûa haøm soá treân. 
 2. Tính dieän tích hình phaúng ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoà thò (G) vaø truïc hoaønh.

Veõ vaø vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñoà thò (G) taïi tieáp ñieåm coù hoaønh ñoä x = 1( TN 96 – 97 không phân ban đợt 2)

B18 : Cho haøm soá : y = x3 – 6x2 + 9x.

 1.    Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.
 2.    Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi ñieåm uoán.
 3.    Döïa vaøo ñoà thò haøm soá bieän luaän soá nghieäm soá cuûa phöông trình :

x3 – 6x2 + 9x – m = 0.


 1.    Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñoà thi (C), truïc hoaønh vaø caùc ñöôøng thaúng x= 1,
  x = 2.( TN 92- 93)

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Cac bai thi Tn phan Ham so, Toán 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Cac bai thi Tn phan Ham so .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi Cac bai thi Tn phan Ham so trong thể loại Toán 12 được giới thiệu bởi user Lân Nguyễn tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Toán 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HÀM SỐ B1: Cho hàm số có đồ thị là (C) Khảo sát hàm số,còn cho biết thêm Viết phương trình những tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(3;0), bên cạnh đó Tính không gian của vật thể tròn xoe do hình phẳng giới hạn bỡi (C) và những đường quay quanh quéo trục Ox, bên cạnh đó ( TN 2003 – 2004) B2 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đọan , ngoài ra ( TN 2003 – 2004) B3 : Cho hàm số , có đồ thị là (C), nói https://nslide.com/de-thi/cac-bai-thi-tn-phan-ham-so.wps3uq.html