Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II)

Đăng ngày 1/12/2009 3:28:42 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Hưng Đinh Vũ | Lần tải: 46 | Lần xem: 81 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Các bài tập ĐS 8 Chương II (Học sinh Giỏi)

Chương II: Phân thức đại số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức biết 

 

Bài 2:

a)      Phân tích thành nhân tử.

 

b)     Hãy tính

 

Bài 3: Cho . Rút gọn biểu thức:

 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để là số tự nhiên.

 

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau:

 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu, , thì

 

Bài 7: Rút gọn biểu thức

 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:

 

Bài 9: Cho ba soá x, y, z thoaû maõn caùc heä thöùc: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong ñoù a, b, c laø caùc soá döông cho tröôùc. Chöùng minh raèng: khoâng phuï thuoäc vaøo a, b, c.

 

Bài 10: Cho a, b, c laø ba soá thöïc ñoâi moät khaùc nhau vaø khaùc khoâng thoaû maõn:   chöùng minh raèng abc = 1 hoaëc abc = – 1

 

Bài 11: Cho

Chöùng minh raèng, vôùi moïi soá nguyeân döông n ta coù:

Bài 12: Cho x, y, z laø ba soá thoûa maõn: vaø . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

Đinh Vũ Hưng Page 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II), Toán học 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) thuộc danh mục Toán học 8 được chia sẽ bởi user Hưng Đinh Vũ tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Toán học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Chương II: Phân thức đại số Bài 1: Tính giá trị biểu thức  biết  Bài 2: Phân tích  thành nhân tử,còn cho biết thêm Hãy tính  Bài 3: Cho và , thêm nữa Rút gọn biểu thức:  Bài 4: Tìm số tự nhiên x để  là số tự nhiên, thêm nữa Bài 5: Cho , nói thêm Hãy tính tổng sau:  Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu,  ,  thì  Bài 7: Rút gọn biểu thức https://nslide.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-ii.y6qxtq.html