Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Các bài tập ĐS 8 Chương II (Học sinh Giỏi)

Chương II: Phân thức đại số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức biết 

 

Bài 2:

a)      Phân tích thành nhân tử.

 

b)     Hãy tính

 

Bài 3: Cho . Rút gọn biểu thức:

 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để là số tự nhiên.

 

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau:

 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu, , thì

 

Bài 7: Rút gọn biểu thức

 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:

 

Bài 9: Cho ba soá x, y, z thoaû maõn caùc heä thöùc: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong ñoù a, b, c laø caùc soá döông cho tröôùc. Chöùng minh raèng: khoâng phuï thuoäc vaøo a, b, c.

 

Bài 10: Cho a, b, c laø ba soá thöïc ñoâi moät khaùc nhau vaø khaùc khoâng thoaû maõn:   chöùng minh raèng abc = 1 hoaëc abc = – 1

 

Bài 11: Cho

Chöùng minh raèng, vôùi moïi soá nguyeân döông n ta coù:

Bài 12: Cho x, y, z laø ba soá thoûa maõn: vaø . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

Đinh Vũ Hưng Page 1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II)

Đăng ngày 1/12/2009 3:28:42 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 46 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II), Toán học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) thuộc danh mục Toán học 8 được chia sẽ bởi user Hưng Đinh Vũ đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Chương II: Phân thức đại số Bài 1: Tính giá trị biểu thức biết Bài 2: Phân tích thành nhân tử, thêm nữa Hãy tính Bài 3: Cho và , nói thêm Rút gọn biểu thức: Bài 4: Tìm số tự nhiên x để là số tự nhiên, nói thêm là Bài 5: Cho , thêm nữa Hãy tính tổng sau: Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu, , thì Bài 7: Rút gọn biểu thức 

https://nslide.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-ii.y6qxtq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Chương II: Phân thức đại số
Bài 1: Tính giá trị biểu thức biết 

Bài 2:
Phân tích thành nhân tử.

Hãy tính 

Bài 3: Cho và . Rút gọn biểu thức: 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để là số tự nhiên.

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau: 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu, , thì


Bài 7: Rút gọn biểu thức 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:


Bài 9: Cho ba số x, y, z thoả mãn các hệ thức: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong đó a, b, c là các số dương cho trước. Chứng minh rằng: không phụ thuộc vào a, b, c.

Bài 10: Cho a, b, c là ba số thực đôi một khác nhau và khác không thoả mãn: chứng minh rằng abc = 1 hoặc abc = – 1

Bài 11: Cho
Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta có:
Bài 12: Cho x, y, z là ba số thỏa mãn: và Tính giá trị của biểu thức:

Sponsor Documents