ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11

Đăng ngày 11/6/2011 2:50:48 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: Can Phung Dac | Lần tải: 2 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT HOÏC KYØ I

KHOÁI 11 NAÊM HOÏC 2011 2012

 

  1. Lyù thuyeát:

Caâu 1: Neâu noäi dung vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät Cu-loâng( cho bieát yù nghóa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc).

Caâu 2: Haõy neâu noäi dung cuûa thuyeát electron duøng ñeå giaûi thích söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät.

Caâu 3: Ñieän tröôøng laø gì?

Caâu 4: Ñieän tröôøng ñeàu laø gì? Vieát coâng thöùc xaùc ñònh löïc cuûa ñieän tröôøng.

Caâu 5: Vieát coâng thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån cuûa moät ñieän tích trong moät ñieän tröôøng ñeàu.

Caâu 6: Haõy vieát coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø hieäu ñieän theá trong tröôøng hôïp ñieän tröôøng ñeàu.

Caâu 7: Haõy neâu ñònh nghóa ñieän dung cuûa tuï ñieän.

Caâu 8: Ñieän dung cuûa tuï ñieän phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo? Neâu coâng thöùc tính ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng.

Caâu 9: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch ñeà caäp tôùi loaïi maïch ñieän kín naøo? Phaùt bieåu ñònh luaät vaø vieát heä thöùc bieåu thò ñònh luaät ñoù.

Caâu 10: Trình baøy caùch gheùp caùc nguoàn ñieän thaønh boä nguoàn noái tieáp vaø thaønh boä nguoàn song song. Trong töøng tröôøng hôïp, haõy vieát coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn vaø ñieän trôû trong cuûa noù.

  1. Baøi taäp:

1. Hai ñieän tích ñieåm döông q1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10-7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm.             

 a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù.

 b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi =2 laø bao nhieâu ?

2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N.

 a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích.

 b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N.

3. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu:

 a. CA = 4 cm, CB = 2 cm.  

 b. CA = 4 cm, CB = 10 cm.  

 c. CA = CB = 5 cm.

4. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc.

5. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm, ñaåy nhau baèng moät löïc 2,7.10-4 N. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ, chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?


6. Hai ñieän tích q1 = - 2. 10-8 C, q2= 1,8. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí, AB = 8 cm. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. Hoûi:

 a. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng?

 b. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ?

7. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0,6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau, chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm.

 a. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu, laáy g= 10m/s2.

 b. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic (= 27), tính khoaûng caùch R giöõa hai quaû caàu, boû qua löïc ñaåy Acsimet. Cho bieát khi goùc nhoû thì sin tg .

8. Trong chaân khoâng, moät ñieän tích ñieåm q = 2. 10-8C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. 10-6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9.10-3N. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích?

9. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q1= 3. 10-8C vaø q2= 4.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0,1 m. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A.

10. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0,25 g mang ñieän tích q= 2,5. 109C ñöôïc treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu . coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. Laáy g= 10 m/s2.

11. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu , = ABC = 600,

AB . Bieát BC = 6 cm, UBC= 120V.

 a. Tìm UAC, UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E?                                                                                                                                                                                           

 b. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. 10-10 C. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng

toång hôïp taïi A.        

12.  Moät ñieän tích ñieåm q = -4. 10-8C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP, vuoâng taïi P, trong ñieän tröôøng ñeàu, coù cöôøng ñoä 200 V/m. Caïnh MN = 10 cm, MN .NP = 8 cm. Moâi tröôøng laø khoâng khí. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q:

 a. töø M N.

 b. Töø N P.

 c. Töø P M.

 d. Theo ñöôøng kín MNPM.     

13. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. 10-6 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10-7 s trong ñieän tröôøng. Ñieän tích cuûa e laø –1,6. 10-19C, khoái löôïng cuûa e laø 9,1. 10-31 kg.

14. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. 107 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. Tính:

 a. Gia toác cuûa e.

 b. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2. 10-7 s trong ñieän tröôøng.

15.  Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3,5 pF, dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6,3 V. Bieát o = 8,85. 10-12 F/m. Tính:

 a. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï.

 b. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn.

16. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V.

 a. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän.


 b. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù = 2. Tính ñieän dung C1 , ñieän tích Q1  vaø hieäu ñieän theá U1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù.

 c. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù = 2. Tính C2 , Q2 , U2 cuûa tuï ñieän.

17. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù = 6. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V.

 a. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän.

 b. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän.

 c. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän, tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ?

18. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 F, C2 = 5 F, C3 = 4 F ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù              C1            C3

hieäu ñieän theá U = 38 V.

 a. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän, ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc             C2

tuï ñieän.

 b. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1.

19: Cho đoạn mạch AB gồm 3 điện trở ,,. Đặt vào hai đầu A,B của đoạn mạch một hiệu điện thế UAB=13,2V. Tìm điện trở của đoạn mạch, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch, qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, trong các trường hợp sau đây:

  1. 3 điện trở mắc nối tiếp.
  2. 3 điện trở mắc song song.
  3. Điện trở R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm R2,R3 mắc song song.

20: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó : E= 10 V, r=1;

      R1= 8, R2=3,R3=1,5. Tính:

  1. Điện trở mạch ngoài?
  2. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?
  3. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở,

công suất mạch ngoài ?

21. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V, điện trở trong r = 2 , mạch ngoài có điện trở R.

 a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.

 b. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó?

22. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết = 12 V, r = 1,1 , R1 = 0,1 .                     +  -

 a. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất, R phải có giá trị bằng bao                        . r

nhiêu ?

  1. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất?

tính công suất lớn nhất đó ?

     

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11, Vật lý 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11 thuộc chuyên mục Vật lý 11 được giới thiệu bởi thành viên Can Phung Dac tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào mục Vật lý 11 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012 Lý thuyết: Câu 1: Nêu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông( cho biết ý nghĩa những đại lượng trong biểu thức), tiếp theo là Câu 2: Hãy nêu nội dung của thuyết electron sử dụng để giải thích sự nhiễm điện của những vật, bên cạnh đó Câu 3: Điện trường là gì? Câu 4: Điện trường đều là gì? Viết công thức xác định lực của điện trường, tiếp theo là Câu 5: Viết công thức https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-kt-45-phut-11.iekjxq.html