Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT HOÏC KYØ I

KHOÁI 11 NAÊM HOÏC 2011 2012

 

  1. Lyù thuyeát:

Caâu 1: Neâu noäi dung vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät Cu-loâng( cho bieát yù nghóa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc).

Caâu 2: Haõy neâu noäi dung cuûa thuyeát electron duøng ñeå giaûi thích söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät.

Caâu 3: Ñieän tröôøng laø gì?

Caâu 4: Ñieän tröôøng ñeàu laø gì? Vieát coâng thöùc xaùc ñònh löïc cuûa ñieän tröôøng.

Caâu 5: Vieát coâng thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån cuûa moät ñieän tích trong moät ñieän tröôøng ñeàu.

Caâu 6: Haõy vieát coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø hieäu ñieän theá trong tröôøng hôïp ñieän tröôøng ñeàu.

Caâu 7: Haõy neâu ñònh nghóa ñieän dung cuûa tuï ñieän.

Caâu 8: Ñieän dung cuûa tuï ñieän phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo? Neâu coâng thöùc tính ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng.

Caâu 9: Ñònh luaät oâm ñoái vôùi toaøn maïch ñeà caäp tôùi loaïi maïch ñieän kín naøo? Phaùt bieåu ñònh luaät vaø vieát heä thöùc bieåu thò ñònh luaät ñoù.

Caâu 10: Trình baøy caùch gheùp caùc nguoàn ñieän thaønh boä nguoàn noái tieáp vaø thaønh boä nguoàn song song. Trong töøng tröôøng hôïp, haõy vieát coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng cuûa boä nguoàn vaø ñieän trôû trong cuûa noù.

  1. Baøi taäp:

1. Hai ñieän tích ñieåm döông q1 vaø q2 coù cuøng ñoä lôùn ñieän tích laø 8.10-7 C ñöôïc ñaët trong khoâng khí caùch nhau 10 cm.             

 a. Haõy xaùc ñònh löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñoù.

 b. Ñaët hai ñieän tích ñoù vaøo trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi laø =2 thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ thay ñoåi theá naøo ? Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng laø khoâng ñoåi (baèng löïc töông taùc khi ñaët trong khoâng khí) thì khoaûng caùch giöõa chuùng khi ñaët trong moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi =2 laø bao nhieâu ?

2. Hai ñieän tích ñieåm nhö nhau ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 4 cm, löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 10-5 N.

 a. Tìm ñoä lôùn moãi ñieän tích.

 b. Tìm khoaûng caùch giöõa chuùng ñeå löïc ñaåy tónh ñieän giöõa chuùng laø 2,5. 10-6 N.

3. Hai ñieän tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí (AB = 6 cm). Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân q3 = 8.10-8 C , neáu:

 a. CA = 4 cm, CB = 2 cm.  

 b. CA = 4 cm, CB = 10 cm.  

 c. CA = CB = 5 cm.

4. Ngöôøi ta ñaët 3 ñieän tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C taïi ba ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh 6 cm trong khoâng khí. Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân ñieän tích q0 = 6.10-9 C ñaët ôû taâm O cuûa tam giaùc.

5. Hai quaû caàu kim loaïi nhoû nhö nhau mang caùc ñieän tích q1 vaø q2 ñaët trong khoâng khí caùch nhau 2 cm, ñaåy nhau baèng moät löïc 2,7.10-4 N. Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài laïi ñöa veà vò trí cuõ, chuù ñaåy nhau baèng moät löïc 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?


6. Hai ñieän tích q1 = - 2. 10-8 C, q2= 1,8. 10-8 C ñaët taïi A vaø B trong khoâng khí, AB = 8 cm. Moät ñieän tích q3 ñaët taïi C. Hoûi:

 a. C ôû ñaâu ñeå q3 caân baèng?

 b. Daáu vaø ñoä lôùn cuûa q3 ñeå q1 vaø q2 cuõng caân baèng ?

7. Hai quaû caàu nhoû cuøng khoái löôïng m= 0,6 kg ñöôïc treo trong khoâng khí baèng hai sôïi daây nheï cuøng chieàu daøi l= 50 cm vaøo cuøng moät ñieåm. Khi hai quaû caàu nhieãm ñieän gioáng nhau, chuùng ñaåy nhau vaø caùch nhau moät khoaûng R = 6 cm.

 a. Tính ñieän tích cuûa moãi quaû caàu, laáy g= 10m/s2.

 b. Nhuùng heä thoáng vaøo röôïu eâtylic (= 27), tính khoaûng caùch R giöõa hai quaû caàu, boû qua löïc ñaåy Acsimet. Cho bieát khi goùc nhoû thì sin tg .

8. Trong chaân khoâng, moät ñieän tích ñieåm q = 2. 10-8C ñaët taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q = 2. 10-6C chòu taùc duïng cuûa moät löïc ñieän F = 9.10-3N. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M vaø khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích?

9. Trong chaân khoâng coù hai ñieän tích ñieåm q1= 3. 10-8C vaø q2= 4.10-8C ñaët theo thöù töï taïi hai ñænh B vaø C cuûa tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A vôùi AB=AC= 0,1 m. Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A.

10. Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng m= 0,25 g mang ñieän tích q= 2,5. 109C ñöôïc treo bôûi moät daây vaø ñaët trong moät ñieän tröôøng ñeàu . coù phöông naèm ngang vaø coù ñoä lôùn E= 106 V/m. Tính goùc leäch cuûa daây treo so vôùi phöông thaúng ñöùng. Laáy g= 10 m/s2.

11. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôïc ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu , = ABC = 600,

AB . Bieát BC = 6 cm, UBC= 120V.

 a. Tìm UAC, UBA vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng E?                                                                                                                                                                                           

 b. Ñaët theâm ôû C ñieän tích ñieåm q = 9. 10-10 C. Tìm cöôøng ñoä ñieän tröôøng

toång hôïp taïi A.        

12.  Moät ñieän tích ñieåm q = -4. 10-8C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP, vuoâng taïi P, trong ñieän tröôøng ñeàu, coù cöôøng ñoä 200 V/m. Caïnh MN = 10 cm, MN .NP = 8 cm. Moâi tröôøng laø khoâng khí. Tính coâng cuûa löïc ñieän trong caùc dòch chuyeån sau cuûa q:

 a. töø M N.

 b. Töø N P.

 c. Töø P M.

 d. Theo ñöôøng kín MNPM.     

13. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 2. 10-6 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 100 V/m. Tính vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 10-7 s trong ñieän tröôøng. Ñieän tích cuûa e laø –1,6. 10-19C, khoái löôïng cuûa e laø 9,1. 10-31 kg.

14. Moät e ñöôïc baén vôùi vaän toác ñaàu 4. 107 m/s vaøo moät ñieän tröôøng ñeàu theo phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 103 V/m. Tính:

 a. Gia toác cuûa e.

 b. Vaän toác cuûa e khi noù chuyeån ñoäng ñöôïc 2. 10-7 s trong ñieän tröôøng.

15.  Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung 3,5 pF, dieän tích moãi baûn laø 5 cm2 ñöôïc ñaët döôùi hieäu ñieän theá 6,3 V. Bieát o = 8,85. 10-12 F/m. Tính:

 a. khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï.

 b. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn.

16. Tuï ñieän phaúng khoâng khí coù ñieän dung C = 500 pF ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá 300 V.

 a. Tính ñieän tích Q cuûa tuï ñieän.


 b. Ngaét tuï ñieän khoûi nguoàn roài nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù = 2. Tính ñieän dung C1 , ñieän tích Q1  vaø hieäu ñieän theá U1 cuûa tuï ñieän luùc ñoù.

 c. Vaãn noái tuï ñieän vôùi nguoàn nhöng nhuùng tuï ñieän vaøo chaát ñieän moâi loûng coù = 2. Tính C2 , Q2 , U2 cuûa tuï ñieän.

17. Tuï ñieän phaúng goàm hai baûn tuï hình vuoâng caïch a = 20 cm ñaët caùch nhau 1 cm. Chaát ñieän moâi giöõa hai baûn laø thuûy tinh coù = 6. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn U = 50 V.

 a. Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän.

 b. Tính ñieän tích cuûa tuï ñieän.

 c. Tính naêng löôïng cuûa tuï ñieän, tuï ñieän coù duøng ñeà laøm nguoàn ñieän ñöôïc khoâng ?

18. Coù 3 tuï ñieän C1 = 10 F, C2 = 5 F, C3 = 4 F ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù              C1            C3

hieäu ñieän theá U = 38 V.

 a. Tính ñieän dung C cuûa boä tuï ñieän, ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân caùc             C2

tuï ñieän.

 b. Tuï C3 bò “ñaùnh thuûng”. Tìm ñieän tích vaø hieäu ñieän theá treân tuï C1.

19: Cho đoạn mạch AB gồm 3 điện trở ,,. Đặt vào hai đầu A,B của đoạn mạch một hiệu điện thế UAB=13,2V. Tìm điện trở của đoạn mạch, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch, qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, trong các trường hợp sau đây:

  1. 3 điện trở mắc nối tiếp.
  2. 3 điện trở mắc song song.
  3. Điện trở R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm R2,R3 mắc song song.

20: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó : E= 10 V, r=1;

      R1= 8, R2=3,R3=1,5. Tính:

  1. Điện trở mạch ngoài?
  2. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?
  3. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở,

công suất mạch ngoài ?

21. Một nguồn điện có suất điện động là 6 V, điện trở trong r = 2 , mạch ngoài có điện trở R.

 a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4 W.

 b. Với giá trị nào của R để công suất mạch ngoài có giá trị cực đại? Tính giá trị đó?

22. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết = 12 V, r = 1,1 , R1 = 0,1 .                     +  -

 a. Muốn cho công suất mạch ngoài lớn nhất, R phải có giá trị bằng bao                        . r

nhiêu ?

  1. phải chọn R bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất?

tính công suất lớn nhất đó ?

     

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11

Đăng ngày 11/6/2011 2:50:48 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11, Vật lý 11. . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 45 PHÚT 11 thuộc chuyên mục Vật lý 11 được chia sẽ bởi thành viên Can Phung Dac tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Vật lý 11 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Vật lý Vật lý 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012 Lý thuyết: Câu 1: Nêu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông( cho biết ý nghĩa những đại lượng trong biểu thức), thêm nữa Câu 2: Hãy nêu nội dung của thuyết electron sử dụng để giải thích sự nhiễm điện của những vật, thêm nữa Câu 3: Điện trường là gì? Câu 4: Điện trường đều là gì? Viết công thức xác định lực của điện trường, cho biết thêm Câu 5: Viết công thức tính

https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-kt-45-phut-11.iekjxq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 11


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I
KHỐI 11 NĂM HỌC 2011 – 2012

Lý thuyết:
Câu 1: Nêu nội dung và viết biểu thức định luật Cu-lông( cho biết ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức).
Câu 2: Hãy nêu nội dung của thuyết electron dùng để giải thích sự nhiễm điện của các vật.
Câu 3: Điện trường là gì?
Câu 4: Điện trường đều là gì? Viết công thức xác định lực của điện trường.
Câu 5: Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.
Câu 6: Hãy viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong trường hợp điện trường đều.
Câu 7: Hãy nêu định nghĩa điện dung của tụ điện.
Câu 8: Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu công thức tính điện dung của tụ điện phẳng.
Câu 9: Định luật ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.
Câu 10: Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp, hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.
Bài tập:
1. Hai điện tích điểm dương q1 và q2 có cùng độ lớn điện tích là 8.10-7 C được đặt trong không khí cách nhau 10 cm.
a. Hãy xác định lực tương tác giữa hai điện tích đó.
b. Đặt hai điện tích đó vào trong môi trường có hằng số điện môi là ( =2 thì lực tương tác giữa chúng sẽ thay đổi thế nào ? Để lực tương tác giữa chúng là không đổi (bằng lực tương tác khi đặt trong không khí) thì khoảng cách giữa chúng khi đặt trong môi trường có hằng số điện môi ( =2 là bao nhiêu ?
2. Hai điện tích điểm như nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4 cm, lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 10-5 N.
a. Tìm độ lớn mỗi điện tích.
b. Tìm khoảng cách giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 2,5. 10-6 N.
3. Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C , nếu:
a. CA = 4 cm, CB = 2 cm.
b. CA = 4 cm, CB = 10 cm.
c. CA = CB = 5 cm.
4. Người ta đặt 3 điện tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 6 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9 C đặt ở tâm O của tam giác.
5. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính q1, q2 ?
6. Hai điện tích q1 = - 2. 10-8 C, q2= 1,8. 10-8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi:
a. C ở đâu để q3 cân bằng?
b. Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng ?
7. Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng m= 0,6 kg được treo trong không khí bằng hai sợi dây nhẹ cùng chiều dài l= 50 cm vào cùng một điểm. Khi hai quả cầu nhiễm điện giống nhau, chúng đẩy nhau và cách nhau một khoảng R = 6 cm.
a. Tính điện tích của mỗi quả cầu, lấy g= 10m/s2.
b. Nhúng hệ thống vào rượu êtylic ((= 27), tính khoảng cách R’ giữa hai quả cầu, bỏ qua lực đẩy Acsimet. Cho biết khi góc ( nhỏ thì sin ( ≈ tg (.
8. Trong chân không, một điện tích điểm q = 2. 10-8C đặt tại một điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q = 2. 10-6C chịu tác dụng của một lực điện F = 9.10-3N. Tính cường độ điện trường tại M và khoảng cách giữa hai điện tích?
9. Trong chân không có hai điện tích điểm q1= 3

Sponsor Documents