Đề cương ôn thi học kì 1 toán 8

Đăng ngày 2/10/2012 3:23:34 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Cư Dương Văn | Lần tải: 72 | Lần xem: 46 | Page: 1 | Kích thước: 0.16 M | Loại file: doc

ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 8

I. LÝ thuyÕt:

ĐẠI SỐ

Môc ®Ých yªu cÇu

1) Häc thuéc c¸c quy t¾c nh©n,chia ®¬n thøc víi ®¬n thøc,®¬n thøc víi ®a thøc, phÐp chia hai ®a thøc 1 biÕn.

2) N¾m v÷ng vµ vËn dông ®­îc 7 h»ng ®¼ng thøc - c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.

3) Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc,c¸c quy t¾c ®æi dÊu - quy t¾c rót gän ph©n thøc,t×m mÉu thøc chung,quy ®ång mÉu thøc.

4) Häc thuéc c¸c quy t¾c: céng,trõ,nh©n,chia c¸c ph©n thøc ®¹i sè.

KiÕn thøc träng t©m

-         Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö

-         Rót gän biÓu thøc

Môc ®Ých yªu cÇu(HÌNH HỌC)

1) §Þnh nghÜa tø gi¸c,tø gi¸c låi,tæng c¸c gãc cña tø gi¸c.

2) Nªu ®Þnh nghÜa,tÝnh chÊt,dÊu hiÖu nhËn biÕt cña h×nh thang,h×nh than c©n, h×nh thang vu«ng,h×nh ch÷ nhËt,h×nh b×nh hµnh,h×nh thoi, h×nh vu«ng .

3) C¸c ®Þnh lÝ vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c,cña h×nh thang.

4) Nªu ®Þnh nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng,hai h×nh ®èi xøng qua 1 ®­êng th¼ng; Hai ®iÓm ®èi xøng,hai h×nh ®èi xøng qua 1 ®iÓm,h×nh cã trôc ®èi xøng,h×nh cã t©m ®èi xøng.

5) TÝnh chÊt cña c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu 1 ®­êng th¼nh cho tr­íc.

6) §Þnh nghÜa ®a gi¸c ®Òu,®a gi¸c låi,viÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña: h×nh ch÷ nhËt,h×nh vu«ng,tam gi¸c,h×nh thang,h×nh b×nh hµnh,h×nh thoi.

KiÕn thøc träng t©m

A . ĐẠI SỐ

I. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC; NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.

Bài 1: Làm tính nhân:

1/ (x2 – 1)(x2 + 2x)                 2/ (2x -1)(3x + 2)(3 – x)  3/ (x + 3)(x2 + 3x – 5)

4/ (xy – 1).(x3 – 2x – 6)              5/( 5x3 – x2 + 2x – 3). ( 4x2 – x + 2)

II. HẰNG ĐẲNG THỨC.

Bài2: Điền vào chổ trống thích hợp:

1

 


1/ x2 + 4x + 4   =    ........                                      

2/  x2  - 8x  +16    =    .......      

3/ (x+5)(x-5)    =     .......

4/ x3 + 12x + 48x  +64   = ......                  

5/  x3- 6x +12x - 8   = ........        

6/  (x+2)(x2-2x +4)  = .......

7/ (x-3)(x2+3x+9) =........

8/ x2 + 2x + 1 = …                      

9/ x2 – 1 = …

10/ x2 – 4x + 4 = …   

11/ x2 – 4 = …

12/ x2 + 6x + 9 = …   

13/ 4x2 – 9 = …

14/ 16x2 – 8x + 1 = … 

15/ 9x2 + 6x + 1 = .. 

16/ 36x2 + 36x + 9 = …  

17 x3 + 27 =……

18/ x3 – 8 = …

19/ 8x3 – 1 = …

1

 


Bài 3 :Rút gọn biểu thức:

1/ (6x + 1)2 +(6x - 1)2 -2(1 + 6x)(6x -1)               2/ 3(22 + 1)(24 + 1)(28 +1)(216 + 1)

3/ x(2x2 – 3) –x2(5x + 1) + x2                                4/ 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1/ A = x2 – 6x + 11            2/ B = x2 – 20x + 101       3/ C = x2 – 4xy + 5y2 + 10x – 22y + 28

Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

1/ C = 4x – x2 + 3                             2/B= –x2+6x-11

III. PHÂN TÍCH ĐA HỨC THÀNH NHÂN TỬ.

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử:

1/        2/     3/         4/

5/   6/              7/         

Bài 7: Tìm x, biết:

1/ (x -2)2 – (x – 3)(x + 3) = 6  2/ 4(x – 3)2 – (2x – 1)(2x + 1) = 10

4/ (x – 4)2 – (x – 2)(x + 2) = 6           7/ 9 (x + 1)2 – (3x – 2)(3x + 2) = 10 

Bài 8: CMR

1/  a2(a+1)+2a(a+1) chia hết cho 6 với a   Z

2/ a(2a-3)-2a(a+1) chia hết cho 5 với a Z

3/ x2+2x+2 > 0 với x Z     4/ x2-x+1>0 với x Z    5/ -x2+4x-5 < 0 với x Z

IV. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC; ĐATHỨC CHO ĐA THỨC.

Bài 9: Làm tính chia:

1/ (x3-3x2+x-3):(x-3)  3/(2x4-5x2+x3-3-3x):(x2-3)

2/(x-y-z)5:(x-y-z)3   4/(x2+2x+x2-4):(x+2)

5/ (2x3 +5x2 – 2x + 3) : (2x2 – x + 1)        6/ (2x3 -5x2 + 6x – 15) : (2x – 5)

Bài 10:     

1/Tìm n để đa thức x4 - x3 + 6x2 - x + n chia hết cho đa thức x2 - x + 5

2/Tìm n để đa thức 3x3 + 10x2 - 5 + n chia hết cho đa thức 3x + 1

3*/ Tìm tất cả các số nguyên n để  2n2 + n – 7 chia hết cho  n - 2 ?

V. PHÂN THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN.

1

 


Bài11:

Câu 1:Cho phân thức :  P =

         a/Tìm điều kiện của x để P xác định.

        b/ Tìm giá trị của x để phân thức bằng 1

Câu 12: Cho biểu thức C 

a.Tìm x để biểu thức C có nghĩa.

b.Rút gọn biểu thức C.

c.Tìm giá trị của x để biểu thức sau

Câu 13:Cho biểu thức:      

  A =

     a/ Tìm điều kiện của biến x  để giá trị của biểu thức A được xác định?

      b/ Tìm giá trị của x để A = 1 ; A = -3 ?

Câu 14:Cho biểu thức

A =

a.Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.

b.Rút gọn A.

c.Tìm x để A .

d.Tìm x để biểu thức A nguyên.

e.Tính giá trị của biểu thức A khi x2 – 9 = 0

 

Câu 15: Cho phân thức

A =   

                            (x 5; x -5).

  a/ Rút gọn A

b/ Cho A = -3.

Tính giá trị của biểu thức 9x2 – 42x + 49

Câu 16: Cho phân thức

A =    (x 3; x -3).

  a/ Rút gọn A

  b/ Tìm x để A = 4

1

 


Bài 17:  Cho phân thức

a. Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0?

b. Tìm x để giá trị của phân thức bằng 5/2?

c. Tìm x nguyên để phân thức có giá trị nguyên?

1

 


 

B .HÌNH HỌC

1

 


Câu 18:Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB,.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và AD.

a.Chứng minh AEBF.

b.Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.

c.Lấy điểm M đối xứng của A qua B.Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật.

d.Chứng minh M,E,D thẳng hàng.

Câu 19:Cho tam giác ABC vuông tại A có ,kẻ tia Ax song song với BC.Trên Ax lấy điểm D sao cho AD = DC.

a..

Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.

c.Gọi E là trung điểm của BC.Chứng minh tứ giác ADEB là hình thoi.

d.Cho AC = 8cm,AB = 5cm.Tính diện tích hình thoi ABED

Câu  20:

Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a/ Các tứ giác AEFD, AECF là hình gì? Vì sao?

b/ gọi M là giao điểm của AF và DE, gọi N là giao điểm của BF và CE.

Chứng minh rằng tứ giác EMFN  là hình chữ nhật.

c/ Hình bình hành ABCD nói trên có thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông?

Câu 21: cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi H là điểm đối xứng với M qua AB, E là giao điểm của MH và AB. Gọi K là điểm đối xứng với M qua AC, F là giao điểm của MK và AC.

a/ Xác định dạng của tứ giác AEMF, AMBH, AMCK

b/ chứng minh rằng H đối xứng với K qua A.

c/ Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì AEMF là hình vuông?

Câu 22: Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi I, M, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a/ Chứng minh tứ giác AIMK là hình chữ nhật và tính diện tích của nó.

b/ Tính độ dài đoạn AM.

c/ Gọi P, J, H, S lần lượt là trung điểm của AI, IM, MK, AK.

Chứng minh PH vuông góc với JS.

Câu 23: Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của điểm D trên cạnh AB, AC.

a/ Chứng minh tứ giác ANDM là hình chữ nhật.

b/ Gọi I, K lần lượt là điểm đối xứng của N, M qua D. Tứ giác MNKI là hình gì? Vì sao?

c/ Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Tính số đo góc MHN.

1

 


 

C. MỘT SỐ ĐỀ THI

 

1

 


ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (1,5 điểm)

 1. Làm phép chia :

 2. Rút gọn biểu thức:

Bài 2: (2,5 điểm)

 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

 a) x2 + 3x + 3y + xy

 b) x3 + 5x2 + 6x

          2. Chứng minh đẳng thức:

(x + y + z)2 – x2 – y2  – z2  = 2(xy + yz + zx) 

Bài 3: (2 điểm)

 Cho biểu thức: Q =   

  1. Thu gọn biểu thức Q.
  2. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

Bài 4: (4 điểm)

    Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD AB và  HEAC ( D AB,

E AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.

1. Chứng minh AH = DE.

2. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông.

  1. Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.
  2. Chứng minh SABC = 2 SDEQP .

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: ( 1,0 điểm)

 Thực hiện phép tính:

 1.      

 2.     

Bài 2: (2,5 điểm)

 1. Tính giá trị biểu thức : Q = x2 – 10x + 1025 tại x = 1005

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 2.    

 3.   

Bài 3: (1,0 điểm)

 Tìm số nguyên tố x thỏa mãn:

Bài 4: (1,5 điểm)

 Cho biểu thức A=   ( với x )

  1. Rút gọn biểu thức A.
  2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn , x -1  phân thức luôn có giá trị âm. 

Bài 5. (4 điểm)

 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ

 B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.

 1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

 2. Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH.

1

 


Thêi gian «n tËp

 TuÇn 10  ¤n Ch­¬ng I §¹i sè c¸c d¹ng to¸n, Ch­¬ng 1 H×nh häc c¸c d¹ng nhËn biÕt h×nh

TuÇn 11 «n tËp ph©n thøc b»ng nhau, H×nh häc c¸c d¹ng nhËn biÕt h×nh

TuÇn 12   ¤n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc,  H×nh häc c¸c d¹ng nhËn biÕt h×nh  

TuÇn 13: ¤n tËp Rót gän ph©n thøc,  C¸c d¹ng to¸n vËn dông tÝnh chÊt c¸c lo¹i tø gi¸c

TuÇn 14: Céng trõ ph©n thøc.  TuÇn 15:  Nh©n chia ph©n thøc, Rót gän biÓu thøc

TuÇn 16,17,18: ¤n tæng hîp

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề cương ôn thi học kì 1 toán 8, Toán học 8. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Đề cương ôn thi học kì 1 toán 8 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề cương ôn thi học kì 1 toán 8 thuộc thể loại Toán học 8 được giới thiệu bởi user Cư Dương Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Toán học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 8  I, bên cạnh đó Lí thuyết: ĐẠI SỐ Mục đích yêu cầu 1) Học thuộc những luật lệ nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức, phép chia hai đa thức 1 biến, ngoài ra 2) Nắm vững và áp dụng được 7 hằng đẳng thức - những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, cho biết thêm 3) Nêu thuộc tính căn bản của phân thức,những luật lệ đổi dấu - luật lệ rút https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-thi-hoc-ki-1-toan-8.5x3txq.html