đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số

Đăng ngày 4/22/2011 8:30:32 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Ly Lưu Ngọc | Lần tải: 54 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: doc

 


 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 1

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .

a. Tính (1,0 điểm )

b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)


c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính     (2,5 điểm)

d. Tính AH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đáp án

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)  

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

A

B

C

B

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:

      (0,50điểm)

      (0,50điểm)

b. Áp dụng định lí Pitago cho ABC vuông tại A ta có:

BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10c(0,50 điểm)

    (0,25 điểm)


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

   (0,50 điểm)

    Nên:   DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm   (0,25 điểm)

c. Xét AHBCHA có:

H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

 

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)

Vậy AHBCHA (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,50điểm)

      (0,50điểm)

AHBCHA nên ta có:

      (0,50 điểm)

d. Xét AHBABC  có:

H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)

B chung

  Vậy AHBCAB (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,5điểm)

    (0,5điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 2

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)


Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5: Cho hình 2 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 6 : Cho hình 2.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác MNQ vuông tại MMQ = 3cm, MN = 4cm, MD là tia phân giác góc M,DQN

a. Tính(1,0 điểm )

b. Tính QN, từ đó tính DQ, DN làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)

c. Kẻ đường cao MH (HQN). Chứng minh rằng:QHMMHN. Tính  (2,5 điểm)

d. Tính MH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc