Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Đề thi >  Lớp 4 >  Tiếng Việt > 
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN
Download tai lieu Đề thi Lớp 4 Tiếng Việt ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN mien phi,tai lieu ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN mien phi,bai giang ĐỀ KT CKI LỚP 4 ĐẦY ĐU CÁC MÔN - CÓ ĐÁP ÁN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/14/2011 10:51:11 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 869
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Thứ………ngày…….tháng……năm 2011
Họ và tên:………………………………………………. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 4………… NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TOÁN LỚP 4 (40 phút)
Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:
a. 50 050 050 b. 5 005 500 c. 50 005 005 d. 50 500 050

Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 679 842 là:
a. 9 b. 900 c. 9 000 d. 90 000

Câu 3: Trong các số sau, số lớn nhất là:
a. 8316 b.8136 c.8361 d. 8631

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
a. A b.
X O Y
O B
Góc: …………………..........................… Góc: ………………….......................................…
c. M d. QN P O P
Góc: …………………..........................… Góc: ………………….......................................…

Phần 2:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 572 863 + 280 192 b) 728 035 – 49 823

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

c) 2 346 × 42 d) 9 744 : 28

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…............….............................

…............................................................. …...........…........................................….

…............................................................. …...........…........................................….

…............................................................. …...........….........................................….


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 1 yến = ……………… …..kg; b. 2 km 45m = ……………….….. m;
c. 3m2 5dm2 = ……………….….. dm2; d. 1 tấn = ………………………....kg

Bài 3: Trong các số : 75; 3457; 4570; 925; 2464; 2438; 2050.

Số chia hết cho 2:.......................................................................................................................................................................

Số chia hết cho 5: .......................................................................................................................................................................

Bài 4:
Vừa qua trường phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Lớp 4A ủng hộ được 86 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 72 000 đồng, lớp 4C ủng hộ ít hơn lớp 4A
10 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?
Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5:
Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 246 m, chiều dài hơn chiều rộng 32 m. a)Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật?
b)Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật?
Tóm tắt

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN LỚP 4
Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (2 điểm): Mỗi ý đúng ghi 0,5đ
1. a. 50 050 050 2) c. 9 000 3) d. 8631 4) a. Nhọn; b. Bẹt; c. Tù; d. Vuông.
Phần 2:
Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng ghi 0,5đ
a)  b) c) 
853 055 678212 4692
9384 98532
d) 9744 28
134 348
224
00

Bài 2: (1 điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm đúng 0,25đ
a. 1 yến = 10kg; b. 2 km 45m = 2045m;
c. 3m2 5dm2 = 305 dm2; d. 1 tấn = 1000kg
Bài 3: (1 điểm) :
1. Số chia hết cho 2: 4570; 2464; 2438; 2050. (0,5điểm)
2. Số chia hết cho 5: 75; 4570; 925; 2050. (0,5điểm)
Bài 4: (1,5 điểm)
Bài giải
Số tiền lớp 4c ủng hộ được là:
86 000 - 10 000 = 76 000 (đồng) (0,5 điểm)
Trung bình mỗi lớp ủng hộ được là:
(86 000 + 72 000 + 76 000) : 3 = 78 000(đồng) (0,75 điểm)
Đáp số : 78 000 đồng (0,25 đ)
Bài 5: (2,5 điểm)
? m Tóm tắt
Chiều dài | | |
Chiều rộng | | 32m 246 m (0,5
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download E_KT_CUOI_KI_1L4_20112012.rar