Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


………….. Primary School

Student:……………………….

 Class………                   JUNIOR ENGLISH OLYMPIC EXAMINATION.

                                                                      Duration: 40 minutes.

A: Listening

I – Listening and choose the correct answer.

1, His name is ………...

   A.Mai            B. Linda            C.Alan           D.Nam

2, He is ……….. Vietnam.

   A.from          B.at             C.on            D.in

              3, He was born …………. September 20th 1980.

   A.from          B.at             C.on            D.in

              4, He is  a …… at Thang Long Primary School.

   A. student      B.famer      C.worker     D.postman

              5, My favourite subject’s………….

   A. music        B.English      C.VietNamese      D.maths

II.Listen and write T or F:

Statement

True

False

  1. He is an engineer.

 

 

  1. He’s drawing a picture.

 

 

  1. He likes Vietnamese and English best.

 

 

  1. He also likes to sing songs very much.

 

 

  1. He has many friend.

 

 

 

B.Language Focus

I.Circle the odd one out

a. bag

b. hat

c. table

d. dog

a.her

b. his

c. their

d.me

a. play

b. drink

c. food

d.swim

a. September

b. tenth

c.February

d.July

a. son

b.father

c. mother

d.teacher

a. America

b. VietNam

c. Japanese

d.England

1

 


II.Fill in the gaps the suitable words .

  1. My friend’s birthday is……………..March 20th                 

  2. He brushes…………..teeth everyday.

  3. today, my family…………meat,fish and soup for lunch.

  4. ………….....is the second month of the year.

  5. Let………go to the zoo.

  6. …………you like some beef, please?

  7.What’s Nga’s job?  -……….is a teacher.

  8.What ………do you get up?  -at 5.30 a.m.

III Match questions and answers.

A

B

§¸p ¸n

1.What subjects do Lan like?

a. fifteen thousand dong

1 -

2. What is your favourite food?

b. Because I want to see animals

2 -

3.Who’s Mary’s English teacher?

c. Yellow

3 -

4. How much are the books?

d. It’s October 7th 2009

4 -

5. What colour is his hat ?

e. Miss Huong

5 -

6. Why do you want to go to the zoo?

f. Yes, she does

6 -

7. What is the date of birth?

g. Beef is my favourite food.

7 -

8. Does your sister go to work by bus ?

h. She likes Math and Music

8 -

c.Reading:

I.Read then check true or false:

    Hi! His name is Hung. He's eleven years old. He's a student. He lives in a small  house in the city. His house is near a park. His parents are doctors .they oten go to work from 7.30 a.m to 5.00 p.m .His sister is a student too.they go to school together . Their lessons start at 7.30 and they have lunch at school.they usually go home at 4.30 p.m and then  their family has dinner at home.

                                                                                            True           False

1.Hung  is eleven years old.                                              ……..         ……..

2. He lives in the countryside.                                          ……...         ……..

3.There are 4 people in his family.                                   ……...         ……..

4.His parents work at a hospital.                                       ……..          …….

5.Their family doesn’t have dinner at home.                   ………        ……...

II.Choose the best word to complete the passage:

    In Viet Nam there are four seasons in the…...…..(year/ month/week).They are spring, summer, autumn, winter. It’s ...…(warm/hot/windy) in the spring, hot in the summer, cool in the autumn,cold in the winter.I like......…( summer/winter/spring) very much because I…….

1

 


...(do/don’t /can) go swimming and go to the zoo.I like monkeys because they……….....(dance/sing/swing).

D. Writing:

        Write about your school (about 50 words)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E.PUZZLE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

I

G

E

R

 

 

 

 

 

 

 

L

 

E

G

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Từ khóa:   _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

Giải  « chữ     

                       T×m vµ khoanh trßn 5 từ chØ ho¹t đéng và 5 từ chØ nghÒ nghiÖp.

 

 

S

R

W

P

L

A

Y

Q

I

E

O

N

U

R

S

E

N

A

R

J

O

B

L

X

G

D

K

R

I

T

E

B

D

O

E

T

O

M

A

C

F

A

R

M

E

R

R

K

L

I

S

T

E

N

R

H

H

S

T

U

D

E

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh TH

Đăng ngày 3/29/2009 1:49:00 AM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.64 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh TH, Ngữ văn. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh TH .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh TH thuộc thể loại Ngữ văn được chia sẽ bởi thành viên Hùng Phạm Xuân tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào mục Ngữ văn , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Ngữ văn ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập …………, kế tiếp là Primary School Student:………………………, tiếp theo là Class……… JUNIOR ENGLISH OLYMPIC EXAMINATION, ngoài ra Duration: 40 minutes, nói thêm A: Listening I – Listening and the correct answer, kế tiếp là 1, His name is ………,còn cho biết thêm A, ngoài ra Mai B, cho biết thêm Linda C, ngoài ra Alan D, bên cạnh đó Nam 2, He is ………, bên cạnh đó Vietnam, tiếp theo là A, cho biết thêm from B, thêm nữa at C, nói thêm on D, bên cạnh đó in 3, He was born …………, bên cạnh đó September 20th 1980, nói thêm là A,còn cho biết thêm

https://nslide.com/de-thi/de-luyen-thi-olympic-tieng-anh-th.6mi4tq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Ngữ văn


………….. Primary School
Student:……………………….
Class……… JUNIOR ENGLISH OLYMPIC EXAMINATION.
Duration: 40 minutes.
A: Listening
I – Listening and the correct answer.
1, His name is ………...
A.Mai B. Linda C.Alan D.Nam
2, He is ……….. Vietnam.
A.from B.at C.on D.in
3, He was born …………. September 20th 1980.
A.from B.at C.on D.in
4, He is a …… at Thang Long Primary School.
A. student B.famer C.worker D.postman
5, My favourite subject’s………….
A. music B.English C.VietNamese D.maths
II.Listen and write T or F:
Statement
True
False

He is an engineer.He’s drawing a picture.He likes Vietnamese and English best.He also likes to sing songs very much.He has many friend.
B.Language Focus
I.Circle the odd one out
a. bag
 b. hat
 c. table
d. dog

 a.her
 b. his
 c. their
d.me

 a. play
 b. drink
 c. food
d.swim

 a. September
 b. tenth
 c.February
d.July

a. son
 b.father
 c. mother
d.teacher

a. America
 b. VietNam
 c. Japanese
d.England

II.Fill in the gaps the suitable words .
1. My friend’s birthday is……………..March 20th
2. He brushes…………..teeth everyday.
3. today, my family…………meat,fish and soup for lunch.
4. ………….....is the second month of the year.
5. Let………go to the zoo.
6. …………you like some beef, please?
7.What’s Nga’s job? -……….is a teacher.
8.What ………do you get up? -at 5.30 a.m.
III Match questions and answers.
A
B
Đáp án

1.What subjects do Lan like?
a. fifteen thousand dong
1 -

2. What is your favourite food?
b. Because I want to see animals
2 -

3.Who’s Mary’s English teacher?
c. Yellow
3 -

4. How much are the books?
d. It’s October 7th 2009
4 -

5. What colour is his hat ?
e. Miss Huong
5 -

6. Why do you want to go to the zoo?
f. Yes, she does
6 -

7. What is the date of birth?
g. Beef is my favourite food.
7 -

8. Does your sister go to work by bus ?
h. She likes Math and Music
8 -

c.Reading:
I.Read then check true or false:
Hi! His name is Hung. He`s eleven years old. He`s a student. He lives in a small house in the city. His house is near a park. His parents are doctors .they oten go to work from 7.30 a.m to 5.00 p.m .His sister is a student too.they go to school together . Their lessons start at 7.30 and they have lunch at school.they usually go home at 4.30 p.m and then their family has dinner at home.
True False
1.Hung is eleven years old. …….. ……..
2. He lives in the countryside. ……... ……..
3.There are 4 people in his family. ……... ……..
4.His parents work at a hospital. …….. …….
5.Their family doesn’t have dinner at home. ……… ……...
II.Choose the best word to complete the passage:
In Viet Nam there are four seasons in the…...…..(year/ month/week).They are spring, summer, autumn, winter. It’s …...…(warm/hot/windy) in the spring, hot in the summer, cool in the autumn,cold in the winter.I like…......…( summer/winter/spring) very much because I……....(do/don’t /can) go swimming and go to the zoo.I like monkeys because they……….....(dance/sing/swing).
D. Writing:
Write about your school (about 50 words)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E.PUZZLE:
 
Sponsor Documents