Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I. Listening

 

 

 

5

2.5

 

 

5

2.5

II. Reading

 

 

5

2.5

 

 

 

5

2.5

III. Language focus

 

5

2.5

 

 

 

 

5

2.5

IV. Writing

 

 

 

 

 

5

2.5

5

2.5

Tổng

5

2.5

10

5.0

5

2.5

20

10

 

KIEN LUONG EDUCATION DEPARTMENT

PHU MY SECONDARY SCHOOL

THE FIRST SEMESTER TEST

Grade 8

Mark

Teacher’s conment

 

 

I/Listen to the conversation and decide which are correct order to cook the “Special Chinese Fried Rice (2.5 ms)

 1. fry the garlic and the green peppers
 2. put the rice and a teaspoon of salt in
 3. put the ham and the peas in
 4. put the little oil into the pan
 5. use the big pan

II/ Read the text then circle the best opinion (A, B or C) to answer the questions ( 2.5 ms )

      Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. Bell is best known for his invention of the telephone.

      Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiment and finally came up which a device which they first intriduced in 1876. Bell said on the telephone: “Mr. Watson. Come here. I want you”. This was the first telephone message.

      The first telephone company, Bell telephone company, was founded on July 9, 1877.

 1. Where was Alexander Graham Bell born?
 1. On march 3,1847
 2. In March 3, 1847
 3. March 3, 1847
 1. Where was he born?
 1. In America
 2. In Edinburgh,Scotland
 3. In Canada
 1. What was his invention?
 1. Mobile phone
 2. Fax machine
 3. Telephone
 1. Who was Bell’s assistant?
 1. Thomas Watson
 2. Pitago
 3. He worked himself
 1. When was the first telephone company founded?
 1. In 1875
 2. In 1876
 3. In 1877

III/ Put the correct form of the verbsin brackets( 2.5ms)

      Na (be) (1)…………....new to the neiborhood. She and her family (arrive) (2)……….…..here last week. So, she (not know) (3)…….…………what to do and where to go on the weekend. Nam gave her a help because he (live) (4)………………..here for about 10 years. They will (go) (5)…………….to the soccer match on this weekend.

IV/ Write a notice about the English Speaking Contest below (2.5 ms)

      The school English Speaking Club is going to hold a Speaking Contest to celebrate the Tet holiday. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

 

 

ANSWER KEY

I/ Listening

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

                5-4-1-3-2

           Tapescript

      Lan: Can I help you cook dinner, Mom?

      Mrs. Tu: Sure. You can cook the Special Chinese Fred Rice for me. Use the big pan, please.

      Lan: Okay. How much oil do I put in?

      Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

      Lan: Do I put the ham and the peas in now?

      Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and the teaspoon of salt in.

      Lan: Yumm! It smells delicious

II/ Reading

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1.A                     2.B                          3.C                                4.A                                5.C

III/ Language focus

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1. is                    2. arrived                 3. doesn’t know           4. had lived                    5. go

IV/ Writing

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      (Suggestion)

      The School English Speakibg Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE TET HOLIDAY

      Date: December 20                                                                       Time: 7.30 pm to 10.0 pm

      Place: Hall 204, Building G

      Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8

Đăng ngày 9/12/2009 7:45:21 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 90 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8, Tiếng Anh 8. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả đề thi Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 thuộc chủ đề Tiếng Anh 8 được giới thiệu bởi user Chánh Lê Trung tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Tiếng Anh 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Trung học cơ sở Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TN TL TN TL TN TL  I, nói thêm Listening  5 2, bên cạnh đó 5  5 2, kế tiếp là 5 II, bên cạnh đó Reading  5 2, cho biết thêm 5  5 2, tiếp theo là 5 

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-mon-tieng-anh-8.1xltuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 8MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Listening5
2.5


5
2.5

II. Reading


5
2.55
2.5

III. Language focus

5
2.5
5
2.5

IV. Writing

5
2.5
5
2.5

Tổng
5
2.5
10
5.0
5
2.5
20
10


KIEN LUONG EDUCATION DEPARTMENT
PHU MY SECONDARY SCHOOL
THE FIRST SEMESTER TEST
Grade 8
Mark
Teacher’s conment
I/Listen to the conversation and decide which are correct order to cook the “Special Chinese Fried Rice “ (2.5 ms)
fry the garlic and the green peppers
put the rice and a teaspoon of salt in
put the ham and the peas in
put the little oil into the pan
use the big pan
II/ Read the text then circle the best opinion (A, B or C) to answer the questions ( 2.5 ms )
Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. Bell is best known for his invention of the telephone.
Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiment and finally came up which a device which they first intriduced in 1876. Bell said on the telephone: “Mr. Watson. Come here. I want you”. This was the first telephone message.
The first telephone company, Bell telephone company, was founded on July 9, 1877.
Where was Alexander Graham Bell born?
On march 3,1847
In March 3, 1847
March 3, 1847
Where was he born?
In America
In Edinburgh,Scotland
In Canada
What was his invention?
Mobile phone
Fax machine
Telephone
Who was Bell’s assistant?
Thomas Watson
Pitago
He worked himself
When was the first telephone company founded?
In 1875
In 1876
In 1877
III/ Put the correct form of the verbsin brackets( 2.5ms)
Na (be) (1)…………....new to the neiborhood. She and her family (arrive) (2)……….…..here last week. So, she (not know) (3)…….…………what to do and where to go on the weekend. Nam gave her a help because he (live) (4)………………..here for about 10 years. They will (go) (5)…………….to the soccer match on this weekend.
IV/ Write a notice about the English Speaking Contest below (2.5 ms)
The school English Speaking Club is going to hold a Speaking Contest to celebrate the Tet holiday. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.


ANSWER KEY
I/ Listening
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
5-4-1-3-2
Tapescript
Lan: Can I help you cook dinner, Mom?
Mrs. Tu: Sure. You can cook the Special Chinese Fred Rice for me. Use the big pan, please.
Lan: Okay. How much oil do I put in?
Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.
Lan: Do I put the ham and the peas in now?
Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and the teaspoon of salt in.
Lan: Yumm! It smells delicious
II/ Reading
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
1.A 2.B 3.C 4.A 5.C
III/ Language focus
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
1. is 2. arrived 3. doesn’t know 4. had lived 5. go
IV/ Writing
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
(Suggestion)
The School English Speakibg Club
HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE TET HOLIDAY
Date: December 20 Time: 7.30 pm to 10.0 pm
Place: Hall 204, Building G
Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information


Sponsor Documents