Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 (Chánh Lê Trung)

Đăng ngày 9/12/2009 7:45:21 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Chia sẽ bởi: Chánh Lê Trung | Lần tải: 90 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I. Listening

 

 

 

5

2.5

 

 

5

2.5

II. Reading

 

 

5

2.5

 

 

 

5

2.5

III. Language focus

 

5

2.5

 

 

 

 

5

2.5

IV. Writing

 

 

 

 

 

5

2.5

5

2.5

Tổng

5

2.5

10

5.0

5

2.5

20

10

 

KIEN LUONG EDUCATION DEPARTMENT

PHU MY SECONDARY SCHOOL

THE FIRST SEMESTER TEST

Grade 8

Mark

Teacher’s conment

 

 

I/Listen to the conversation and decide which are correct order to cook the “Special Chinese Fried Rice (2.5 ms)

 1. fry the garlic and the green peppers
 2. put the rice and a teaspoon of salt in
 3. put the ham and the peas in
 4. put the little oil into the pan
 5. use the big pan

II/ Read the text then circle the best opinion (A, B or C) to answer the questions ( 2.5 ms )

      Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. Bell is best known for his invention of the telephone.

      Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiment and finally came up which a device which they first intriduced in 1876. Bell said on the telephone: “Mr. Watson. Come here. I want you”. This was the first telephone message.

      The first telephone company, Bell telephone company, was founded on July 9, 1877.

 1. Where was Alexander Graham Bell born?
 1. On march 3,1847
 2. In March 3, 1847
 3. March 3, 1847
 1. Where was he born?
 1. In America
 2. In Edinburgh,Scotland
 3. In Canada
 1. What was his invention?
 1. Mobile phone
 2. Fax machine
 3. Telephone
 1. Who was Bell’s assistant?
 1. Thomas Watson
 2. Pitago
 3. He worked himself
 1. When was the first telephone company founded?
 1. In 1875
 2. In 1876
 3. In 1877

III/ Put the correct form of the verbsin brackets( 2.5ms)

      Na (be) (1)…………....new to the neiborhood. She and her family (arrive) (2)……….…..here last week. So, she (not know) (3)…….…………what to do and where to go on the weekend. Nam gave her a help because he (live) (4)………………..here for about 10 years. They will (go) (5)…………….to the soccer match on this weekend.

IV/ Write a notice about the English Speaking Contest below (2.5 ms)

      The school English Speaking Club is going to hold a Speaking Contest to celebrate the Tet holiday. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

 

 

ANSWER KEY

I/ Listening

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

                5-4-1-3-2

           Tapescript

      Lan: Can I help you cook dinner, Mom?

      Mrs. Tu: Sure. You can cook the Special Chinese Fred Rice for me. Use the big pan, please.

      Lan: Okay. How much oil do I put in?

      Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

      Lan: Do I put the ham and the peas in now?

      Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and the teaspoon of salt in.

      Lan: Yumm! It smells delicious

II/ Reading

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1.A                     2.B                          3.C                                4.A                                5.C

III/ Language focus

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1. is                    2. arrived                 3. doesn’t know           4. had lived                    5. go

IV/ Writing

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      (Suggestion)

      The School English Speakibg Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE TET HOLIDAY

      Date: December 20                                                                       Time: 7.30 pm to 10.0 pm

      Place: Hall 204, Building G

      Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8, Tiếng Anh 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 trong chủ đề Tiếng Anh 8 được chia sẽ bởi bạn Chánh Lê Trung đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chủ đề Tiếng Anh 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TN TL TN TL TN TL  I, cho biết thêm Listening  5 2, bên cạnh đó 5  5 2,còn cho biết thêm 5 II, nói thêm Reading  5 2, thêm nữa 5  5 2,còn cho biết thêm 5 III, bên cạnh đó https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-i-mon-tieng-anh-8.1xltuq.html