Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN

Họ và tên:……………………………..

Lớp: 9……….SBD:…………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Tiếng Anh 9      Thời gian : 45'

(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)

 

MA TRẬN ĐỀ KIM TRA HỌC KÌ II - TING ANH 9

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

I.Phonetic

4

1,0

 

 

 

 

 

 

4

1,0

 

II. Reading

 

 

 

4

2,0

 

 

4

2,0

III. Language focus

8

2,0

 

 

4

2.0

 

 

12

4.0

IV. Writing

 

 

 

 

 

6

3,0

6

3,0

Tổng

12

3,0

           8

            4,0

           6

             3,0

26

10

 

 

ĐỀ KIỂM TRA:

I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu dòng .(1mark).

1. A. bite                   B. nice                  C. life                  D. risen

2. A. killed                B. liked                C. loved               D. relieved

3. A. this                   B. thick                 C. math               D. thin

4. A. bean                 B. tea                    C. pleasure          D. stream

II. Khoanh tròn một đáp án đúng nhất ( A , B , C or D ) cho mỗi câu trả lời. (2 marks)

1.If it rains tomorrow, I ………………….go on a picnic.  .

A. am not                    B. wouldn’t                 C. won’t                          D. would

2. Typhoon is the word for tropical storm in…………………

A. North and South America  B. Asia C. Australia  D. Europe

3. Family members who live…….try to be together at Tet.

A. apart                     B. away               C. far             D near

4. If I were  rich , I would travel ……… the world .

A. on                            B. in                             C. at                               D. around

5. Where are the photos ….. were take at your birthday party ?

A. whom                      B. which                       C. who                           D. where

6. On Easter Day, people crowd the streets to watch colorful ___________.

  A. parades                  B. shows  C. contests  D. programs

7. The man……..repaired my car was very old.


A. whose                     B. whom      C. which                       D. who

8. I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won’t laugh…….me.

A. on                    B. in       C. at     D. for

III.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.(2marks )

1.They want (decorate)…………......their home before Tet.

2.If I (know) ……………………….the answer, I would tell you.

3.We suggest (clean)……………….the streets in our neighborhood.

4.If you (work)……………………...hard , you will pass the exam.

IV. Nối các câu sau sử dụng các từ gợi ý trong ngoặc. (2 marks )

1.She gave me a book . The book is very useful. (Which)

…………………………………………………………………………

2.The man helped me do my homework. I love him very much. (whom)

…………………………………………………………………………

3.He couldn’t go to school. His family was very poor.(because)

…………………………………………………………………………

4. The woman is my mother. She is wearing a red shirt. (who)

……………………………………………………………………….

V.Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2marks )

   There are many celebrations throughout the year in Viet Nam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for VietNamese people. Tet  usually occurs in late January or early February. A few days before Tet is the time for people to clean and decorate their home. During the Tet ,  people enjoy many special foods with their family. It is also the time for family members who live apart try to be together.

1. What is the another name of Tet ? ...................................................................................................................

     2.Is Tet the most important celebration in Viet Nam?         ...........................................................................................................

     3.When does the Lunar New Year occur ?        ...................................................................................................................

4.What do people usually do at Tet ? ...................................................................................................................

VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.(1mark )

1.We clean the room everyday.

The room………………………………………………………….

2.“Does your father work here?” She asked.

She asked………………………………………………………………..

 

…………………… The end ………………………

 

 

 

 

 


 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

 

I.1,0 đim    - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm

1.D          2.B            3.A           4.C            
II. 2,0 điểm   - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm
1.C          2.B            3.A              4.D         5.B          6.A            7.D            8.C    

III. 2,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1.to decorate      2.knew        3.cleaning      4.work     

IV. 2,0 điểm   -  Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1. She gave me a book which is very useful.

2. The man whom I love very much helped me do my homework .

3. He couldn’t go to school because his family was very  poor.

4. The woman who is wearing a red shirt is my mother.

V. 2,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0, 5 điểm
1. Another name of Tet is Lunar New Year.

2. Yes,it is.

3. Tet or Lunar New Year usually occurs in late January or early February.

4. People( They) usually clean and decorate their home.

VI. 1,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1. The room is cleaed everyday by us .

2. She asked if your father work there.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi môn tiếng anh học kì II

Đăng ngày 4/17/2013 8:04:38 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 389 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi môn tiếng anh học kì II, Tiếng Anh 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Đề thi môn tiếng anh học kì II .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Đề thi môn tiếng anh học kì II thuộc chuyên mục Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi user Dũng Lương Trung đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 9 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN Họ và tên:……………………………, tiếp theo là Lớp: 9………, bên cạnh đó SBD:…………, tiếp theo là ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Tiếng Anh 9 Thời gian : 45` (Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 9 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   TN TL TN TL TN TL   I, bên cạnh đó Phonetic 4 1,0    

https://nslide.com/de-thi/de-thi-mon-tieng-anh-hoc-ki-ii.nh23yq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 9PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN
Họ và tên:……………………………..
Lớp: 9……….SBD:…………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Tiếng Anh 9 Thời gian : 45`
(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 9
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I.Phonetic
4
1,0


4
1,0


II. Reading4
2,0


4
2,0

III. Language focus
8
2,0


4
2.0


12
4.0

IV. Writing

6
3,0
6
3,0

Tổng
12
3,0
 8
4,0
 6
3,0
26
10ĐỀ KIỂM TRA:
I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu dòng .(1mark).
1. A. bite B. nice C. life D. risen
2. A. killed B. liked C. loved D. relieved
3. A. this B. thick C. math D. thin
4. A. bean B. tea C. pleasure D. stream
II. Khoanh tròn một đáp án đúng nhất ( A , B , C or D ) cho mỗi câu trả lời. (2 marks)
1.If it rains tomorrow, I ………………….go on a picnic. .
A. am not B. wouldn’t C. won’t D. would
2. Typhoon is the word for tropical storm in…………………
A. North and South America B. Asia C. Australia D. Europe
3. Family members who live…….try to be together at Tet.
A. apart B. away C. far D near
4. If I were rich , I would travel ……… the world .
A. on B. in C. at D. around
5. Where are the photos ….. were take at your birthday party ?
A. whom B. which C. who D. where
6. On Easter Day, people crowd the streets to watch colorful ___________.
A. parades B. shows C. contests D. programs
7. The man……..repaired my car was very old.
A. whose B. whom C. which D. who
8. I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won’t laugh…….me.
A. on B. in C. at D. for
III.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.(2marks )
1.They want (decorate)…………......their home before Tet.
2.If I (know) ……………………….the answer, I would tell you.
3.We suggest (clean)……………….the streets in our neighborhood.
4.If you (work)……………………...hard , you will pass the exam.
IV. Nối các câu sau sử dụng các từ gợi ý trong ngoặc. (2 marks )
1.She gave me a book . The book is very useful. (Which)
…………………………………………………………………………
2.The man helped me do my homework. I love him very much. (whom)
…………………………………………………………………………
3.He couldn’t go to school. His family was very poor.(because)
…………………………………………………………………………
4. The woman is my mother. She is wearing a red shirt. (who)
……………………………………………………………………….
V.Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2marks )
There are many celebrations throughout the year in Viet Nam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for VietNamese people. Tet usually occurs in late January or early February. A few days before Tet is the time for people to clean and decorate their home. During the Tet , people enjoy many special foods with their family. It is also the time for family members who live apart try to be together.
1. What is the another name of Tet ? ...................................................................................................................
2.Is Tet the most important celebration in Viet Nam? ...........................................................................................................
3.When does the Lunar New Year occur ? ...................................................................................................................
4.What do people usually do at Tet ? ...................................................................................................................
VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.(1mark )
1.We clean the room everyday.
( The room………………………………………………………….
2.“Does your father work here?” She asked.
(She asked………………………………………………………………..

…………………… The end ………………………Sponsor Documents