Đề thi môn tiếng anh học kì II (Dũng Lương Trung)

Đăng ngày 4/17/2013 8:04:38 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Chia sẽ bởi: Dũng Lương Trung | Lần tải: 389 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc

 


 

PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN

Họ và tên:……………………………..

Lớp: 9……….SBD:…………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Tiếng Anh 9      Thời gian : 45'

(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)

 

MA TRẬN ĐỀ KIM TRA HỌC KÌ II - TING ANH 9

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

I.Phonetic

4

1,0

 

 

 

 

 

 

4

1,0

 

II. Reading

 

 

 

4

2,0

 

 

4

2,0

III. Language focus

8

2,0

 

 

4

2.0

 

 

12

4.0

IV. Writing

 

 

 

 

 

6

3,0

6

3,0

Tổng

12

3,0

           8

            4,0

           6

             3,0

26

10

 

 

ĐỀ KIỂM TRA:

I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu dòng .(1mark).

1. A. bite                   B. nice                  C. life                  D. risen

2. A. killed                B. liked                C. loved               D. relieved

3. A. this                   B. thick                 C. math               D. thin

4. A. bean                 B. tea                    C. pleasure          D. stream

II. Khoanh tròn một đáp án đúng nhất ( A , B , C or D ) cho mỗi câu trả lời. (2 marks)

1.If it rains tomorrow, I ………………….go on a picnic.  .

A. am not                    B. wouldn’t                 C. won’t                          D. would

2. Typhoon is the word for tropical storm in…………………

A. North and South America  B. Asia C. Australia  D. Europe

3. Family members who live…….try to be together at Tet.

A. apart                     B. away               C. far             D near

4. If I were  rich , I would travel ……… the world .

A. on                            B. in                             C. at                               D. around

5. Where are the photos ….. were take at your birthday party ?

A. whom                      B. which                       C. who                           D. where

6. On Easter Day, people crowd the streets to watch colorful ___________.

  A. parades                  B. shows  C. contests  D. programs

7. The man……..repaired my car was very old.


A. whose                     B. whom      C. which                       D. who

8. I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won’t laugh…….me.

A. on                    B. in       C. at     D. for

III.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.(2marks )

1.They want (decorate)…………......their home before Tet.

2.If I (know) ……………………….the answer, I would tell you.

3.We suggest (clean)……………….the streets in our neighborhood.

4.If you (work)……………………...hard , you will pass the exam.

IV. Nối các câu sau sử dụng các từ gợi ý trong ngoặc. (2 marks )

1.She gave me a book . The book is very useful. (Which)

…………………………………………………………………………

2.The man helped me do my homework. I love him very much. (whom)

…………………………………………………………………………

3.He couldn’t go to school. His family was very poor.(because)

…………………………………………………………………………

4. The woman is my mother. She is wearing a red shirt. (who)

……………………………………………………………………….

V.Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2marks )

   There are many celebrations throughout the year in Viet Nam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for VietNamese people. Tet  usually occurs in late January or early February. A few days before Tet is the time for people to clean and decorate their home. During the Tet ,  people enjoy many special foods with their family. It is also the time for family members who live apart try to be together.

1. What is the another name of Tet ? ...................................................................................................................

     2.Is Tet the most important celebration in Viet Nam?         ...........................................................................................................

     3.When does the Lunar New Year occur ?        ...................................................................................................................

4.What do people usually do at Tet ? ...................................................................................................................

VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.(1mark )

1.We clean the room everyday.

The room………………………………………………………….

2.“Does your father work here?” She asked.

She asked………………………………………………………………..

 

…………………… The end ………………………

 

 

 

 

 


 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

 

I.1,0 đim    - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm

1.D          2.B            3.A           4.C            
II. 2,0 điểm   - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm
1.C          2.B            3.A              4.D         5.B          6.A            7.D            8.C    

III. 2,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1.to decorate      2.knew        3.cleaning      4.work     

IV. 2,0 điểm   -  Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1. She gave me a book which is very useful.

2. The man whom I love very much helped me do my homework .

3. He couldn’t go to school because his family was very  poor.

4. The woman who is wearing a red shirt is my mother.

V. 2,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0, 5 điểm
1. Another name of Tet is Lunar New Year.

2. Yes,it is.

3. Tet or Lunar New Year usually occurs in late January or early February.

4. People( They) usually clean and decorate their home.

VI. 1,0 điểm   - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1. The room is cleaed everyday by us .

2. She asked if your father work there.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi môn tiếng anh học kì II, Tiếng Anh 9. . nslide giới thiệu tới mọi người đề thi Đề thi môn tiếng anh học kì II .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Đề thi môn tiếng anh học kì II thuộc chủ đề Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi thành viên Dũng Lương Trung tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Tiếng Anh 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách cũ) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN Họ và tên:……………………………,còn cho biết thêm Lớp: 9………, bên cạnh đó SBD:…………,còn cho biết thêm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Tiếng Anh 9 Thời gian : 45` (Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 9 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   TN TL TN TL TN TL   I,còn cho biết thêm Phonetic 4 1,0      4 1,0  II, https://nslide.com/de-thi/de-thi-mon-tieng-anh-hoc-ki-ii.nh23yq.html