dề thi olympic tiếng anh

Đăng ngày 11/5/2011 6:53:17 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Chia sẽ bởi: Phương Nguyễn Hồ | Lần tải: 1051 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 2.66 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi dề thi olympic tiếng anh, Tiếng Anh. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện dề thi olympic tiếng anh .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện dề thi olympic tiếng anh trong chủ đề Tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên Phương Nguyễn Hồ tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm) Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F) 1, cho biết thêm Peter visited Do Son yesterday, ngoài ra ( ( 2, kế tiếp là He went there with Alan, ngoài ra ( ( 3, cho biết thêm They went swimming, tiếp theo là ( ( 4, ngoài ra They bought many things, bên cạnh đó ( ( Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được: 1,còn cho biết thêm  2, bên cạnh đó   3,còn cho biết thêm     https://nslide.com/de-thi/de-thi-olympic-tieng-anh.qzgjxq.html

Nội dung

PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO
ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH
PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm)
Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F)
1.Peter visited Do Son yesterday. ( (
2. He went there with Alan. ( (
3. They went swimming. ( (
4. They bought many things. ( (
Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được:
1.
 


2.  


3.

Li Li

Nam

Peter

Mai


PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ có một từ khác với các từ còn lại:
Ví dụ: A. student B. pink C. blue D. red
1. A. mokey B. tiger C. in D. elephant
2. A. small B. big C. large D. where
3. A. he B. she C. we D. my
4. A. book B. ruler C. pink D. pencil
5. A. sing B. dance C. draw D. book
6. A. can’t B. isn’t C. don’t D. he’s
7. A. farmer B. school C. worker D. teacher
8. A. England B. Vietnam C. Singaporean D. America
9. A. milk B. bread C. chicken D. fish
10. A. sang B. danced C. wrote D. drew
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn A,B hoặc C và điền vào chỗ trống:
1. Do you like monkeys ?
…………………………
A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I can
2. How ………. is it from A to B ? – It’s about 5km.
A. far B. old C. many
3. What are ………. ? – They are my pictures.
A. it B, that C. those
4. I have a/ an ……… - You should stop eating
A. headache B. stomachache C. cold
5. I have a headache. – You should …………………….
A. take some aspirins B. go to the dentist. C. stop eating
6. What do you usually do in ………. ? – I usually go skiing.
A. summer B. winter C. autumn
7. My birthday is …….. November 9th 2000
A. in B. on C. at
8. Linda is from London. So she’s ……..
A. English B. England C. American
9. Yesterday, Nga ….. to me a letter.
A write B. writes C. wrote
10. They are …… now.
A. sing B. singing C. sang
PHẦN III: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (() vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
My name is Lan. I’m a student at Quang Trung Primary School, in Binh Duong.
In my family, there are five people, they are: my parents, my brother, my sister and me. My father is an engineer, he works all week but my mother is a worker, she works from Monday to Saturday, she’s at home on Sunday.
My brother, my sister and me are students, so we go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. On Saturday and Sunday, we stay at home and do our homeworks and play hide and seek too.
In the evenings, I and my brother read books and pictures books and my sister draws the pictures. My parents often watch TV in the evenings and all of us go to bed at 9.30 p.m.


statement
T
F

1
Lan is a student at Nguyen Hue Primary School, in Binh Duong

(

2
There are four people in her family3
Her father is a doctor and her mother is a worker4
Lan, her sister and her