DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH

Đăng ngày 1/12/2011 12:15:39 AM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Chia sẽ bởi: Tuyến Nguyễn Quý | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc

 


     §Ò THI chän häc sinh giái líp

n¨m häc : 2008-2009

                                                                   M¤N : tiÕng ANH

                                                                   Thêi gian :45 phót

                                    Chó ý :    - Bé ®Ò thi nµy cã 02 trang , tõ trang 01 ®Õn trang 02.

                                                -ThÝ sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo bé ®Ò thi nµy.

 

        §iÓm

-B»ng sè: .............

-B»ng ch÷:............

  ..............................

 

 

Hä tªn,  ch÷ ký cña ng­êi chÊm thi sè 1:

.............................................................

Hä tªn ch÷ ký cña ng­êi chÊm thi sè 2:

............................................................. 

 

 

Sè ph¸ch

(Do chñ tÞch héi

®ång chÊm thi ghi)

..........................

 

 

I.                   Match the questions in column A with the answers in column B ( 2.5 pts).

 

A

B

1.Where is Mary from?

2.Where does Lan live?

3.When were you born?

4.What does your mother do?

5.What is Nga doing?

6.How often does Minh go to school?

7.What did you do last night?

8.How many students are there in your class?

9.Why is Lan happy today?

10.Who does Hoa  live with?

a. She is an engineer.

b. Six days a week.

c. Because she gets good marks.

d.  She comes from Britain.

e. There are thirty- five.

f. Her uncle and aunt.

g. In My Duc district , Hanoi capital.

h. She is cooking dinner.

i. On May 6th 1998.

j. I did my homework.

 

Answers: 1……2…… 3……. 4…….. 5…….. 6…….. 7……. 8……. 9……. 10……

 

II.Choose the best answer among A,B,C,D to complete the following sentences:(2pts)

 

 1. She is from Moscow , so she is ………………

A. Chinese

B. Russian

C. American

D. Vietnamese

 1. He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.

A. on

B. in

C. at

D. from

 1. Look! It ……………………. again.

A. rains

B. is raining

C. raining

D. to rain

 1. How often do you play tennis?- I ………….. play it

A. often

B. sometimes

C. never

D. all A, B, C

 1. Where ………… Mrs Mai live two years ago?

A. did

B. do

C. does

D. is

 1. She works in a hospital, so she is a………

1

 


A. teacher

B. driver

C. worker

D. nurse

 1. Music, English, Math are ……………… at school.

A. subjects

B. favourites

C. games

D. festivals

 1. There ……….. a lot of people at the party last night.

A. did

B.are

C.was

D. were

 

III. Supply the correct form of the verbs in brackets: ( 1.5 pts)

 1. The children  …………………………. ( play ) in the garden now.
 2. Mai usually …………………….( study ) her lessons in the early evening.
 3. They ………………… ( buy ) that house in 1996.
 4. We ………………………. (  not have ) our lessons yesterday.
 5. Lan and Minh ……………….( not take ) a bus to school everyday.
 6. There are some black clouds in the sky. I think it ……………………( rain).

 

IV. Fill in each numbered blanks with one suitable word to complete the following passage: ( 1.5 pts)

         It …………( 1 )teachers’ day last week.We had celebrations ………………( 2 ) the school yard. …………( 3 ) were a lot of teachers and students.Many …………( 4) sang and danced, some told funny stories and some ………………( 5 ) exciting games.Everyone enjoyed ………………..( 6 ) celebrations very much

 

V. Read the following passage and then  answer  the questions: ( 2.5 pts)

 

       Last month, the students in Hanoi city had an English language festival  . At eight    o’clock in the morning , the festival began. All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were everywhere.They had a big concert in

the school yard.They danced, sang , told stories and performed plays in English . They had a big party ,too. The festival finished at half past eleven .They altogether enjoyed a good time.

Questions:

 

 1. What did the students in Hanoi city have last month?

=>…………………………………………………………………………………

 1. Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?

=>………………………………………………………………………………...

 1. Where did they have a big concert?

=>………………………………………………………………………………...

 1. What did they do  at the festival?

=>…………………………………………………………………………………

5. What time did the festival finish ?

=>…………………………………………………………………………………

 

The end

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH, Tiếng Anh 6. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH thuộc chuyên mục Tiếng Anh 6 được chia sẽ bởi thành viên Tuyến Nguyễn Quý đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Tiếng Anh 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Đề THI chọn học sinh chuyên nghiệp lớp năm học : 2008-2009 MÔN : tiếng ANH Thời gian :45 phút Chú ý : - Bộ đề thi này có 02 trang , từ trang 01 tới trang 02, thêm nữa -Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này, bên cạnh đó Điểm -Bằng số: , bên cạnh đó -Bằng chữ:, nói thêm , bên cạnh đó Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1: , bên cạnh đó Họ tên tự ký của người chấm thi số 2: , bên cạnh đó Số phách (Do chủ tịch https://nslide.com/de-thi/de-thi-olympic-tieng-anh-th.815iwq.html