Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

     §Ò THI chän häc sinh giái líp

n¨m häc : 2008-2009

                                                                   M¤N : tiÕng ANH

                                                                   Thêi gian :45 phót

                                    Chó ý :    - Bé ®Ò thi nµy cã 02 trang , tõ trang 01 ®Õn trang 02.

                                                -ThÝ sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo bé ®Ò thi nµy.

 

        §iÓm

-B»ng sè: .............

-B»ng ch÷:............

  ..............................

 

 

Hä tªn,  ch÷ ký cña ng­êi chÊm thi sè 1:

.............................................................

Hä tªn ch÷ ký cña ng­êi chÊm thi sè 2:

............................................................. 

 

 

Sè ph¸ch

(Do chñ tÞch héi

®ång chÊm thi ghi)

..........................

 

 

I.                   Match the questions in column A with the answers in column B ( 2.5 pts).

 

A

B

1.Where is Mary from?

2.Where does Lan live?

3.When were you born?

4.What does your mother do?

5.What is Nga doing?

6.How often does Minh go to school?

7.What did you do last night?

8.How many students are there in your class?

9.Why is Lan happy today?

10.Who does Hoa  live with?

a. She is an engineer.

b. Six days a week.

c. Because she gets good marks.

d.  She comes from Britain.

e. There are thirty- five.

f. Her uncle and aunt.

g. In My Duc district , Hanoi capital.

h. She is cooking dinner.

i. On May 6th 1998.

j. I did my homework.

 

Answers: 1……2…… 3……. 4…….. 5…….. 6…….. 7……. 8……. 9……. 10……

 

II.Choose the best answer among A,B,C,D to complete the following sentences:(2pts)

 

 1. She is from Moscow , so she is ………………

A. Chinese

B. Russian

C. American

D. Vietnamese

 1. He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.

A. on

B. in

C. at

D. from

 1. Look! It ……………………. again.

A. rains

B. is raining

C. raining

D. to rain

 1. How often do you play tennis?- I ………….. play it

A. often

B. sometimes

C. never

D. all A, B, C

 1. Where ………… Mrs Mai live two years ago?

A. did

B. do

C. does

D. is

 1. She works in a hospital, so she is a………

A. teacher

B. driver

C. worker

D. nurse

 1. Music, English, Math are ……………… at school.

A. subjects

B. favourites

C. games

D. festivals

 1. There ……….. a lot of people at the party last night.

A. did

B.are

C.was

D. were

 

III. Supply the correct form of the verbs in brackets: ( 1.5 pts)

 1. The children  …………………………. ( play ) in the garden now.
 2. Mai usually …………………….( study ) her lessons in the early evening.
 3. They ………………… ( buy ) that house in 1996.
 4. We ………………………. (  not have ) our lessons yesterday.
 5. Lan and Minh ……………….( not take ) a bus to school everyday.
 6. There are some black clouds in the sky. I think it ……………………( rain).

 

IV. Fill in each numbered blanks with one suitable word to complete the following passage: ( 1.5 pts)

         It …………( 1 )teachers’ day last week.We had celebrations ………………( 2 ) the school yard. …………( 3 ) were a lot of teachers and students.Many …………( 4) sang and danced, some told funny stories and some ………………( 5 ) exciting games.Everyone enjoyed ………………..( 6 ) celebrations very much

 

V. Read the following passage and then  answer  the questions: ( 2.5 pts)

 

       Last month, the students in Hanoi city had an English language festival  . At eight    o’clock in the morning , the festival began. All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were everywhere.They had a big concert in

the school yard.They danced, sang , told stories and performed plays in English . They had a big party ,too. The festival finished at half past eleven .They altogether enjoyed a good time.

Questions:

 

 1. What did the students in Hanoi city have last month?

=>…………………………………………………………………………………

 1. Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?

=>………………………………………………………………………………...

 1. Where did they have a big concert?

=>………………………………………………………………………………...

 1. What did they do  at the festival?

=>…………………………………………………………………………………

5. What time did the festival finish ?

=>…………………………………………………………………………………

 

The end

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH

Đăng ngày 4/1/2009 2:57:33 PM | Thể loại: Tiếng Anh 5 | Lần tải: 1294 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH, Tiếng Anh 5. . nslide.com chia sẽ tới mọi người đề thi DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu DE THI OLYMPIC TiENG ANH TH thuộc thể loại Tiếng Anh 5 được chia sẽ bởi bạn Hiển Bùi Văn đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Tiếng Anh 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Đề THI chọn học sinh chuyên nghiệp lớp năm học : 2008-2009 MÔN : tiếng ANH Thời gian :45 phút Chú ý : - Bộ đề thi này có 02 trang , từ trang 01 tới trang 02, bên cạnh đó -Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này, bên cạnh đó Điểm -Bằng số: , cho biết thêm -Bằng chữ:, nói thêm là , cho biết thêm Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1: , kế tiếp là Họ tên tự ký của người chấm thi số 2: , thêm nữa Số phách (Do chủ tịch hội

https://nslide.com/de-thi/de-thi-olympic-tieng-anh-th.tw34tq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 5


Đề THI chọn học sinh giỏi lớp
năm học : 2008-2009
MÔN : tiếng ANH
Thời gian :45 phút
Chú ý : - Bộ đề thi này có 02 trang , từ trang 01 đến trang 02.
-Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

Điểm
-Bằng số: .............
-Bằng chữ:............
..............................


Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
.............................................................
Họ tên chữ ký của người chấm thi số 2:
.............................................................


Số phách
(Do chủ tịch hội
đồng chấm thi ghi)
..........................Match the questions in column A with the answers in column B ( 2.5 pts).

A
B

1.Where is Mary from?
2.Where does Lan live?
3.When were you born?
4.What does your mother do?
5.What is Nga doing?
6.How often does Minh go to school?
7.What did you do last night?
8.How many students are there in your class?
9.Why is Lan happy today?
10.Who does Hoa live with?
a. She is an engineer.
b. Six days a week.
c. Because she gets good marks.
d. She comes from Britain.
e. There are thirty- five.
f. Her uncle and aunt.
g. In My Duc district , Hanoi capital.
h. She is cooking dinner.
i. On May 6th 1998.
j. I did my homework.


Answers: 1……2…… 3……. 4…….. 5…….. 6…….. 7……. 8……. 9……. 10……

II.Choose the best answer among A,B,C,D to complete the following sentences:(2pts)

She is from Moscow , so she is ………………
A. Chinese
B. Russian
C. American
D. Vietnamese

He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.
A. on
B. in
C. at
D. from

Look! It ……………………. again.
A. rains
B. is raining
C. raining
D. to rain

How often do you play tennis?- I ………….. play it
A. often
B. sometimes
C. never
D. all A, B, C

Where ………… Mrs Mai live two years ago?
A. did
B. do
C. does
D. is

She works in a hospital, so she is a………
A. teacher
B. driver
C. worker
D. nurse

Music, English, Math are ……………… at school.
A. subjects
B. favourites
C. games
D. festivals

There ……….. a lot of people at the party last night.
A. did
B.are
C.was
D. were


III. Supply the correct form of the verbs in brackets: ( 1.5 pts)
The children …………………………. ( play ) in the garden now.
Mai usually …………………….( study ) her lessons in the early evening.
They ………………… ( buy ) that house in 1996.
We ………………………. ( not have ) our lessons yesterday.
Lan and Minh ……………….( not take ) a bus to school everyday.
There are some black clouds in the sky. I think it ……………………( rain).

IV. Fill in each numbered blanks with one suitable word to complete the following passage: ( 1.5 pts)
It …………( 1 )teachers’ day last week.We had celebrations ………………( 2 ) the school yard. …………( 3 ) were a lot of teachers and students.Many …………( 4) sang and danced, some told funny stories and some ………………( 5 ) exciting games.Everyone enjoyed ………………..( 6 ) celebrations very much

V. Read the following passage and then answer the questions: ( 2.5 pts)

Last month, the students in Hanoi city had an English language festival . At eight o’clock in the morning , the festival began. All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were everywhere.They had a big concert in
the school yard.They danced, sang , told stories and performed plays in English . They had a big party ,too. The festival finished at half past eleven .They altogether enjoyed a good time.
Questions:

What did the students in Hanoi city have last month?
=>…………………………………………………………………………………
Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?
=>………………………………………………………………………………...
Where did they have a big concert?
=>………………………………………………………………………………...
What did they do at the festival?
=>…………………………………………………………………………………
5. What time did the festival finish ?

Sponsor Documents