Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3

Đăng ngày 10/26/2016 1:06:30 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 3 | Chia sẽ bởi: Phuong Khuc Ngoc | Lần tải: 81 | Lần xem: 28 | Page: 2 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pdf
FINAL TEST  
Name: ………………………………….  
LETS LEARN ENGLISH 1  
1
. Em ꢀꢁꢂ ꢄꢅ ꢂꢇꢈꢉꢆꢂꢇꢊꢂꢃ ꢋꢌꢂ ꢍꢇꢂꢎꢏꢐꢂꢌꢋꢌꢂꢇꢊꢂꢌꢉꢆꢂꢑꢒꢐ  
a. big  
b. house  
c. A  
small  
lamp  
what  
his  
new  
table  
the  
I
doll  
chair  
an  
d. my  
e. cat  
your  
bird  
student  
dog  
2
. ꢓꢔꢂ ꢀꢁꢂꢎꢐꢕꢇꢂꢆꢖ ꢗꢅꢂꢌ ꢄꢂꢆ ꢘꢆꢖꢂꢙꢚꢌꢂꢇꢈꢅꢆ ꢂꢛꢜꢏꢐꢂꢝꢞꢁ  
3
. Em ꢀꢁꢂꢎꢐꢕꢇꢂꢆꢖ ꢗꢅꢂꢌꢟꢅꢂꢆ ꢘꢆꢖꢂꢙꢚꢌꢂꢇꢈꢅꢆ ꢂꢠꢅꢡꢂꢝꢞꢁꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢌꢞꢡ ꢄꢢꢆꢂꢌ ꢣꢆ  
4
. ꢤꢔꢂ ꢀꢁ ꢄꢢꢆꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢌꢋꢌꢂꢌꢞꢡꢂꢠꢅꢡ  
a. Its c……………. in Da Nang today.  
b. How ……………. is your brother?  
c. I ……………. many toys.  
d. My robots are n…………….  
e. There ……………. seven clouds over there.  
f. Hows the w……………. today in Ha Noi?  
g. There are five r……………. in my house.  
h. M……………. I come in?  
5
. ꢤꢔꢂ ꢀꢁꢂꢠꢥꢦꢂꢧꢕꢦꢂꢌꢋꢌꢂꢌꢞꢡꢂꢠꢅꢡꢂꢇ ꢢꢆ ꢂꢝꢄꢒꢆ ꢨꢐꢂꢇ ꢄꢒꢐꢂ ꢄꢢꢆꢂꢌ ꢣꢆ  
a. Its over there.  
______  
______  
______  
______  
______  
______  
______  
b. There are five rooms.  
c. Where is your bedroom?  
d. Come in, please.  
e. Thank you. Lets play games in my room.  
f. Oh. Its colorful.  
g. Wow. Your house is big. How many rooms are there?  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3, CT Bộ GDĐT 3. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả tài liệu Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 3 thuộc chủ đề CT Bộ GDĐT 3 được chia sẽ bởi thành viên Phuong Khuc Ngoc đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục CT Bộ GDĐT 3 , có 2 trang, thuộc thể loại .pdf, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tiếng Anh 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-hoc-ki-1-lop-3.nqto0q.html