Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm)
1. Nam ……………………out last night. (not go)
2. When I came, she …….……………..her homework. (do)
3. Lan ……………... to school everyday. (walk)
4. He ………………. a new T.V set yesterday. (buy)
5. My father ……………….. a newspaper in the living room now. (read)
6. Lan and Hoa……….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive)
7. The moon ………..………… around the Earth. (go)
8. I ………………..… Math, English, History on Monday. (have)

II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm)
1.Hoa often goes to school …………….. bike
2.There is a book ................. the table..
3. I always get up …….…….…. Eight o’clock ………… Sunday morning.
4. We are interested …………… computer science.
5. We used …………… play chess together when we were ………..… Hue.
6. I have known John …..………. Two year.

III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. It is very ……………….. to learn English. INTEREST
2. Hoa looks more ……………….than her sister. BEAUTY
3. He can speak English very ……………… GOOD
4. The ………………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT

IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm)
1. Can you open the door?” Mr Brown said.
Mr Brown asked…………………………………………………………….
=> You should .................................................. ...............................................
2. He can’t play basketball because he is short.
=> He isn’t tall .................................................. .................................................
3. Miss Lan said: “Can you meet me next week”
=> Miss Lan told me .................................................. ......................................
4. He said “Can you meet me after class?”
=> He asked me .................................................. ...............................................

V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm)

Dear Tuan,
I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English.
How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon.
Love,
Nam

1. When did Nam arrive in Australia? ……………………………………………………………...
2. Where is he living? ………………………………………………………………
3. What is he going to do to improve his English? ………………………………………………………………
4. Are there any good bookshops there? …..………………………………………………………..…
 

------Good Luck-------

 

Dap an ne coi di ban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2 điểm)
1. Nam ………didn't go……………out last night. (not go)
2. When I came, she …….…was doing…………..her homework. (do)
3. Lan ……walks………... to school everyday. (walk)
4. He ……bought…………. a new T.V set yesterday. (buy)
5. My father …is reading…………….. a newspaper in the living room now. (read)
6. Lan and Hoa……will arrive….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive)
7. The moon ……goes…..………… around the Earth. (go)
8. I ………have………..… Math, English, History on Monday. (have)

II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm)
1.Hoa often goes to school ……by……….. bike
2.There is a book .....on............ the table..
3. I always get up …at….…….…. Eight o’clock ……on…… Sunday morning.
4. We are interested ……in……… computer science.
5. We used …to………… play chess together when we were ……in…..… Hue.
6. I have known John …..for………. Two year.

III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. It is very ……interesting………….. to learn English. INTEREST
2. Hoa looks more ……beautiful………….than her sister. BEAUTY
3. He can speak English very ……well………… GOOD
4. The ……invention…………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT

IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm)
1. Can you open the door?” Mr Brown said.
Mr Brown asked me to open the door…………………………………………………………….
=> You should .....???................................................... .........................................
2. He can’t play basketball because he is short.
=> He isn’t tall ....enough to play basketball.................................................. .............................................
3. Miss Lan said: “Can you meet me next week”
=> Miss Lan told me to meet her the next week.................................................. ......................................
4. He said “Can you meet me after class?”
=> He asked me to meet him after class.................................................. ...............................................

V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm)

Dear Tuan,
I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English.
How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon.
Love,
Nam

1. When did Nam arrive in Australia? ……-->Nam arrived in Astralia a week ago………………………………………………………...
2. Where is he living? ………………-->He's living in a small flat near the centre in Sydney………………………………………………
3. What is he going to do to improve his English? …-->He is going to read a newspaper everyday,spend a lot on cassettes,read books before bedtime and write a diary in English……………………………………………………………
4. Are there any good bookshops there? ….-->Yes,there are.………………………………………………………..…

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne

Đăng ngày 12/12/2012 12:27:49 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 16 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne, Hóa học 8. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả đề thi de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne thuộc thể loại Hóa học 8 được chia sẽ bởi bạn Phương Nguyễn Thu đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem I, kế tiếp là Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm) 1, nói thêm Nam ……………………out last night, nói thêm là (not go) 2, tiếp theo là When I came, she ……, thêm nữa ……………, kế tiếp là her homework, bên cạnh đó (do) 3, kế tiếp là Lan ……………, thêm nữa to school everyday, ngoài ra (walk) 4, tiếp theo là He ………………, thêm nữa a new T, kế tiếp là V set yesterday, kế tiếp là (buy) 5, bên cạnh đó My father ………………, kế tiếp là a newspaper in the living room

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-hoc-ki-1-lop-8-ne.l6uryq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 8


I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm) 1. Nam ……………………out last night. (not go) 2. When I came, she …….……………..her homework. (do) 3. Lan ……………... to school everyday. (walk) 4. He ………………. a new T.V set yesterday. (buy) 5. My father ……………….. a newspaper in the living room now. (read) 6. Lan and Hoa……….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive) 7. The moon ………..………… around the Earth. (go) 8. I ………………..… Math, English, History on Monday. (have) II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm) 1.Hoa often goes to school …………….. bike 2.There is a book ................. the table.. 3. I always get up …….…….…. Eight o’clock ………… Sunday morning. 4. We are interested …………… computer science. 5. We used …………… play chess together when we were ………..… Hue. 6. I have known John …..………. Two year. III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm) 1. It is very ……………….. to learn English. INTEREST 2. Hoa looks more ……………….than her sister. BEAUTY 3. He can speak English very ……………… GOOD 4. The ………………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm) 1. Can you open the door?” Mr Brown said. Mr Brown asked……………………………………………………………. => You should .................................................. ............................................... 2. He can’t play basketball because he is short. => He isn’t tall .................................................. ................................................. 3. Miss Lan said: “Can you meet me next week” => Miss Lan told me .................................................. ...................................... 4. He said “Can you meet me after class?” => He asked me .................................................. ............................................... V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm) Dear Tuan, I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English. How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon. Love, Nam 1. When did Nam arrive in Australia? ……………………………………………………………... 2. Where is he living? ……………………………………………………………… 3. What is he going to do to improve his English? ……………………………………………………………… 4. Are there any good bookshops there? …..………………………………………………………..…
------Good Luck-------

Dap an ne coi di ban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2 điểm) 1. Nam ………didn`t go……………out last night. (not go) 2. When I came, she …….…was doing…………..her homework. (do) 3. Lan ……walks………... to school everyday. (walk) 4. He ……bought…………. a new T.V set yesterday. (buy) 5. My father …is reading…………….. a newspaper in the living room now. (read) 6. Lan and Hoa……will arrive….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive) 7. The moon ……goes…..………… around the Earth. (go) 8. I ………have………..… Math, English, History on Monday. (have) II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm) 1.Hoa often goes to school ……by……….. bike 2.There is a book .....on............ the table.. 3. I always get up …at….…….…. Eight o’clock ……on…… Sunday morning. 4. We are interested ……in……… computer science. 5. We used …to………… play chess together when we were ……in…..… Hue. 6. I have known John …..for………. Two year. III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm) 1. It is very ……interesting………….. to learn English. INTEREST 2. Hoa looks more ……beautiful………….than her sister.

Sponsor Documents