de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne

Đăng ngày 12/12/2012 12:27:49 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Phương Nguyễn Thu | Lần tải: 16 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm)
1. Nam ……………………out last night. (not go)
2. When I came, she …….……………..her homework. (do)
3. Lan ……………... to school everyday. (walk)
4. He ………………. a new T.V set yesterday. (buy)
5. My father ……………….. a newspaper in the living room now. (read)
6. Lan and Hoa……….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive)
7. The moon ………..………… around the Earth. (go)
8. I ………………..… Math, English, History on Monday. (have)

II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm)
1.Hoa often goes to school …………….. bike
2.There is a book ................. the table..
3. I always get up …….…….…. Eight o’clock ………… Sunday morning.
4. We are interested …………… computer science.
5. We used …………… play chess together when we were ………..… Hue.
6. I have known John …..………. Two year.

III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. It is very ……………….. to learn English. INTEREST
2. Hoa looks more ……………….than her sister. BEAUTY
3. He can speak English very ……………… GOOD
4. The ………………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT

IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm)
1. Can you open the door?” Mr Brown said.
Mr Brown asked…………………………………………………………….
=> You should .................................................. ...............................................
2. He can’t play basketball because he is short.
=> He isn’t tall .................................................. .................................................
3. Miss Lan said: “Can you meet me next week”
=> Miss Lan told me .................................................. ......................................
4. He said “Can you meet me after class?”
=> He asked me .................................................. ...............................................

V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm)

Dear Tuan,
I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English.
How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon.
Love,
Nam

1. When did Nam arrive in Australia? ……………………………………………………………...
2. Where is he living? ………………………………………………………………
3. What is he going to do to improve his English? ………………………………………………………………
4. Are there any good bookshops there? …..………………………………………………………..…
 

------Good Luck-------

 

Dap an ne coi di ban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

I. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2 điểm)
1. Nam ………didn't go……………out last night. (not go)
2. When I came, she …….…was doing…………..her homework. (do)
3. Lan ……walks………... to school everyday. (walk)
4. He ……bought…………. a new T.V set yesterday. (buy)
5. My father …is reading…………….. a newspaper in the living room now. (read)
6. Lan and Hoa……will arrive….. ………Ho Chi Minh City next week. (arrive)
7. The moon ……goes…..………… around the Earth. (go)
8. I ………have………..… Math, English, History on Monday. (have)

II. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: (2 điểm)
1.Hoa often goes to school ……by……….. bike
2.There is a book .....on............ the table..
3. I always get up …at….…….…. Eight o’clock ……on…… Sunday morning.
4. We are interested ……in……… computer science.
5. We used …to………… play chess together when we were ……in…..… Hue.
6. I have known John …..for………. Two year.

III. Viết dạng đúng của từ được in hoa để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. It is very ……interesting………….. to learn English. INTEREST
2. Hoa looks more ……beautiful………….than her sister. BEAUTY
3. He can speak English very ……well………… GOOD
4. The ……invention…………….of television made Alexander G.Bell famous all over the world. INVENT

IV. Dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi: (2 điểm)
1. Can you open the door?” Mr Brown said.
Mr Brown asked me to open the door…………………………………………………………….
=> You should .....???................................................... .........................................
2. He can’t play basketball because he is short.
=> He isn’t tall ....enough to play basketball.................................................. .............................................
3. Miss Lan said: “Can you meet me next week”
=> Miss Lan told me to meet her the next week.................................................. ......................................
4. He said “Can you meet me after class?”
=> He asked me to meet him after class.................................................. ...............................................

V. Đọc kỹ lá thư, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới: (2 điểm)

Dear Tuan,
I arrived in Australia a week ago and already I think that my English is improving! I’m living in a small flat near the centre in Sydney. It’s cheap and quite comfortable. In your letter you ask what I’m going to do to improve my English. Well, tomorrow I’m going to visit the language centre to see what English classes they offer there in evening. Of course, I’m going to read a newspaper everyday. I’m going to spend a lot on cassettes because listening is so important. There are some good bookshops here, so I’m also going to look for some other books to read before bedtime. I’m going to write a diary in English – that’s a good way to learn English.
How are you getting on? I was sorry I had to leave in the middle of the course. Are you going to write to me again? Hope to hear from you all soon.
Love,
Nam

1. When did Nam arrive in Australia? ……-->Nam arrived in Astralia a week ago………………………………………………………...
2. Where is he living? ………………-->He's living in a small flat near the centre in Sydney………………………………………………
3. What is he going to do to improve his English? …-->He is going to read a newspaper everyday,spend a lot on cassettes,read books before bedtime and write a diary in English……………………………………………………………
4. Are there any good bookshops there? ….-->Yes,there are.………………………………………………………..…

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne, Hóa học 8. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi de thi tieng anh hoc ki 1 lop 8 ne trong thể loại Hóa học 8 được chia sẽ bởi user Phương Nguyễn Thu tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu I, nói thêm Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc: (2điểm) 1, cho biết thêm Nam ……………………out last night, thêm nữa (not go) 2, nói thêm là When I came, she ……, thêm nữa ……………, nói thêm her homework, kế tiếp là (do) 3, tiếp theo là Lan ……………, bên cạnh đó to school everyday, thêm nữa (walk) 4, cho biết thêm He ………………, bên cạnh đó a new T, ngoài ra V set yesterday, bên cạnh đó (buy) 5, bên cạnh đó My father ………………,còn cho https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-hoc-ki-1-lop-8-ne.l6uryq.html