Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 (Hoa Vũ Như)

Đăng ngày 10/14/2009 1:54:01 PM | Thể loại: Đề thi THCS - THPT - ĐH | Chia sẽ bởi: Hoa Vũ Như | Lần tải: 28 | Lần xem: 56 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I – 2008-2009

                                                   Moân : Tieáng Anh – Lôùp 6

ÑEÀ 1                        Thôøi gian : 45 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà )

 

I Em haõy tìm moät  töø maø phaàn gaïch chaân coù phaùt aâm khaùc caùc töø coøn laïi

1.  a. read                      b. teacher                        c. eat                         d. ahead

2.  a. intersection         b. eraser                          c. bookstore              d. history

3.  a. book                     b . look                            c. floor                      d. classroom

4.  a. five                      b.  it                                 c. city                        d. in

II . Choïn  töø ñuùng  trong  ngoaëc  ñeå ñieàn  vaøo  choå troáng

1. Where    is  Lan  ---------------------------------------- ?  (  go  /  going  / goes   )

2.   ------------------is  waiting   for   Nga  ?                       ( where  / what  / who )

3 .  She   ---------------------television evryday      ( watches / watching /  watch )

4. Ba is  ----------------television  at the  moment   ( watch /watching  / watches )

5 . At  an intersection , you ---------------slow down       ( must / mustn’t  / can’t )

6 .  She -------------------------------her bike now  ( riding / is riding  / is  rideing  )

III. Cho  hình  thöùc  ñuùng   cuûa  ñoäng  töø   trong  ngoaëc

1 . Which  grade   (be ) -------------------------------------------your brother in    ?

2.  They  (go ) -----------------------------------------------------to school  everyday

3. My mother  ( drive ) -----------------------------her car   now

4.  Ba and  Hoa   ( walk  ) --------------------------  to  school  everyday

IV . Em  haõy  ñieàn  moät  thích  hôïp  vaøo moãi  choã troáng ñeå hoaøn thaønh ñoaïn vaên

My house  is  in the  city ,(1) -----------Quang Trung  street . Behind my house  there is a policestation . There is  a post-office in (2)-------------- of my house .(3)-------------to the post-office , there is  a big supermarket . A lot  of people go there (4)-----------day . My mother  is buying  vegetables there . In the  neighborhood ,(5)---------------is  a bookstore ,a drugstore  and a toystore . The drugstore is (6)-------------------the  bookstore and the  toystore . To the right(7)-----------------the  toystore ,   it  is (8)-----------intersection . It is  a dangerous place (9) ------------- there  are  many road(10) --------------there.

V. Vieát  laïi  caâu  sau sao cho nghóa caâu  khoâng ñoåi so vôùi caâu thöù nhaát

1.  There  are  four  people  in  her  family

Her family -------------------------------------------------------------------------------------

2. My house  is behind   the  hotel

The hotel  --------------------------------------------------------------------------------------

3. Does  your class   have  twenty –five  students  ?

Are ---------------------------------------------------------------------------------------------?

4 . He goes  to work  at  seven  fifteen 

He goes  to work at a ------------------------------------------------------------------------

 

                       ÑAÙP AÙN HÖÙÔNG CHAÁM KIEÅM TRA HOÏC KI I -2008-2009

                                      Moân : Tieáng  Anh – Lôùp :6

ÑEÁ 1

 

I . Moãi töø  choïn ñuùng ñöôïc 0,25 x 4 = 1ñieåm

1. d.             2. b               3. c                  d. a

 II . Moãi  töø  ñieàn  ñuùng ñöôïc 0,5 x 6 = 3 ñieåm

 1. going
 2. Who
 3. watches
 4. watching
 5. must
 6. is  riding

III. Moãi  caâu  vieát  ñuùng  ñöôïc 0,5 x4 = 2 ñieåm

 1. is
 2. go
 3. is driving
 4. walk

IV . Moãi  töø  ñieàn  ñuùng  ñöôïc 0,2 x10 = 2 ñieåm

 1. on
 2. front
 3. next
 4. every
 5. there
 6. between
 7. of
 8. an
 9. so
 10. signs

V. Moãi caâu  vieát ñuùng  ñöôïc 0,5 x 4 =2ñieåm

1. Her family  has  four people

2. The hotel is  in front of my house

3. Are there  twenty-five students in  your class ?

4. He  goes  to work  at a quarter past  seven

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6, Đề thi THCS - THPT - ĐH. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 thuộc chủ đề Đề thi THCS - THPT - ĐH được chia sẽ bởi bạn Hoa Vũ Như tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Đề thi THCS - THPT - ĐH , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2008-2009 Môn : Tiếng Anh – Lớp 6 ĐỀ 1 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề ) I Em hãy tìm một từ mà phần gạch chân có phát âm khác những từ còn lại 1, thêm nữa a, tiếp theo là read b, thêm nữa teacher c, bên cạnh đó eat d, bên cạnh đó ahead 2, nói thêm a, ngoài ra intersection b, ngoài ra eraser c, bên cạnh đó bookstore https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-ki-1-lop-6.va0yuq.html