Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I – 2008-2009

                                                   Moân : Tieáng Anh – Lôùp 6

ÑEÀ 1                        Thôøi gian : 45 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà )

 

I Em haõy tìm moät  töø maø phaàn gaïch chaân coù phaùt aâm khaùc caùc töø coøn laïi

1.  a. read                      b. teacher                        c. eat                         d. ahead

2.  a. intersection         b. eraser                          c. bookstore              d. history

3.  a. book                     b . look                            c. floor                      d. classroom

4.  a. five                      b.  it                                 c. city                        d. in

II . Choïn  töø ñuùng  trong  ngoaëc  ñeå ñieàn  vaøo  choå troáng

1. Where    is  Lan  ---------------------------------------- ?  (  go  /  going  / goes   )

2.   ------------------is  waiting   for   Nga  ?                       ( where  / what  / who )

3 .  She   ---------------------television evryday      ( watches / watching /  watch )

4. Ba is  ----------------television  at the  moment   ( watch /watching  / watches )

5 . At  an intersection , you ---------------slow down       ( must / mustn’t  / can’t )

6 .  She -------------------------------her bike now  ( riding / is riding  / is  rideing  )

III. Cho  hình  thöùc  ñuùng   cuûa  ñoäng  töø   trong  ngoaëc

1 . Which  grade   (be ) -------------------------------------------your brother in    ?

2.  They  (go ) -----------------------------------------------------to school  everyday

3. My mother  ( drive ) -----------------------------her car   now

4.  Ba and  Hoa   ( walk  ) --------------------------  to  school  everyday

IV . Em  haõy  ñieàn  moät  thích  hôïp  vaøo moãi  choã troáng ñeå hoaøn thaønh ñoaïn vaên

My house  is  in the  city ,(1) -----------Quang Trung  street . Behind my house  there is a policestation . There is  a post-office in (2)-------------- of my house .(3)-------------to the post-office , there is  a big supermarket . A lot  of people go there (4)-----------day . My mother  is buying  vegetables there . In the  neighborhood ,(5)---------------is  a bookstore ,a drugstore  and a toystore . The drugstore is (6)-------------------the  bookstore and the  toystore . To the right(7)-----------------the  toystore ,   it  is (8)-----------intersection . It is  a dangerous place (9) ------------- there  are  many road(10) --------------there.

V. Vieát  laïi  caâu  sau sao cho nghóa caâu  khoâng ñoåi so vôùi caâu thöù nhaát

1.  There  are  four  people  in  her  family

Her family -------------------------------------------------------------------------------------

2. My house  is behind   the  hotel

The hotel  --------------------------------------------------------------------------------------

3. Does  your class   have  twenty –five  students  ?

Are ---------------------------------------------------------------------------------------------?

4 . He goes  to work  at  seven  fifteen 

He goes  to work at a ------------------------------------------------------------------------

 

                       ÑAÙP AÙN HÖÙÔNG CHAÁM KIEÅM TRA HOÏC KI I -2008-2009

                                      Moân : Tieáng  Anh – Lôùp :6

ÑEÁ 1

 

I . Moãi töø  choïn ñuùng ñöôïc 0,25 x 4 = 1ñieåm

1. d.             2. b               3. c                  d. a

 II . Moãi  töø  ñieàn  ñuùng ñöôïc 0,5 x 6 = 3 ñieåm

 1. going
 2. Who
 3. watches
 4. watching
 5. must
 6. is  riding

III. Moãi  caâu  vieát  ñuùng  ñöôïc 0,5 x4 = 2 ñieåm

 1. is
 2. go
 3. is driving
 4. walk

IV . Moãi  töø  ñieàn  ñuùng  ñöôïc 0,2 x10 = 2 ñieåm

 1. on
 2. front
 3. next
 4. every
 5. there
 6. between
 7. of
 8. an
 9. so
 10. signs

V. Moãi caâu  vieát ñuùng  ñöôïc 0,5 x 4 =2ñieåm

1. Her family  has  four people

2. The hotel is  in front of my house

3. Are there  twenty-five students in  your class ?

4. He  goes  to work  at a quarter past  seven

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6

Đăng ngày 10/14/2009 1:54:01 PM | Thể loại: Đề thi THCS - THPT - ĐH | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6, Đề thi THCS - THPT - ĐH. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 trong chủ đề Đề thi THCS - THPT - ĐH được chia sẽ bởi user Hoa Vũ Như đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Đề thi THCS - THPT - ĐH , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi THCS - THPT - ĐH ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2008-2009 Môn : Tiếng Anh – Lớp 6 ĐỀ 1 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề ) I Em hãy tìm một từ mà phần gạch chân có phát âm khác những từ còn lại 1, thêm nữa a, nói thêm là read b,còn cho biết thêm teacher c, tiếp theo là eat d,còn cho biết thêm ahead 2, bên cạnh đó a, tiếp theo là intersection b, kế tiếp là eraser c,

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-ki-1-lop-6.va0yuq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đề thi THCS - THPT - ĐH


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp 6
ĐỀ 1 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề )

I Em hãy tìm một từ mà phần gạch chân có phát âm khác các từ còn lại
1. a. read b. teacher c. eat d. ahead
2. a. intersection b. eraser c. bookstore d. history
3. a. book b . look c. floor d. classroom
4. a. five b. it c. city d. in
II . Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào chổ trống
1. Where is Lan ---------------------------------------- ? ( go / going / goes )
2. ------------------is waiting for Nga ? ( where / what / who )
3 . She ---------------------television evryday ( watches / watching / watch )
4. Ba is ----------------television at the moment ( watch /watching / watches )
5 . At an intersection , you ---------------slow down ( must / mustn’t / can’t )
6 . She -------------------------------her bike now ( riding / is riding / is rideing )
III. Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc
1 . Which grade (be ) -------------------------------------------your brother in ?
2. They (go ) -----------------------------------------------------to school everyday
3. My mother ( drive ) -----------------------------her car now
4. Ba and Hoa ( walk ) -------------------------- to school everyday
IV . Em hãy điền một thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn
My house is in the city ,(1) -----------Quang Trung street . Behind my house there is a policestation . There is a post-office in (2)-------------- of my house .(3)-------------to the post-office , there is a big supermarket . A lot of people go there (4)-----------day . My mother is buying vegetables there . In the neighborhood ,(5)---------------is a bookstore ,a drugstore and a toystore . The drugstore is (6)-------------------the bookstore and the toystore . To the right(7)-----------------the toystore , it is (8)-----------intersection . It is a dangerous place (9) ------------- there are many road(10) --------------there.
V. Viết lại câu sau sao cho nghĩa câu không đổi so với câu thứ nhất
1. There are four people in her family
Her family -------------------------------------------------------------------------------------
2. My house is behind the hotel
The hotel --------------------------------------------------------------------------------------
3. Does your class have twenty –five students ?
Are ---------------------------------------------------------------------------------------------?
4 . He goes to work at seven fifteen
He goes to work at a ------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN HỨƠNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KI I -2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp :6
ĐẾ 1

I . Mỗi từ chọn đúng được 0,25 x 4 = 1điểm
1. d. 2. b 3. c d. a
II . Mỗi từ điền đúng được 0,5 x 6 = 3 điểm
going
Who
watches
watching
must
is riding
III. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x4 = 2 điểm
is
go
is driving
walk
IV . Mỗi từ điền đúng được 0,2 x10 = 2 điểm
on
front
next
every
there
between
of
an
so
signs
V. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x 4 =2điểm
1. Her family has four people
2. The hotel is in front of my house
3. Are there twenty-five students in your class ?
4. He goes to work at a quarter past seven

Sponsor Documents