Đề thi tiếng Anh kì 2 (Hoa Vũ Như)

Đăng ngày 8/6/2009 10:16:14 AM | Thể loại: Lớp 3 | Chia sẽ bởi: Hoa Vũ Như | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


…………………………………primary school                             THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)

Full name:………………………………………                             School year: 2007-2008

Class: 3………      Time: 40’

 

 ***************************************

1/ Haõy khoanh troøn 1 töø khaùc loaïi trong moãi caâu sau: (2ñ)

       a. how                  b.the              c.what                d.where

       a. cloudy              b. windy        c. weather          d. sunny

       a. father               b. mother       c. family            d. sister

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (5ñ)

  1. How…………books are there?

            a. old                               b. like                   c. many

  1. I have……………………dog and two cats.

           a. a                                   b. two                    c. three

  1. Nam………………three balls and one cat.

           a. is                                   b. has                     c. have

  1. ………………the weather today?        It’s hot and sunny.

           a. How’s                           b. What’s               c. Where’s

  1. My pet is a………………

          a. ship                                 b. bird                    c. robot

  1. There…………… four cats.

          a. are                                   b. is                       c. am

  1. How many toys……………… you have?

         a. do                                      b. does                   c. are

  1. ………………sunny in Da Nang today.

         a. they are                            b. It is                     c. It

  1. How are you?          I’m fine…………

         a. thanks                                b. you                     c. please

  1. May I………………out?

    a. go                                        b. open                  c. close

3/ Haõy ñoïc ñoaïn vaên sau ñoù vieát ñuùng(Ñ) hoaëc (S) tröôùc caùc caâu döôùi ñaây: (3ñ)

 This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.

       Ghi chuù: sleep (v): nguû.

 

                      ………………1. there are four chair in my bedroom.

                      ………………2. my bed is large.

                      ………………3. there is a TV in my bedroom.

 

Good luck!

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2, Lớp 3. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Đề thi tiếng Anh kì 2 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Đề thi tiếng Anh kì 2 trong chuyên mục Lớp 3 được chia sẽ bởi user Hoa Vũ Như tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Lớp 3 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tiếng Anh 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập …………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2) Full name:……………………………………… School year: 2007-2008 Class: 3……… Time: 40’ *************************************** 1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ) a, kế tiếp là how b,còn cho biết thêm the c, nói thêm what d,còn cho biết thêm where a, cho biết thêm cloudy b, nói thêm là windy c,còn cho biết thêm weather d, nói thêm sunny a, nói thêm là father b, thêm nữa mother c, bên cạnh đó family d, tiếp theo là sister 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ) How…………books are there? a, ngoài https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-ki-2.inpouq.html