Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


…………………………………primary school                             THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)

Full name:………………………………………                             School year: 2007-2008

Class: 3………      Time: 40’

 

 ***************************************

1/ Haõy khoanh troøn 1 töø khaùc loaïi trong moãi caâu sau: (2ñ)

       a. how                  b.the              c.what                d.where

       a. cloudy              b. windy        c. weather          d. sunny

       a. father               b. mother       c. family            d. sister

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (5ñ)

  1. How…………books are there?

            a. old                               b. like                   c. many

  1. I have……………………dog and two cats.

           a. a                                   b. two                    c. three

  1. Nam………………three balls and one cat.

           a. is                                   b. has                     c. have

  1. ………………the weather today?        It’s hot and sunny.

           a. How’s                           b. What’s               c. Where’s

  1. My pet is a………………

          a. ship                                 b. bird                    c. robot

  1. There…………… four cats.

          a. are                                   b. is                       c. am

  1. How many toys……………… you have?

         a. do                                      b. does                   c. are

  1. ………………sunny in Da Nang today.

         a. they are                            b. It is                     c. It

  1. How are you?          I’m fine…………

         a. thanks                                b. you                     c. please

  1. May I………………out?

    a. go                                        b. open                  c. close

3/ Haõy ñoïc ñoaïn vaên sau ñoù vieát ñuùng(Ñ) hoaëc (S) tröôùc caùc caâu döôùi ñaây: (3ñ)

 This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.

       Ghi chuù: sleep (v): nguû.

 

                      ………………1. there are four chair in my bedroom.

                      ………………2. my bed is large.

                      ………………3. there is a TV in my bedroom.

 

Good luck!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi tiếng Anh kì 2

Đăng ngày 8/6/2009 10:16:14 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2, Lớp 3. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thi tiếng Anh kì 2 thuộc danh mục Lớp 3 được giới thiệu bởi thành viên Hoa Vũ Như đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Lớp 3 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi ĐỀ THI Ngoại ngữ Lớp 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo …………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2) Full name:……………………………………… School year: 2007-2008 Class: 3……… Time: 40’ *************************************** 1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ) a, ngoài ra how b, kế tiếp là the c,còn cho biết thêm what d, thêm nữa where a, kế tiếp là cloudy b, ngoài ra windy c, tiếp theo là weather d, kế tiếp là sunny a, bên cạnh đó father b, tiếp theo là mother c, tiếp theo là family d, bên cạnh đó sister 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ) How…………books are there? a, thêm nữa old b, cho

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-ki-2.inpouq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lớp 3


…………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)
Full name:……………………………………… School year: 2007-2008
Class: 3……… Time: 40’

***************************************
1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ)
a. how b.the c.what d.where
a. cloudy b. windy c. weather d. sunny
a. father b. mother c. family d. sister
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ)
How…………books are there?
a. old b. like c. many
I have……………………dog and two cats.
a. a b. two c. three
Nam………………three balls and one cat.
a. is b. has c. have
………………the weather today? It’s hot and sunny.
a. How’s b. What’s c. Where’s
My pet is a………………
a. ship b. bird c. robot
There…………… four cats.
a. are b. is c. am
How many toys……………… you have?
a. do b. does c. are
………………sunny in Da Nang today.
a. they are b. It is c. It
How are you? I’m fine…………
a. thanks b. you c. please
May I………………out?
a. go b. open c. close
3/ Hãy đọc đoạn văn sau đó viết đúng(Đ) hoặc (S) trước các câu dưới đây: (3đ)
This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.
Ghi chú: sleep (v): ngủ.

………………1. there are four chair in my bedroom.
………………2. my bed is large.
………………3. there is a TV in my bedroom.

Good luck!

Sponsor Documents