Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


…………………………………primary school                             THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)

Full name:………………………………………                             School year: 2007-2008

Class: 3………      Time: 40’

 

 ***************************************

1/ Haõy khoanh troøn 1 töø khaùc loaïi trong moãi caâu sau: (2ñ)

       a. how                  b.the              c.what                d.where

       a. cloudy              b. windy        c. weather          d. sunny

       a. father               b. mother       c. family            d. sister

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (5ñ)

  1. How…………books are there?

            a. old                               b. like                   c. many

  1. I have……………………dog and two cats.

           a. a                                   b. two                    c. three

  1. Nam………………three balls and one cat.

           a. is                                   b. has                     c. have

  1. ………………the weather today?        It’s hot and sunny.

           a. How’s                           b. What’s               c. Where’s

  1. My pet is a………………

          a. ship                                 b. bird                    c. robot

  1. There…………… four cats.

          a. are                                   b. is                       c. am

  1. How many toys……………… you have?

         a. do                                      b. does                   c. are

  1. ………………sunny in Da Nang today.

         a. they are                            b. It is                     c. It

  1. How are you?          I’m fine…………

         a. thanks                                b. you                     c. please

  1. May I………………out?

    a. go                                        b. open                  c. close

3/ Haõy ñoïc ñoaïn vaên sau ñoù vieát ñuùng(Ñ) hoaëc (S) tröôùc caùc caâu döôùi ñaây: (3ñ)

 This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.

       Ghi chuù: sleep (v): nguû.

 

                      ………………1. there are four chair in my bedroom.

                      ………………2. my bed is large.

                      ………………3. there is a TV in my bedroom.

 

Good luck!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi tiếng Anh kì 2

Đăng ngày 8/6/2009 10:16:14 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2, Lớp 3. . nslide chia sẽ tới các bạn tài liệu Đề thi tiếng Anh kì 2 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề thi tiếng Anh kì 2 trong danh mục Lớp 3 được chia sẽ bởi bạn Hoa Vũ Như đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào mục Lớp 3 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi ĐỀ THI Ngoại ngữ Lớp 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập …………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2) Full name:……………………………………… School year: 2007-2008 Class: 3……… Time: 40’ *************************************** 1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ) a, tiếp theo là how b, bên cạnh đó the c, cho biết thêm what d, bên cạnh đó where a, cho biết thêm cloudy b, tiếp theo là windy c, bên cạnh đó weather d, nói thêm là sunny a, ngoài ra father b, ngoài ra mother c, kế tiếp là family d, kế tiếp là sister 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ) How…………books are there? a, ngoài ra old b, tiếp theo là like

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-ki-2.inpouq.html

Sponsor Documents