đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1

Đăng ngày 8/4/2009 10:36:59 AM | Thể loại: Lớp 3 | Chia sẽ bởi: Hoa Vũ Như | Lần tải: 575 | Lần xem: 92 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

School:…………………………………                                         THE TEST OF ENGLISH (TERM1)

Name:……………………………………                                      Time: 35’

Class: 3……

                                         *******************************

1/ Haõy choïn caùc töø chæ veà”gia ñình”, “ngoâi nhaø” trong khung döôùi ñaây: (2ñ)

 

 

 

 

                               Gia ñình                                              ngoâi nhaø

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (4ñ)

 1.   Saép xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù:

                   one, three, five, four, two.

               …………,……………,……………,……………,……………

 1.    Hello. My name is Nga.
  1. Nice to meet you.
  2. Hi. I am Tuan.
  3. Goodbye.
 2.    How are you?
  1. I am fine, thanhk you.
  2. She is fine, thank you.
  3. He is fine, thank you.
 3.    What is your name?
  1. Her name is Mary.
  2. His name is Alan.
  3. My name is Mai.

3/ Haõy hoaøn thaønh ñoaïn vaên duøng caùc töø gôïi yù ñaõ cho saün: (4ñ)

                           Living room:         1

                           Bedrooms:             3

                           Bathrooms:           2

                           Kitchen:                1

                           Total (toång coäng): 7

This is my house. It is large. There are 7 rooms  in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

 

                                                          Good luck!

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1, Lớp 3. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng tài liệu đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 thuộc danh mục Lớp 3 được chia sẽ bởi bạn Hoa Vũ Như tới mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Lớp 3 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tiếng Anh 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1) Name:…………………………………… Time: 35’ Class: 3…… ******************************* 1/ Hãy chọn những từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khuông dưới đây: (2đ) Gia đình ngôi nhà ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ) Sắp xếp những số sau theo thứ tự từ lớn tới bé: one, three, five, four, two, kế tiếp là …………,……………,……………,……………,…………… Hello, ngoài ra My name is Nga, ngoài ra Nice to meet you,còn cho biết thêm Hi, bên cạnh đó I am Tuan, nói thêm là Goodbye,còn cho biết thêm How are you? I https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-lop-3-ki-1.njeouq.html