Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

School:…………………………………                                         THE TEST OF ENGLISH (TERM1)

Name:……………………………………                                      Time: 35’

Class: 3……

                                         *******************************

1/ Haõy choïn caùc töø chæ veà”gia ñình”, “ngoâi nhaø” trong khung döôùi ñaây: (2ñ)

 

 

 

 

                               Gia ñình                                              ngoâi nhaø

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (4ñ)

 1.   Saép xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù:

                   one, three, five, four, two.

               …………,……………,……………,……………,……………

 1.    Hello. My name is Nga.
  1. Nice to meet you.
  2. Hi. I am Tuan.
  3. Goodbye.
 2.    How are you?
  1. I am fine, thanhk you.
  2. She is fine, thank you.
  3. He is fine, thank you.
 3.    What is your name?
  1. Her name is Mary.
  2. His name is Alan.
  3. My name is Mai.

3/ Haõy hoaøn thaønh ñoaïn vaên duøng caùc töø gôïi yù ñaõ cho saün: (4ñ)

                           Living room:         1

                           Bedrooms:             3

                           Bathrooms:           2

                           Kitchen:                1

                           Total (toång coäng): 7

This is my house. It is large. There are 7 rooms  in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

 

                                                          Good luck!

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1

Đăng ngày 8/4/2009 10:36:59 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 575 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1, Lớp 3. . nslide giới thiệu đến cộng đồng đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 thuộc danh mục Lớp 3 được giới thiệu bởi user Hoa Vũ Như đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Lớp 3 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học » Lớp 3 » Tiếng Anh 3 » ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1) Name:…………………………………… Time: 35’ Class: 3…… ******************************* 1/ Hãy chọn những từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khuông dưới đây: (2đ) Gia đình ngôi nhà ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ) Sắp xếp những số sau theo thứ tự từ lớn tới bé: one, three, five, four, two, tiếp theo là …………,……………,……………,……………,…………… Hello, kế tiếp là My name is Nga, nói thêm Nice to meet you, tiếp theo là Hi, nói thêm là I am Tuan, kế tiếp là Goodbye, bên cạnh

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-lop-3-ki-1.njeouq.html