Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

School:…………………………………                                         THE TEST OF ENGLISH (TERM1)

Name:……………………………………                                      Time: 35’

Class: 3……

                                         *******************************

1/ Haõy choïn caùc töø chæ veà”gia ñình”, “ngoâi nhaø” trong khung döôùi ñaây: (2ñ)

 

 

 

 

                               Gia ñình                                              ngoâi nhaø

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

 ……………… ………………

2/ Haõy choïn moät ñaùp aùn ñuùng vaø khoanh troøn: (4ñ)

 1.   Saép xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù:

                   one, three, five, four, two.

               …………,……………,……………,……………,……………

 1.    Hello. My name is Nga.
  1. Nice to meet you.
  2. Hi. I am Tuan.
  3. Goodbye.
 2.    How are you?
  1. I am fine, thanhk you.
  2. She is fine, thank you.
  3. He is fine, thank you.
 3.    What is your name?
  1. Her name is Mary.
  2. His name is Alan.
  3. My name is Mai.

3/ Haõy hoaøn thaønh ñoaïn vaên duøng caùc töø gôïi yù ñaõ cho saün: (4ñ)

                           Living room:         1

                           Bedrooms:             3

                           Bathrooms:           2

                           Kitchen:                1

                           Total (toång coäng): 7

This is my house. It is large. There are 7 rooms  in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

 

                                                          Good luck!

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1

Đăng ngày 8/4/2009 10:36:59 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 575 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1, Lớp 3. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn đề thi đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 trong thể loại Lớp 3 được chia sẽ bởi bạn Hoa Vũ Như tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Lớp 3 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi ĐỀ THI Ngoại ngữ Lớp 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1) Name:…………………………………… Time: 35’ Class: 3…… ******************************* 1/ Hãy chọn những từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khuông dưới đây: (2đ) Gia đình ngôi nhà ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ) Sắp xếp những số sau theo thứ tự từ lớn tới bé: one, three, five, four, two, ngoài ra …………,……………,……………,……………,…………… Hello, thêm nữa My name is Nga, bên cạnh đó Nice to meet you, kế tiếp là Hi, bên cạnh đó I am Tuan, bên cạnh đó Goodbye, kế tiếp là

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-lop-3-ki-1.njeouq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lớp 3


School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1)
Name:…………………………………… Time: 35’
Class: 3……
*******************************
1/ Hãy chọn các từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khung dưới đây: (2đ)
Gia đình ngôi nhà
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
one, three, five, four, two.
…………,……………,……………,……………,……………
Hello. My name is Nga.
Nice to meet you.
Hi. I am Tuan.
Goodbye.
How are you?
I am fine, thanhk you.
She is fine, thank you.
He is fine, thank you.
What is your name?
Her name is Mary.
His name is Alan.
My name is Mai.
3/ Hãy hoàn thành đoạn văn dùng các từ gợi ý đã cho sẵn: (4đ)
Living room: 1
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Kitchen: 1
Total (tổng cộng): 7
This is my house. It is large. There are 7 rooms in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

Good luck!


Sponsor Documents