Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                   Moân :  Ñaïi soá 8

           Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ I :

I. TRAÉC NGHIEÄM :

Caâu 1: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 2: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 3.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

Caâu 4: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A. x3     B. x -2 

 C. x  ­3 ; x-2    D. x; x-2 

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.   3x - 6  = 9 - 2x

  b .   x2  -  4x  =  – 2 x + 8

           c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû

 

HEÁT

 

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                   Moân :  Ñaïi soá 8

           Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ I :

I. TRAÉC NGHIEÄM :

Caâu 1: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 2: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 3.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

Caâu 4: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A. x3     B. x -2 

 C. x  ­3 ; x-2    D. x; x-2 

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.   3x - 6  = 9 - 2x

  b .   x2  -  4x  =  – 2 x + 8

           c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû

 

HEÁT

 

 


 

ÑAÙP AÙN :

I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM:

 

Caâu

1

2

3

4

Tr li

A

C

B

D

 

II. PHAÀN TÖÏ LUAÄN:

Baøi1 : a) 3x -6 =9 -2x

  3x + 2x  = 9 + 6  (0,75ñ)

    5x           = 15       0, 5ñ)

      x           = 3          ( 0.5ñ)                     Taäp nghieäm cuûa pt S = {3} ( 0,25 )

b.         x2  -  4x  =   2 x + 8   

   <=> ( x2  -  4x)  + (2 x – 8) = 0 ( 0.5 đ)

 <=> x( x  -  4)  + 2( x – 4) = 0       ( 0.25 đ)

<=> (x+ 2)( x – 4) = 0  ( 0. 25 đ)

<=> x+ 2= 0 hoc  x – 4 = 0 ( 0. 5 đ)

< => x = - 2  hoc   x = 4   ( 0. 5 đ)

Taäp nghieäm cuûa pt S = {-2 ; 4}

 

c)   

Giaûi :

          ÑKXÑ: x 2, x -2 ( 0. 5 )

=> 3(x - 2)=x(x+2) – (x2 - 4) ( 0.5 ñ)

<=> 3x -6 = x2 + 2x – x2 + 4   ( 0.5  đ )

<=> x  =10     (0.5)

  Vaäy phöông trình coù 01 nghieäm x=10.

Baøi 2 :

Goïi x ( quyeån ) laø soá saùch tuû thöù hai ( x N ) ( 0. 25 ñ)

Soá saùch tuû thöù  nhaát : 2x ( quyeån ) ( 0.25 ñ)

Sau khi theâm bôùt :

   Soá saùch tuû thöù nhaát : 2x+20 ( 0.25 ñ)

   Soá saùch tuû thöù hai : x – 10 ( 0.25 ñ)

Ta coù phöông trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 ñ)

                                  x= 30 ( 0.25 )

   Vaäy Soá saùch  tuû thöù nhaát laø : 60 quyeån 

           Soá saùch  tuû thöù hai laø : 30 quyeån     ( 0. 25 ñ )

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                      Moân :  Ñaïi soá 8

                   Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ II:

I. TRAÉC NGHIEÄM :

 

Caâu 1: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 2: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 3: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A.  x3     B. x -2 

 C.  x  ­3 ; x-2    D.  x; x-2 

Caâu 4.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x  laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.    4x ­ 8  = 10 ­ 2x 

  b .   x2  ­ 3x  =  – 2 x + 6

          c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì  toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû?  

 

HEÁT

 


ÑAÙP AÙN :

I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM:

 

Caâu

1

2

3

4

Tr li

C

A

D

B

 

II. PHAÀN TÖÏ LUAÄN:

 

Baøi1 : a) 4x ­ 8  = 10 ­ 2x 

  4x + 2x  = 8 + 10  (0,75ñ)

    6x           = 18       0, 5ñ)

      x           = 3          ( 0.5ñ)                     Taäp nghieäm cuûa pt S = {3} ( 0,25 )

b.         x2  ­ 3x  =  – 2 x + 6 

   <=> ( x2  -  3x)  + (2 x – 6) = 0 ( 0.5 đ)

 <=> x( x  -  3)  + 2( x – 3) = 0       ( 0.25 đ)

<=> (x+ 2)( x – 3) = 0  ( 0. 25 đ)

<=> x+ 2= 0 hoc  x – 3 = 0 ( 0. 5 đ)

< => x = - 2  hoc   x = 3   ( 0. 5 đ)

Taäp nghieäm cuûa pt S = {-2 ; 4}

 

c)   

Giaûi :

          ÑKXÑ: x 3, x -3 ( 0. 5 )

=> 3(x - 3)=2x(x+3) – 2(x2 - 9) ( 0.5 ñ)

<=> 3x -9 = 2x2 + 6x – 2x2 + 18   ( 0.5  đ )

<=> -3x  = 27

 <=> x  = -9  (0.5)

  Vaäy phöông trình coù 01 nghieäm x=-9.

Baøi 2 :

Goïi x ( quyeån ) laø soá saùch tuû thöù hai ( x N ) ( 0. 25 ñ)

Soá saùch tuû thöù  nhaát : 2x ( quyeån ) ( 0.25 ñ)

Sau khi theâm bôùt :

   Soá saùch tuû thöù nhaát : 2x+20 ( 0.25 ñ)

   Soá saùch tuû thöù hai : x – 10 ( 0.25 ñ)

Ta coù phöông trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 ñ)

                                  x= 30 ( 0.25 )

   Vaäy Soá saùch  tuû thöù nhaát laø : 60 quyeån 

           Soá saùch  tuû thöù hai laø : 30 quyeån     ( 0. 25 ñ )


 

......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2

Đăng ngày 8/8/2009 10:51:08 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2, Toán học 8. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 thuộc thể loại Toán học 8 được chia sẽ bởi user Thái Nguyễn Thanh tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Họ tên :,còn cho biết thêm KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp : 8/, nói thêm Môn : Đại số 8 Ngày : , thêm nữa , cho biết thêm , kế tiếp là / 03 / 2009 Điểm Lời phê của thầy giáo  ĐỀ I : I, cho biết thêm TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Với a, b là những số cho trước ( a( 0; b ( 0) , số nghiệm của phương trình ax + b = 0 là : A, nói thêm là Một nghiệm độc

https://nslide.com/de-thi/kie-tra-1-tiet-dai-so-8-chuong-2.pe3ouq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Họ tên :........................................... KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 8/....... Môn : Đại số 8
Ngày : . .. . / 03 / 2009

ĐiểmLời phê của giáo viên

ĐỀ I :
I. TRẮC NGHIỆM :
Câu 1: Với a, b là các số cho trước ( a( 0; b ( 0) , số nghiệm của phương trình ax + b = 0 là :
A. Một nghiệm duy nhất B. Vô nghiệm
C. Vô số nghiệm D. Có thể 1 nghiệm , có thể vô nghiệm,
có thể vô số nghiệm.
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào có dạng phương trình tích:
A. 2x+1 = 0 B. 2x+1= x+2
C. (2x+1)(x+2)=0 D. (2x+1) - (x+2)=0
Câu 3. Khi nói “Tuổi mẹ hơn tuổi Lan 20 tuổi “. Gọi x là tuổi của Lan, khi đó tuổi mẹ là :
A. 20 x B. 20+x C. 20 –x D. x- 20
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình : 1 +  = +là:
A. x3 B. x -2
C. x  ­3 ; x-2 D. x; x-2

II. BÀI TẬP

Bài 1: Giải các phương trình sau :
a. 3x - 6 = 9 - 2x
b . x2 - 4x = – 2 x + 8
c. 

Bài 2: Trong thư viện của trường, sách tủ sách thứ nhất gấp đôi sách tủ sách thứ hai. Nếu tăng thêm số sách tủ thứ nhất 20 quyển và giảm số sách tủ thứ hai 10 quyển thì tổng số sách hai tủ là 100 quyển. Tìm số sách trong mỗi tủ?

HẾT
ĐÁP ÁN :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu
1
2
3
4

Trả lời
A
C
B
D


II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài1 : a) 3x -6 =9 -2x
 3x + 2x = 9 + 6 (0,75đ)
 5x = 15 0, 5đ)
 x = 3 ( 0.5đ) Tập nghiệm của pt S = {3} ( 0,25 )
b. x2 - 4x = 2 x + 8
<=> ( x2 - 4x) + (2 x – 8) = 0 ( 0.5 đ)
<=> x( x - 4) + 2( x – 4) = 0 ( 0.25 đ)
<=> (x+ 2)( x – 4) = 0 ( 0. 25 đ)
<=> x+ 2= 0 hoặc x – 4 = 0 ( 0. 5 đ)
< => x = - 2 hoặc x = 4 ( 0. 5 đ)
Tập nghiệm của pt S = {-2 ; 4}

c) 
Giải :
ĐKXĐ: x  2, x  -2 ( 0. 5 )

=> 3(x - 2)=x(x+2) – (x2 - 4) ( 0.5 đ)
<=> 3x -6 = x2 + 2x – x2 + 4 ( 0.5 đ )
<=> x =10 (0.5)
Vậy phương trình có 01 nghiệm x=10.
Bài 2 :
Gọi x ( quyển ) là số sách tủ thứ hai ( x ( N ) ( 0. 25 đ)
Số sách tủ thứ nhất : 2x ( quyển ) ( 0.25 đ)
Sau khi thêm bớt :
Số sách tủ thứ nhất : 2x+20 ( 0.25 đ)
Số sách tủ thứ hai : x – 10 ( 0.25 đ)
Ta có phương trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 đ)
x= 30 ( 0.25 )
Vậy Số sách tủ thứ nhất là : 60 quyển
Số sách tủ thứ hai là : 30 quyển ( 0. 25 đ )


Họ tên :........................................... KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 8/....... Môn : Đại số 8
Ngày : . .. . / 03

Sponsor Documents