Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2

Đăng ngày 8/8/2009 10:51:08 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Thái Nguyễn Thanh | Lần tải: 1 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                   Moân :  Ñaïi soá 8

           Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ I :

I. TRAÉC NGHIEÄM :

Caâu 1: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 2: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 3.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

Caâu 4: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A. x3     B. x -2 

 C. x  ­3 ; x-2    D. x; x-2 

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.   3x - 6  = 9 - 2x

  b .   x2  -  4x  =  – 2 x + 8

           c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû

 

HEÁT

 

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                   Moân :  Ñaïi soá 8

           Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ I :

I. TRAÉC NGHIEÄM :

Caâu 1: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 2: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 3.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

Caâu 4: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A. x3     B. x -2 

 C. x  ­3 ; x-2    D. x; x-2 

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.   3x - 6  = 9 - 2x

  b .   x2  -  4x  =  – 2 x + 8

           c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû

 

HEÁT

 

 


 

ÑAÙP AÙN :

I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM:

 

Caâu

1

2

3

4

Tr li

A

C

B

D

 

II. PHAÀN TÖÏ LUAÄN:

Baøi1 : a) 3x -6 =9 -2x

  3x + 2x  = 9 + 6  (0,75ñ)

    5x           = 15       0, 5ñ)

      x           = 3          ( 0.5ñ)                     Taäp nghieäm cuûa pt S = {3} ( 0,25 )

b.         x2  -  4x  =   2 x + 8   

   <=> ( x2  -  4x)  + (2 x – 8) = 0 ( 0.5 đ)

 <=> x( x  -  4)  + 2( x – 4) = 0       ( 0.25 đ)

<=> (x+ 2)( x – 4) = 0  ( 0. 25 đ)

<=> x+ 2= 0 hoc  x – 4 = 0 ( 0. 5 đ)

< => x = - 2  hoc   x = 4   ( 0. 5 đ)

Taäp nghieäm cuûa pt S = {-2 ; 4}

 

c)   

Giaûi :

          ÑKXÑ: x 2, x -2 ( 0. 5 )

=> 3(x - 2)=x(x+2) – (x2 - 4) ( 0.5 ñ)

<=> 3x -6 = x2 + 2x – x2 + 4   ( 0.5  đ )

<=> x  =10     (0.5)

  Vaäy phöông trình coù 01 nghieäm x=10.

Baøi 2 :

Goïi x ( quyeån ) laø soá saùch tuû thöù hai ( x N ) ( 0. 25 ñ)

Soá saùch tuû thöù  nhaát : 2x ( quyeån ) ( 0.25 ñ)

Sau khi theâm bôùt :

   Soá saùch tuû thöù nhaát : 2x+20 ( 0.25 ñ)

   Soá saùch tuû thöù hai : x – 10 ( 0.25 ñ)

Ta coù phöông trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 ñ)

                                  x= 30 ( 0.25 )

   Vaäy Soá saùch  tuû thöù nhaát laø : 60 quyeån 

           Soá saùch  tuû thöù hai laø : 30 quyeån     ( 0. 25 ñ )

 


Hoï teân :...........................................          KIEÅM TRA 1 TIEÁT

Lôùp :   8/.......                      Moân :  Ñaïi soá 8

                   Ngaøy : . .. . / 03 / 2009

 

Ñieåm

 

 

 

Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân

ÑEÀ II:

I. TRAÉC NGHIEÄM :

 

Caâu 1: Trong caùc phöông trình sau, phöông  trình naøo coù daïng phöông trình tích:

A.  2x+1 = 0     B.  2x+1= x+2

C. (2x+1)(x+2)=0    D. (2x+1) - (x+2)=0

Caâu 2: Vôùi a, b laø caùc soá cho tröôùc ( a 0; b 0) , soá nghieäm cuûa phöông trình ax + b = 0 laø :

 A. Moät nghieäm duy nhaát  B. Voâ nghieäm

 C. Voâ soá nghieäm    D. Coù theå 1 nghieäm , coù theå voâ nghieäm,

             coù theå voâ soá nghieäm.

Caâu 3: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình : 1 + = +laø:

          A.  x3     B. x -2 

 C.  x  ­3 ; x-2    D.  x; x-2 

Caâu 4.  Khi noùi “Tuoåi meï hôn tuoåi Lan  20 tuoåi “. Goïi x  laø tuoåi cuûa Lan, khi ñoù tuoåi meï laø :

A. 20 x  B. 20+x C. 20 –x  D.  x- 20

 

II. BAØI TAÄP

 

Baøi 1: Giaûi caùc phöông trình sau :

   a.    4x ­ 8  = 10 ­ 2x 

  b .   x2  ­ 3x  =  – 2 x + 6

          c.

 

Baøi 2:   Trong thö vieän cuûa tröôøng, số sách tuû  saùch  thöù nhaát gaáp ñoâi số sách tuû saùch thöù hai. Neáu taêng theâm soá saùch tuû thöù nhaát 20 quyeån vaø giaûm soá saùch tuû thöù hai 10 quyeån thì  toång soá saùch hai tuû laø 100 quyeån. Tìm soá saùch trong moãi tuû?  

 

HEÁT

 


ÑAÙP AÙN :

I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM:

 

Caâu

1

2

3

4

Tr li

C

A

D

B

 

II. PHAÀN TÖÏ LUAÄN:

 

Baøi1 : a) 4x ­ 8  = 10 ­ 2x 

  4x + 2x  = 8 + 10  (0,75ñ)

    6x           = 18       0, 5ñ)

      x           = 3          ( 0.5ñ)                     Taäp nghieäm cuûa pt S = {3} ( 0,25 )

b.         x2  ­ 3x  =  – 2 x + 6 

   <=> ( x2  -  3x)  + (2 x – 6) = 0 ( 0.5 đ)

 <=> x( x  -  3)  + 2( x – 3) = 0       ( 0.25 đ)

<=> (x+ 2)( x – 3) = 0  ( 0. 25 đ)

<=> x+ 2= 0 hoc  x – 3 = 0 ( 0. 5 đ)

< => x = - 2  hoc   x = 3   ( 0. 5 đ)

Taäp nghieäm cuûa pt S = {-2 ; 4}

 

c)   

Giaûi :

          ÑKXÑ: x 3, x -3 ( 0. 5 )

=> 3(x - 3)=2x(x+3) – 2(x2 - 9) ( 0.5 ñ)

<=> 3x -9 = 2x2 + 6x – 2x2 + 18   ( 0.5  đ )

<=> -3x  = 27

 <=> x  = -9  (0.5)

  Vaäy phöông trình coù 01 nghieäm x=-9.

Baøi 2 :

Goïi x ( quyeån ) laø soá saùch tuû thöù hai ( x N ) ( 0. 25 ñ)

Soá saùch tuû thöù  nhaát : 2x ( quyeån ) ( 0.25 ñ)

Sau khi theâm bôùt :

   Soá saùch tuû thöù nhaát : 2x+20 ( 0.25 ñ)

   Soá saùch tuû thöù hai : x – 10 ( 0.25 ñ)

Ta coù phöông trình : 2x + 20 + x-10 = 100 ( 0. 5 ñ)

                                  x= 30 ( 0.25 )

   Vaäy Soá saùch  tuû thöù nhaát laø : 60 quyeån 

           Soá saùch  tuû thöù hai laø : 30 quyeån     ( 0. 25 ñ )


 

......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2, Toán học 8. . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Kiể tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 trong thể loại Toán học 8 được giới thiệu bởi bạn Thái Nguyễn Thanh tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào thể loại Toán học 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Họ tên :, thêm nữa KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp : 8/,còn cho biết thêm Môn : Đại số 8 Ngày : , bên cạnh đó , tiếp theo là , cho biết thêm / 03 / 2009 Điểm Lời phê của cô giáo  ĐỀ I : I, nói thêm TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Với a, b là những số cho trước ( a( 0; b ( 0) , số nghiệm của phương trình ax + b = 0 là : A, thêm nữa Một nghiệm https://nslide.com/de-thi/kie-tra-1-tiet-dai-so-8-chuong-2.pe3ouq.html