KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1

Đăng ngày 9/21/2009 10:35:31 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Điềm Phùng Mạnh | Lần tải: 383 | Lần xem: 52 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

Hä vµ tªn:..................................................

Líp: 8

KiÓm tra mét tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)

      Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u1 : §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt do …

A) Mét nguyªn tö t¹o nªn.

B) Mét nguyªn tè ho¸ häc t¹o nªn.

C) Mét chÊt t¹o nªn.

D) Hai nguyªn tè ho¸ häc trë lªn t¹o nªn.

C©u2: Kh¼ng ®Þnh sau gåm hai ý: “N­­­­íc cÊt lµ ®¬n chÊt, v× n­­íc cÊt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c”

A) ý 1 ®óng, ý 2 sai.

B) C¶ hai ý ®Òu ®óng vµ ý 2 gi¶i thÝch cho ý 1.

C) ý 1 sai, ý 2 ®óng.

D) C¶ hai ý ®Òu ®óng nh­­ng ý 2 kh«ng gi¶i

thÝch cho ý 1.

C©u3: Trong mét nguyªn tö th×:

A) Sè p = sè e

B) Sè n = sè e

C) Sè p = sè n

D) Sè n + sè p = sè e

C©u 4: C¸ch viÕt nµo sau ®©y chØ 3 ph©n tö hi®ro:

A) 3H

B) 6H

C) 3H2O

D) 3H2

C©u 5: Axit Sunfuric H2SO4 cã ph©n tö khèi lµ:

A) 98 ®.v.C

B) 100 ®.v.C

C) 49 ®.v.C

D) 194 ®.v.C

C©u 6: Sè h¹t nµo sau ®©y ®Æc tr­­ng cho nguyªn tè hãa häc:

A) Sè p vµ sè n

B) Sè n

C) Sè p

D) Sè e

C©u 7: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc ®óng trong sè c¸c c«ng thøc sau ®©y:

A) Mn2O4

B) Al(OH)2

C) NaCl2

D) Ca3(PO4)2

C©u 8: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hîp víi ho¸ trÞ II cña Nit¬ trong sè c¸c c«ng thøc cho sau ®©y:

A) N2O3

B) NO

C) N2O5

D) NO2

PhÇn II: Tù luËn (6 ®iÓm)

C©u 1: Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 1 nguyªn tö nguyªn tè X liªn kÕt víi 3 nguyªn tö O vµ nÆng h¬n nguyªn tö Canxi 2 lÇn.

a)     TÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt.

b)    TÝnh nguyªn tö khèi cña X, cho biÕt tªn vµ kÝ hiÖu cña nguyªn tè.

C©u 2: Nguyªn tö nguyªn tè A nÆng gÊp 4 lÇn nguyªn tö nguyªn tè B vµ nÆng h¬n nguyªn tö KÏm 43 ®.v.C

a)     TÝnh nguyªn tö khèi cña A vµ B.

b)    Cho biÕt A, B thuéc c¸c nguyªn tè hãa häc nµo? ViÕt kÝ hiÖu cña c¸c nguyªn tè hãa häc ®ã?

c)     LËp c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm B vµ nhãm nguyªn tö OH?

Bµi lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1, Hóa học 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 thuộc chuyên mục Hóa học 8 được chia sẽ bởi thành viên Điềm Phùng Mạnh đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào mục Hóa học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên:, nói thêm Lớp: 8 Kiểm tra một tiết Môn: Hóa học 8   Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau Câu1 : Đơn chất là các chất do …  A) Một nguyên tử tạo nên,còn cho biết thêm  B) Một yếu tố hoá học tạo nên, bên cạnh đó   C) Một chất tạo nên, thêm nữa  D) Hai yếu tố hoá học trở lên tạo nên, bên https://nslide.com/de-thi/kt-1-tiet-hoa-8-bai-so-1.5zruuq.html