Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hä vµ tªn:..................................................

Líp: 8

KiÓm tra mét tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm)

      Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u1 : §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt do …

A) Mét nguyªn tö t¹o nªn.

B) Mét nguyªn tè ho¸ häc t¹o nªn.

C) Mét chÊt t¹o nªn.

D) Hai nguyªn tè ho¸ häc trë lªn t¹o nªn.

C©u2: Kh¼ng ®Þnh sau gåm hai ý: “N­­­­íc cÊt lµ ®¬n chÊt, v× n­­íc cÊt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c”

A) ý 1 ®óng, ý 2 sai.

B) C¶ hai ý ®Òu ®óng vµ ý 2 gi¶i thÝch cho ý 1.

C) ý 1 sai, ý 2 ®óng.

D) C¶ hai ý ®Òu ®óng nh­­ng ý 2 kh«ng gi¶i

thÝch cho ý 1.

C©u3: Trong mét nguyªn tö th×:

A) Sè p = sè e

B) Sè n = sè e

C) Sè p = sè n

D) Sè n + sè p = sè e

C©u 4: C¸ch viÕt nµo sau ®©y chØ 3 ph©n tö hi®ro:

A) 3H

B) 6H

C) 3H2O

D) 3H2

C©u 5: Axit Sunfuric H2SO4 cã ph©n tö khèi lµ:

A) 98 ®.v.C

B) 100 ®.v.C

C) 49 ®.v.C

D) 194 ®.v.C

C©u 6: Sè h¹t nµo sau ®©y ®Æc tr­­ng cho nguyªn tè hãa häc:

A) Sè p vµ sè n

B) Sè n

C) Sè p

D) Sè e

C©u 7: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc ®óng trong sè c¸c c«ng thøc sau ®©y:

A) Mn2O4

B) Al(OH)2

C) NaCl2

D) Ca3(PO4)2

C©u 8: H·y chän c«ng thøc ho¸ häc phï hîp víi ho¸ trÞ II cña Nit¬ trong sè c¸c c«ng thøc cho sau ®©y:

A) N2O3

B) NO

C) N2O5

D) NO2

PhÇn II: Tù luËn (6 ®iÓm)

C©u 1: Mét hîp chÊt cã ph©n tö gåm 1 nguyªn tö nguyªn tè X liªn kÕt víi 3 nguyªn tö O vµ nÆng h¬n nguyªn tö Canxi 2 lÇn.

a)     TÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt.

b)    TÝnh nguyªn tö khèi cña X, cho biÕt tªn vµ kÝ hiÖu cña nguyªn tè.

C©u 2: Nguyªn tö nguyªn tè A nÆng gÊp 4 lÇn nguyªn tö nguyªn tè B vµ nÆng h¬n nguyªn tö KÏm 43 ®.v.C

a)     TÝnh nguyªn tö khèi cña A vµ B.

b)    Cho biÕt A, B thuéc c¸c nguyªn tè hãa häc nµo? ViÕt kÝ hiÖu cña c¸c nguyªn tè hãa häc ®ã?

c)     LËp c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm B vµ nhãm nguyªn tö OH?

Bµi lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1

Đăng ngày 9/21/2009 10:35:31 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 383 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1, Hóa học 8. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu KT 1 tiết Hóa 8 bài số 1 trong chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi user Điềm Phùng Mạnh đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chủ đề Hóa học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên:, nói thêm Lớp: 8 Kiểm tra một tiết Môn: Hóa học 8   Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau Câu1 : Đơn chất là các chất do …  A) Một nguyên tử tạo nên, thêm nữa  B) Một yếu tố hoá học tạo nên, thêm nữa   C) Một chất tạo nên, bên cạnh đó  D) Hai yếu tố hoá học trở lên tạo nên, kế tiếp là  Câu2: Khẳng định

https://nslide.com/de-thi/kt-1-tiet-hoa-8-bai-so-1.5zruuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 8


Họ và tên:..................................................
Lớp: 8
Kiểm tra một tiết
Môn: Hóa học 8

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu1 : Đơn chất là những chất do …
 A) Một nguyên tử tạo nên.
 B) Một nguyên tố hoá học tạo nên.

 C) Một chất tạo nên.
 D) Hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.

Câu2: Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là đơn chất, vì nước cất là chất không có lẫn chất nào khác”
 A) ý 1 đúng, ý 2 sai.
 B) Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

 C) ý 1 sai, ý 2 đúng.
 D) Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải
thích cho ý 1.

Câu3: Trong một nguyên tử thì:
 A) Số p = số e
 B) Số n = số e
 C) Số p = số n
 D) Số n + số p = số e

Câu 4: Cách viết nào sau đây chỉ 3 phân tử hiđro:
 A) 3H
 B) 6H
 C) 3H2O
 D) 3H2

Câu 5: Axit Sunfuric H2SO4 có phân tử khối là:
 A) 98 đ.v.C
 B) 100 đ.v.C
 C) 49 đ.v.C
 D) 194 đ.v.C

Câu 6: Số hạt nào sau đây đặc trưng cho nguyên tố hóa học:
 A) Số p và số n
 B) Số n
 C) Số p
 D) Số e

Câu 7: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức sau đây:
 A) Mn2O4
 B) Al(OH)2
 C) NaCl2
 D) Ca3(PO4)2

Câu 8: Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị II của Nitơ trong số các công thức cho sau đây:
 A) N2O3
 B) NO
 C) N2O5
 D) NO2

Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1: Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn nguyên tử Canxi 2 lần.
Tính phân tử khối của hợp chất.
Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C
Tính nguyên tử khối của A và B.
Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hóa học đó?
Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?
Bài làmSponsor Documents