KT 1 tiết hóa 8 số 2

Đăng ngày 11/4/2009 5:45:07 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Điềm Phùng Mạnh | Lần tải: 248 | Lần xem: 72 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

Hä tªn: ……………………………………………………………………………………….

Líp:

KiÓm tra 1 tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u 1: HiÖn t­îng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ hiÖn t­îng ho¸ häc:

A) Qu¶ chuèi xanh giÊm thµnh qu¶ chuèi chÝn.

B) §Ó cèc n­íc ®¸ ngoµi kh«ng khÝ thÊy xuÊt hiÖn c¸c giät n­íc bªn ngoµi thµnh cèc.

C) V«i chÝn ®em t«i thµnh v«i t«i.

D) G¹o lªn men thµnh r­îu.

C©u 2: DÊu hiÖu c¨n b¶n ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ:

A) Cã chÊt míi t¹o thµnh.

B) Cã sù thay ®æi mµu s¾c.

C) Cã sù thay ®æi nhiÖt ®é.

D) Cã sù thay ®æi tr¹ng th¸i.

C©u 3: Trong ph¶n øng ho¸ häc ®iÒu g× ®­îc b¶o  toµn:

A) Ph©n tö.

B) ChÊt.

C) Khèi l­îng.

D) Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö.

C©u 4: Trong ph­¬ng tr×nh ho¸ häc: 2H+ O  2HO th×:

Sè ph©n tö hi®ro : Sè ph©n tö oxi : Sè ph©n tö n­íc b»ng

A) 2 : 1 : 2

B) 2 : 2 : 2

C) 4 : 2 : 2

D) 4 : 2 : 5

C©u 5: Ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm Ca hãa trÞ II vµ nhãm nguyªn tö  HCO3 hãa trÞ I lµ:

A) 149

B) 141

C) 101

D) 162

C©u 6: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c:

A) Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra khèi l­îng chÊt ph¶n øng gi¶m dÇn, khèi

          l­îng chÊt s¶n phÈm t¨ng dÇn.

B) Trong ph¶n øng hãa häc sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ®­îc b¶o toµn.

C) Ph¶n øng hãa häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.

D) N­íc lµ hîp chÊt do nguyªn tö H2O t¹o thµnh.

II. PhÇn tù luËn

Bµi 1: LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng sau:

a) Nh«m ch¸y trong kh«ng khÝ th× t¸c dông víi oxi t¹o ra nh«m oxit (Al2O3)

 

 

 

 

b) KÏm t¸c dông víi axit clohi®ric (HCl) th× thu ®­îc muèi kÏm clorua (ZnCl2) vµ khÝ Hi®r«.

 

 

 

 

c) Cr(OH)3 Cr2O3 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

d) H2S  + O2 SO2 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2: Muèi kaliclorat bÞ ph©n huû theo s¬ ®å: KClO3 KCl  +  O2 

a. LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ viÕt c«ng thøc vÒ khèi l­îng cña c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cña ph¶n øng.

b. NÕu ®em ph©n huû 12,25g KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n cßn l¹i (KCl) sau ph¶n øng lµ 7,45g. X¸c ®Þnh khèi l­îng khÝ oxi t¹o thµnh.

c. NÕu ph©n huû a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng gi¶m ®i 0,96g. MÆt kh¸c nÕu ph©n huû 2a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n lµ 2,98g. TÝnh a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi KT 1 tiết hóa 8 số 2, Hóa học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện KT 1 tiết hóa 8 số 2 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện KT 1 tiết hóa 8 số 2 trong chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi user Điềm Phùng Mạnh đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Hóa học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Họ tên: ………………………………………………………………………………………, kế tiếp là Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Hóa học 8   I,còn cho biết thêm Phần trắc nghiệm Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau Câu 1: Hiện tượng nào sau đây chẳng phải là hiện tượng hoá học: ( A) Quả chuối xanh giấm thành quả chuối chín, bên cạnh đó ( B) Để cốc nước đá ngoài ko khí thấy xuất hiện những giọt nước bên ngoài thành cốc, thêm nữa ( C) Vôi chín đem tôi thành vôi tôi, bên cạnh đó ( https://nslide.com/de-thi/kt-1-tiet-hoa-8-so-2.he5zuq.html