Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hä tªn: ……………………………………………………………………………………….

Líp:

KiÓm tra 1 tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u 1: HiÖn t­îng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ hiÖn t­îng ho¸ häc:

A) Qu¶ chuèi xanh giÊm thµnh qu¶ chuèi chÝn.

B) §Ó cèc n­íc ®¸ ngoµi kh«ng khÝ thÊy xuÊt hiÖn c¸c giät n­íc bªn ngoµi thµnh cèc.

C) V«i chÝn ®em t«i thµnh v«i t«i.

D) G¹o lªn men thµnh r­îu.

C©u 2: DÊu hiÖu c¨n b¶n ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ:

A) Cã chÊt míi t¹o thµnh.

B) Cã sù thay ®æi mµu s¾c.

C) Cã sù thay ®æi nhiÖt ®é.

D) Cã sù thay ®æi tr¹ng th¸i.

C©u 3: Trong ph¶n øng ho¸ häc ®iÒu g× ®­îc b¶o  toµn:

A) Ph©n tö.

B) ChÊt.

C) Khèi l­îng.

D) Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö.

C©u 4: Trong ph­¬ng tr×nh ho¸ häc: 2H+ O  2HO th×:

Sè ph©n tö hi®ro : Sè ph©n tö oxi : Sè ph©n tö n­íc b»ng

A) 2 : 1 : 2

B) 2 : 2 : 2

C) 4 : 2 : 2

D) 4 : 2 : 5

C©u 5: Ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm Ca hãa trÞ II vµ nhãm nguyªn tö  HCO3 hãa trÞ I lµ:

A) 149

B) 141

C) 101

D) 162

C©u 6: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c:

A) Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra khèi l­îng chÊt ph¶n øng gi¶m dÇn, khèi

          l­îng chÊt s¶n phÈm t¨ng dÇn.

B) Trong ph¶n øng hãa häc sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ®­îc b¶o toµn.

C) Ph¶n øng hãa häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.

D) N­íc lµ hîp chÊt do nguyªn tö H2O t¹o thµnh.

II. PhÇn tù luËn

Bµi 1: LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng sau:

a) Nh«m ch¸y trong kh«ng khÝ th× t¸c dông víi oxi t¹o ra nh«m oxit (Al2O3)

 

 

 

 

b) KÏm t¸c dông víi axit clohi®ric (HCl) th× thu ®­îc muèi kÏm clorua (ZnCl2) vµ khÝ Hi®r«.

 

 

 

 

c) Cr(OH)3 Cr2O3 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

d) H2S  + O2 SO2 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2: Muèi kaliclorat bÞ ph©n huû theo s¬ ®å: KClO3 KCl  +  O2 

a. LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ viÕt c«ng thøc vÒ khèi l­îng cña c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cña ph¶n øng.

b. NÕu ®em ph©n huû 12,25g KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n cßn l¹i (KCl) sau ph¶n øng lµ 7,45g. X¸c ®Þnh khèi l­îng khÝ oxi t¹o thµnh.

c. NÕu ph©n huû a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng gi¶m ®i 0,96g. MÆt kh¸c nÕu ph©n huû 2a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n lµ 2,98g. TÝnh a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KT 1 tiết hóa 8 số 2

Đăng ngày 11/4/2009 5:45:07 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 248 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KT 1 tiết hóa 8 số 2, Hóa học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn thư viện KT 1 tiết hóa 8 số 2 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi KT 1 tiết hóa 8 số 2 trong chuyên mục Hóa học 8 được giới thiệu bởi user Điềm Phùng Mạnh đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Hóa học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ tên: ………………………………………………………………………………………, nói thêm là Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Hóa học 8   I, cho biết thêm Phần trắc nghiệm Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau Câu 1: Hiện tượng nào sau đây chẳng phải là hiện tượng hoá học: ( A) Quả chuối xanh giấm thành quả chuối chín, nói thêm ( B) Để cốc nước đá ngoài ko khí thấy xuất hiện những giọt nước bên ngoài thành cốc,còn cho biết thêm ( C) Vôi chín đem tôi thành vôi tôi,

https://nslide.com/de-thi/kt-1-tiet-hoa-8-so-2.he5zuq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 8


Họ tên: ……………………………………………………………………………………….
Lớp:
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 8

I. Phần trắc nghiệm
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hoá học:
( A) Quả chuối xanh giấm thành quả chuối chín.
( B) Để cốc nước đá ngoài không khí thấy xuất hiện các giọt nước bên ngoài thành cốc.
( C) Vôi chín đem tôi thành vôi tôi.
( D) Gạo lên men thành rượu.
Câu 2: Dấu hiệu căn bản để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là:
( A) Có chất mới tạo thành.
( B) Có sự thay đổi màu sắc.

( C) Có sự thay đổi nhiệt độ.
( D) Có sự thay đổi trạng thái.

Câu 3: Trong phản ứng hoá học điều gì được bảo toàn:
( A) Phân tử.
( B) Chất.
( C) Khối lượng.
( D) Liên kết giữa các nguyên tử.

Câu 4: Trong phương trình hoá học: 2H+ O 2HO thì:
Số phân tử hiđro : Số phân tử oxi : Số phân tử nước bằng
( A) 2 : 1 : 2
( B) 2 : 2 : 2
( C) 4 : 2 : 2
( D) 4 : 2 : 5

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất gồm Ca hóa trị II và nhóm nguyên tử HCO3 hóa trị I là:
( A) 149
( B) 141
( C) 101
( D) 162

Câu 6: Khẳng định nào sau đây không chính xác:
( A) Trong quá trình phản ứng hóa học xảy ra khối lượng chất phản ứng giảm dần, khối
lượng chất sản phẩm tăng dần.
( B) Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.
( C) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
( D) Nước là hợp chất do nguyên tử H2O tạo thành.
II. Phần tự luận
Bài 1: Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) Nhôm cháy trong không khí thì tác dụng với oxi tạo ra nhôm oxit (Al2O3)


b) Kẽm tác dụng với axit clohiđric (HCl) thì thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí Hiđrô.


c) Cr(OH)3  Cr2O3 + H2O

..............................................................................................................................................................................................................................................
d) H2S + O2  SO2 + H2O

..............................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Muối kaliclorat bị phân huỷ theo sơ đồ: KClO3  KCl + O2
a. Lập phương trình hoá học và viết công thức về khối lượng của các chất phản ứng và sản phẩm của phản ứng.
b. Nếu đem phân huỷ 12,25g KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại (KCl) sau phản ứng là 7,45g. Xác định khối lượng khí oxi tạo thành.
c. Nếu phân huỷ a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng giảm đi 0,96g. Mặt khác nếu phân huỷ 2a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rắn là 2,98g. Tính a.


Sponsor Documents