Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hä tªn: ……………………………………………………………………………………….

Líp:

KiÓm tra 1 tiÕt

M«n: Hãa häc 8

 

 

 

 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm

Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau

C©u 1: HiÖn t­îng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ hiÖn t­îng ho¸ häc:

A) Qu¶ chuèi xanh giÊm thµnh qu¶ chuèi chÝn.

B) §Ó cèc n­íc ®¸ ngoµi kh«ng khÝ thÊy xuÊt hiÖn c¸c giät n­íc bªn ngoµi thµnh cèc.

C) V«i chÝn ®em t«i thµnh v«i t«i.

D) G¹o lªn men thµnh r­îu.

C©u 2: DÊu hiÖu c¨n b¶n ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra lµ:

A) Cã chÊt míi t¹o thµnh.

B) Cã sù thay ®æi mµu s¾c.

C) Cã sù thay ®æi nhiÖt ®é.

D) Cã sù thay ®æi tr¹ng th¸i.

C©u 3: Trong ph¶n øng ho¸ häc ®iÒu g× ®­îc b¶o  toµn:

A) Ph©n tö.

B) ChÊt.

C) Khèi l­îng.

D) Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö.

C©u 4: Trong ph­¬ng tr×nh ho¸ häc: 2H+ O  2HO th×:

Sè ph©n tö hi®ro : Sè ph©n tö oxi : Sè ph©n tö n­íc b»ng

A) 2 : 1 : 2

B) 2 : 2 : 2

C) 4 : 2 : 2

D) 4 : 2 : 5

C©u 5: Ph©n tö khèi cña hîp chÊt gåm Ca hãa trÞ II vµ nhãm nguyªn tö  HCO3 hãa trÞ I lµ:

A) 149

B) 141

C) 101

D) 162

C©u 6: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c:

A) Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra khèi l­îng chÊt ph¶n øng gi¶m dÇn, khèi

          l­îng chÊt s¶n phÈm t¨ng dÇn.

B) Trong ph¶n øng hãa häc sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ®­îc b¶o toµn.

C) Ph¶n øng hãa häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c.

D) N­íc lµ hîp chÊt do nguyªn tö H2O t¹o thµnh.

II. PhÇn tù luËn

Bµi 1: LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng sau:

a) Nh«m ch¸y trong kh«ng khÝ th× t¸c dông víi oxi t¹o ra nh«m oxit (Al2O3)

 

 

 

 

b) KÏm t¸c dông víi axit clohi®ric (HCl) th× thu ®­îc muèi kÏm clorua (ZnCl2) vµ khÝ Hi®r«.

 

 

 

 

c) Cr(OH)3 Cr2O3 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

d) H2S  + O2 SO2 + H2O

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2: Muèi kaliclorat bÞ ph©n huû theo s¬ ®å: KClO3 KCl  +  O2 

a. LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ viÕt c«ng thøc vÒ khèi l­îng cña c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm cña ph¶n øng.

b. NÕu ®em ph©n huû 12,25g KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n cßn l¹i (KCl) sau ph¶n øng lµ 7,45g. X¸c ®Þnh khèi l­îng khÝ oxi t¹o thµnh.

c. NÕu ph©n huû a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng gi¶m ®i 0,96g. MÆt kh¸c nÕu ph©n huû 2a gam KClO3 th× sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n lµ 2,98g. TÝnh a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KT 1 tiết hóa 8 số 2

Đăng ngày 11/4/2009 5:45:07 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 248 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KT 1 tiết hóa 8 số 2, Hóa học 8. . nslide chia sẽ tới mọi người thư viện KT 1 tiết hóa 8 số 2 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi KT 1 tiết hóa 8 số 2 thuộc danh mục Hóa học 8 được giới thiệu bởi user Điềm Phùng Mạnh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Hóa học 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Họ tên: ………………………………………………………………………………………, thêm nữa Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Hóa học 8   I, tiếp theo là Phần trắc nghiệm Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau Câu 1: Hiện tượng nào sau đây chẳng phải là hiện tượng hoá học: ( A) Quả chuối xanh giấm thành quả chuối chín, cho biết thêm ( B) Để cốc nước đá ngoài ko khí thấy xuất hiện những giọt nước bên ngoài thành cốc, cho biết thêm ( C) Vôi chín đem tôi

https://nslide.com/de-thi/kt-1-tiet-hoa-8-so-2.he5zuq.html