KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ)

Đăng ngày 12/3/2010 1:16:20 PM | Thể loại: Toán 8 | Chia sẽ bởi: Sanh Phan Văn | Lần tải: 76 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

Caâu 2: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.     D.

Caâu 3. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2

Caâu 4: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 5   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 18 x3y2   B. 3x3y2    C. 3xy    D. 54x2y2
Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 7: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 8 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.          B.                        C.                     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a)                                            b)

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a.;  b.;  c.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  y = 0,75

 Q =


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.    D.

Caâu 2 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.    B.          C.                        D.                  Caâu 3: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 4. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2
Caâu 5: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 7:   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 3x3y2   B. 3xy    C. 54x2y2    D. 18 x3y2

Caâu 8:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a/.                                            b/.

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a/.;  b/.;  c/.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  x = 0,25

 Q =

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ), Toán 8. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) thuộc chủ đề Toán 8 được chia sẽ bởi thành viên Sanh Phan Văn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào mục Toán 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem THCS …………………………………, cho biết thêm Lớp:8/ , nói thêm Họ và tên:………………………………………, bên cạnh đó KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Đại số 8 Điểm:   A/ TRẮC NGHIỆM: (4, cho biết thêm 0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của những câu sau:) Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả, ngoài ra A, tiếp theo là B C, bên cạnh đó D Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức  là: A, nói thêm là –1 B, bên cạnh đó 2x C, bên cạnh đó  D, nói thêm là  Câu 3, nói thêm là https://nslide.com/de-thi/ktra-1-tiet-chuong-2-dai-so-8-2de.yy6bwq.html