Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

Caâu 2: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.     D.

Caâu 3. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2

Caâu 4: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 5   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 18 x3y2   B. 3x3y2    C. 3xy    D. 54x2y2
Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 7: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 8 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.          B.                        C.                     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a)                                            b)

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a.;  b.;  c.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  y = 0,75

 Q =


Trường THCS ………………………………….

Lớp:8/ ...

Họ và tên:………………………………………..

 

KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT

Moân: Đại số 8

 

Điểm:

 

A/ TRAÉC NGHIEÄM: (4.0 ñieåm) (Khoanh troøn moät chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu sau:)

Caâu 1: Keát quaû ruùt goïn phaân thöùc laø:

 A. –1   B. 2x    C.    D.

Caâu 2 : Keát quaû pheùp tính: laø:

 A.    B.          C.                        D.                  Caâu 3: Phaân thöùc ñoái cuûa    laø:

 A.   B.    C.       D. 

Caâu 4. Haõy choïn ña thöùc thích hôïp döôùi ñaây ñieàn vaøo choã troáng trong ñaúng thöùc:

 A. x2 + 2  B. x – 4   C. x – 2  D. x2 – 2
Caâu 5: keát quaû laø.

 A. x – y  B.    C.    D.

Caâu 6: keát quaû laø.

 A. x -3   B. -2x    C. 2x2     D. x + 3                              

Caâu 7:   MTC cuûa hai phaân thöùc: laø.

 A. 3x3y2   B. 3xy    C. 54x2y2    D. 18 x3y2

Caâu 8:  Ruùt goïn phaân thöùc: ñöôïc keát quaû.

        A.    B.    C.     D.

B/TÖÏ LUAÄN: (6.0 ñieåm)

Baøi 1: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn caùc phaân thöùc sau:

        a/.                                            b/.

Baøi 2: (3 ñieåm):  Thöïc hieän pheùp tính:

 a/.;  b/.;  c/.

Baøi 3: (1,5 ñieåm):  Ruùt goïn roài tính giaù trò bieåu thöùc Q vôùi:  x = 0,25

 Q =

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ)

Đăng ngày 12/3/2010 1:16:20 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 76 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ), Toán 8. . nslide giới thiệu đến mọi người đề thi KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) thuộc danh mục Toán 8 được chia sẽ bởi thành viên Sanh Phan Văn đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Toán 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu THCS …………………………………, tiếp theo là Lớp:8/ , tiếp theo là Họ và tên:………………………………………, nói thêm KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Đại số 8 Điểm:  A/ TRẮC NGHIỆM: (4, cho biết thêm 0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của những câu sau:) Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả, bên cạnh đó A, nói thêm là B C, cho biết thêm D Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là: A, nói thêm là –1 B, thêm nữa 2x C, nói thêm D, kế tiếp là Câu 3, nói thêm

https://nslide.com/de-thi/ktra-1-tiet-chuong-2-dai-so-8-2de.yy6bwq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 8


THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 3. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2
Câu 4: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 5 MTC của hai phân thức: là.
A. 18 x3y2 B. 3x3y2 C. 3xy D. 54x2y2 Câu 6: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 7: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 8 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. 
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: y = 0,75
Q =

THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 2 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. Câu 3: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2 Câu 5: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 6: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 7: MTC của hai phân thức: là.
A. 3x3y2 B. 3xy C. 54x2y2 D. 18 x3y2
Câu 8: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a/. b/. 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: x = 0,25
Q =

Sponsor Documents