ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO

Đăng ngày 5/6/2008 10:57:18 AM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Dũng Lê Quốc | Lần tải: 951 | Lần xem: 11 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

 Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n   (d)

T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:

 a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)

 b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .

 c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0

 d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.

Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2  (P)

 a. VÏ ®å thÞ.

 b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.

 c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.

 d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

 

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.

X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:

 a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.

 b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.

 c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

 

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:

2(m-1)x+(m-2)y=2   (d)

 a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ

 b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.

 c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.

 d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.

bài 5 : ( 2 ®iÓm )

 a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm

A( 2 ; - 1 ) vµ B (

 b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .


 

 

Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .

Cho Parabol (P) : y = vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = px + q .

X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ư­êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp  xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .

Bài 7 :

 Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) :

vµ ®­ưêng th¼ng (D) :

a)     VÏ (P) .

b)    T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .

c)     Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .

a)     T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .

b)    T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .

c)     T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

 

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ư­êng cong Parabol (P) .

a)     Chøng minh  r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ư­êng cong (P) .

b)    T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t

 ®ư­êng cong (P) t¹i mét ®iÓm .

c)     Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

 

Bài 10 Cho hai ®­ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .

a)     T×m  giao ®iÓm cña hai ®­ưêng th¼ng nãi trªn .

T×m tËp hîp c¸c giao

 

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .

a)     §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?

b)    T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .

c)     ViÕt phư­¬ng tr×nh đư­ng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

 

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè

1)    ViÕt phư­¬ng tr×nh ®ư­êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )

2)    T×m giao ®iÓm cña ®ư­êng th¼ng võa t×m ®­îc víi ®å thÞ trªn .

Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m  (*)

 1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )

 2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .

 3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã  tung ®é lµ - 5 .


 

Bài 14 : Cho hµm sè : y = ( P )

a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ; ; -2 .

b) BiÕt f(x) = t×m x .

c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®­ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO, Toán học 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO trong danh mục Toán học 9 được chia sẽ bởi user Dũng Lê Quốc tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Toán học 9 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè: a, thêm nữa §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4) b, cho biết thêm C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng , bên cạnh đó c,còn cho biết thêm C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0 d,còn cho biết thêm Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1, ngoài ra Bµi 2, bên cạnh đó Cho hµm sè y=2x2 (P) https://nslide.com/de-thi/on-tap-vao-lop-10-chuyen-de-ham-so.7k4ovq.html