Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Đề thi - đề kiểm tra >  Toán học >  Toán học 9 > 
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO
Download tai lieu Đề thi - đề kiểm tra Toán học Toán học 9 ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO mien phi,tai lieu ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO mien phi,bai giang ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 5/6/2008 10:57:18 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 951
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:
a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)
b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .
c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0
d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.
Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2 (P)
a. VÏ ®å thÞ.
b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.
c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.
d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.
X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:
a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.
b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.
c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:
2(m-1)x+(m-2)y=2 (d)
a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ
b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.
c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.
d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.
bài 5 : ( 2 ®iÓm )
a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm
A( 2 ; - 1 ) vµ B ( 
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .
Cho Parabol (P) : y =  vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = px + q .
X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ưêng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .
Bài 7 :
Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) : 
vµ ®ưêng th¼ng (D) :
VÏ (P) .
T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .
Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .
Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .
T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .
T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .
T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ưêng cong Parabol (P) .
Chøng minh r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ưêng cong (P) .
T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t
®ưêng cong (P) t¹i mét ®iÓm .
Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 10 Cho hai ®ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .
T×m giao ®iÓm cña hai ®ưêng th¼ng nãi trªn .
T×m tËp hîp c¸c giao

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
§iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
ViÕt phư¬ng tr×nh đường th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè 
ViÕt phư¬ng tr×nh ®ưêng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )
T×m giao ®iÓm cña ®ưêng th¼ng võa t×m ®îc víi ®å thÞ trªn .
Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m (*)
1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )
2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .
3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lµ - 5 .

Bài 14 : Cho hµm sè : y =  ( P )
a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ;  ; -2 .
b) BiÕt f(x) =  t×m x .
c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download NTPVOLP10CHUYNHMS.doc