Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

 Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n   (d)

T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:

 a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)

 b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .

 c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0

 d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.

Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2  (P)

 a. VÏ ®å thÞ.

 b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.

 c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.

 d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

 

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.

X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:

 a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.

 b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.

 c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

 

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:

2(m-1)x+(m-2)y=2   (d)

 a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ

 b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.

 c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.

 d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.

bài 5 : ( 2 ®iÓm )

 a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm

A( 2 ; - 1 ) vµ B (

 b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .


 

 

Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .

Cho Parabol (P) : y = vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = px + q .

X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ư­êng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp  xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .

Bài 7 :

 Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) :

vµ ®­ưêng th¼ng (D) :

a)     VÏ (P) .

b)    T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .

c)     Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .

a)     T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .

b)    T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .

c)     T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

 

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ư­êng cong Parabol (P) .

a)     Chøng minh  r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ư­êng cong (P) .

b)    T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t

 ®ư­êng cong (P) t¹i mét ®iÓm .

c)     Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

 

Bài 10 Cho hai ®­ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .

a)     T×m  giao ®iÓm cña hai ®­ưêng th¼ng nãi trªn .

T×m tËp hîp c¸c giao

 

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ư­êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .

a)     §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?

b)    T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .

c)     ViÕt phư­¬ng tr×nh đư­ng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

 

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè

1)    ViÕt phư­¬ng tr×nh ®ư­êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )

2)    T×m giao ®iÓm cña ®ư­êng th¼ng võa t×m ®­îc víi ®å thÞ trªn .

Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m  (*)

 1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )

 2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .

 3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã  tung ®é lµ - 5 .


 

Bài 14 : Cho hµm sè : y = ( P )

a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ; ; -2 .

b) BiÕt f(x) = t×m x .

c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®­ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO

Đăng ngày 5/6/2008 10:57:18 AM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 951 | Lần xem: 2938 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
2938 lần xem

đề thi ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO, Toán học 9. . nslide chia sẽ đến bạn đọc tài liệu ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO trong danh mục Toán học 9 được chia sẽ bởi user Dũng Lê Quốc đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi - đề kiểm tra Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè: a, bên cạnh đó §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4) b, bên cạnh đó C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng , nói thêm c, ngoài ra C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0 d, ngoài ra Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1,

https://nslide.com/de-thi/on-tap-vao-lop-10-chuyen-de-ham-so.7k4ovq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 9


ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:
a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)
b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .
c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0
d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.
Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2 (P)
a. VÏ ®å thÞ.
b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.
c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.
d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.
X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:
a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.
b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.
c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:
2(m-1)x+(m-2)y=2 (d)
a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ
b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.
c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.
d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.
bài 5 : ( 2 ®iÓm )
a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm
A( 2 ; - 1 ) vµ B ( 
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .
Cho Parabol (P) : y =  vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = px + q .
X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ưêng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .
Bài 7 :
Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) : 
vµ ®ưêng th¼ng (D) :
VÏ (P) .
T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .
Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .
Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .
T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .
T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .
T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ưêng cong Parabol (P) .
Chøng minh r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ưêng cong (P) .
T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t
®ưêng cong (P) t¹i mét ®iÓm .
Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 10 Cho hai ®ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .
T×m giao ®iÓm cña hai ®ưêng th¼ng nãi trªn .
T×m tËp hîp c¸c giao

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
§iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
ViÕt phư¬ng tr×nh đường th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè 
ViÕt phư¬ng tr×nh ®ưêng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )
T×m giao ®iÓm cña ®ưêng th¼ng võa t×m ®îc víi ®å thÞ trªn .
Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m (*)
1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )
2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .
3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lµ - 5 .

Bài 14 : Cho hµm sè : y =  ( P )
a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ;  ; -2 .
b) BiÕt f(x) =  t×m x .
c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

Sponsor Documents