PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (Hải Hoàng Văn)

Đăng ngày 5/27/2009 7:16:21 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Hải Hoàng Văn | Lần tải: 30 | Lần xem: 141 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN.

Bài1: Giải phương trình: 3x- log68x = log6(33x + x2 – 9).

Bài2: Giải phương trình: cos3x.sin2x – cos4x.sinx = sin3x + .

Bài3: Giải phương trình: + = .

Bài4: Giải phương trình:  3cosx(1 - ) – cos2x = 2. Sin2x – 1.

Bài5: Giải phương trình:  log2x + 2log7x = 2 + log2xlog7x.

Bài6: Giải phương trình: 2(sin4x + cos4x) + cos4x + 2sin2x – m = 0

           Tìm m để phương trình có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn .

Bài7: Giải phương trình: sin2x + sin23x – 3cos22x = 0.

Bài8: Giải phương trình: 48 - - (1 + cotg2x.cotgx) = 0.

Bài9: Giải bất phương trình: - x – 1.

Bài10: Giải phương trình: sin2x – cos2x = 3sinx + cosx – 2.

Bài11: Giải phương trình: + = 2x + 2.

Bài12: Giải phương trình: logx2(2 + x) + logx = 2.

Bài13: Giải phương trình: 3cos4x – 8cos6x + 2cos2x + 3 = 0.

Bài14:Giải bất phương trình: (x + 1)x + ( 2x + 5).x + 6 0.

Bài15: Giải phương trình: 4sin3x + 4sin2x + 3sin2x + 6cosx = 0

Bài16: Giải phương trình: x + = 2 + 3x..

Bài17: Giải bất phương trình:   1.

Bài18: Giải phương trình: 2cos2x + sin2x.cosx + cos2x.sinx = 2(sinx + cosx).

Bài19: Giải phương trình: - .

Bài20: Giải phương trình:  2x2 – 8x + 3(5 – x)= 12.

Bài21: Giải phương trình: (2sin2x – 1)tg22x + 3( 2cos2x – 1) = 0.

Bài22: Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm:  5x5 + 4x4 + 6x3 – 2x2 + 5x+ 4 = 0.

Bài23: Giải phương trình: sin3x – cos3x = cos2x.tan. tan.

Bài24: Giải phương trình: 3 + = x.

Bài25: Giải phương trình: cos3x + 2cos2x = 1 – 2sinx.sin2x.

Bài26: Giải phương trình: 3cotg2x + 2sin2x = (2 + 3)cosx.

Bài27: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số: y= (x + 1).

Bài28: Giải bất phương trình: 16x – 3x 4x + 9x.

Bài29: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  y= .

Bài30: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= sin2x + .cosx.

Bài31: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số: y= (sinx + 3cosx).(2sinx – 3cosx).

Bài32: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= trên đoạn .

Bài33: Giải bất phương trình: -4 x2 – 2x – 8.

Bài34: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y= x + .

Bài35: Xác định m để hàm số y= x4 – 2mx2 + 2m + m4 có cực đại, cực tiểu lập thành tam giác đều.

Bài36: Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=  .

Bài37: Giải phương trình:   = 2sinx  + .

Bài38: Giải phương trình:    2log3(x – 2) + log3(x – 4)2 = 0.

Bài39: Giải bất phương trình< 2.

Bài40: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= 2(1 + sin2x.cos4x) - (cos4x – cos8x).

Bài41: Giải phương trình: sinx(1 + tg2x) + tg2x = 1.

Bài42: Giải bất phương trình: > .

Bài43: Giải phương trình: 4sin3x.cos3x + 4cos3x.sin3x + 3cos4x = 3.

Bài44: Giải phương trình: 2sin2x(4sin4x – 1) = cos2x(7cos22x + 3cos2x – 4).

Bài45: Giải phương trình: sin22x – cos28x = cos10x.

Bài46: Giải phương trình:

Bài47: Giải phương trình: (2sinx + 1).(2sin2x – 1) = 3 – 4cos2x.

Bài48: Giải phương trình: 1 + sin32x + cos32x = sin4x.

Bài49: Giải bất phương trình:    >0.

Bài50: Giải phương trình: 

Bài51:  Giải phương trình:

Bài52: Giải phương trình:

Bài53: Tìm giá trị lớn nhất giá trị và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y= 5cosx – cos5x trên

Bài54: Giải bất phương trình: > 2.

Bài55: Giải phương trình: tg2x + cotgx = 8cos2x.

Bài56: Giải phương trình:

Bài57: Giải phương trình: sin4x + cos4x – cos2x + sin22x =0.

Bài58: Giải bất phương trình: log2x + log3x < 1 + log2x.log3x.

Bài59: Giải phương trình:        

Bài60: Giải phương trình: 

Người soạn:   Trần hà vĩ.

 

 

 

…Hết….

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT, Toán 12. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT trong thể loại Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Hải Hoàng Văn tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Toán 12 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu SỐ BÀI TẬP TOÁN, tiếp theo là Bài1: Giải phương trình: 3x- log68x = log6(33x + x2 – 9), tiếp theo là Bài2: Giải phương trình: cos3x, nói thêm là sin2x – cos4x, ngoài ra sinx = sin3x + , tiếp theo là Bài3: Giải phương trình:  +  = , nói thêm là Bài4: Giải phương trình: 3cosx(1 - ) – cos2x = 2, kế tiếp là Sin2x – 1, kế tiếp là Bài5: Giải phương trình: log2x + 2log7x = 2 + log2xlog7x, nói thêm Bài6: Giải phương trình: 2(sin4x + cos4x) + cos4x + 2sin2x – m = 0 Tìm m để phương trình có chí https://nslide.com/de-thi/phuong-trinh-bat-phuong-trinh-logarit.4s9euq.html