Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh L«garit


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

1.

2.

3.

4. (§H§N-97)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. (§H-A2002)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh khi m=2

b) m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt 1 no

12. (C§SPHP-2004)

a)

b)

13. (C§CNHN-2004) T×m TX§

14. (C§KTKTI-2005) T×m TX§

15. (C§BTre-2005)

16. (§HQGHN-B2000)

17. (§HBKHN-2000)

18. (§HH-A2000)

19. (§HH-D2000)

20. (§HYHN-2000)

21. (§HCT-D2000)

22. (§HAG-D2000)

23. (§HNT-A2000)

24. (§HTN-G2000)

25. (§HCT-B2000)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m=-1

b) m=? ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

26. (HVQHQT-A2000)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

27. (DHSPVinh-D2000)

28. (HVCNBCVT-2000)

29. (DHCD-2000)

30. (§HKT-2000)

31. (HVQY-2000) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

32. (§HCSND-G2000)

33. (C§CNHN-2000)

34. (§HQGHN-A2001)

35. (§HSPHN2-A2001) .

36. (§HSPVinh-AB2001)

37. (§HNNI-B2001)

38. (§HKTQD-2001)

39. (§HTM-2001)

40. (§HC§-2001)

41. (§HAN-A2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

42. (§HTS-2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

43. (§HCT-D2001)

a)

b) . m=? pt cã nghiÖm

44. (§HDLP§-D2001)

45. (HVKTQS-2001) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

46. (§HDLP§-A2001)

47. (§HDL§§«-AV2001)

48. (§HSPTPHCM-A2001)

49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm

50. (§HCSND-2001)

51. (§HQGHN-B96)

 

52. (HVKTQS-97)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

53. (§HYTB-98)

54. (§HYHN-98)

55. (§HTM-97)

56. (§HYHN-97)

57. (§HBKHN-98)

58. (§HH-98)

59. (§HNT II-98)

60. (§HNNIHN-98)

61. (§HTLîi-97)

62. (§HXD-96)

63. (§HBKHN-97)

64. (§HKTróc-97)

65. (§HVH-D2001)

66. (§H§L-AB2001) . m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

67. (§HDLTL-A2001)

68. (§YHN-2001)

69. (C§XD1-2001)

70. (V§HMëHN-2001)

71. (§HAG-D1)

72. (HVQHQT-D2001)

73.HDHN-2001)

74. (§HNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)

76. (C§-A2000)

77. (§HTS-2000)

78. (DHYTB-2000)

79. (§HLHN-2000)

80. (§HSPTPHCM-A2000)

81.  (§HSPHN-A2000)

82. (§H-B2002)

82. (§H-D2002)

83. (§HTL-2000)

84. (§HTCKT-2000)

85. (§H§N-A2001)

86. (§HH-AB2001) Víi a=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm?

87. (§HCT-A2001)

Víi m=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt

88. (§H-A2004)

89. (§H-B2005)

90. (C§SP-A2004)

91. (C§SPBN-2004)

92. (C§SPKT-2004)

93. (C§SPTPHCM-2005)

94. (C§KTKTCTh¬-A2005)

95. (C§SPHN-2005)

96. (C§SPVP-2005)

97. (C§KTKH§N-2005)

98. (C§YTTH-2005)

99. (C§SPQB×nh-2005)

100. (C§SPQNg·i-2005)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Phương trình logarit

Đăng ngày 10/15/2010 9:52:40 AM | Thể loại: Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Phương trình logarit, Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12. . nslide chia sẽ đến bạn đọc đề thi Phương trình logarit .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Phương trình logarit trong chuyên mục Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 được giới thiệu bởi bạn Hải Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu phương trình, bất phương trình Lôgarit 1, bên cạnh đó 2, cho biết thêm 3, cho biết thêm 4, tiếp theo là (ĐHĐN-97) 5, kế tiếp là 6, kế tiếp là 7, nói thêm 8, kế tiếp là 9, bên cạnh đó 10, nói thêm là 11, nói thêm (ĐH-A2002) a) Giải phương trình khi m=2 b) m=? để phương trình có ít nhất 1 no 12, ngoài ra (CĐSPHP-2004) a) b) 13, cho biết

https://nslide.com/de-thi/phuong-trinh-logarit.44f4vq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12


phương trình, bất phương trình Lôgarit
1.
2.
3.
4. (ĐHĐN-97)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. (ĐH-A2002)
a) Giải phương trình khi m=2
b) m=? để phương trình có ít nhất 1 no
12. (CĐSPHP-2004)
a)
b)
13. (CĐCNHN-2004) Tìm TXĐ

14. (CĐKTKTI-2005) Tìm TXĐ

15. (CĐBTre-2005)
16. (ĐHQGHN-B2000)
17. (ĐHBKHN-2000)

18. (ĐHH-A2000)
19. (ĐHH-D2000)
20. (ĐHYHN-2000)
21. (ĐHCT-D2000)
22. (ĐHAG-D2000)
23. (ĐHNT-A2000)
24. (ĐHTN-G2000)
25. (ĐHCT-B2000)

a) Giải phương trình với m=-1
b) m=? phương trình có 2 nghiệm
26. (HVQHQT-A2000)
27. (DHSPVinh-D2000)
28. (HVCNBCVT-2000)
29. (DHCD-2000)
30. (ĐHKT-2000)
31. (HVQY-2000) m=? phương trình có nghiệm
32. (ĐHCSND-G2000)

33. (CĐCNHN-2000)
34. (ĐHQGHN-A2001)
35. (ĐHSPHN2-A2001)
36. (ĐHSPVinh-AB2001)
37. (ĐHNNI-B2001)
38. (ĐHKTQD-2001)

39. (ĐHTM-2001)

40. (ĐHCĐ-2001)
41. (ĐHAN-A2001)

42. (ĐHTS-2001)
43. (ĐHCT-D2001)
a)
b) m=? pt có nghiệm
44. (ĐHDLPĐ-D2001)
45. (HVKTQS-2001) m=? phương trình có nghiệm
46. (ĐHDLPĐ-A2001)
47. (ĐHDLĐĐô-AV2001)
48. (ĐHSPTPHCM-A2001)
49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? để phương trình có 2 nghiệm
50. (ĐHCSND-2001)

51. (ĐHQGHN-B96)

52. (HVKTQS-97)

53. (ĐHYTB-98)

54. (ĐHYHN-98)
55. (ĐHTM-97)
56. (ĐHYHN-97)
57. (ĐHBKHN-98)

58. (ĐHH-98)
59. (ĐHNT II-98)
60. (ĐHNNIHN-98)

61. (ĐHTLợi-97)
62. (ĐHXD-96)
63. (ĐHBKHN-97)
64. (ĐHKTrúc-97)
65. (ĐHVH-D2001)
66. (ĐHĐL-AB2001) m=? để phương trình có nghiệm
67. (ĐHDLTL-A2001)
68. (ĐYHN-2001)
69. (CĐXD1-2001)
70. (VĐHMởHN-2001)

71. (ĐHAG-D1)
72. (HVQHQT-D2001)
73. (ĐHDHN-2001)
74. (ĐHNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)
76. (CĐ-A2000)
77. (ĐHTS-2000)

78. (DHYTB-2000)
79. (ĐHLHN-2000)
80. (ĐHSPTPHCM-A2000)

81. (ĐHSPHN-A2000)

82. (ĐH-B2002)
82. (ĐH-D2002)
83. (ĐHTL-2000)
84. (ĐHTCKT-2000)
85. (ĐHĐN-A2001)
86. (ĐHH-AB2001) Với a=? hệ phương trình có nghiệm?
87. (ĐHCT-A2001)

Với m=? hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt
88. (ĐH-A2004)
89. (ĐH-

Sponsor Documents