Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh L«garit


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

1.

2.

3.

4. (§H§N-97)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. (§H-A2002)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh khi m=2

b) m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt 1 no

12. (C§SPHP-2004)

a)

b)

13. (C§CNHN-2004) T×m TX§

14. (C§KTKTI-2005) T×m TX§

15. (C§BTre-2005)

16. (§HQGHN-B2000)

17. (§HBKHN-2000)

18. (§HH-A2000)

19. (§HH-D2000)

20. (§HYHN-2000)

21. (§HCT-D2000)

22. (§HAG-D2000)

23. (§HNT-A2000)

24. (§HTN-G2000)

25. (§HCT-B2000)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m=-1

b) m=? ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

26. (HVQHQT-A2000)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

27. (DHSPVinh-D2000)

28. (HVCNBCVT-2000)

29. (DHCD-2000)

30. (§HKT-2000)

31. (HVQY-2000) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

32. (§HCSND-G2000)

33. (C§CNHN-2000)

34. (§HQGHN-A2001)

35. (§HSPHN2-A2001) .

36. (§HSPVinh-AB2001)

37. (§HNNI-B2001)

38. (§HKTQD-2001)

39. (§HTM-2001)

40. (§HC§-2001)

41. (§HAN-A2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

42. (§HTS-2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

43. (§HCT-D2001)

a)

b) . m=? pt cã nghiÖm

44. (§HDLP§-D2001)

45. (HVKTQS-2001) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

46. (§HDLP§-A2001)

47. (§HDL§§«-AV2001)

48. (§HSPTPHCM-A2001)

49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm

50. (§HCSND-2001)

51. (§HQGHN-B96)

 

52. (HVKTQS-97)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

53. (§HYTB-98)

54. (§HYHN-98)

55. (§HTM-97)

56. (§HYHN-97)

57. (§HBKHN-98)

58. (§HH-98)

59. (§HNT II-98)

60. (§HNNIHN-98)

61. (§HTLîi-97)

62. (§HXD-96)

63. (§HBKHN-97)

64. (§HKTróc-97)

65. (§HVH-D2001)

66. (§H§L-AB2001) . m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

67. (§HDLTL-A2001)

68. (§YHN-2001)

69. (C§XD1-2001)

70. (V§HMëHN-2001)

71. (§HAG-D1)

72. (HVQHQT-D2001)

73.HDHN-2001)

74. (§HNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)

76. (C§-A2000)

77. (§HTS-2000)

78. (DHYTB-2000)

79. (§HLHN-2000)

80. (§HSPTPHCM-A2000)

81.  (§HSPHN-A2000)

82. (§H-B2002)

82. (§H-D2002)

83. (§HTL-2000)

84. (§HTCKT-2000)

85. (§H§N-A2001)

86. (§HH-AB2001) Víi a=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm?

87. (§HCT-A2001)

Víi m=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt

88. (§H-A2004)

89. (§H-B2005)

90. (C§SP-A2004)

91. (C§SPBN-2004)

92. (C§SPKT-2004)

93. (C§SPTPHCM-2005)

94. (C§KTKTCTh¬-A2005)

95. (C§SPHN-2005)

96. (C§SPVP-2005)

97. (C§KTKH§N-2005)

98. (C§YTTH-2005)

99. (C§SPQB×nh-2005)

100. (C§SPQNg·i-2005)

Phương trình logarit

Đăng ngày 10/15/2010 9:52:40 AM | Thể loại: Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Phương trình logarit, Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12. . nslide giới thiệu tới mọi người đề thi Phương trình logarit .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Phương trình logarit thuộc danh mục Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 được giới thiệu bởi bạn Hải Nguyễn Văn đến mọi người nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Không dùng thư mục này ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập phương trình, bất phương trình Lôgarit 1, ngoài ra 2,còn cho biết thêm 3, kế tiếp là 4, bên cạnh đó (ĐHĐN-97) 5,còn cho biết thêm 6, nói thêm 7, thêm nữa 8, tiếp theo là 9, bên cạnh đó 10, cho biết thêm 11, thêm nữa (ĐH-A2002) a) Giải phương trình khi m=2 b) m=? để phương trình có chí ít 1 no 12, nói thêm (CĐSPHP-2004) a) b) 13, cho biết thêm (CĐCNHN-2004) Tìm TXĐ 14,

https://nslide.com/de-thi/phuong-trinh-logarit.44f4vq.html