Phương trình logarit

Đăng ngày 10/15/2010 9:52:40 AM | Thể loại: Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 | Chia sẽ bởi: Hải Nguyễn Văn | Lần tải: 8 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.29 M | Loại file: doc

 


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh L«garit


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

1.

2.

3.

4. (§H§N-97)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. (§H-A2002)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh khi m=2

b) m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt 1 no

12. (C§SPHP-2004)

a)

b)

13. (C§CNHN-2004) T×m TX§

14. (C§KTKTI-2005) T×m TX§

15. (C§BTre-2005)

16. (§HQGHN-B2000)

17. (§HBKHN-2000)

18. (§HH-A2000)

19. (§HH-D2000)

20. (§HYHN-2000)

21. (§HCT-D2000)

22. (§HAG-D2000)

23. (§HNT-A2000)

24. (§HTN-G2000)

25. (§HCT-B2000)

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m=-1

b) m=? ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

26. (HVQHQT-A2000)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

27. (DHSPVinh-D2000)

28. (HVCNBCVT-2000)

29. (DHCD-2000)

30. (§HKT-2000)

31. (HVQY-2000) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

32. (§HCSND-G2000)

33. (C§CNHN-2000)

34. (§HQGHN-A2001)

35. (§HSPHN2-A2001) .

36. (§HSPVinh-AB2001)

37. (§HNNI-B2001)

38. (§HKTQD-2001)

39. (§HTM-2001)

40. (§HC§-2001)

41. (§HAN-A2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

42. (§HTS-2001)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

43. (§HCT-D2001)

a)

b) . m=? pt cã nghiÖm

44. (§HDLP§-D2001)

45. (HVKTQS-2001) . m=? ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

46. (§HDLP§-A2001)

47. (§HDL§§«-AV2001)

48. (§HSPTPHCM-A2001)

49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm

50. (§HCSND-2001)

51. (§HQGHN-B96)

 

52. (HVKTQS-97)


Gv: NguyÔn ThÞ C«ng Thøc -                                                                   Tel: 0936 865 475

53. (§HYTB-98)

54. (§HYHN-98)

55. (§HTM-97)

56. (§HYHN-97)

57. (§HBKHN-98)

58. (§HH-98)

59. (§HNT II-98)

60. (§HNNIHN-98)

61. (§HTLîi-97)

62. (§HXD-96)

63. (§HBKHN-97)

64. (§HKTróc-97)

65. (§HVH-D2001)

66. (§H§L-AB2001) . m=? ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm

67. (§HDLTL-A2001)

68. (§YHN-2001)

69. (C§XD1-2001)

70. (V§HMëHN-2001)

71. (§HAG-D1)

72. (HVQHQT-D2001)

73.HDHN-2001)

74. (§HNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)

76. (C§-A2000)

77. (§HTS-2000)

78. (DHYTB-2000)

79. (§HLHN-2000)

80. (§HSPTPHCM-A2000)

81.  (§HSPHN-A2000)

82. (§H-B2002)

82. (§H-D2002)

83. (§HTL-2000)

84. (§HTCKT-2000)

85. (§H§N-A2001)

86. (§HH-AB2001) Víi a=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm?

87. (§HCT-A2001)

Víi m=? hÖ ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt

88. (§H-A2004)

89. (§H-B2005)

90. (C§SP-A2004)

91. (C§SPBN-2004)

92. (C§SPKT-2004)

93. (C§SPTPHCM-2005)

94. (C§KTKTCTh¬-A2005)

95. (C§SPHN-2005)

96. (C§SPVP-2005)

97. (C§KTKH§N-2005)

98. (C§YTTH-2005)

99. (C§SPQB×nh-2005)

100. (C§SPQNg·i-2005)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Phương trình logarit, Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12. . nslide.com giới thiệu tới mọi người đề thi Phương trình logarit .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Phương trình logarit trong chủ đề Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 được chia sẽ bởi user Hải Nguyễn Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Không dùng thư mục này ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu phương trình, bất phương trình Lôgarit 1, kế tiếp là 2, tiếp theo là 3, nói thêm là 4, thêm nữa (ĐHĐN-97) 5, cho biết thêm 6, bên cạnh đó 7, thêm nữa 8, bên cạnh đó 9, nói thêm 10, nói thêm là 11, nói thêm (ĐH-A2002) a) Giải phương trình khi m=2 b) m=? để phương trình có chí ít 1 no 12, ngoài ra (CĐSPHP-2004) a) b) 13, tiếp theo là (CĐCNHN-2004) Tìm TXĐ https://nslide.com/de-thi/phuong-trinh-logarit.44f4vq.html