THE DIFERENCES BETWEEN "WHICH avd WHAT" (Mai Trần Thanh)

Đăng ngày 8/1/2011 3:07:35 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Chia sẽ bởi: Mai Trần Thanh | Lần tải: 36 | Lần xem: 4 | Page: 2 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: pdf
Page 1 of 2  
www.englishpractice.com – Learn and practice English online.  
Difference between which and what  
Which and what are often both possible with little difference of meaning.  
Which is the coldest region in the world? OR What is the coldest  
region in the world?  
Which train did you come on? OR What train did you come on?  
Which is preferred when the speaker is thinking of a limited number of choices.  
Which color do you like ? blue, pink or green? (More natural than ?  
What color do you like ? blue, pink or green?'  
What is preferred when the speaker is not thinking of a limited number of choices.  
What language do they speak in Indonesia?  
Which and what  
Both which and what can be used before nouns to ask questions about people and  
things.  
What writer do you like best? OR Which writer do you like best?  
Before a pronoun or a noun with a determiner we use which of. What is not  
possible in this case.  
Which of these books are yours? (NOT What of these books are  
yours?)  
Which of us is going to do the shopping? (NOT What of us is going  
to do the shopping?)  
Page 2 of 2  
www.englishpractice.com – Learn and practice English online.  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT , Tiếng Anh 9. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc đề thi THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện THE DIFERENCES BETWEEN WHICH avd WHAT thuộc chủ đề Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi user Mai Trần Thanh đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào mục Tiếng Anh 9 , có 2 trang, thuộc định dạng .pdf, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem https://nslide.com/de-thi/the-diferences-between-which-avd-what.gqw8wq.html