Thi hoc ki 2 anh 8 đề thi Tiếng Anh 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4ot1yq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/28/2013 10:02:37 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
9

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 8
Họ và tên HS:.............................................. MÔN: TIẾNG ANH
Lớp:........... Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Lời phê


 I. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence: (5pts)
You are always……………in class.
A. talking B. talk C. talks D. talked
The Pyramid is the only .............................we can still see today. A. picture B. temple C. pagoda D. wonder
Chicago is often called "The ..City".
A. windward B. windy C. windless D. wind
How about to the exhibition?
A. going B. go C. goes D. to go
My young brother is ....................................forgetting to do his homework. A. always B. often C. sometimes D. rarely
Vietnam is a ..............................country. A. rice-export B. rice-exported C. rice-exporting D. exporting-rice
The radio was by Tim yesterday.
A. repaired B. repairing C. repair D. repairs
We always have parties ...............................Christmas. A. on B. for C. at D. in
Santa Claus is based ____________________the description of Saint Nicholas. A. at B. on C. in D. for
My computer hasn`t... since last week.
A. worked B. work C. working D. works
Would you mind ______________________the window?
A. open B. opens C. opening D. opened
____________you __________________your homework yet, Ba?
A. Have / finished B. Has / finished C. Have / finish D. Has / finish
I don’t know how ________________________this game.
A. play B. played C. to play D. playing
The phone rang while I ________________________.
A. sleep B. is sleeping C. was sleeping D. were sleeping
They had a ______________________time in Hoi An.
A. wonder B. wonderful C. wonderous D. wondered
There were three _____________________in the rice-cooking festival.
A. compete B. competive C. competively D. competition
I`m afraid that I can`t agree you.
A. about B. at C. on D. with
My house ... in 1998.
A. were build B. built C. was built D. built
You should …………………… warm clothes with you.
A. take B. took C. to take D. taking
Ba has lived in Nha Trang ............................... 3 years.
A. since B. for C. on D. at
II. Reading:
*Read this report and choose the best answers: (1.5pts)
The festival was held in the communal house yard about one kilometer away (1)....................a river. There were three competitions: water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day. In the water-fetching (2)..........................one person from each team had to run to the river to get the water. In the fire-making contest two team members had to make fire in the (3)..........................way. They tried to rub pieces of (4)........................together to make the fire. Six people from each team (5).............................in the rice-cooking contest. They had to separate the rice from the husk and then cook the rice. After the three contests, all the points were (6).........................and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.
1. A. between B. for C. from D. into
2. A. activity B. contest C. festival D. performance
3. A. original B. natural C. national D. traditional
4. A. bamboo B. paper C. metal D. wood
5. A. participate B. took part C. interested D. join
6. A. designed B. organized C. scored
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Thi-hoc-ki-2-anh-8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)