tn hàm số 10

Đăng ngày 10/26/2016 2:43:30 PM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: phong đào đông | Lần tải: 206 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


GV : Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám                                                               trang 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ (-; 1/2 ]  c/ [1/2; + ) \ { 2 }  d/ (-; 1/2 ] \ { -2 }
 2. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ R   c/ (-2;  2 )  d/ R \ (-2; 2)
 3. Hµm sè ch½n trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/  c/   d/
 4. Hµm sè lÎ trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/   c/   d/
 5. Hµm sè d­íi ®©y ®ång biÕn trªn kho¶ng (0;1) lµ:
  a/ y = -2x + 3  b/ y = 1/(x + 2)  c/ y = 3x - 1  d/
 6. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã ph­¬ng tr×nh trôc ®èi xøng x = -1 lµ hµm sè:
  a/   b/  c/  d/
 7. Cho hµm sè . Khi ®ã:
  a/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 5/2; + )   b/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 0; 5)
  c/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( 5/2; + )   d/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( - ; 5)
 8. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã to¹ ®é ®Ønh (-2; 1) lµ hµm sè:
  a/  b/  c/   d/
 9. §å thÞ hµm sè  cã to¹ ®é ®Ønh lµ:
  a/ (-1/3; 2/3 )   b/ (-1/3; -2/3 )   c/ (1/3; -2/3 )   d/ (1/3; 2/3 )
 10. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ nhá nhÊt khi x = 3/4 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 11. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng 9/16 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 12. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y ®i qua A (1; -2) víi mäi m lµ hµm sè:
  a/ y = mx -m - 2  b/ y = mx +m - 2  c/ y = mx +m + 2  d/ y = mx -m + 2
 13. Cho c¸c hµm sè y = - 2x + 3,  , y = (x - 1)/ ( x + 1). Sè ®å thÞ ®i qua M(1; 0) lµ:
  a/ 0  b/ 1   c/ 2   d/ 3
 14. Hµm sè cã ®å thÞ bªn d­íi. Khi ®ã c¸c hÖ sè a, b , c tho¶ m·n:
  a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0      c/ a > 0, b > 0, c > 0    d/ a < 0, b < 0, c < 0 

                     

 1. Cho (P): . TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 2 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ ta ®­îc ®å thÞ hµm sè:
  a/  b/   c/  d/
 2. Cho (P): vµ (P'): . (P) biÕn ®æi sang (P') b»ng c¸ch:
  a/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 3 ®¬n vÞ
  b/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 3 ®¬n vÞ
  c/ TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ
  d/TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 1 ®¬n vÞ

                          Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi tn hàm số 10, Đại số. Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ (-(; 1/2 ]c/ [1/2; + () { 2 }d/ (-(; 1/2 ] { -2 } Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ Rc/ (-2; 2 )d/ R (-2; 2) Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số... Chúng tôi giới thiệu đến mọi người tài liệu tn hàm số 10 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi tn hàm số 10 trong danh mục Đại số được giới thiệu bởi thành viên phong đào đông tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Đại số , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 10 Đại số 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2 ] { -2 https://nslide.com/de-thi/tn-ham-so-10.8sto0q.html