Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


GV : Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám                                                               trang 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ (-; 1/2 ]  c/ [1/2; + ) \ { 2 }  d/ (-; 1/2 ] \ { -2 }
 2. Hµm sè f(x) = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
  a/ R \ {-2; 2}  b/ R   c/ (-2;  2 )  d/ R \ (-2; 2)
 3. Hµm sè ch½n trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/  c/   d/
 4. Hµm sè lÎ trong c¸c hµm sè sau ®©y lµ :
  a/   b/   c/   d/
 5. Hµm sè d­íi ®©y ®ång biÕn trªn kho¶ng (0;1) lµ:
  a/ y = -2x + 3  b/ y = 1/(x + 2)  c/ y = 3x - 1  d/
 6. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã ph­¬ng tr×nh trôc ®èi xøng x = -1 lµ hµm sè:
  a/   b/  c/  d/
 7. Cho hµm sè . Khi ®ã:
  a/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 5/2; + )   b/ hµm sè ®ång biÕn trªn ( 0; 5)
  c/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( 5/2; + )   d/ hµm sè nghÞch biÕn trªn ( - ; 5)
 8. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y cã to¹ ®é ®Ønh (-2; 1) lµ hµm sè:
  a/  b/  c/   d/
 9. §å thÞ hµm sè  cã to¹ ®é ®Ønh lµ:
  a/ (-1/3; 2/3 )   b/ (-1/3; -2/3 )   c/ (1/3; -2/3 )   d/ (1/3; 2/3 )
 10. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ nhá nhÊt khi x = 3/4 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 11. Hµm sè d­íi ®©y cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng 9/16 lµ hµm sè:
  a/  b/  c/  d/
 12. §å thÞ hµm sè d­íi ®©y ®i qua A (1; -2) víi mäi m lµ hµm sè:
  a/ y = mx -m - 2  b/ y = mx +m - 2  c/ y = mx +m + 2  d/ y = mx -m + 2
 13. Cho c¸c hµm sè y = - 2x + 3,  , y = (x - 1)/ ( x + 1). Sè ®å thÞ ®i qua M(1; 0) lµ:
  a/ 0  b/ 1   c/ 2   d/ 3
 14. Hµm sè cã ®å thÞ bªn d­íi. Khi ®ã c¸c hÖ sè a, b , c tho¶ m·n:
  a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0      c/ a > 0, b > 0, c > 0    d/ a < 0, b < 0, c < 0 

                     

 1. Cho (P): . TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 2 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ ta ®­îc ®å thÞ hµm sè:
  a/  b/   c/  d/
 2. Cho (P): vµ (P'): . (P) biÕn ®æi sang (P') b»ng c¸ch:
  a/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 3 ®¬n vÞ
  b/ TÞnh tiÕn (P) sang tr¸i 1 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 3 ®¬n vÞ
  c/ TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn lªn 1 ®¬n vÞ
  d/TÞnh tiÕn (P) sang ph¶i 3 ®¬n vÞ råi tÞnh tiÕn xuèng 1 ®¬n vÞ

                          Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

tn hàm số 10

Đăng ngày 10/26/2016 2:43:30 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 206 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi tn hàm số 10, Đại số. Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ (-(; 1/2 ]c/ [1/2; + () { 2 }d/ (-(; 1/2 ] { -2 } Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ Rc/ (-2; 2 )d/ R (-2; 2) Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số... nslide.com chia sẽ tới cộng đồng tài liệu tn hàm số 10 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi tn hàm số 10 trong chuyên mục Đại số được giới thiệu bởi bạn phong đào đông tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào thể loại Đại số , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2

https://nslide.com/de-thi/tn-ham-so-10.8sto0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2 ] { -2 }
Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ R c/ (-2; 2 ) d/ R (-2; 2)
Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây đồng biến trên khoảng (0;1) là: a/ y = -2x + 3 b/ y = 1/(x + 2) c/ y = 3x - 1 d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây có phương trình trục đối xứng x = -1 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho hàm số . Khi đó: a/ hàm số đồng biến trên ( 5/2; + () b/ hàm số đồng biến trên ( 0; 5) c/ hàm số nghịch biến trên ( 5/2; + () d/ hàm số nghịch biến trên ( - (; 5)
Đồ thị hàm số dưới đây có toạ độ đỉnh (-2; 1) là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số có toạ độ đỉnh là: a/ (-1/3; 2/3 ) b/ (-1/3; -2/3 ) c/ (1/3; -2/3 ) d/ (1/3; 2/3 )
Hàm số dưới đây có giá trị nhỏ nhất khi x = 3/4 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây có giá trị lớn nhất bằng 9/16 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây đi qua A (1; -2) với mọi m là hàm số: a/ y = mx -m - 2 b/ y = mx +m - 2 c/ y = mx +m + 2 d/ y = mx -m + 2
Cho các hàm số y = - 2x + 3, , y = (x - 1)/ ( x + 1). Số đồ thị đi qua M(1; 0) là: a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
Hàm số có đồ thị bên dưới. Khi đó các hệ số a, b , c thoả mãn: a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0 c/ a > 0, b > 0, c > 0 d/ a < 0, b < 0, c < 0

Cho (P): . Tịnh tiến (P) sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị ta được đồ thị hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho (P): và (P`): . (P) biến đổi sang (P`) bằng cách: a/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến lên 3 đơn vị b/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 3 đơn vị c/ Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị d/Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 1 đơn vị
Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b

Sponsor Documents