tn ham so 12 phần 1 (phong đào đông)

Đăng ngày 10/26/2016 4:47:35 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: phong đào đông | Lần tải: 83 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng:
  A. -2/3   B. -1/3  C. -1/9   D. -1/6
 2.    Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng:
  A. 1/4  B. -1/4   C. -1/2   D. 1/2
 3.    Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng:
  A. - 2  B. - 3   C. - 4   D. 0
 4.    Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng:
  A. -3   B. - 2   C. 2/9   D. 2
 5.    Cho hàm số y =. Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có:
  A. hàm số không có đạo hàm tại x = -1 B. f '(-1) = -1  C. f '(-1) = 1 D. f '(-1) = 2
 6.    Cho hàm số y = . Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có:
  A. f '(-1) = -2      B. f '(-1) = -1   C. f '(-1) = 0       D. hàm số không có đạo hàm tại x = -1
 7.    Cho hàm số f(x) = x.cosx . Đặt L = ta có L bằng :
  A. -2   B. 1   C. -1   D. 2
 8.    Đạo hàm của hàm số y =   bằng:
  A.   B.  C.  D.
 9.    Đạo hàm của hàm số y =   bằng:
  A.  B.   C.  D.
 10. Đạo hàm của hàm số y =   bằng:
  A.   B.  C.  D.
 11. Đạo hàm của hàm số y =   bằng:
  A.   B. tgx   C.   D.
 12. Cho hàm số y = . Khi đó phương trình y' = 0 có:
  A. đúng 1 nghiệm B. 3 nghiệm phân biệt  C. vô nghiệm   D.  3 nghiệm phân biệt
 13. Tập hợp các giá trị của m để hàm số y = nghịch biến trên các khoảng xác định là:
  A. [-3; 1]  B. ( - 3; 1)  C. ( - ; -3] [1; + ) D.( - ; -3) (1; + )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    Chủ đề:   Đạo hàm - Đơn điệu - Cực trị - Giá tri nhỏ nhất và lớn nhất

 


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Hàm số y = nghịch biến trên khoảng:
  A. ( -2; 0)  B. ( - ; -2)  C. ( 0; 2)  D. (2; + )
 2.    Hàm số y = đồng biến trên khoảng:
  A. ( 0; 1)  B. ( - ; -1)  C. ( -1; 0)  D. (1; + )
 3.    Hàm số y =
  A. đồng biến trên các khoảng xác định  B. nghịch biến trên (- ; -1)  
  C.  đồng biến trên (-1; 1)     D. nghịch biến trên (1; + )
 4.    Hàm số y = có cực đại x bằng:
  A. 3   B. -1   C. 1   D. -3
 5.    Số các điểm cực trị của hàm số y = là:
  A. 0   B. 1   C. 2   D. 3
 6.    Hàm số y = có cực đại x bằng:
  A. -12/5  B. 0   C. 12/5  D. 6/5
 7.    Cho hàm số y = . Giá trị của m để hàm số có cực đại x = 3 là:
  A. -4   B. 4   C. 2   D. - 2
 8.    Hàm số y = trên đoạn [0; 2] có giá trị lớn nhất bằng:
  A. -8/3  B. 8/3   C. 1   D. 2
 9.    Hàm số y = giá trị nhỏ nhất bằng:
  A. 2   B. -3   C. 5   D. 0
 10. Hàm số y = trên đoạn [-1; 3] có :
  A. giá trị lớn nhất nhỏ nhất là 5 và - 4  B. giá trị lớn nhất nhỏ nhất là - 4 và 5
  C. giá trị lớn nhất nhỏ nhất là -5 và 4  D. giá trị lớn nhất nhỏ nhất là 4 và -5
 11. Hàm số y = trên đoạn [-2; -1] có giá trị lớn nhất bằng:
  A. 0  B. -2   C. - 1   D. 1/3
 12. Hàm số y = trên đoạn [2; 4] có giá trị nhỏ nhất bằng:
  A. 3  B. 2   C.    D. 4
 13.  Hàm số y = ( a là tham số khác 0 ) có :
  A. giá trị lớn nhất bằng a/2  B. giá trị nhỏ nhất bằng
  C. giá trị lớn nhất bằng   D.  giá trị nhỏ nhất bằng a/2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    Chủ đề:   Đạo hàm - Đơn điệu - Cực trị - Giá tri nhỏ nhất và lớn nhất

 


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Hàm số y = có :
  A. giá trị lớn nhất bằng 3/4   B. giá trị lớn nhất bằng 5/4
  C. giá trị lớn nhất bằng 1   D.  giá trị nhỏ nhất bằng 3/4
 2.    Hàm số y = có:
  A. giá trị lớn nhất bằng 1   B. giá trị nhỏ nhất bằng 1
  C. giá trị lớn nhất bằng -5/4   D. giá trị nhỏ nhất bằng 5/4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    Chủ đề:   Đạo hàm - Đơn điệu - Cực trị - Giá tri nhỏ nhất và lớn nhất

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi tn ham so 12 phần 1, Giải tích 12. Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng: A. -2/3B. -1/3C. -1/9D. -1/6 Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng: A. 1/4B. -1/4C. -1/2D. 1/2 Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng: A. - 2B. - 3C. - 4D. 0 Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng: A. -3B. - 2C. 2/9D. 2 Cho hàm số y =. Khi xét đạo... nslide.com chia sẽ tới mọi người đề thi tn ham so 12 phần 1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện tn ham so 12 phần 1 trong danh mục Giải tích 12 được giới thiệu bởi thành viên phong đào đông đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Giải tích 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng: A, kế tiếp là -2/3 https://nslide.com/de-thi/tn-ham-so-12-phan-1.ywto0q.html