tn hàm số 12 phần 2

Đăng ngày 10/26/2016 9:05:20 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: phong đào đông | Lần tải: 145 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án A

 1.    Đồ thị hàm số y = có:
  A. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1
  B. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận ngang  y = 2
  C. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1
  D. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận ngang y = 2
 2.    Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là:
  A. 1   B. 0   C. 3   D. 2
 3.    Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là:
  A. 1   B. 2   C. 3   D. 0
 4.    Đồ thị hàm số y =
  A. có tiệm cận xiên y = 2x + 3  B. có tiệm cận xiên y = x + 4
  C. có tiệm cận xiên y = 2x + 4  D. không có tiệm cận xiên
 5.    Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tiệm cận xiên  đi qua M( 2; 2) là:
  A. -2   B. 2   C. 0   D. 1/2
 6.    Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có 2 đường tiệm cận  là:
  A. 1/8   B. 8   C. 0   D. -1
 7.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( -1; 3)  B. [ - 1; 3]  C. ( -3; -1)  D. [-3; -1]
 8.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( -6; 6)  B. ( 0; 36)  C. ( -6; 0)  D. ( - ; 0) (36; + )
 9.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm duy nhất x và
  -1 < x < 1 là:
  A. ( -6; 4)  B. (- 6; 2)  C. ( -6; -4)  D. (-1; 1)
 10. Giá trị của m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc đường thẳng (d): y = 2x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là:
  A. -1   B. 0   C.    D. 1
 11. Tập các giá trị của m để đồ thị hàm số : y = có điểm uốn ở trên đường thẳng
  (d): y = -5/4 là:
  A. {-1/2}  B. {-2, 2}   C. {-1/2, 1/2}   D.
 12. Tập hợp các giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng ở góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng toạ độ Oxy là:
  A. ( - ; -1)  B. (-1; 1)  C. ( - ; 0) (1; + )  D.( - ; -1) (1; + )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm  x sao cho - 2 < x < 2 là:
  A. [ -2; 2]  B. (- 2; 2)  C. ( -1; 1)  D. [-1; 1]
 2.    Tập các giá trị của m để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi x  sao cho
  0 x 2 là:
  A. ( - ; -1)  B. ( - ; -1]  C. ( - ; 1)  D. ( - ; 1]
 3.    Đồ thị hàm số y =
  A. lồi trên khoảng (- ; 2)    B. lồi trên khoảng (2; + ) 
  C. lõm trên khoảng (- ; 2)    D. lõm trên khoảng (-2; + )
 4.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm  là:
  A. [ 2; ]  B. [ 2; + )  C. ( -; 2]  D. [1; 5]
 5.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( - ; -27/4)  B. ( - ; 27/4)  C. (-27/4; + )  D. (27/4; + )
 6.    Hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành cấp số cọng công sai bằng 4 thì m bằng:
  A. 16   B. 2   C. 4   D. 1/4
 7.    Đồ thị hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông thì m bằng:
  A. 1   B. 0 hoặc 1   C. -1   D. 0 hoặc -1
 8.    Đồ thị hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành tam giác đều thì m bằng:
  A.    B.    C. 3   D.
 9.    Đồ thị (P) của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = 2x + m tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (P) tại A, B vuông góc thì m bằng:
  A. 1/4   B. 33/4   C. 25/4   D. 9/4
 10. Giá trị m 0 để đồ thị  hàm số : y = tiếp xúc trục Ox là:
  A. 4   B. 2   C. - 4   D. - 2
 11. Đồ thị  hàm số : y = tiếp xúc (P): y =   thì m bằng:
  A. 2   B.    C. -2   D. 6
 12. Tiếp tuyến của (C): y = tại điểm có hoành độ x = 1 có phương trình:
  A. y = x  B. y = x - 1   C. y = x - 2   D. y = x + 2
 13. Đồ thị của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = x + m tại 2 điểm A, B, khi đó các trung điểm I của đoạn AB ở trên đường thẳng có phương trình:
  A. y = 3x - 2  B. y = 2x - 2   C. y = x - 2  D. y =  2
 14. Đồ thị của hàm số : y = có 1 trục đối xứng là đường thẳng có phương trình:
  A. y = -x + 3  B. y = -x + 1   C. y = x - 3  D. y =  x - 1
 15. Đồ thị (C) của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = x + m tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A, B song song thì m bằng:
  A. 3   B. 1   C. - 3   D. - 1
 16. Tiếp tuyến của (C): y = có hệ số góc nhỏ nhất có phương trình:
  A. y = -3x + 3  B. y = -3x - 3   C. y = -9x + 9  D. y = -9x - 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A, B song song có phương trình:
  A. y = -x + 2  B. y = -x   C. y = 2x - 1  D. y = (1/4)x + 1
 2.    Khi m < 0, số giao điểm của (C): y = và (P): y = là:
  A. 3   B. 2   C. 0   D.  1
 3.    Tiếp tuyến chung của (C): y = và (P): y = có phương trình :
  A. y = 3x - 1  B. y = -x - 1   C. y = -x + 1  D. y = 3x - 5
 4.    Tập các giá trị của m để phương trình :  cos2x - sinx + m = 0 có  nghiệm  là:
  A. [ - 9/8; 2]  B. [0; 2]  C. [-3/4; 2]  D. [-5/8; 2]
 5.    Giá trị m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc (P): y = là:
  A. 3   B. 33/2   C. - 1   D. 31/ 2
 6.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 4 điểm phân biệt có phương trình:
  A. y = -5  B. y = 2   C. y = - 8  D. y = 6
 7.    Tiếp tuyến của (C) : y = tại M(1; 6) cắt Ox, Oy tại A, B. Diện tích tam giác OAB bằng:
  A. 1/10   B. 1/5   C. 49   D. 49/22
 8.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm A, B sao cho gốc O là trung điểm đoạn  AB  có phương trình:
  A. y = x/2  B. y = 2x   C. y = 0  D. y =-x/2
 9.    Số tiếp tuyến của (C): y = song song đường thẳng y = -12x + 11 là:
  A. 1   B. 2    C. 0   D. 3
 10. Một tiếp tuyến của (C): y = vuông góc tiệm cận xiên của (C) có hoành độ tiếp điểm x bằng:
  A. -2   B. 4    C. 1/2   D. -1/4
 11. Khi m = 8 thì hàm số y =
  A. có cực đại nhỏ hơn cực tiểu  B. có cực đại lớn hơn cực tiểu
  C. có cực đại bằng cực tiểu   B. không có cực đại và cực tiểu
 12. Khi m = 1 thì hàm số y =
  A. có giá trị cực đại lớn hơn giá trị cực tiểu B. có giá trị cực đại nhỏ hơn giá trị cực tiểu
  C. có giá trị cực đại bằng giá trị cực tiểu  B. không có cực đại và cực tiểu
 13. Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm thuộc cùng 1 nhánh có phương trình:
  A. y = 8x  B. y = 6x   C. y = - 6x  D. y = - 8x
 14. Họ đường cong (Cm): y = có số điểm cố định là:
  A. 2   B. 3    C. 1   D. 0
 15. Tích các khoảng cách từ M (C): y = đến 2 tiệm cận của (C) bằng:
  A. 3/    B. 3    C. 1/3   D. 3/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Tập hợp các tâm đối xứng của (Cm) : y = là đường thẳng có phương trình:
  A. y = -x + 2  B. y = -x - 2  C. y = x + 2  D. y = x - 2
 2.    Điểm uốn của (Cm): y = khi m thay đổi  ở trên đường có phương trình:
  A. y =   B. y =   C. y =  D. y =

 1.    Cho hàm số y = có đồ thị trong hình 1. Khi đó:
  A.  b < 0 và c > 0 và d > 0    B.  b < 0 và c < 0 và d > 0     
  C.  b > 0 và c > 0 và d > 0    D.  b > 0 và c < 0 và d < 0
   
 2.    Cho hàm số có đồ thị (C) trong hình 1. Khi đó (C) có 1 trục đối xứng là đường thẳng:
  A.  y = x + 2 B. y = x + 1   C. y = x  D.  y = x - 2
 3.    Cho hàm số y = có đồ thị trong hình 2. Khi đó :
  A.   a > 0 và b > 0 và d < 0    B.  a < 0 và b > 0 và d > 0     
  C.   a > 0 và b < 0 và d > 0    D.  a < 0 và b < 0 và d < 0
   
 4.    Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trong hình 2. Khi đó tập nghiệm bất phương trình f(x)  < -1 là:
  A. (-; -2) (-1; 0)  B. (-; -1) (-1; 2) C. (-; -1) (-1; 0) D. (-; -2) (-1; 2)
 5.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi  phương trình f(x) = m có 2 nghiệm x sao cho -1 < x < 1 thì tập giá trị của m là:
  A. ( 0; 1/2)  B. (0; +)  C.  (1/2; + )  D.( - 1; 1/2)
 6.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi đó tập giá trị của m để bất phương trình
  f(x) > m đúng với mọi x > -1 là:
  A. ( - ; 0)  B. (-; 0]  C.  (-4; + )  D. [- 4; + )
 7.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi đó tập giá trị của m để phương trình  f(x) = m có 2 nghiệm phân biệt x > -1/2 là:
  A. ( 0; 1/2)  B. (0; 1)  C.  (-1/2; + )  D. (- 1/2; 1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Đồ thị của hàm số : y =
  A. tiệm cận xiên  y = x - 1  B. tiệm cận xiên  y = x
  C. tiệm cận ngang y =  - 1  D. tiệm cận xiên y = -x + 1
 2.    Tích các khoảng cách từ M (C): y = đến 2 tiệm cận của (C) bằng:
  A. 3   B. -3    C. 1/3   D. 3/2

 

 

 1.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 4. Khi đó tập nghiệm của hệ bất phương trình 0 < f(x) < 4 là:
  A. ( -3; 1)  B. (-; 1)  C.  (-3; + )  D.( - 2; 0)
 2.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 4. Khi đó tập các giá trị y = f(x) nghiệm khi  -1 < x  < 1 là:
  A. ( 0; 4]  B. [2; 4]  C.  (0; 4)  D.( 2; 4)
 3.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 5. Khi đó tập giá trị của m để  phương trình có  nghiệm  là:
  A. (- 1; 0)  B. (0; 1)  C.  (0; + )  D.( - ;  0)
 4.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 5. Khi đó tập giá trị của m để  phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:
  A. (0; 1)  B. (- 1; 0)  C.  (0; + )  D.( -; )
 5.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 6. Tập các giá trị cuả m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt trong đó có 2 nghiệm x > 1 là:
  A. (-3; -1)  B. (- 3; 1)  C.  (-3; 0)  D.( 0; 1)
 6.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) (hình 6). Tập các giá trị của y khi  2 < x < 4 là:
  A. (-3; 1)  B. (- 1; 1)  C.  (- ; 2)  D.( -3; -1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi tn hàm số 12 phần 2, Giải tích 12. Đáp án A Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận ngang y = 2 Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1B. 0C. 3D. 2 Số tiệm... nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu tn hàm số 12 phần 2 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu tn hàm số 12 phần 2 trong thể loại Giải tích 12 được giới thiệu bởi user phong đào đông tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào thể loại Giải tích 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Đáp án A Đồ thị hàm số y = có: A, ngoài ra tiệm cận đứng x https://nslide.com/de-thi/tn-ham-so-12-phan-2.b8to0q.html