TN HAM SO MU LORARIT DAY DU

Đăng ngày 10/4/2016 7:44:35 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Tính Đặng Lý | Lần tải: 373 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Luü thõa

C©u1: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24

C©u2: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15

C©u3: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A.   B.   C.   D.

C©u4: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 90  B. 121  C. 120  D. 125

C©u5: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 2  B. 3  C. -1  D. 4

C©u6: Cho a lµ mét sè d­¬ng, biÓu thøc viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u7: BiÓu thøc aviÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u8: BiÓu thøc (x > 0) viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u9: Cho f(x) = . Khi ®ã f(0,09) b»ng:

 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

C©u10: Cho f(x) = . Khi ®ã f b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Cho f(x) = . Khi ®ã f(2,7) b»ng:

 A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u12: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8

C©u13: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y, ph­¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?

 A. + 1 = 0  B.  C.  D.

C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D.

C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.   B.   C.  D.

C©u16: Cho  > . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. <   B. >   C. + = 0  D. . = 1

C©u17: Cho K = . biÓu thøc rót gän cña K lµ:

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

C©u18: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. 9a2b  B. -9a2b C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. x4(x + 1)  B.   C. -  D.

C©u20: Rót gän biÓu thøc: : , ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: BiÓu thøc K = viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Rót gän biÓu thøc K = ta ®­îc:

 A. x2 + 1  B. x2 + x + 1  C. x2 - x + 1  D. x2 - 1

C©u23: NÕu th× gi¸ trÞ cña lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u24: Cho . MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. -3 < < 3  B. > 3  C. < 3  D. R

C©u25: Trôc c¨n thøc ë mÉu biÓu thøc ta ®­îc:

 A.   B.   C.  D.

C©u26: Rót gän biÓu thøc (a > 0), ta ®­îc:

 A. a  B. 2a  C. 3a  D. 4a

C©u27: Rót gän biÓu thøc (b > 0), ta ®­îc:

 A. b  B. b2  C. b3  D. b4

C©u28: Rót gän biÓu thøc (x > 0), ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u29: Cho . Khi ®o biÓu thøc K = cã gi¸ trÞ b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u30: Cho biÓu thøc A = . NÕu a = vµ b = th× gi¸ trÞ cña A lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

 

 

 

Hµm sè Luü thõa

C©u1: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-1; 1] B. (-; -1] [1; +)  C. R\{-1; 1}  D. R

C©u2: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; +)) C. R\ D.

C©u3: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-2; 2] B. (-: 2] [2; +)  C. R  D. R\{-1; 1}

C©u4: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (1; +) C. (-1; 1) D. R\{-1; 1}

C©u5: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =  D. y’ =

C©u6: Hµm sè y = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

  A.    B.    C. 2  D. 4

C©u7: Cho hµm sè y = . §¹o hµm f’(x) cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; 2) C. (-;0) (2; +)  D. R\{0; 2}

C©u8: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =       D. y’ =

C©u9: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B.   C. 2  D. 4

C©u10: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Trong c¸c hµm sè sau ®©y, hµm sè nµo ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng nã x¸c ®Þnh?

 A. y = x-4 B. y  = C. y = x4 D. y =

C©u12: Cho hµm sè y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y” kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y” + 2y = 0  B. y”  - 6y2 = 0 C. 2y” - 3y = 0  D. (y”)2 - 4y = 0

C©u13: Cho hµm sè y = x-4. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. §å thÞ hµm sè cã mét trôc ®èi xøng.  B. §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm (1; 1) 

 C. §å thÞ hµm sè cã hai ®­êng tiÖm cËn  D. §å thÞ hµm sè cã mét t©m ®èi xøng

C©u14: Trªn ®å thÞ (C) cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = 1. TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y =   B. y =  C. y  =  D. y =

C©u15: Trªn ®å thÞ cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = . TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã hÖ sè gãc b»ng:

 A. + 2 B. 2   C. 2 - 1 D. 3

 

L«garÝt

C©u1: Cho a > 0 vµ a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. cã nghÜa víi x   B. loga1 = a vµ logaa = 0

 C. logaxy = logax.logay  D. (x > 0,n 0)

C©u2: Cho a > 0 vµ a 1, x vµ y lµ hai sè d­¬ng. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.    B.

 C.  D.

C©u3: b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: (a > 0, a 1) b»ng:

 A. -  B.   C.   D. 4

C©u5: b»ng:

 A.   B.   C. -  D. 3

C©u6: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 5

C©u7: b»ng:

 A. 3  B.   C.   D. 2

C©u8: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u9: b»ng:

 A. 200  B. 400  C. 1000 D. 1200

C©u10: b»ng:

 A. 4900 B. 4200 C. 4000 D. 3800

C©u11: b»ng:

 A. 25  B. 45  C. 50  D. 75

C©u12: (a > 0, a 1, b > 0) b»ng:

 A.  B.   C.  D.

C©u13: NÕu th× x b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u14: NÕu th× x b»ng:

 A.   B.   C. 4  D. 5

C©u15: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u16: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.   B.   C.   D. 3

C©u17: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.  B.   C. 8  D. 16

C©u18: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C. 5a + 4b D. 4a + 5b

C©u19: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C.  D.

C©u20: Cho lg2 = a. TÝnh lg25 theo a?

 A. 2 + a  B. 2(2 + 3a)  C. 2(1 - a)  D. 3(5 - 2a)

C©u21: Cho lg5 = a. TÝnh theo a?

 A. 2 + 5a  B. 1 - 6a  C. 4 - 3a  D. 6(a - 1)

C©u22: Cho lg2 = a. TÝnh lgtheo a?

 A. 3 - 5a  B. 2(a + 5)  C. 4(1 + a)  D. 6 + 7a

C©u23: Cho . Khi ®ã tÝnh theo a lµ:

 A. 3a + 2  B.   C. 2(5a + 4)  D. 6a - 2

C©u24: Cho . Khi ®ã log318 tÝnh theo a lµ:

 A.   B.   C. 2a + 3  D. 2 - 3a

C©u25: Cho log. Khi ®ã tÝnh theo a vµ b lµ:

 A.   B.   C. a + b  D.

C©u26: Gi¶ sö ta cã hÖ thøc a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). HÖ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D. 4

C©u27: b»ng:

 A. 8  B. 9  C. 7  D. 12

C©u28: Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× biÓu thøc cã nghÜa?

 A. 0 < x < 2  B. x > 2  C. -1 < x < 1  D. x < 3

C©u29: TËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc cã nghÜa lµ:

 A. (0; 1)  B. (1; +)  C. (-1; 0) (2; +) D. (0; 2) (4; +)

C©u30: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

 

 

 

 

 

 

Hµm sè mò - hµm sè l«garÝt

C©u1: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = ax víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +)

 B. Hµm sè y = ax víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +)

 C. §å thÞ hµm sè y = ax (0 < a 1) lu«n ®i qua ®iÓm (a ; 1)

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = ax vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung

C©u2: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x > 0

 B. 0 < ax < 1 khi x < 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc tung lµ tiÖm cËn ®øng cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u3: Cho 0 < a < 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x < 0

 B. 0 < ax < 1 khi x > 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc hoµnh lµ tiÖm cËn ngang cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u4: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 B.  Hµm sè y = víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 C. Hµm sè y = (0 < a 1) cã tËp x¸c ®Þnh lµ R

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh

C©u5: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi x > 1

 B. < 0 khi 0 < x < 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = cã tiÖm cËn ngang lµ trôc hoµnh

C©u6: Cho 0 < a < 1T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi 0 < x < 1

 B. < 0 khi x > 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = tiÖm cËn ®øng lµ trôc tung

C©u7: Cho a > 0, a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = ax lµ tËp R

 B. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = lµ tËp R

 C. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = ax lµ kho¶ng (0; +)

 D. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = lµ tËp R

C©u8: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)  B. (-; 0)  C. (2; 3)  D. (-; 2) (3; +)

C©u9: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (-; -2)  B. (1; +)  C. (-; -2) (2; +)  D. (-2; 2)

C©u10: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A.  B.  C.  D. R

C©u11: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)\ {e} B. (0; +)  C. R  D. (0; e)

C©u12: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (2; 6)  B. (0; 4)  C. (0; +)  D. R

C©u13: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (6; +)  B. (0; +)  C. (-; 6)  D. R

C©u14: Hµm sè nµo d­íi ®©y ®ång biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u15: Hµm sè nµo d­íi ®©y th× nghÞch biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u16: Sè nµo d­íi ®©y nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.    D.

C©u17: Sè nµo d­íi ®©y th× nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.   D.

C©u18: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ = x2ex  B. y’ = -2xex  C. y’ = (2x - 2)ex D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng :

 A. e2  B. -e  C. 4e  D. 6e

C©u20: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

C©u21: Cho f(x) = ln2x. §¹o hµm f’(e) b»ng:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u23: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u24: Cho f(x) = . §¹o hµm f’ b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u25: Cho f(x) = . §¹o hµm b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u26: Cho y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y’ kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y’ - 2y = 1  B. y’ + ey = 0  C. yy’ - 2 = 0  D. y’ - 4ey = 0

C©u27: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u28: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u29: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 2  B. ln2  C. 2ln2  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u30: Cho f(x) = tanx vµ (x) = ln(x - 1). TÝnh . §¸p sè cña bµi to¸n lµ:

 A. -1  B.1   C. 2  D. -2

C©u31: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u32: Cho f(x) = 2x.3x. §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. ln6  B. ln2  C. ln3  D. ln5

C©u33: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. (1 + ln2)  B. (1 + ln)  C. ln D. 2ln

C©u34: Hµm sè y = cã ®¹o hµm b»ng:

 A.   B.   C. cos2x  D. sin2x

C©u35: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B. 1 + ln2  C. 2   D. 4ln2

C©u36: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(10) b»ng:

 A. ln10  B.  C. 10  D. 2 + ln10

C©u37: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u38: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(e) b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u39: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x = e2  C. x = 1  D. x = 2

C©u40: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x =   C. x =   D. x =

C©u41: Hµm sè y = (a 0) cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u42: Hµm sè y = lnx cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.  C.   D.

C©u43: Cho f(x) = x2e-x. bÊt ph­¬ng tr×nh f’(x) 0 cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (2; +)  B. [0; 2]  C. (-2; 4]  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u44: Cho hµm sè y = . BiÓu thøc rót gän cña K = y’cosx - yinx - y” lµ:

 A. cosx.esinx  B. 2esinx  C. 0  D. 1

C©u45: §å thÞ (L) cña hµm sè f(x) = lnx c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm A, tiÕp tuyÕn cña (L) t¹i A cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y = x - 1  B. y = 2x + 1  C. y = 3x  D. y = 4x - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph­¬ng tr×nh mò vµ ph­¬ng tr×nh l«garÝt

C©u1: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5

C©u2: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.   B. {2; 4} C.  D.

C©u3: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6

C©u5: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u6: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5

C©u7: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u8: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u9: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u10: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u11: X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh: cã hai nghiÖm ph©n biÖt? §¸p ¸n lµ:

 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m

C©u12: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10

C©u13: Ph­¬ng tr×nh: = 3lgx cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u14: Ph­¬ng tr×nh: = 0 cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u15: Ph­¬ng tr×nh:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u16: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64

C©u17: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u18: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.  C.  D.

C©u19: Ph­¬ng tr×nh: = 1 cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u20: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

C©u22: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

 

 

BÊt ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: TËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u2: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u3: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (0; 1) D.

C©u4: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D.

C©u5: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: BÊt ph­¬ng tr×nh: 2x > 3x cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u7: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [2; +) B. [-2; 2] C. (-; 1] D. [2; 5]

C©u8: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (0; +) B.  C.  D.

C©u9: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1)

C©u10: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:

 B­íc1: §iÒu kiÖn:   (1)

 B­íc2: Ta cã ln > 0 ln > ln1 (2)

 B­íc3: (2) 2x > x - 1 x > -1 (3)

  KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc

  VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) (1; +)

  Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?

 A. LËp luËn hoµn toµn ®óng B. Sai tõ b­íc 1 C. Sai tõ b­íc 2 D. Sai tõ b­íc 3

C©u11: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [4; 5] B. [2; 4] C. (4; +) D.

 

HÖ ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã mÊy nghiÖm?

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 0

C©u2: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u3: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u4: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u5: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.   B.   C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u7: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u8: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u9: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u10: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc