TN HAM SO MU LORARIT DAY DU

Đăng ngày 10/4/2016 7:44:35 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Tính Đặng Lý | Lần tải: 373 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Luü thõa

C©u1: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24

C©u2: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15

C©u3: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A.   B.   C.   D.

C©u4: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 90  B. 121  C. 120  D. 125

C©u5: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 2  B. 3  C. -1  D. 4

C©u6: Cho a lµ mét sè d­¬ng, biÓu thøc viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u7: BiÓu thøc aviÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u8: BiÓu thøc (x > 0) viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u9: Cho f(x) = . Khi ®ã f(0,09) b»ng:

 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

C©u10: Cho f(x) = . Khi ®ã f b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Cho f(x) = . Khi ®ã f(2,7) b»ng:

 A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u12: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8

C©u13: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y, ph­¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?

 A. + 1 = 0  B.  C.  D.

C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D.

C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.   B.   C.  D.

C©u16: Cho  > . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. <   B. >   C. + = 0  D. . = 1

C©u17: Cho K = . biÓu thøc rót gän cña K lµ:

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

C©u18: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. 9a2b  B. -9a2b C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. x4(x + 1)  B.   C. -  D.

C©u20: Rót gän biÓu thøc: : , ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: BiÓu thøc K = viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Rót gän biÓu thøc K = ta ®­îc:

 A. x2 + 1  B. x2 + x + 1  C. x2 - x + 1  D. x2 - 1

C©u23: NÕu th× gi¸ trÞ cña lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u24: Cho . MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. -3 < < 3  B. > 3  C. < 3  D. R

C©u25: Trôc c¨n thøc ë mÉu biÓu thøc ta ®­îc:

 A.   B.   C.  D.

C©u26: Rót gän biÓu thøc (a > 0), ta ®­îc:

 A. a  B. 2a  C. 3a  D. 4a

C©u27: Rót gän biÓu thøc (b > 0), ta ®­îc:

 A. b  B. b2  C. b3  D. b4

C©u28: Rót gän biÓu thøc (x > 0), ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u29: Cho . Khi ®o biÓu thøc K = cã gi¸ trÞ b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u30: Cho biÓu thøc A = . NÕu a = vµ b = th× gi¸ trÞ cña A lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

 

 

 

Hµm sè Luü thõa

C©u1: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-1; 1] B. (-; -1] [1; +)  C. R\{-1; 1}  D. R

C©u2: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; +)) C. R\ D.

C©u3: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. [-2; 2] B. (-: 2] [2; +)  C. R  D. R\{-1; 1}

C©u4: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (1; +) C. (-1; 1) D. R\{-1; 1}

C©u5: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =  D. y’ =

C©u6: Hµm sè y = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

  A.    B.    C. 2  D. 4

C©u7: Cho hµm sè y = . §¹o hµm f’(x) cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. R  B. (0; 2) C. (-;0) (2; +)  D. R\{0; 2}

C©u8: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =       D. y’ =

C©u9: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B.   C. 2  D. 4

C©u10: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Trong c¸c hµm sè sau ®©y, hµm sè nµo ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng nã x¸c ®Þnh?

 A. y = x-4 B. y  = C. y = x4 D. y =

C©u12: Cho hµm sè y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y” kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y” + 2y = 0  B. y”  - 6y2 = 0 C. 2y” - 3y = 0  D. (y”)2 - 4y = 0

C©u13: Cho hµm sè y = x-4. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. §å thÞ hµm sè cã mét trôc ®èi xøng.  B. §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm (1; 1) 

 C. §å thÞ hµm sè cã hai ®­êng tiÖm cËn  D. §å thÞ hµm sè cã mét t©m ®èi xøng

C©u14: Trªn ®å thÞ (C) cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = 1. TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y =   B. y =  C. y  =  D. y =

C©u15: Trªn ®å thÞ cña hµm sè y = lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 = . TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cã hÖ sè gãc b»ng:

 A. + 2 B. 2   C. 2 - 1 D. 3

 

L«garÝt

C©u1: Cho a > 0 vµ a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. cã nghÜa víi x   B. loga1 = a vµ logaa = 0

 C. logaxy = logax.logay  D. (x > 0,n 0)

C©u2: Cho a > 0 vµ a 1, x vµ y lµ hai sè d­¬ng. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.    B.

 C.  D.

C©u3: b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: (a > 0, a 1) b»ng:

 A. -  B.   C.   D. 4

C©u5: b»ng:

 A.   B.   C. -  D. 3

C©u6: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 5

C©u7: b»ng:

 A. 3  B.   C.   D. 2

C©u8: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u9: b»ng:

 A. 200  B. 400  C. 1000 D. 1200

C©u10: b»ng:

 A. 4900 B. 4200 C. 4000 D. 3800

C©u11: b»ng:

 A. 25  B. 45  C. 50  D. 75

C©u12: (a > 0, a 1, b > 0) b»ng:

 A.  B.   C.  D.

C©u13: NÕu th× x b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u14: NÕu th× x b»ng:

 A.   B.   C. 4  D. 5

C©u15: b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u16: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.   B.   C.   D. 3

C©u17: NÕu (a > 0, a 1) th× x b»ng:

 A.  B.   C. 8  D. 16

C©u18: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C. 5a + 4b D. 4a + 5b

C©u19: NÕu (a, b > 0) th× x b»ng:

 A.  B.  C.  D.

C©u20: Cho lg2 = a. TÝnh lg25 theo a?

 A. 2 + a  B. 2(2 + 3a)  C. 2(1 - a)  D. 3(5 - 2a)

C©u21: Cho lg5 = a. TÝnh theo a?

 A. 2 + 5a  B. 1 - 6a  C. 4 - 3a  D. 6(a - 1)

C©u22: Cho lg2 = a. TÝnh lgtheo a?

 A. 3 - 5a  B. 2(a + 5)  C. 4(1 + a)  D. 6 + 7a

C©u23: Cho . Khi ®ã tÝnh theo a lµ:

 A. 3a + 2  B.   C. 2(5a + 4)  D. 6a - 2

C©u24: Cho . Khi ®ã log318 tÝnh theo a lµ:

 A.   B.   C. 2a + 3  D. 2 - 3a

C©u25: Cho log. Khi ®ã tÝnh theo a vµ b lµ:

 A.   B.   C. a + b  D.

C©u26: Gi¶ sö ta cã hÖ thøc a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). HÖ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D. 4

C©u27: b»ng:

 A. 8  B. 9  C. 7  D. 12

C©u28: Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× biÓu thøc cã nghÜa?

 A. 0 < x < 2  B. x > 2  C. -1 < x < 1  D. x < 3

C©u29: TËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc cã nghÜa lµ:

 A. (0; 1)  B. (1; +)  C. (-1; 0) (2; +) D. (0; 2) (4; +)

C©u30: b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

 

 

 

 

 

 

Hµm sè mò - hµm sè l«garÝt

C©u1: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = ax víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +)

 B. Hµm sè y = ax víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +)

 C. §å thÞ hµm sè y = ax (0 < a 1) lu«n ®i qua ®iÓm (a ; 1)

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = ax vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung

C©u2: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x > 0

 B. 0 < ax < 1 khi x < 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc tung lµ tiÖm cËn ®øng cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u3: Cho 0 < a < 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. ax > 1 khi x < 0

 B. 0 < ax < 1 khi x > 0

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. Trôc hoµnh lµ tiÖm cËn ngang cña ®å thÞ hµm sè y = ax

C©u4: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. Hµm sè y = víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 B.  Hµm sè y = víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 ; +)

 C. Hµm sè y = (0 < a 1) cã tËp x¸c ®Þnh lµ R

 D. §å thÞ c¸c hµm sè y = vµ y = (0 < a 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh

C©u5: Cho a > 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi x > 1

 B. < 0 khi 0 < x < 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = cã tiÖm cËn ngang lµ trôc hoµnh

C©u6: Cho 0 < a < 1T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. > 0 khi 0 < x < 1

 B. < 0 khi x > 1

 C. NÕu x1 < x2 th×

 D. §å thÞ hµm sè y = tiÖm cËn ®øng lµ trôc tung

C©u7: Cho a > 0, a 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = ax lµ tËp R

 B. TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = lµ tËp R

 C. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = ax lµ kho¶ng (0; +)

 D. TËp x¸c ®Þnh cña hµm sè y = lµ tËp R

C©u8: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)  B. (-; 0)  C. (2; 3)  D. (-; 2) (3; +)

C©u9: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (-; -2)  B. (1; +)  C. (-; -2) (2; +)  D. (-2; 2)

C©u10: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A.  B.  C.  D. R

C©u11: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (0; +)\ {e} B. (0; +)  C. R  D. (0; e)

C©u12: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (2; 6)  B. (0; 4)  C. (0; +)  D. R

C©u13: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ:

 A. (6; +)  B. (0; +)  C. (-; 6)  D. R

C©u14: Hµm sè nµo d­íi ®©y ®ång biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u15: Hµm sè nµo d­íi ®©y th× nghÞch biÕn trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã?

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =

C©u16: Sè nµo d­íi ®©y nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.    D.

C©u17: Sè nµo d­íi ®©y th× nhá h¬n 1?

 A.   B.   C.   D.

C©u18: Hµm sè y = cã ®¹o hµm lµ:

 A. y’ = x2ex  B. y’ = -2xex  C. y’ = (2x - 2)ex D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng :

 A. e2  B. -e  C. 4e  D. 6e

C©u20: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 4  B. 3  C. 2  D. 1

C©u21: Cho f(x) = ln2x. §¹o hµm f’(e) b»ng:

 A.   B.   C.   D.

C©u22: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u23: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u24: Cho f(x) = . §¹o hµm f’ b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u25: Cho f(x) = . §¹o hµm b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u26: Cho y = . HÖ thøc gi÷a y vµ y’ kh«ng phô thuéc vµo x lµ:

 A. y’ - 2y = 1  B. y’ + ey = 0  C. yy’ - 2 = 0  D. y’ - 4ey = 0

C©u27: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u28: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u29: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. 2  B. ln2  C. 2ln2  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u30: Cho f(x) = tanx vµ (x) = ln(x - 1). TÝnh . §¸p sè cña bµi to¸n lµ:

 A. -1  B.1   C. 2  D. -2

C©u31: Hµm sè f(x) = cã ®¹o hµm f’(0) lµ:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u32: Cho f(x) = 2x.3x. §¹o hµm f’(0) b»ng:

 A. ln6  B. ln2  C. ln3  D. ln5

C©u33: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A. (1 + ln2)  B. (1 + ln)  C. ln D. 2ln

C©u34: Hµm sè y = cã ®¹o hµm b»ng:

 A.   B.   C. cos2x  D. sin2x

C©u35: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(1) b»ng:

 A.   B. 1 + ln2  C. 2   D. 4ln2

C©u36: Cho f(x) = . §¹o hµm f’(10) b»ng:

 A. ln10  B.  C. 10  D. 2 + ln10

C©u37: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(0) b»ng:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u38: Cho f(x) = . §¹o hµm cÊp hai f”(e) b»ng:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u39: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x = e2  C. x = 1  D. x = 2

C©u40: Hµm sè f(x) = ®¹t cùc trÞ t¹i ®iÓm:

 A. x = e  B. x =   C. x =   D. x =

C©u41: Hµm sè y = (a 0) cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u42: Hµm sè y = lnx cã ®¹o hµm cÊp n lµ:

 A.   B.  C.   D.

C©u43: Cho f(x) = x2e-x. bÊt ph­¬ng tr×nh f’(x) 0 cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (2; +)  B. [0; 2]  C. (-2; 4]  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u44: Cho hµm sè y = . BiÓu thøc rót gän cña K = y’cosx - yinx - y” lµ:

 A. cosx.esinx  B. 2esinx  C. 0  D. 1

C©u45: §å thÞ (L) cña hµm sè f(x) = lnx c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm A, tiÕp tuyÕn cña (L) t¹i A cã ph­¬ng tr×nh lµ:

 A. y = x - 1  B. y = 2x + 1  C. y = 3x  D. y = 4x - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph­¬ng tr×nh mò vµ ph­¬ng tr×nh l«garÝt

C©u1: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5

C©u2: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.   B. {2; 4} C.  D.

C©u3: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6

C©u5: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u6: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5

C©u7: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u8: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u9: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u10: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u11: X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh: cã hai nghiÖm ph©n biÖt? §¸p ¸n lµ:

 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m

C©u12: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10

C©u13: Ph­¬ng tr×nh: = 3lgx cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u14: Ph­¬ng tr×nh: = 0 cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u15: Ph­¬ng tr×nh:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u16: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64

C©u17: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u18: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.  C.  D.

C©u19: Ph­¬ng tr×nh: = 1 cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u20: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

C©u22: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

 

 

BÊt ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: TËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u2: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u3: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (0; 1) D.

C©u4: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D.

C©u5: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: BÊt ph­¬ng tr×nh: 2x > 3x cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u7: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [2; +) B. [-2; 2] C. (-; 1] D. [2; 5]

C©u8: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (0; +) B.  C.  D.

C©u9: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1)

C©u10: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:

 B­íc1: §iÒu kiÖn:   (1)

 B­íc2: Ta cã ln > 0 ln > ln1 (2)

 B­íc3: (2) 2x > x - 1 x > -1 (3)

  KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc

  VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) (1; +)

  Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?

 A. LËp luËn hoµn toµn ®óng B. Sai tõ b­íc 1 C. Sai tõ b­íc 2 D. Sai tõ b­íc 3

C©u11: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [4; 5] B. [2; 4] C. (4; +) D.

 

HÖ ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã mÊy nghiÖm?

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 0

C©u2: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u3: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u4: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u5: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.   B.   C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u7: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u8: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u9: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u10: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi TN HAM SO MU LORARIT DAY DU, Toán 12. Luỹ thừa Câu1: Tính: K = ta được: A. 12B. 16C. 18D. 24 Câu2: Tính: K = ta được A. 10B. -10C. 12D. 15 Câu3: Tính: K = ta được A. B. C. D. Câu4: Tính: K = ta được A. 90B. 121C. 120D. 125 Câu5: Tính: K = ta được A. 2B. 3C. -1D. 4 Câu6: Cho a là một số dương, biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ... nslide.com chia sẽ đến cộng đồng đề thi TN HAM SO MU LORARIT DAY DU .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu TN HAM SO MU LORARIT DAY DU thuộc thể loại Toán 12 được chia sẽ bởi thành viên Tính Đặng Lý đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Toán 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Luỹ thừa Câu1: Tính: K = ta được: A,còn cho biết thêm 12 B, tiếp theo là 16 C, kế tiếp là 18 D, ngoài ra 24 Câu2: Tính: https://nslide.com/de-thi/tn-ham-so-mu-lorarit-day-du.nj4n0q.html