TRAC NGHIEM BAT PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Co ĐA)

Đăng ngày 9/16/2016 2:33:45 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Tuyên Phạm | Lần tải: 528 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

BÊt ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: TËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u2: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u3: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (0; 1) D.

C©u4: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D.

C©u5: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: BÊt ph­¬ng tr×nh: 2x > 3x cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u7: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [2; +) B. [-2; 2] C. (-; 1] D. [2; 5]

C©u8: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. (0; +) B.  C.  D.

C©u9: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1)

C©u10: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:

 B­íc1: §iÒu kiÖn:   (1)

 B­íc2: Ta cã ln > 0 ln > ln1 (2)

 B­íc3: (2) 2x > x - 1 x > -1 (3)

  KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc

  VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) (1; +)

  Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?

 A. LËp luËn hoµn toµn ®óng B. Sai tõ b­íc 1 C. Sai tõ b­íc 2 D. Sai tõ b­íc 3

C©u11: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A. [4; 5] B. [2; 4] C. (4; +) D.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi TRAC NGHIEM BAT PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Co ĐA), Toán 12. Bất phương trình mũ và lôgarít Câu1: Tập nghiệm của bất phương trình: là: A. B. C. D. Câu2: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. D. Kết quả khác Câu3: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. (0; 1)D.  Câu4: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. D. Câu5: Bất phương trình: có tập... Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng tài liệu TRAC NGHIEM BAT PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Co ĐA) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi TRAC NGHIEM BAT PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Co ĐA) trong thể loại Toán 12 được chia sẽ bởi thành viên Tuyên Phạm đến các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Toán 12 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học » Toán học 12 » ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Bất phương trình mũ và lôgarít Câu1: Tập nghiệm của bất phương trình: là: A,còn cho biết thêm B, tiếp theo là C, ngoài ra D, kế tiếp là Câu2: Bất phương trình: có tập nghiệm https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-bat-phuong-trinh-mu-logarit-co-da.qtkn0q.html