Trac nghiem phuong trinh luong giac

Đăng ngày 9/10/2016 11:10:12 AM | Thể loại: Toán 11 | Chia sẽ bởi: Tuyên Phạm | Lần tải: 1493 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phöông trình  coù nghieäm laø:

a.    b.   c.   d.

2.Phöông trình  coù nghieäm laø:

a.    b.    c.    d.

 

3. Phương trình có các họ nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

4. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

5. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

6. Phương trình có các nghiệm là;

 a.  b.  c.  d.

7. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:

 a.  b.  c.  d.

8. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

9. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

10. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:

 a.  b.  c.  d.

11. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

12. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm

13. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

14. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

15. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

16. Để phương trình: có nghiệm, tham số a phải thỏa điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

17. Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:

 a.  b.  c.  d.

18. Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

19. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

20. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

21. Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là:

 a.  b.  c.  d.

22. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

23. Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:

 a.   b.  c.  d.

25. Để phương trình: có nghiệm, thì các giá trị cần tìm của tham số m là:

 a.  b.  c.  d.

26. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

27. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

28. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

29. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

30. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

31. Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:

 a.  b.  c.  d.

32. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

33. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

34. Để phương trình có nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số a là:

 a.  b.  c.  d.

35. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm

36. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

37. Cho phương trình: , trong đó m là tham số thực. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

38. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

39. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.

 c.  d.

40. Cho phương trình: trong đó m là tham số. Để phương trình là vô nghiệm, thì các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

41. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

42. Phương trình: có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

43. Cho phương trình: , trong đó m là tham số. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của m là:

 a.  b.  c.  d.

44. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

45. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

46. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

47. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

48. Cho phương trình . Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số m phải thỏa mãn điều kiện:

 a.  b.  c.  d.

49. Phương trình có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

50. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

51. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

52. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:

 a.  b.  c.  d.

53. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

54. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

55. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

56. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d. Vô nghiệm.

57. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

58. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

59. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

60. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

61. Phương trình: có các nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

62. Cho phương trình và các họ số thực:

 I.  II.  III.  IV.

Chọn trả lời đúng: Nghiệm của phương trình là:

 a. I, II b. I, III c. II, III d. II, IV

63. Cho phương trình và các tập hợp số thực:

 I.  II.  III.  IV.

Chọn trả lời đúng về nghiệm của phương trình:

 a. Chỉ I b. Chỉ II c. I, III d. I, IV

64. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

65. Phương trình có nghiệm là:

 a.  b.  c.  d.

1

 

Nguyễn Xuân Thọ  Trường THPT Lê Hồng Phong

Điện Thoại: 0914 379466; 031 3677101

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Trac nghiem phuong trinh luong giac, Toán 11. TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1. Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2.Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 3. Phương trình có các họ nghiệm là: a. b. c. d. 4. Phương trình có nghiệm là: a. b. c. d. 5. Phương trình có các nghiệm là: a. b. c. d. 6.... nslide chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Trac nghiem phuong trinh luong giac .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Trac nghiem phuong trinh luong giac trong danh mục Toán 11 được giới thiệu bởi bạn Tuyên Phạm tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Toán 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1, bên cạnh đó Phương trình có nghiệm là: A, nói thêm B, bên cạnh đó C, tiếp theo là D, thêm nữa 2, https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-luong-giac.tdfn0q.html