Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x (- 1;2).

 A). 1 m < 65. B). < m < 45. C). 1 m < 45. D). <  m  < 65.

  2). Giải phương trình 3x + 6x = 2x. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1. B). 2. C). . D). - 1.

  3). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 1. B). - 4, 4. C). -2, 2. D). 2, .

  4). Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2.

 A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1.                   B). Phương trình có đúng 3 nghiệm.

 C). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.                    D). Phương trình vô nghiệm.

  5). Giải phương trình 4x = 3x + 1 .

 A). x = 0.  B). x = 0, x = 1.

 C). Phương trình có nghiệm duy nhất x =1. D). Phương trình có nhiều hơn 2 nghiệm.

  6). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x (1; 3).

 A). - 13 < m < - 9. B). 3 < m < 9. C). - 9 < m < 3. D). - 13 < m < 3.

  7). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2. B). . C). 1. D). -1.

  8). Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 2. B). - 1, - 2. C). - 1, 2. D). 1, 2.

  9). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). - 41 m 32. B). - 41 m - 32. C). m - 41. D). m .

  10). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). - 12 m 2. B). - 12 m . C). - 12 m 1. D). - 12 m .

  11). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1+ , 1 - . B). - 1+ , - 1 - .

 C). 1+ , 1 - . D). - 1+ , - 1 - .

  12). Giải phương trinh . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, . B). 1, . C). 1, 4. D). 1, .

  13). Giải phương trình 3x + 33 - x = 12. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). - 1, 2. C). 1, - 2. D). - 1, - 2.

  14). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1, 1. B). 1. C). 0, - 1. D). 0, 1.

  15). Giải phương trình 2008x + 2006x = 2.2007x.

 A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1.                B). Phương trình có nhiều hơn 3 nghiệm.

 C). Phương trình có đúng 3 nghiệm.                  D). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

  16). Giải phương trình 125x + 50x = 23x + 1. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1. B). 1. C). 2. D). 0.

  17). Tìm m để phương trình 9x - 6.3x + 5 = m có đúng 1 nghiệm x 0; + ).

 A). m > 0 v m = 4. B). m 0 v m = - 4. C). m > 0 v m = - 4. D). m 1 v m = - 4.

  18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). - 1, 2. C). 2, - 2. D). - 2, 4.

  19). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). 1, - 1. C). 0, - 1, 1, - 2. D). - 1, 2.

  20). Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm.

 A). m 2. B). m - 2. C). m > - 2. D). m > 2.

  21). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 2, 2. B). 1, 0. C). 0. D). 1, 2

  22). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1, - 5, 3. B). -1, 5. C). - 1, 3. D). - 1, - 3, 5.

  23). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 1 - . B). - 1, 1 + . C). - 1, 1 - . D). 1, - 1 + .

  24). Giải phương trình x2.2x + 4x + 8 = 4.x2 + x.2x + 2x + 1. Ta có tập nghiệm bằng.

 A). - 1, 1. B). - 1, 2. C). 1, - 2. D). - 1, 1, 2.

  25). Tìm m để phương trình 4x - 2(m - 1).2x + 3m - 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1 + x2 = 3.

 A). m = . B). m = 4. C). . D). m = 2.

  26). Giải phương trình 8 - x.2x + 23 - x - x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0, -1. B). 0. C). 1. D). 2.

  27). Tìm m để phương trình 4x - 2(m + 1).2x + 3m - 8 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

 A). - 1 < m < 9. B). m < . C). < m < 9. D). m < 9.

  28). Giải phương trình 4x - 6.2x + 8 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2, 4. B). 1, 2. C). - 1, 2. D). 1, 4.

  29). Giải phương trình 6x + 8 = 2x + 1 + 4.3x . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, . B). 2, . C). 2, . D). 1, 2.

  30). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). -1, 1,0. B). - 1, 0. C). 1, 2. D). 0, 1.

  31). Tìm m để phương trình có đúng 3 nghiệm.

 A). m = 3. B). m = 2. C). m > 3. D). 2 < m < 3.

  32). Tìm m để phương trình có nghiệm x - 2;1 .

 A). 4 m 6245. B). m 5. C). m 4. D). 5 m 6245.

  33). Giải phương trình 3x + 1 = 10 - x. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). 1, - 1. C). 1. D). 2.

  34). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 6, - 3. B). 1, 6. C). - 3, - 2. D). - 3, - 2, 1.

  35). Giải phương trình 4x + (x - 8).2x + 12 – 2x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 3. B). 1, - 1. C). 1, 2. D). 2, 3.

  36). Giải phương trình (x + 4).9x - (x + 5).3x + 1 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0 , - 1. B). 0, 2. C). 1, 0. D). 1, - 1.

  37). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). . B). . C). . D). .

  38). Giải phương trình 8x - 7.4x + 7.2x + 1 - 8 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0, 1, 2. B). - 1, 2. C). 1, 2. D). 1, - 2.

  39). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 4; - 2. B). - 4; 2. C). - 5; 3. D). 5; - 3.

  40). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). 30. B). m 27. C). m 18. D). m 9.

  41). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 1 nghiệm.

 A). m > - 13. B). m 3. C). m = - 13v m 3. D). m = - 13 v m > 3.

  42). Giải phương trình 3x - 1 = 4. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1 - . B). 1 - . C). 1 + . D). 1 + .

  43). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 1 = m có nghiệm.

 A). - 1 m 0. B). m 1. C). 0. D). m - 1.

  44). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 6 = m có đúng 1 nghiệm x 1; 2.

 A). m 8. B). 8 m 18. C). 8 < m < 18. D). m = v 8 < m < 18.

  45). Giải phương trình 2x + 3 + 3x - 1 = 2x -1 + 3x . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). . B). . C). . D). .

  46). Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm.

 A). 2 < m 3. B). m 3 v m = 2. C). m > 3 v m = 2. D). 2 < m < 6.

  47). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2, - 2. B). 4, . C). 2, . D). 1; - 1.

  48). Tìm m để phương trình 9x - 4.3x + 2 = m có đúng 2 nghiệm .

 A). m - 2. B). m 2. C). - 2 < m < 2. D). - 2 < m 2.

  49). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2. B). 2, . C). 1. D). 3, .

  50). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 1, . B). 0 , - 1, 2. C). 1, 2. D). 1, - 2.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

trắc nghiệm phương trình mũ hay

Đăng ngày 10/7/2016 9:29:53 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 406 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi trắc nghiệm phương trình mũ hay, Toán 12. TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2). A). 1  m 0 v m = 4.B). m  0 v m = - 4.C). m > 0 v m = - 4.D). m  1 v m = - 4. 18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng : A). 1, 2B). 1, 2C). 2, - 2D). 2, 4 19). Giải phương trình .... Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả đề thi trắc nghiệm phương trình mũ hay .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện trắc nghiệm phương trình mũ hay thuộc danh mục Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Tuyên Phạm đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào mục Toán 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1), cho biết thêm Tìm m để phương trình 9x - 2, nói thêm là 3x +

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-mu-hay.2i8n0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 12


TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2).
A). 1  m < 65. B).  < m < 45. C). 1  m < 45. D).  < m < 65.
2). Giải phương trình 3x + 6x = 2x. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 2 C). D). 1
3). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 1 B). 4, 4 C). 2, 2 D). 2,
4). Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. D). Phương trình vô nghiệm.
5). Giải phương trình 4x = 3x + 1 .
A). x = 0. B). x = 0, x = 1.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x =1. D). Phương trình có nhiều hơn 2 nghiệm.
6). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x  (1; 3).
A). - 13 < m < - 9. B). 3 < m < 9. C). - 9 < m < 3. D). - 13 < m < 3.
7). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 2 B). C). 1 D). 1
8). Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 2 B). 1, - 2 C). 1, 2 D). 1, 2
9). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 41  m ( 32. B). - 41  m  - 32. C). m  - 41. D). m
10). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 12  m  2. B). - 12  m  . C). - 12  m  1. D). - 12  m  .
11). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1+ , 1 - B). 1+ , - 1 -
C). 1+ , 1 - D). 1+ , - 1 -
12). Giải phương trinh . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, B). 1, C). 1, 4 D). 1,
13). Giải phương trình 3x + 33 - x = 12. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 1, - 2 D). 1, - 2
14). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 1 B). 1 C). 0, - 1 D). 0, 1
15). Giải phương trình 2008x + 2006x = 2.2007x.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có nhiều hơn 3 nghiệm.
C). Phương trình có đúng 3 nghiệm. D). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.
16). Giải phương trình 125x + 50x = 23x + 1. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 1 C). 2 D). 0
17). Tìm m để phương trình 9x - 6.3x + 5 = m có đúng 1 nghiệm x  0; + ().
A). m > 0 v m = 4. B). m  0 v m = - 4. C). m > 0 v m = - 4. D). m  1 v m = - 4.
18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 2, - 2 D). 2, 4
19). Giải phương trình .

Sponsor Documents