trắc nghiệm phương trình mũ hay

Đăng ngày 10/7/2016 9:29:53 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Tuyên Phạm | Lần tải: 406 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x (- 1;2).

 A). 1 m < 65. B). < m < 45. C). 1 m < 45. D). <  m  < 65.

  2). Giải phương trình 3x + 6x = 2x. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1. B). 2. C). . D). - 1.

  3). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 1. B). - 4, 4. C). -2, 2. D). 2, .

  4). Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2.

 A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1.                   B). Phương trình có đúng 3 nghiệm.

 C). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.                    D). Phương trình vô nghiệm.

  5). Giải phương trình 4x = 3x + 1 .

 A). x = 0.  B). x = 0, x = 1.

 C). Phương trình có nghiệm duy nhất x =1. D). Phương trình có nhiều hơn 2 nghiệm.

  6). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x (1; 3).

 A). - 13 < m < - 9. B). 3 < m < 9. C). - 9 < m < 3. D). - 13 < m < 3.

  7). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2. B). . C). 1. D). -1.

  8). Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 2. B). - 1, - 2. C). - 1, 2. D). 1, 2.

  9). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). - 41 m 32. B). - 41 m - 32. C). m - 41. D). m .

  10). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). - 12 m 2. B). - 12 m . C). - 12 m 1. D). - 12 m .

  11). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1+ , 1 - . B). - 1+ , - 1 - .

 C). 1+ , 1 - . D). - 1+ , - 1 - .

  12). Giải phương trinh . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, . B). 1, . C). 1, 4. D). 1, .

  13). Giải phương trình 3x + 33 - x = 12. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). - 1, 2. C). 1, - 2. D). - 1, - 2.

  14). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1, 1. B). 1. C). 0, - 1. D). 0, 1.

  15). Giải phương trình 2008x + 2006x = 2.2007x.

 A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1.                B). Phương trình có nhiều hơn 3 nghiệm.

 C). Phương trình có đúng 3 nghiệm.                  D). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

  16). Giải phương trình 125x + 50x = 23x + 1. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1. B). 1. C). 2. D). 0.

  17). Tìm m để phương trình 9x - 6.3x + 5 = m có đúng 1 nghiệm x 0; + ).

 A). m > 0 v m = 4. B). m 0 v m = - 4. C). m > 0 v m = - 4. D). m 1 v m = - 4.

  18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). - 1, 2. C). 2, - 2. D). - 2, 4.

  19). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). 1, - 1. C). 0, - 1, 1, - 2. D). - 1, 2.

  20). Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm.

 A). m 2. B). m - 2. C). m > - 2. D). m > 2.

  21). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 2, 2. B). 1, 0. C). 0. D). 1, 2

  22). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). - 1, - 5, 3. B). -1, 5. C). - 1, 3. D). - 1, - 3, 5.

  23). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 1 - . B). - 1, 1 + . C). - 1, 1 - . D). 1, - 1 + .

  24). Giải phương trình x2.2x + 4x + 8 = 4.x2 + x.2x + 2x + 1. Ta có tập nghiệm bằng.

 A). - 1, 1. B). - 1, 2. C). 1, - 2. D). - 1, 1, 2.

  25). Tìm m để phương trình 4x - 2(m - 1).2x + 3m - 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1 + x2 = 3.

 A). m = . B). m = 4. C). . D). m = 2.

  26). Giải phương trình 8 - x.2x + 23 - x - x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0, -1. B). 0. C). 1. D). 2.

  27). Tìm m để phương trình 4x - 2(m + 1).2x + 3m - 8 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

 A). - 1 < m < 9. B). m < . C). < m < 9. D). m < 9.

  28). Giải phương trình 4x - 6.2x + 8 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2, 4. B). 1, 2. C). - 1, 2. D). 1, 4.

  29). Giải phương trình 6x + 8 = 2x + 1 + 4.3x . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, . B). 2, . C). 2, . D). 1, 2.

  30). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). -1, 1,0. B). - 1, 0. C). 1, 2. D). 0, 1.

  31). Tìm m để phương trình có đúng 3 nghiệm.

 A). m = 3. B). m = 2. C). m > 3. D). 2 < m < 3.

  32). Tìm m để phương trình có nghiệm x - 2;1 .

 A). 4 m 6245. B). m 5. C). m 4. D). 5 m 6245.

  33). Giải phương trình 3x + 1 = 10 - x. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 2. B). 1, - 1. C). 1. D). 2.

  34). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 6, - 3. B). 1, 6. C). - 3, - 2. D). - 3, - 2, 1.

  35). Giải phương trình 4x + (x - 8).2x + 12 – 2x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, 3. B). 1, - 1. C). 1, 2. D). 2, 3.

  36). Giải phương trình (x + 4).9x - (x + 5).3x + 1 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0 , - 1. B). 0, 2. C). 1, 0. D). 1, - 1.

  37). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). . B). . C). . D). .

  38). Giải phương trình 8x - 7.4x + 7.2x + 1 - 8 = 0. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 0, 1, 2. B). - 1, 2. C). 1, 2. D). 1, - 2.

  39). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 4; - 2. B). - 4; 2. C). - 5; 3. D). 5; - 3.

  40). Tìm m để phương trình có nghiệm.

 A). 30. B). m 27. C). m 18. D). m 9.

  41). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 1 nghiệm.

 A). m > - 13. B). m 3. C). m = - 13v m 3. D). m = - 13 v m > 3.

  42). Giải phương trình 3x - 1 = 4. Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1 - . B). 1 - . C). 1 + . D). 1 + .

  43). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 1 = m có nghiệm.

 A). - 1 m 0. B). m 1. C). 0. D). m - 1.

  44). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 6 = m có đúng 1 nghiệm x 1; 2.

 A). m 8. B). 8 m 18. C). 8 < m < 18. D). m = v 8 < m < 18.

  45). Giải phương trình 2x + 3 + 3x - 1 = 2x -1 + 3x . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). . B). . C). . D). .

  46). Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm.

 A). 2 < m 3. B). m 3 v m = 2. C). m > 3 v m = 2. D). 2 < m < 6.

  47). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2, - 2. B). 4, . C). 2, . D). 1; - 1.

  48). Tìm m để phương trình 9x - 4.3x + 2 = m có đúng 2 nghiệm .

 A). m - 2. B). m 2. C). - 2 < m < 2. D). - 2 < m 2.

  49). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 2. B). 2, . C). 1. D). 3, .

  50). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :

 A). 1, - 1, . B). 0 , - 1, 2. C). 1, 2. D). 1, - 2.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi trắc nghiệm phương trình mũ hay, Toán 12. TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2). A). 1  m 0 v m = 4.B). m  0 v m = - 4.C). m > 0 v m = - 4.D). m  1 v m = - 4. 18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng : A). 1, 2B). 1, 2C). 2, - 2D). 2, 4 19). Giải phương trình .... Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện trắc nghiệm phương trình mũ hay .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu trắc nghiệm phương trình mũ hay thuộc chủ đề Toán 12 được giới thiệu bởi user Tuyên Phạm tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Toán 12 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1), nói thêm Tìm m để phương trình 9x - 2, thêm nữa 3x + 2 = m có nghiệm https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-phuong-trinh-mu-hay.2i8n0q.html