Vật lí 9 - Bài tập ôn tập theo từng bài

Đăng ngày 10/21/2011 6:09:34 PM | Thể loại: Vật lý 9 | Chia sẽ bởi: Thịnh Thcs Yên | Lần tải: 3 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.56 M | Loại file: doc

VÊn ®Ò 1 : §Þnh luËt ¤m - §iÖn trë cña d©y dÉn

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, §Þnh luËt ¤m : C­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn tû lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn vµ tû lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y.

   2, C«ng thøc : I =                 Trong ®ã : + U tÝnh b»ng V«n (V)

                                                                        + R tÝnh b»ng ¤m ()

                                                                        + I tÝnh b»ng Ampe (A)

   3, §iÖn trë lµ ®¹i l­îng ®¾c tr­ng cho tÝnh c¶n trë dßng ®iÖn cña vËt dÉn.

   4, Ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m.

      a, T×m I khi biÕt U vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m ta cã : I =

      b, T×m R khi biÕt U vµ I : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = R =

      c, T×m U khi biÕt I vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = U = I.R

B - Bµi tËp vËn dông

 

   Bµi 1 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn cã ®iÖn trë 60 vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë ?

   Bµi 2 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 6 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn lµ 0,5 A. TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ?

   Bµi 3 : Khi m¾c d©y dÉn cã ®iÖn trë 18 vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn lµ 2 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn ?

   Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn xe m¸y cã ®iÖn trë lóc th¾p s¸ng b»ng 12 biÕt dßng ®iÖn qua ®Ìn cã c­êng ®é 0,5 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y tãc bãng ®Ìn ?

   Bµi 5 : §Ó ®o ®iÖn trë cña mét cuén d©y dÉn m¶nh cã nhiÒu vßng ng­êi ta ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng 3,2 V vµo hai ®Çu d©y vµ ®o ®­îc dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng 1,2 A. TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y ?

   Bµi 6 : Khi ®o c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn, mét häc sinh thu ®­îc kÕt qu¶ sau : Víi U = 0 th× I = 0 cßn khi U = 12 V th× I = 1,5 A. H·y cho biÕt nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ lÇn l­ît lµ 16 V, 20 V vµ 30 V vµo hai ®Çu vËt dÉn th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lÇn l­ît lµ bao nhiªu ?

   Bµi 7 : §Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 12 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I = 0,4 A.

     a, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn ®ã t¨ng lªn ®Õn 36 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ bao nhiªu ?

     b, Ph¶i thay ®æi hiÖu ®iÖn thÕ ®Õn gi¸ trÞ nµo ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn gi¶m ®i 4 lÇn ?

   Bµi 8 : Khi ®Æt vµo hai ®Çu cña mét day dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ 18V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ 2,5 A. Hái nÕu cho hiÖu ®iÖn thÕ t¨ng thªm 3,6V n÷a th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã la bao nhiªu ?

   Bµi 9 : C­êng ®é dßng ®iÖn qua mét d©y dÉn lµ 2A khi nã ®­îc m¾c vao hiÖu ®iÖn thÕ 16V. Muèn dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn ®ã gi¶m ®i 0,4A th× hiÖu ®iÖn thÕ ph¶i lµ bao nhiªu ?

   Bµi 10 : §Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn cã ®iÖn trë 10 mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lµ 3,2A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn.

     b, Muèn c­êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn t¨ng lªn 1,5 lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 11 : Mét bãng ®Ìn lóc th¾p s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë 16 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn lµ 0,75A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu bãng ®Ìn khi nã s¸ng b×nh th­¬ng.

     b, §é s¸ng cña bãng ®Ìn sÏ nh­ thÕ nµo nÕu ta dïng ®Ìn ë hiÖu ®iÖn thÕ 9 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ?

   Bµi 12 : Khi m¾c ®iÖn trë R vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48V th× dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë lµ I. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ lªn ba lÇn th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 3,6A. TÝnh gi¸ trÞ cña ®iÖn trë R.

   Bµi 13 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 120 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 4 A. §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ còng b»ng U1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R2 lµ I2 = 6A. H·y so s¸nh gi¸ trÞ ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 14 : Cã hai ®iÖn trë, biÕt R1 = 4R2. LÇn l­ît ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R­1 vµ R­2 mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 16V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë lµ I1 vµ I1 + 6. TÝnh R1, R2 vµ c¸c c­êng ®é dßng ®iÖn I1, I2.

   Bµi 15 : Cho ®iÖn trë R = 25 . Khi m¾c ®iÖn trë nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I cßn khi gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ hai lÇn th× dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 1,25 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, biÕt ®iÖn trë R = 50 , ampe kÕ chØ 1,8 A.

    a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UMN.

    b, Thay ®iÖn trë R b»ng ®iÖn trë R khi ®ã sè chØ ampe kÕ gi¶m ba lÇn. TÝnh ®iÖn trë R.

 

  Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, biÕt ampe kÕ chØ 0,9 A, v«n kÕ chØ 27 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë R.

    b, Sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ thay dæi nh­ thÕ nµo nÕu thay ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R = 15 .

 

   Bµi 18 : Nèi hai cùc cña pin víi ®iÖn trë R1 = 6 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 1,5 A. NÕu nèi hai cùc cña pin nµy vµo ®iÖn trë R2 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë gi¶m ®I 0,5 A. TÝnh ®iÖn trë R2.

   Bµi 19 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2, biÕt R1 = R2 + 5. §Æt vµo hai ®Çu mçi ®iÖn trë cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cã mèi liªn hÖ I2 = 1,5I1. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña mçi ®iÖn trë nãi trªn ?

   Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R hiÖu ®iÖn thÕ U1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1, nÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R t¨ng lªn 3 lÇn th× c­¬ng ®é dßng ®iÖn lóc nµy lµ I2 = I1 + 12. H·y tÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn I1.

   Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua R I. Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ 10 V n÷a th× c­êng ®é dßng ®iÖn t¨ng 1,5 lÇn. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U ®· sö dông ban ®Çu.

 

VÊn ®Ò 2 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, C­êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2­

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = I3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = = In

   2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

    + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2

    + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + U3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + … + Un

   3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2  

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + R3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + … + Rn

   4, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë tû lÖ thuËn víi ®iÖn trë ®ã :

                                         

B - Bµi tËp vËn dông

 

   Bµi 1 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 20 vµ R2 = 30 m¾c nèi tiÕp nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, Khi m¾c thªm R3 nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ 75 . Hái R3 m¾c thªm vµo m¹ch cã ®iÖn trë lµ bao nhiªu ?

   Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp nhau vµ m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. Trong ®ã R1 = 3 , R2 = 5 . TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch.

   Bµi 3 : Cã ba ®iÖn trë lÇn l­ît R1 = 3 , R2 = 5 , R3 = 4 m¾c nèi tiÕp gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB. BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 500 mA. H·y tÝnh :

     a, §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

     c, Hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.

   Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn § m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 4 vµ m¾c gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V. BiÕt dßng ®iÖn qua m¹ch lµ 1,2 A. H·y tÝnh :

     a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña bãng ®Ìn.

     c, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn vµ hai ®Çu ®iÖn trë.

   Bµi 5 : Hai ®iÖn trë 6 vµ 9 m¾c nèi tiÕp. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña mçi ®iÖn trë vµ hiÒu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, biÕt r»ng c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹h lµ 0,25 A.

   Bµi 6 : M¹ch ®iÖn cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp, biÕt r»ng R2 = 25 , HiÖu ®iÖn thÕ cña R1 lµ 24 V, dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,6 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë R1, tõ ®ã suy ra hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.

     b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån, thay R1 bëi Rx th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,75 A. TÝnh Rx vµ hiÖu ®iÖn thÕ cña R1.

   Bµi 7 : Cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2. BiÕt R2 = 3R1 vµ khi m¾c nèi tiÕp. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ R = 8 . T×m R1 vµ R2.

   Bµi 8 : M¾c nèi tiÕp R vµ R vµo m¹ng cã hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A. TÝnh ®iÖn trë R biÕt R = 30 .

   Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Hai bãng ®Ìn §1 vµ §2 cã ®iÖn trë lÇn l­ît lµ 12 vµ 48 . HiÖu ®iÖn thÕ cña hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 36 V.

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c bãng ®Ìn kh K ®ãng.

    b, NÕu trong m¹ch chØ sö dông bãng ®Ìn §1 th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ bao nhiªu.

 

   Bµi 10 : Ba ®iÖn trë R1, R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 V. BiÕt R1 = R2 = 2R3. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 A. TÝnh gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë.

   Bµi 11 : §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 4R2. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 12 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 60 vµ R2 = 15 m¾c nèi tiÕp.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

    b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 25 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 13 : Cho hai ®Ön trë R1 = 30 vµ R2 = 60 m¾c nèi tiÕp.

    a, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R2 lµ 45 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn  thÕ U.

    b, §Ó c­êng ®é dßng ®iÖn gi¶m ®i ba lÇn ng­êi ta m¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch mét ®iÖn trë R3. TÝnh R3.

   Bµi 14 : Hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ 90 V. BiÕt R1 = 5R2. C­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A.

    a, TÝnh R1 vµ R2.

    b, M¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch ®iÖn trë R3 th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 0,9 A. TÝnh R3 vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R3 khi ®ã.

   Bµi 15 : Cho hai ®iÖn trë R1, Rm¾c nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U. BiÕt ®iÖn trë R1 = 20 chÞu ®­îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 3 A cßn ®iÖn trë R2 = 35 chÞu ®­îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 2,4 A. Hái nÕu m¾ nèi tiÕp hai ®iÖn trë nµy vµo m¹ch th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó c¶ hai ®iÖn trë kh«ng bÞ háng.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë R1, R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau. BiÕt R1 = 15 , R2 = 25 . Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,2 A.

    a, TÝnh ®iÖn trë R3.

    b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nhau. BiÕt R1 = 8 , R2 = 12 , R3 = 20 . HiÖu ®iÖn thÕ cña m¹ch lµ 48 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch.

    b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch.

    c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 4 , R2 = 16 vµ R3 = 24 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch AC lµ 66 V.

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.

    b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB vµ UBC.

 

    c, Dïng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ nèi víi hai ®iÓm A vµ B. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi ®ã.

   Bµi 19 : Cã 4 ®iÖn trë R1, R2, R3 vµ R4 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V. T×m hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi ®iÖn trë.

   Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua R1lµ I. §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 2U th× c­êng ®é dßng ®iÖn lµ . Hái nÕu m¾c hai ®iÖn trë R1 vµ R2 nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 25 V th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë lµ bao nhiªu ?

   Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®iÖn trë R1, R2 m¾c nèi tiÕp. BiÕt R1 = 4 . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R2 vµ hai ®©u ®o¹n m¹ch lµ U2 = 12 V vµ U = 42 V. TÝnh R2.

   Bµi 22 : Cho hai bãng ®Ìn lo¹i 24V - 0,8A vµ 24V - 1,2A.

    a, M¾c nèi tiÕp hai bãng ®Ìn víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn.

    b, §Ó hai bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× ph¶i m¾c chóng nh­ thÕ nµo? HiÖu ®iÖn thÕ sö dông lµ bao nhiªu v«n ?

   Bµi 23 : Cho ®o¹n m¹ch gåm 4 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 4 , R2 = 8 , R3 = 12 , R4 = 24 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAE = 96 V

    a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.

    b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC, UAD vµ UBE

 

 

 

 

VÊn ®Ò 3 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c song song 

 

A - Lý thuyÕt

 

   1, C­êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2­

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + I3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + … + In

   2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = U3

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = … = Un

   3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c song song

     + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song :  

     + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song :

     + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song :

   4, C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë tû lÖ nghÞch víi tõng ®iÖn trë ®ã.

                                                

B - Bµi tËp vËn dông

 

    Bµi 1 : Chøng minh r»ng ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng trong ®o¹n m¹ch ®iÖn cã n ®iÖn trë m¾c song song lu«n nhá h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.

   Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 3 vµ R2 = 6 m¾c song song víi nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

     b, BiÕt hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn lµ 12 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 3 : Hai ®iÖn trë 4 vµ 6 ®­îc m¾c song víi nhau.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

     b, BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch trªn b»ng 1,2 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh vµ mçi ®o¹n m¹ch rÏ.

   Bµi 4 : Cho 3 ®iÖn trë R1 = 12 , R2 = 18 , R3 = 24 m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ U thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua R1 lµ 0,5 A.

     a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån.

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cßn l¹i vµ cña m¹ch ®iÖn.

     c, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn.

   Bµi 5 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 24 , R2 = 15 vµ ®iÖn trë R3 m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 6 V thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1 A. TÝnh ®iÖn trë cña R3.

   Bµi 6 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2. BiÕt r»ng khi m¾c nèi tiÕp th× ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña chóng lµ 10 , cßn khi m¾c song song ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng lµ 1,6 . T×m R1 vµ R2

   Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã R2 = 6R1. HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 12 V, dßng ®iÖn qua R2 lµ 0,8 A. TÝnh R1, R2 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

 

 

   Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c song song víi nhau. BiÕt R1 = 5 , R2 = R3 = 10

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch ®iÖn.

    b, §Æt vµo hai ®©u ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 30 V. TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®Ön trë R1 vµ R2 m¾c song song. BiÕt dßng ®iÖn qua R1 gÊp ®«i dßng ®iÖn qua R2, hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 42 V, c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh la 6 A. TÝnh c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 10 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 20 ®­îc m¾c vµo hai ®iÓm A, B.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng (R) cña m¹ch khi R1 m¾c nèi tiÕp R2 vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng (R) khi R1 m¾c song song R2.

    b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 36 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë trong hai tr­êng hîp trªn. Nªu nhËn xÐt kÕt qu¶ t×m ®­îc.

  Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ trong ®ã R2 = 3R1. BiÕt v«n kÕ chØ 24 V ampe kÕ A1 chØ 0,6 A.

    a, TÝnh R1, R2 vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

    b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A.

 

 

 

   Bµi 12 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 10 , R2 = 20 vµ R3 = 30 ®­îc m¾c song song víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V. biÕt dßng ®iÖn qua R2 lµ 1,5 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch chÝnh.

   Bµi 13 : Cho ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi. H·y chøng minh nÕu R1 = nR2 th× dßng ®iÖn I2 qua R2 lín h¬n dßng ®iÖn I1 qua R1 n lÇn.

  Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 12 , R2 = 18 .

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng cña m¹ch.

    b, BiÕt ampe kÕ A chØ 2 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.

 

   Bµi 15 : BiÕt ®iÖn trë R1 = 25 chÞu ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,5 A cßn ®iÖn trë R2 = 36 chÞu ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,75 A. Ng­êi ta m¾c hai ®iÖn trë nµy song song víi nhau vµo hai ®iÓm A vµ B. Hái ph¶i  ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó kh«ng cã ®iÖn trë nµo háng.

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 45 , ampe kÕ A1 chØ 1,2 A, ampe kÕ A chØ 2,8 A.

    a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB cña ®o¹n m¹ch

    b, TÝnh ®iÖn trë R2.

 

  Bµi 17 : Co m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 20 , sè chØ cña c¸c ampe kÕ A vµ A2 lÇn l­ît lµ 4 A vµ 2,2 A.

   a, X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ gi¸ trÞ ®iÖn trë R2.

   b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch, thay R1 b»ng ®iÖn trë R3 th× thÊy ampe kÕ A chØ 5,2 A. TÝnh R3 vµ t×m sè chØ cña ampe kÕ A2 khi ®ã.

 

    Bµi 18 : M¾c hai ®iÖn trë R1, R2 vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ 90 V. NÕu m¾c R1 vµ R2 nèi tiÕp th× dßng ®iÖn cña m¹ch lµ 1 A. NÕu m¾c R1 vµ R2 m¾c song song th× dßng ®iªn cña m¹ch lµ 4,5 A. H·y x¸c ®Þnh ®iÖn trë R1 vµ R2.

   Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ BiÕt v«n kÕ chØ 84 V, ampe kÕ chØ 4,2 A, ®iÖn trë R1 = 52,5 .

T×m sè chØ cña c¸c ampe kÕ A1, A2 vµ tÝnh ®iÖn trë R2.

 

 

 

 

   Bµi 20 : §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 48 V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 ghÐp song song. Dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh cã c­êng ®é lµ 2 A.

    a, H·y x¸c ®Þnh R1 vµ R2. BiÕt r»ng R1 = 2R2.

    b, NÕu dïng hai ®iÖn trë nµy m¾c nèi tiÕp th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë lµ còng b»ng 2 A.

   Bµi 21 : Cho bãng ®Ìn lo¹i 12 V - 0,4 A vµ 12 V - 0,8 A.

    a, C¸c kÝ hiÖu 12 V - 0,4 A vµ 12 V - 0,8 A cho biÕt ®iÖu g× ?

    b, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng vµ cho biÕt ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th­êng th× ph¶I m¾c chóng nh­ thÕ nµo vµ sö dông hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ?

   Bµi 22 : Cho ba ®iÖn trë R1, R2, R3 m¾c song song víi nhau. BiÕt R1 = 2R2 = 3R3. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 60 V, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh lµ 9 A. TÝnh dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë trong m¹ch.

 

VÊn ®Ò 4 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c hçn hîp ®¬n gi¶n

 

 Bµi 1 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 70 V. BiÕt R1 = 15 , R2 = 30 vµ R3 = 60

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

   b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ hiÖu ®iÖn thÕ U23.

 

   Bµi 2 : Cho 4 ®iÖn trë R1 = 20 , R2 = 30 , R3 = 10 , R4 = 40 ®­îc m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ.

    a, C¸c ®iÖn trë nµy ®­îc m¾c víi nhau nh­ thÕ nµo ?

    b, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng lÇn l­ît cña c¸c ®o¹n m¹ch MN, NP vµ MP.

 

     c, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh.

    d, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch MN vµ NP.

    e, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë R1, R2, R3, R4.

 

 Bµi 3 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 60 V. BiÕt R1 = 3R2 vµ R3 = 8 . Sè chØ cña ampe kÕ A lµ 4 A. TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2.

 

 

 Bµi 4 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 4 , R2 = 10 , R3 = 15 . Hiªu ®iÖn thÕ UCB = 5,4 V.

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng RAB cña ®o¹n m¹ch.

  b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.vµ sè chØ cña ampe kÕ A.

 

   Bµi 5 : Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.. BiÕt R1 = 4 , R2 = 6 , R3 = 15 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 36 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

   b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A vµ tÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu c¸c ®iÖn trë R1, R2

 

    Bµi 6 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 12 , R2 = 18 , R3 = 20 . RX cã thÓ thay ®æi ®­îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V.

   a, Cho RX = 25 . TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

   b, §Þnh gi¸ trÞ RX ®Ó cho c­êng ®é dßng ®iÖn qua RX nhá h¬n 2 lÇn c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R1.

 

   Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 15 , R2 = 3 , R3 = 7 , R4 = 10 . HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 35 V.

    a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

    b, T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë.

    c, TÝnh c¸c hiÖu ®Ön thÕ UAC vµ UAD

 

  Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 25 , R2 = 15 . UAB = 60 V.

   a, TÝnh c­êng ®é dßng diÖn qua c¸c ®iÖn trë.

 

 

    b, M¾c thªm ®iÖn trë R3 = 30 vµo hai ®iÓm C, B. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 trong tr­êng hîp nµy.

  Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 2R2, ampe kÕ A chØ 2 A. HiÖu ®iÖn thÕ UMN = 18 V.

    a, TÝnh R1 vµ R2.

 

     b, Sè chØ cña ampe kÕ A cã thay ®æi kh«ng khi ta m¾c vµo hai ®iÓm M vµ N mét ®iÖn trë R3 = 24 . T×m c­êng ®é dßng ®iÖn R3 khi ®ã.

  Bµi 10 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. R1 = 12 , R2 = 16 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 56 V.

    a, K ng¾t. T×m sè chØ cña ampe kÕ.

    b, K ®ãng, c­êng ®é dßng ®iÖn qua R2 chØ b»ng mét nöa c­êng ®é dßng ®iÖn qua R3. TÝnh R3 vµ sè chØ cña ampe kÕ khi ®ã.

 

  Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = R3 =10 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAB = 30 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®iÖn trë trong hai tr­êng hîp.

   a, Kho¸ K ng¾t.

   b, Kho¸ K ®ãng.

 

 

   Bµi 12 : Cã ba ®iÖn trë R1 = R2 = R3 = 30 . Hái cã mÊy c¸ch m¾c c¶ ba ®iÖn trë nµy vµo m¹ch ? VÏ s¬ ®å c¸c c¸ch m¾c ®ã vµ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mçi ®o¹n m¹ch trªn.

  Bµi 13 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, cã hai c«ng t¾c K1K2. C¸c ®iÖn trë R1 = 12,5 , R2 = 4 , R3 = 6 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 48,5 V.

   a, K1 ®ãng, K2 ng¾t. T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë.

   b, K1 ng¾t, K2 ®ãng. C­êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ 1 A. TÝnh R4

 

    c, K1 vµ K2 cïng ®ãng, tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña c¶ m¹ch, tõ ®ã suy ra c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.

  Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 8 , R2 = 10 , R3 = 12 , R4 cã thÓ thay ®æi ®­îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V.

   a, §iÖn trë R4 nhËn gi¸ trÞ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong m¹ch ®Òu b»ng nhau.

 

    b, Cho R4 = 24 . T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ tÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC, UAD, UDC.

  Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã ®iÖn trë R2 = 20 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UMN = 60 V. BiÕt khi K1 ®ãng, K2 ng¾t, ampe kÕ A chØ 2 A. Cßn khi K1 ng¾t, K2 ®ãng th× ampe kÕ A chØ 3 A. T×m dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ sè chØ cña ampe kÕ A khi c¶ hai kho¸ K1K2 cïng ®ãng.

 

 

  Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = 4R3 = 30 , R4 = 25 .

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña to¹n m¹ch.

   b, BiÕt UAB = 45 V. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë.

 

 

  Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 15 , R2 = R 3 = 20 , R4 = 10 . Ampe kÕ A chØ 5 A.

   a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch.

   b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB, UAC.

 

 

  Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = R2 = R4 = 2R3 = 30 .HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 72 V.

TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC UAD.

 

 

  Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 10 , R2 = 3R3. Ampe kÕ A1 chØ 4 A

   a, T×m sè chØ c¸c ampe kÕ A2 vµ A3.

   b, HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu R3 lµ 15 V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch

 

 

 

  Bµi 20 : Cho ®o¹n m¹ch gåm ba bãng ®Ìn m¾c nh­ h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®©u ®o¹n m¹ch lµ UAB = 16,8 V. Trªn c¸c bãng ®Ìn cã ghi §1 : 12V - 2A, §2 : 6V - 1,5A, §3 : 9V - 1,5A.

   a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng ®Ìn.

 

 

    b, NhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn so víi khi chóg ®­îc sö dông ë ®óng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc.

Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. §Ìn § lo¹i 24V - 2,5A, R1 = 6 , R2 = 4 . CÇn ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn § s¸ng b×nh th­êng.

 

 

 

 

 

 

VÊn ®Ò 5 : Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn

 

     A - Lý thuyÕt

       1, C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn :

     Trong ®ã : - R lµ ®iÖn trë cña d©y tÝnh b»ng ()

                       - lµ ®iÖn trë suÊt cña d©y tÝnh b»ng (m)

                      - lµ chiÒu dµi cña d©y tÝnh b»ng (m)

                      - S = r2 lµ tiÕt diÖn cña d©y tÝnh b»ng (m2) (r lµ b¸n kÝnh tiÕt diÖn cña d©y).

       2, Mét sè c«ng thøc suy ra tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë.

         a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

         b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

         c, TÝnh ®iÖn trë suÊt cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc

        B - Bµi tËp

 

   Bµi 1 : TÝnh ®iÖn trë cña mét d©y ®ång cã chiÒu dµi lµ 0,2 km, tiÕt diÖn lµ 2 mm2.

   Bµi 2 : §iÖn trë cña mét d©y nh«m lµ 12 cã chiÒu dµi lµ 360 m. Hái d©y nh«m ®ã cã tiÕt diÖn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 3 : §iÖn trë cña mét d©y Nikªnin lµ 120 vµ cã tiÕt diÖn lµ 4mm2. TÝnh chiÒu dµi cña d©y Nikªnin ®ã ?

   Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt, tiÕt diÖn kh«ng ®æi cã ®iÖn trë 4 . TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn, biÕt r»ng d©y dµi 400 cm, tiÕt diÖn 0,5 mm2.

   Bµi 5 : Mét d©y dÉn lµm b»ng kim lo¹i cã ®iÖn trë 12 vµ chiÒu dµi lµ 6 m. TiÕt diÖn cña d©y ®ã lµ 0,25 mm2. Hái kim lo¹i ®ã lµm b»ng chÊt liÖu g× ?

   Bµi 6 : TÝnh ®iÖn trë cña d©y nh«m dµi 0,5 km cã ®­êng kÝnh 8 mm. BiÕt ®iÖn trë suÊt , .

   Bµi 7 : Hai d©y ®ång dµi b»ng nhau, tiÕt diÖn cña d©y thø nhÊt b»ng 0,2 cm2, cña d©y thø hai b»ng 2 mm2, biÕt d©y thø nhÊt cã ®iÖn trë b»ng 0,5 . TÝnh ®iÖn trë cña d©y thø hai.

   Bµi 8 : Hai ®o¹n d©y cïng chÊt, cã cïng chiÒu dµi. D©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn 0,9 mm2, d©y thø hai cã tiÕt diÖn 1,62 mm2. H·y so s¸nh ®iÖn trë cña hai lo¹i d©y nµy ?

   Bµi 9 : Hai d©y ®ång cã ®­êng kÝnh lÇn l­ît lµ 2 mm vµ 5 mm vµ dµi b»ng nhau. So s¸nh ®iÖn trë cña hai d©y ®ång nµy.

   Bµi 10 : Mét d©y ®ång cã tiÕt diÖn 4 mm2. Hái mét d©y nh«m cã cïng chiÒu dµi víi d©y ®ång ph¶i cã tiÕt diÖn bao nhiªu ®Ó cã ®iÖn trë b»ng d©y ®ång ?

   Bµi 11 : Mét d©y dÉn lµm b»ng hîp kim dµi 0,2 km, ®­êng kÝnh 0,4 cm cã ®iÖn trë 4 . TÝnh ®iÖn trë cña d©y hîp kim nµy khi cã chiÒu dµi 500 m vµ ®­êng kÝnh tiÕt diÖn trßn lµ 2 mm.

   Bµi 12 : Mét cuén d©y dÉn cã chiÒu dµi 150 m. Khi ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ 24 V vµo hai ®Çu cuén d©y nµy th× th× c­êng ®é dßng ®iÖn lµ 0,8 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y.

     b, TÝnh ®iÖn trë trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña cuén d©y nã trªn.

   Bµi 13 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 20,16 V vao hai ®Çu mét cuén d©y dÉn dµi 28 m. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y, biÕt r»ng lo¹i d©y dÉn nµy nÕu dµi 4 m cã ®iÖn trë lµ 1,8

   Bµi 14 : §Æt vµo hai ®Çu AB cña mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu mét hiÖu ®iÖn thÕ U. H·y t×m tû sè c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC vµ UCB,

biÕt ®iÓm C chia ®o¹n AB theo tû lÖ

   Bµi 15 : Hai ®o¹n d©y dÉn lµm cïng chÊt, cïng tiÕt diÖn vµ cã chiÒu dµi lµ l1 vµ l2. LÇn l­ît ®Æt vµo hai ®Çu mçi ®o¹n d©y cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua chóng t­¬ng øng lµ I1 vµ I2. BiÕt I1 = 0,25I2. H·y so s¸nh c¸c chiÒu dµi l1 vµ l2.

   Bµi 16 : Hai d©y dÉn cïng chÊt, cïng tiÕt diÖn, d©y thø nhÊt dµi 25 m cã ®iÖn trë R1 vµ d©y thø hai dµi 100 m cã ®iÖn trë R2.

     a, TÝnh tû sè

     b, NÕu ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn thø nhÊt hiÖu ®iÖn thÕ U1, vµo hai ®Çu d©y dÉn thø hai hiÖu ®iÖn thÕ U2 th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c d©y dÉn t­¬ng øng lµ I1 vµ I2. BiÕt U1 = 2,5U2. H·y t×m tû sè

   Bµi 17 : Cho hai d©y dÉn b»ng nh«m, cã cïng tiÕt diÖn. D©y thø nhÊt dµi 42 m cã ®iÖn trë R1, d©y dÉn thø hai cã chiÒu dµi l2 vµ ®iÖn trë R2. M¾c nèi tiÕp hai cuén d©y víi nhau vµ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ U2­ ë hai ®Çu ®o¹n d©y thø hai gÊp 5 lÇn hiÖu ®iÖn thÕ U1 gi÷a hai ®Çu ®o¹n d©y thø nhÊt. TÝnh chiÒu dai cña ®o¹n d©y thø hai.

   Bµi 18 : Trªn h×nh vÏ lµ mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu, hai ®iÓm M, N chia d©y dÉn thµnh ba ®o¹n theo tû lÖ nh­ sau :

    ;      

§Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ UAB = 80V. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAN vµ UMB.

   Bµi 19 : Mét d©y dÉn ®«ng chÊt, tiÕt diÖn ®Òu

®­îc uèn thµnh vßng trßn t©m O nh­ h×nh vÏ.

§Æt vµo hai ®iÓm M, N mét hiÖu ®iÖn thÕ U.

H·y so s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong

c¸c cung M1N vµ M2N.

   Bµi 20 : GÊp mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt tiÕt

diÖn ®Òu thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD cã ®­êng

chÐo lµ AC nh­ h×nh vÏ. H·y :

     a, So s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c

®o¹n ABC vµ ADC nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo

hai ®iÓm A vµ C.

     b, NhËn xÐt c­êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n AC

nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®iÓm B vµ D.

   Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y lµm b»ng hîp kim cã chiÒu dµi l, tiÕt diÖn S1 = 0,2mm2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 32 V th× dßng ®iÖn qua d©y lµ I1 = 1,6 A. NÕu còng ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ nh­ vËy vµo hai ®Çu mét ®o¹n d©y thø hai còng lµm b»ng hîp kim nh­ trªn, cïng chiÒu dµi l nh­ng cã tiÕt diÖn S2 th× dßng ®iÖn qua d©y thø hai I2 = 3,04 A. TÝnh S2.

   Bµi 22 : Hai d©y dÉn ®ång chÊt cã cïng chiÒu dµi, d©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn S1, d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 3,5S1. M¾c hai d©y dÉn nµy song song vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ UAB th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø nhÊt lµ 2 A. X¸c ®Þnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø hai.

   Bµi 23 : H×nh vÏ bªn cho ta biÕt c¸c

®o¹n d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi, cïng

lµm tõ mét chÊt nh­ng cã tiÕt diÖn kh¸c

nhau. Khi ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu

®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ trªn c¸c ®o¹n d©y tØ lÖ víi c¸c sè lÎ liªn tiÕp. U1 : U2 : U3 : U4 = 1 : 3 : 5 : 7. Do ®ã tiÕt diÖn cña c¸c ®o¹n d©y t­¬ng øng tu©n theo tØ lÖ nµo ?

   Bµi 24 : Mét sîi d©y lµ b»ng hîp kim dµi l1 = 125 m, cã tiÐt diÖn S1 = 0,15 mm2 vµ cã ®iÖn trë R1 = 60 . Hái mét d©y kh¸c còng lµm b»ng hîp kim nh­ trªn dµi l2 = 25 m, cã ®iÖn trë R2 = 30 th× cã tiÕt diÖn S2 lµ bao nhiªu ?

   Bµi 25 : Hai d©y dÉn lµm tõ cïng mét chÊt cã chiÒu dµi, tiÕt diÖn vµ ®iÖn trë t­¬ng øng l1, S1, R1 vµ l2, S2, R2. BiÕt l1 = 18l2 ; S1 = 3S2. T×m mèi qua hÖ gi÷a c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 cña hai d©y dÉn nµy.

   Bµi 26 : Cã hai ®o¹n d©y lµm tõ cïng mét chÊt, d©y thø nhÊt dµi l1 = 60 m, cã tiÕt diÖn S1 = 0,45 mm2 th× cã ®iÖn trë R1 = 8 . Hái nÕu d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 0,9 mm2 vµ cã ®iÖn trë R2 = 32 th× cã chiÒu dµi l2 lµ bao nhiªu ?

   Bµi 27 : Mét d©y c¸p ®iÖn cã 4 lâi, mçi lâi ®Òu lµm cïng tõ mét chÊt,

 cïng chiÒu dµi vµ cïng tiÕt diÖn. Gäi R lµ ®iÖn trë cña mét lâi, mét

häc sinh kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ vµo hai ®Çu d©y c¸p th×

®iÖn trë cña c¶ d©y c¸p lµ 4R. Theo em kÕt luËn nh­ thÕ cã ®óng kh«ng ?

T¹i sao ?

   Bµi 28 : §iÖn trë suÊt cña constantan lµ

     a, Con sè cho biÕt ®iÒu g× ?

     b, TÝnh ®iÖn trë cuÈ d©y dÉn constantan dµi l = 20 m vµ cã tiÕt diÖn ®Òu S = 0,4 mm2 .

   Bµi 29 : §Æt vµo hai ®Çu cuén d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 17 V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ I = 5 A. BiÕt cuän d©y ®ång dµi 300 m vµ cã tiÕt diÖn 1,5 mm2. Hái cuén d©y dÉn lµ b»ng chÊt g× ?

   Bµi 30 : Mét ®o¹n d©y ®ång dµi 140 m cã tiÕt diÖn trßn, ®­êng kÝnh 1,2 mm. TÝnh ®iÖn trë cña d©y biÕt ®iÖn trë suÊt cña ®ång lµ 1,7.10 - 8 .m vµ lÊy .

   Bµi 31 : Mét d©y dÉn b»ng ®«ng cã chiÒu dµi 16 m, tiÕt diÖn 0,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn.

     b, CÇn ph¶i dïng bao nhiªu d©y dÉn nh­ trªn vµ nèi chóng nh­ thÕ nµo ®Ó ta cã ®o¹n m¹ch vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña nã lµ 65,28 . Cho ®iÖn trë su¸t cña ®ång lµ 1,7.10 - 8 .m.

   Bµi 32 : Mét d©y dÉn lµ b»ng Nicr«m dµi 30 m, tiÕt diÖn 1,5 mm2 ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30,8 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn nµy. Cho ®iÖn trë suÊt cña Nicr«m lµ 1,1.10 - 6 .m.

   Bµi 33 : Mét d©y nh«m d¹ng h×nh trô trßn ®­îc quÊn thµnh cuén cã khèi l­îng 0,81 kg, tiÕt diÖn th¼ng cña d©y lµ 0,15 mm2. T×m ®iÖn trë cña cuén d©y ®ã biÕt r»ng nh«m cã khèi l­îng riªng vµ ®iÖn trë suÊt lÇn l­ît lµ 2,7 g/cm3 vµ 2,8.10 - 8 .m.

   Bµi 34 : M¾c mét ®o¹n d©y dÉn vµo gi÷a hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 26,6 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é lµ 1,9 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n d©y dÉn.

     b, BiÕt r»ng ®o¹n d©y dÉn dµi 8,4 m, tiÕt diÖn 0,3 mm2. H·y cho biÕt cuén d©y lµm b»ng chÊt g× ?

   Bµi 35 : Mét cuén d©y b»ng ®ång dµi 148 m vµ tiÕt diÖn S = 1,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y

     b, C¾t cuén d©y trªn ra lµm hai ®o¹n, ®o¹n thø nhÊt dµi gÊp hai lÇn ®o¹n thø hai, sau ®ã m¾c lÇn l­ît chóng vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2,8 V. TÝnh dßng ®iÖn qua mçi cuén d©y.                           

   Bµi 36 : Nèi hai cùc cña mét nguån ®iÖn b»ng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 48 th× dßng ®iÖn qua nã lµ 1A. Hái nÕu nèi hai cùc cña nguån ®iÖn Êy b»ng mét d©y dÉn cã chiÒu dµi 32 m, tiÕt diÖn 0,16 mm2 vµ ®iÖn trë suÊt 0,4.10 - 6 .m th× dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ bao nhiªu

   Bµi 37 : Hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë lÇn l­ît lµ R1 = 8 vµ R2 = 12 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ 8,232V nh­ h×nh vÏ. D©y nèi tõ hai ®Ìn

®Õn hiÖu ®iÖn thÕ nµy lµ d©y ®ång cã chiÒu dµi tæng

céng lµ 54 m vµ tiÕt diÖn 0,85 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch.

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn.

 

 

 

 

VÊn ®Ò 6 : ¸p dông c«ng thøc ®iÖn trë vµ ®Þnh luËt ¤m ®Ó tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn - c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ - BiÕn trë.

 

   Bµi 1 : Khi m¾c mét d©y ®ång cã chiÒu dµi 100 m vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 2 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y ®ång.

     b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y

   Bµi 2 : Mét d©y ®ång, tiÕt diÖn ®Òu 0,1 mm2 cã ®iÖn trë 10

     a, Ph¶i ®Æt vµo hai ®Çu d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ bao nhiªu ®Ó c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ 2 A.

     b, TÝnh chiÒu dµi cña d©y ?

   Bµi 3 : Mét d©y dÉn b»ng Nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu.

      a, §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ 220 V vµo hai ®Çu d©y ta ®o ®­îc c­êng ®é dßng ®iÖn trong d©y b»ng 2 A. TÝnh ®iÖn trë cña d©y ?

     b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y, biÕt nã cã chiÒu dµi 5,5 m.

   Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt, tiÕt diÖn kh«ng ®æi cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é 3 A ch¹y qua khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y b»ng 12 V. TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn, biÕt r»ng d©y dµi 400 cm, tiÕt diÖn 0,5 mm2.

   Bµi 5 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 36 V vµo hai ®Çu mét cu«n d©y dÉn th× dßng ®iÖn qua nã cã c­êng ®é 2 A. H·y tÝnh chiÒu dµi cña cuén d©y dÉn nãi trªn, biÕt r»ng nÕu lo¹i d©y nµy dµi 4,5 m cã ®iÖn trë lµ 1,2 .

   Bµi 6 : Mét biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ Rb = 75 lµm b»ng d©y dÉn hîp kim Nikªnin cã tiÕt diÖn 1,6 mm2.

     a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn ding lµm biÕn trë nµy.

     b, Mét bãng ®Ìn khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë lµ R1 = 20 vµ dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã lµ 0,75 A. M¾c bãng ®Ìn nèi tiÕp víi biÕn trë nãi trªn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V. Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã trÞ sè ®iÖn trë R2 b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng ?

  Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trªn bãng ®Ìn cã ghi 12V - 0,6A. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A vµ B ®­îc gi÷ kh«ng ®æi 18 V

    a, BiÕt ®Ìn s¸ng b×nh th­êng. TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

    b, DÞch chuyÓn con ch¹y cña biÕn trë sao cho ®iÖn trë cña biÕn trë t¨ng 2 lÇn so víi gi¸ trÞ ban ®Çu.

 

Hái khi ®ã c­êng ®é dßng ®iÖn qua biÕn trë lµ bao nhiªu ? C­êng ®é s¸ng cña bãng ®Ìn nh­ thÕ nµo ?

   Bµi 8 : Hai d©y dÉn b»ng Nikªnin vµ Constantan cã chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn b»ng nhau m¾c nèi tiÕp vµ m¾c vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1,5 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

     b, TÝnh ®é lín ®iÖn trë cña mçi d©y.

     c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi d©y.

   Bµi 9 : Trªn mét biÕn trë co ch¹y cã ghi 25 - 1A.

     a, Con sè 25 - 1A cho biÕt ®iÒu g× ? HiÖu diÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt lªn hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ bao nhiªu ?

     b, BiÕn trë ®­îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nicr«m cã chiÒu dµi 24 m. TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn dïng ®Ó lµm biÕn trë ®ã.

   Bµi 10 : Mét cuén d©y dÉn b»ng ®ång cã khèi luîng 1,068 kg, tiÕt diÖn ngang cña d©y dÉn lµ 1mm2. Khèi l­îng riªng cña ®ång lµ 8900 kg/m3.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y nµy.

     b, Ng­êi ta dïng d©y nµy ®Ó quÊn mét biÕn trë. BiÕt lâi biÕn trë h×nh trô trßn, ®­êng kÝnh 4 cm. T×m sè vßng d©y quÊn cña biÕn trë.

   Bµi 11 : Mét biÕn trë con ch¹y cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 50 . D©y ®iÖn trë cña biÕn trë lµ mét d©y hîp kim nicr«m cã tiÕt diÖn 0,11 mm2 vµ ®­îc quÊn ®Òu xung quanh mét lâi sø trßn cã ®­êng kÝnh 2,5 cm.

     a, TÝnh sè vßng d©y cña biÕn trë nµy.

     b, BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ d©y nµy cã thÓ chÞu ®­îc lµ 1,8 A. Hái cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë mét hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt lµ bao nhiªu ®Ó biÐn trë kh«ng bÞ háng.

   Bµi 12 : Mét biÕn trë con ch¹y ®­îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu lµ 0,8 mm2 vµ gåm 600 vßng quÊn quanh lâi sø trô trßn cã ®­êng kÝnh 4,5 cm.

     a, TÝnh ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë nµy.

     b, HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ 67,824 V. Hái biÕn trë nµy cã thÓ chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é lín nhÊt lµ bao nhiªu ?

   i 13 : Mät bãng ®Ìn cã ghi 18V - 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë con ch¹y dÓ sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 24 V.

     a, §iÒu chØnh biÕn trë ®Õn gi¸ trÞ Rb = 12 . H·y tÝnh to¸n vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.

     b, Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ ®iÖn trë bao nhiªu ®Ó ®Ìn cã thÓ s¸ng b×nh th­êng. Bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi.

   Bµi 14 : Cã hai bãng ®Ìn mµ khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 16 vµ R2 = 12 . Dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn ®Òu cã c­êng ®é ®inh møc lµ 0,8 A. Hai ®Ìn nµy ®­îc m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ víi mét biÕn trë vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 28,4 V.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë tham gia vµo m¹ch ®Ó hai ®Ìn s¸ngb×nh th­êng.

     b, Khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, sè vßng d©y cña biÕn trë cã dßng ®iÖn ch¹y qua chØ b»ng 75% so víi tæng sè vßng d©y cña biÕn trë. TÝnh ®iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë.

   Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ AB lµ mét biÕn trë cã con ch¹y C. Lóc ®Çu ®Èy con ch¹y C vÒ s¸t ®iÓm B ®Ó biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt.

     a, Khi dÞch chuyÓn con ch¹y C vÒ phÝa A th× ®é s¸ng

cña bãng ®Ìn thay ®æi nh­ thÕ nµo ? Gi¶i thÝch ?

     b, BiÕt ®iÖn trë cña bãng ®Ìn lµ R® = 18 .

§iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë lµ 42

con ch¹y C ë chÝnh gi÷a AB. HiÖu ®iÖn thÕ do nguån

cung cÊp lµ 46,8V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã

   Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ 24 V vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 0,6 A, ®­îc m¾c víi mét biÕn trë con ch¹y ®Ó sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 30 V.

     a, §Ó dÌn s¸ng b×nh th­êng th× phi ®iÒu chØnh

biÕn trë lµ bao nhiªu ?

     b, NÕu biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 40 th×

khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng dßng ®iÖn ch¹y qua

bao nhiªu phÇn tr¨m (%) tæng sè vßng d©y cña biÕn trë.

   Bµi 17 : Hai bãng ®Ìn cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = U2 = 6 V. Khi s¸ng b×nh th­êng c¸c bãng dÌn cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 12 . CÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 9V ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th­êng. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

   Bµi 18 : Hai bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = 12 V, U2 = 24 V. Khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 4. cÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 36 V ®Ó hai ®Ìn s¸ng b×nh th­êng.

     a, VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.

 

 

 

 

 

 

 

VÊn ®Ò 7 : §iÖn n¨ng, c«ng vµ c«ng suÊt. §Þnh luËt Jun - Len-.

 

     A - Lý thuyÕt

 

   1 - TÝnh công suÊt ®iÖn cña mét ®o¹n m¹ch

          * ¸p dông c«ng thøc P = U.I

                  Trong ®ã : - U lµ hiÖu ®iÖn thÕ tÝnh b»ng (V)

                                   - I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn tÝnh b»ng (A)

                                   - P lµ c«ng suÊt cña mét ®o¹n m¹ch tÝnh b»ng (W)

         * Cã thÓ tÝnh b»ng c«ng thøc sau : P = U.I = I2.R =

   2 - TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña c¸c dông cô ®iÖn

               + Cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau :

       C¸ch 1 : Sö dông c«ng thøc A = UIt = I2Rt = t.

       C¸ch 2 : TÝnh th«ng qua c«ng suÊt A = Pt.

                  Trong ®ã A lµ ®iÖn n¨ng ®­îc tÝnh b»ng (J)

   3 - Ýnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn ®iÖn trë

     * ¸p dông ®Þnh luËt Jun - Len - x¬ : Q = I2Rt

     * Cã thÓ dïng c«ng thøc sau Q = Pt = UIt = t.

   4 - TÝnh c«ng suÊt to¶ nhiÖt

          ¸p dông c«ng thøc P = .

     B - Bµi tËp

 

   Bµi 1 : Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi 220V - 75W

     a, Con sè 220V - 75W cho biÕt ®iÒu g× ?

     b, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn nµy khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng vµ ®iÖn trë cña ®Ìn khi ®ã.

   Bµi 2 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 24V - 0,96W ®­îc m¾c vµo hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ 18V. Gi¶ sö ®iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ theo nhiÖt ®é. TÝnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã.

   Bµi 3 : Mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 42 ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V. TÝnh nhiÖt l­îng mµ d©y dÉn to¶ ra trong 25 phót theo ®¬n vÞ Jun vµ ®¬n vÞ calo.

   Bµi 4 : Mét häc sinh cho r»ng ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng nªn chän nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn cã c«ng suÊt rÊt nhá ®Ó sö dông vµ chØ sö dông trong thêi gian ng¾n. Theo em ý kiÕn nh­ vËy cã hîp lÝ kh«ng ?

   Bµi 5 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é 0,75 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt ®iÖn cña bãng ®Ìn khi ®ã ?

     b, NÕu dïng bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ 36 V th× c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn lµ bao nhiªu ?

   Bµi 6 : Bãng ®Ìn trßn th­êng ®­îc sö dông trong gia ®×nh cã ghi 220V - 60W. Nh­ng trªn thùc tÕ, v× nhiÒu lÝ do mµ hiÖu ®iÖn thÕ sö dông th­êng chØ vµo kho¶ng 210 V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ? §Ìn cã s¸ng bÝnh th­êng kh«ng ? V× sao ?

   Bµi 7 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V - 220W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V - 75W

     a, TÝnh ®iÖn trë cña bµn lµ vµ cña bãng ®Ìn.

     b, Cã thÓ m¾ nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®­îc kh«ng t¹i sao ?

   Bµi 8 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V - 400W cïng ®­îc m¾c vµo æ lÊy ®iÖn 220V ë gia ®×nh.

     a, TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch nµy .

     b, H·y chøng tá r»ng c«ng suÊt P cña ®o¹n m¹ch b»ng tæng c«ng suÊt cña ®Ìn vµ cña bµn lµ ?

   Bµi 9 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V - 600W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V - 100W. T¹i sao kh«ng nªn m¾c nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ? H·y gi¶i thÝch b»ng phÐp tÝnh.

   Bµi 10 : Cã hai bãng ®Ìn lo¹i 12V - 0,6A vµ 12V - 0,3A. TÝnh ®iÖn trë c¸c bãng ®Ìn ®Ó c¸c bãng ®Ìn trªn s¸ng b×nh th­êng cÇn ph¶I m¾c nh­ thÐ nµo ?

   Bµi 11 : Trªn hai bãng ®Ìn cã ghi 110V - 60W vµ 110V - 75W.

     a, BiÕt r»ng d©y tãc cña hai bãng ®Ìn nµy ®Òu b»ng V«nfram vµ cã tiÕt diÖn b»ng nhau. Hái d©y tãc cña ®Ìn nµo cã ®é dµi lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn ?

     b, Cã thÓ m¾c hai bãng ®Ìn nµy nèi tiÕp víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®­îc kh«ng ? t¹i sao ?

   Bµi 12 : Mét bãng ®Ìn ghi 220V - 60W d­îc th¾p s¸ng liªn tôc víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V trong 5 giê.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn nµy sö dông.

     b, NÕu sö dông bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ U = 200V trong 5 giê th×nã tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ bao nhiªu ?

   Bµi 13 : Trªn mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 770W.

     a, TÝnh c­êng dä dßng ®iÖn ®Þnh møc cña Êm ®iÖn.

     b, TÝnh ®iÖn trë cña Êm ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th­êng.

     c, Dïng Êm nµy ®Ó nÊu n­íc trong thêi gian 30 phót ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña Êm.

   Bµi 14 : Mét bÕp ®iÖn ho¹t ®éng liªn tôc trong 1,5 giê ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. Khi ®ã sè chØ cña c«ng t¬ ®iÖn t¨ng thªm 2 sè. TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bÕp ®iÖn sö dông, c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp trong thêi gian trªn.

   Bµi 15 : Mét ®éng c¬ ®iÖn trong 3 giê tiªu thô mét ®iÖn n¨ng lµ 15 120 kJ.

     a, TÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn khi ch¹y qua ®éng c¬ trªn.

     b, §éng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c­êng ®ä dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬

   Bµi 16 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é lµ 0,4 A.

     a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã.

     b, Bãng ®Ìn ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, trung b×nh 4,5 giê trong mét ngµy. TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn tiªu thô trong 30 ngµy.

   Bµi 17 : Trªn nh·n cña mét ®éng c¬ ®iÖn cã ghi 220V - 850W.

     a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn thùc hiÖn trong 45 phót nÕu ®éng c¬ ®­îc dïng ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V.

     b, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ dÆt vµo ®éng c¬ chØ lµ 195 V th× ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 45 phót lµ bao nhiªu ?

   Bµi 18 : Trªn mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông trong 30 ngµy khi th¾p s¸ng b×nh th­êng bãng ®Ìn nµy mçi ngµy 6 giê.

     b, M¾c nèi tiÕp bãng trªn ®©y víi mét bãng ®Ìn d©y tãc kh¸c cã ghi 220V - 75W vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c«ng suÊt tiÖu thô cña mçi ®Ìn vµ cña c¶ m¹ch.

  Bµi 19 : Mét ®o¹n m¹ch gåm mét bãng ®Ìn ghi 12V - 6W ®­îc m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë vµ ®Æt vµo hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 18V nh­ ×nh vÏ. §iÖn trë cña d©y nèi vµ ampekÕ rÊt nhá

    a, Bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë vµ sè chØ cña ampekÕ khi ®ã.

    b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiª thô cña toµn m¹ch trong thêi gian 20 phót.

 

   Bµi 20 : Mét bÕp ®iÖn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, tiªu thô mét ®iÖn n¨ng 720 kJ trong 30 phót. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp vµ ®iÖn trë cña bÕp khi lµm viÖc.

   Bµi 21 : Mét ®«ng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V, dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ 5A.

     a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn sinh ra trong 6 giê.

     b, HiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ 75%. TÝnh c«ng mµ ®éng c¬ ®· thùc hiÖn ®­îc trong thêi gian trªn.

   Bµi 22 : Trong 30 ngµy chØ sè cña c«ng t¬ ®iÖn cña mét khu tËp thÓ t¨ng thªm 112,5 sè. BiÕt thêi gian sö dông ®iÖn trung b×nh trong mçi ngµy lµ 5 giê.

     a, TÝnh c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng trung b×nh cña khu tËp thÓ nµy.

     b, Gi¶ sö khu tËp thÓ nµy chØ sö dông bãng ®Ìn trßn lo¹i cã c«ng suÊt 75W ®Ó chiÕu s¸ng. Hái khu tËp thÓ nµy ®· dïng bao nhiªu bãng ®Ìn. Coi c¸c bãng ®Ìn ®Ìn ®­îc sö dông ®óng víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc.

   Bµi 23 : Trªn hai bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W vµ 220V - 40W.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng.

     b, M¾c song song hai bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× ®Ìn nao s¸ng h¬n ? V× sao ? TÝnh ®iÖn n¨ng mµ mach ®iÖn nµy sö dông trong 3 giê.

   Bµi 24 : Trªn vá mét m« t¬ ®iÖn cã ghi 12V - 12W.

     a, CÇn ph¶i m¾c m« t« vµo hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó nã ch¹y b×nh th­êng ? TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m« t« khi ®ã.

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 4 giê khi nã ho¹t ®éng b×nh th­êng.

   Bµi 25 : Mét khu d©n c­ cã 30 hé gia ®×nh, tÝnh trung b×nh mçi hé sö dông mét c«ng suÊt ®iÖn 120W trong 4 giê trªn 1 ngµy.

     a, TÝnh c«ng suÊt ®iÖn trung b×nh cña c¶ khu d©n c­.

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ khu d©n c­ nµy sö dông trong 30 ngµy.

     c, TÝnh tiÒn ®iÖn mµ khu d©n c­ ph¶i tr¶ trong 30 ngµy víi gi¸ ®iÖn lµ 850®/kWh.

   Bµi 26 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2. H·y chøng minh r»ng :

     a, Khi R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l­îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ thuËn víi c¸c ®iÖn trë ®ã : .

     b, Khi R1 vµ R2 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l­îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ nghÞch víi c¸c ®iÖn trë ®ã : .

   Bµi 27 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 30 . ng­êi ta m¾c hai ®iÖn trë ®ã lÇn l­ît b»ng hai c¸ch : nèi tiÕp vµ song song råi nèi vµo m¹ch ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 45 V.

     a, TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong mçi tr­êng hîp.

     b, X¸c ®Þnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn mçi diÖn trë trong hai tr­êng hîp trong thêi gian 20 phót. Cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ t×m ®­îc.

   Bµi 28 : Mét d©y dÉn lµ b»ng V«nfram cã ®­êng kÝnh tiÕt diÖn 1mm vµ chiÒu dµi 40 m ®Æt d­íi hiÖu ®iÖn thÕ lµ 24 V.

     a, TÝnh ®iÖn trë c¶u d©y.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn d©y trong thêi gian 40 phót theo ®¬n vÞ J vµ calo.

   Bµi 29 : D©y ®iÖn trë ña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m, chiÒu dµi 4,5 m vµ tiÕt diÖn 0,025 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y.

     b, BÕp ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ U = 220V. H·y tÝnh c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn, tõ ®ã suy ra nhiÖt l­îng to¶ ra cña bÕp trong 30 phót.

   Bµi 30 : D©y xo¾n cña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m dµi 12 m, tiÕt diÖn 0,2 mm2.

     a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y so¾n.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trong thêi gian 10 phót khi m¾c bÕp ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V

     c, Trong thêi gian 10 phót, bÕp nµy cã thÓ ®un s«i bao nhiªu lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 240C. Bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr­êng.

   Bµi 31 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 600W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ ®óng 220V ®Ó ®un s«i 2,2 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 270C. Bá qua sù mÊt m¸t cña nhiÖt ®é. TÝnh thêi gian ®Ó l­îng n­íc trªn s«i.

   Bµi 32 : Mét bÕp ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th­êng cã ®iÖn trë R = 120 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp khi ®ã lµ 2,4A.

     a, TÝnh nhiÖt l­îng mµ bÕp to¶ ra trong 25 gi©y.

     b, Dïng bÕp ®iÖn trªn ®Ó ®un s«i 1 lÝt n­íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 250C th× thêi gian ®un n­íc lµ 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp, coi r»ng nhiÖt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®un s«i n­íc lµ cã Ých.

   Bµi 33 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 500W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®Ó ®un s«i 2,3 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 240C. HiÖu suÊt cña Êm lµ 76%, trong ®ã nhiÖt l­îng cung cÊp ®Ó ®un s«i n­íc ®­îc coi lµ cã Ých.

     a, TÝnh nhiÖt l­îng cÇn thiÐt ®Ó ®un s«i l­îng n­íc nãi trªn.

     b, TÝnh nhiÖt l­îng mµ bÕp ®iÖn ®· to¶ ra khi ®ã vµ thêi gian ®un s«i l­îng n­íc trªn.

   Bµi 34 : Mét gia ®×nh sö dông c¸c dông cô ®iÖn cã tæng c«ng suÊt lµ 180W trung b×nh 4 giê mçi ngµy ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V.

     a, TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn nèi tõ cét ®iÖn vµo nhµ (coi ®iÖn trë cña d©y dÉn lµ kh«ng ®¸ng kÓ).

     b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ gia ®×nh nµy ®· sö dông trong 30 ngµy.

   Bµi 35 : Mét bÕp ®iÖn ®­îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp cã c­êng ®é 2,8A. Dïng bÕp nµy ®un s«i ®­îc 1,2 lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 210C trong thêi gian 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp ®iÖn.

   Bµi 36 : BiÕt r»ng mét bãng ®Ìn d©y tãc cã c«ng suÊt 75 W cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a lµ 1 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 4 500 ®ång. Mét bãng ®Ìn comp¾c cã c«ng suÊt 15 W cã ®é s¸ng b»ng bãng ®Ìn nãi trªn cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a 8 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 68 000 ®ång.

     a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông cña mçi lo¹i bãng ®Ìn trªn trong 8 000 giê.

     b, TÝnh toµn bé chi phÝ (tiÒn mua bãng ®Ìn ®iÖn vµ tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶) cho viÖc sö dông mçi lo¹i bãng ®Ìn nµy trong 8 000 giê. Cho gi¸ 1 kWh lµ 800 ®ång. Tõ ®ã cho biÕt sö dông bãng ®Ìn nµo cã lîi h¬n ? V× sao ?

Bµi 21: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 6V-6W vµ 6V-3W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã

Bµi 22: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 12V-6W vµ 6V-3W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã?

Bµi 23: Hai ®Ìn lÇn l­ît cã ghi 6V-3W vµ 9V-9W.

a. M¾c nèi tiÕp hai ®Ìn vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 V, hái c¸c ®Ìn s¸ng nh­ thÕ nµo? TÝnh c«ng suÊt cña mçi ®Ìn khi ®ã.

b. §Ó hai ®Ìn ®Òu s¸ng b×nh th­êng, cÇn dïng thªm mét biÕn trë. Hái ph¶i m¾c m¹ch nh­ thÕ nµo? TÝnh gi¸ trÞ phÇn biÕn trë tham gia m¹ch ®iÖn khi ®ã?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc