who what which

Đăng ngày 12/19/2012 7:42:43 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: An Hong Van | Lần tải: 113 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: doc

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Here are the books! ________ is yours?

2. ______ is your name?

3. _______ is this pretty girl?

4. __________ trees grow in Portugal?

5. ________ is your telephone number?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ___________ is watering the plants?

7. ________is yours, the ice cream or the pie?

8. _______ colour is the pencil sharpener?

9. ________ makes your clothes?

10. ________ makes the cookie sweet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. _______ wants an apple?

12. ________ pencil is yours?

13. _______of you

understands this exercise?

14. _________ is the name of your science teacher?

15. ________ is your present, the green one or the yellow one?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. _______ feeds the fish?

17. _______ is the answer to my question?

18. ______ teaches you English?

19. _______ are you studying now?

20. _______knows the answer?


 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi who what which, Tư liệu tham khảo. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi who what which .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu who what which thuộc thể loại Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi bạn An Hong Van tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tư liệu tham khảo , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập   1, thêm nữa Here are the books! ________ is yours? 2, nói thêm là ______ is your name? 3,còn cho biết thêm _______ is this pretty girl? 4, bên cạnh đó __________ trees grow in Portugal? 5, thêm nữa ________ is your telephone number?    6, ngoài ra ___________ is watering the plants? 7, nói thêm ________is yours, the ice cream or the pie? 8, thêm nữa _______ colour is the pencil sharpener? 9,còn cho biết thêm ________ makes your clothes? 10, kế tiếp là ________ makes the cookie sweet?    11, ngoài ra https://nslide.com/de-thi/who-what-which.11ssyq.html