who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Chia sẽ bởi: Nga Lê Quỳnh | Lần tải: 202 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu who, whom, which .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu who, whom, which thuộc thể loại Tiếng Anh 9 được chia sẽ bởi user Nga Lê Quỳnh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Tiếng Anh 9 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Hoàn thành câu, nói thêm là Dung who/which I liked the composition, bên cạnh đó You wrote it,còn cho biết thêm ( The taxi driver was friendly, cho biết thêm He took me to the airport, nói thêm là The girl is happy,còn cho biết thêm She won the race, tiếp theo là Matthew speaks Russian, ngoài ra He applied for the job, bên cạnh đó I thanked the woman, nói thêm là She helped me, thêm nữa The book is mine, tiếp theo là It is on the table, cho biết thêm The movie wasn’t very good, bên cạnh đó We saw it https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.dlfrzq.html