Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 202 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc đề thi who, whom, which .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi who, whom, which thuộc danh mục Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi user Nga Lê Quỳnh đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Tiếng Anh 9 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh » Tiếng Anh 9 » Tiếng Anh 9 (Sách cũ) » ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Hoàn thành câu, cho biết thêm Dung who/which I liked the composition, nói thêm You wrote it, bên cạnh đó ( The taxi driver was friendly, bên cạnh đó He took me to the airport, bên cạnh đó The girl is happy, nói thêm She won the race, thêm nữa Matthew speaks Russian, tiếp theo là He applied for the job, bên cạnh đó I thanked the woman, kế tiếp là She helped me, bên cạnh đó The book is mine, tiếp theo là It is on the table, nói thêm là The movie wasn’t very good, nói thêm We saw it

https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.elfrzq.html