who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Chia sẽ bởi: Nga Lê Quỳnh | Lần tải: 202 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . nslide.com giới thiệu tới mọi người thư viện who, whom, which .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi who, whom, which trong chủ đề Tiếng Anh 9 được giới thiệu bởi thành viên Nga Lê Quỳnh tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh 9 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách cũ) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Hoàn thành câu, nói thêm Dung who/which I liked the composition, nói thêm là You wrote it, nói thêm ( The taxi driver was friendly, kế tiếp là He took me to the airport, thêm nữa The girl is happy, tiếp theo là She won the race, thêm nữa Matthew speaks Russian, thêm nữa He applied for the job, cho biết thêm I thanked the woman, bên cạnh đó She helped me, kế tiếp là The book is mine, bên cạnh đó It is on the table, nói thêm là The movie wasn’t very good, bên cạnh đó We saw it last night, kế tiếp là Professor https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.flfrzq.html