Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.

who, whom, which

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Lần tải: 202 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi who, whom, which, Tiếng Anh 9. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu who, whom, which .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi who, whom, which thuộc danh mục Tiếng Anh 9 được chia sẽ bởi bạn Nga Lê Quỳnh đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Tiếng Anh 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách cũ) ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Hoàn thành câu, ngoài ra Dung who/which I liked the composition, nói thêm là You wrote it,còn cho biết thêm ( The taxi driver was friendly, nói thêm là He took me to the airport, nói thêm là The girl is happy,còn cho biết thêm She won the race,còn cho biết thêm Matthew speaks Russian, bên cạnh đó He applied for the job, thêm nữa I thanked the woman, bên cạnh đó She helped me, ngoài ra The book is mine, thêm nữa It is on the table, bên cạnh đó The movie wasn’t very good, nói thêm là We saw it last night,

https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.flfrzq.html