who, whom, which (Nga Lê Quỳnh)

Đăng ngày 3/27/2014 8:52:20 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Nga Lê Quỳnh | Lần tải: 202 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Hoàn thành câu. Dung who/which

 1. I liked the composition. You wrote it.

 1. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.
 2. The girl is happy. She won the race.
 3. Matthew speaks Russian. He applied for the job.
 4. I thanked the woman. She helped me.
 5. The book is mine. It is on the table.
 6. The movie wasn’t very good. We saw it last night.
 7. Professor Wilson is an excellent lecturer. He teaches chemistry.
 8. The student is from China. He sits next to me.
 9. Hawaii ,which consists of eight principal islands, is a favorite vacation spot.

II. ĐTQH: Whom (chỉ người, thay cho túc từ) (her, him, us, you, them, me, yours, its)

ex: that is the woman. I saw her yesterday.

that is the woman whom I saw yesterday.

Ex2: The man was Mr Jones. I met him at the party last night.

The man whom I met at the party last night was Mr Jones.

Hoàn thành câu với đtqh “whom”

 1. Mr Lee teaches English. I met him yesterday.

 1. The man was very kind. I talked to him yesterday.
 2. He gives me the tickets. He bought them yesterday. (which)
 3. The acrobat is his uncle. We saw him on TV last night.
 4. The woman was a tiger-tamer. You met her at the gate.
 5. Do you know the boy? The police are looking for him.
 6. The man is the famous doctor. We met him yesterday.
 7. Who is the woman? Our teacher is talking to her.
 8. The woman was a secretary. We were waiting for her.
 9. The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi who, whom, which, . . nslide.com giới thiệu tới đọc giả thư viện who, whom, which .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , đề thi who, whom, which trong chuyên mục được chia sẽ bởi user Nga Lê Quỳnh tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào danh mục , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Hoàn thành câu, kế tiếp là Dung who/which I liked the composition, tiếp theo là You wrote it, bên cạnh đó ( The taxi driver was friendly, cho biết thêm He took me to the airport, nói thêm The girl is happy, nói thêm She won the race, tiếp theo là Matthew speaks Russian, tiếp theo là He applied for the job, nói thêm là I thanked the woman, nói thêm là She helped me, cho biết thêm The book is mine, tiếp theo là It is on the table, nói thêm là The movie wasn’t very good, cho biết thêm We saw it last night, nói thêm là Professor Wilson is an excellent lecturer, nói thêm He teaches chemistry,còn cho biết thêm The student is from China, tiếp theo https://nslide.com/de-thi/who-whom-which.glfrzq.html