Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 1/14/2016 10:01:36 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Tùng Huỳnh Thanh | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

Ngày soạn: 1/8/2015

Tiết thứ 1 – Tuần 1

BÀI 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

Giúp Hs hiểu được thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư, vì sao cần phải chí công vô tư.

 2. Kĩ năng:

- Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.

- Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.

3. Thái độ:

- Biết quý trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện chí công vô tư.

- Phê phán, phản đối những hành vi thể hiện tính tự tư tự lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

 II/CHUẨN BỊ

- Thầy: Giáo án, tranh ảnh, câu chuyện về chí công vô tư.

- Trò: Chuẩn bị bài, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

3/Nội dung bài mới :

  Giíi thiÖu bµi : Gv nªu ý nghÜa sù cÇn thiÕt cña sù chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng

    Cốt lõi của chí công vô tư là sự công bằng, vô tư xuất phát từ lợi ích chung trong giải quyết mọi việc, được biểu hiện ở mọi lúc mọi nơi qua thái độ, lời nói, hành động, đem lại lợi ích cho tập thể, đất nước & XH.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

Hoạt động 1:

Gv đưa ra một số tấm gương tiêu biểu về chí công vô tư để thấy được sự cần thiết & tác dụng của nó.

Gv u cÇu häc sinh ®äc truyÖn trong s¸ch gi¸o khoa.

NhËn xÐt - bæ sung

Gv KÕt luËn :

- T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi chØ c¨n cø vµo viÖc ai lµ ngõ¬i g¸nh v¸c ®­îc c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.

- §iÒu ®ã chøng tá ¤ng thùc sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ.

- Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña Hå ChÝ Minh lµ tÊm g­¬ng trong s¸ng tuyÖt vêi cña mét con ng­êi ®· dµnh trän cuéc ®êi m×nh cho quyÒn lîi cña d©n téc, cña ®Êt n­íc, h¹nh phóc cña nh©n d©n.

- Nhê phÈm chÊt ®ã B¸c ®· nhËn ®­îc trän vÑn t×nh c¶m cu¶ nh©n d©n ta ®èi víi ng­êi; Tin yªu lßng kÝnh träng, sù kh©m phôc lßng tù hµo vµ sù g¾n bã th©n thiÕt gÇn gòi.

Hoạt động 2:

? Qua  ®ã em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­

Dành cho lp A

? Em h·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t­ ?

- Qua lêi nãi:..........

- Qua hµnh ®éng :............

Gv: §­a ra nh÷ng biÓu hiÖn cña sù tù ti, vô lîi, gi¶ danh chÝ c«ng v« t­ hoÆc lêi nãi th× chÝ c«ng nh­ng viÖc lµm l¹i thiªn vÞ.....§Ó häc sinh ph©n biÖt.

Gv: NÕu mét ng­êi lu«n lu«n cè g¾ng v­¬n lªn b»ng tµi n¨ng søc lùc cña m×nh mét c¸ch chÝnh ®¸ng ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho b¶n th©n (Nh­ mong lµm giÇu, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp th× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ hµnh vi cña sù kh«ng chÝ c«ng v« t­. Cã nh÷ng kÎ miÖng nãi cã vÎ chÝ c«ng v« t­ nh­ng hµnh ®éng vµ viÖc lµm l¹i thÓ hiÖn s­ Ých kû, tham lam ®Æt lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn lîi Ých tËp thÓ...th× ®ã lµ kÎ ®¹o ®øc gi¶ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi chÝ c«ng v« t­ thùc sù .

? Qua ®ã em thÊy chÝ c«ng v« t­ cã ý nghÜa  nh­ thÕ nµo víi c¸ nh©n vµ tËp thÓ (xh)

? §Ó rÌn luyÖn ®­îc phÈm chÊt ®¹o ®øc nµy chóng ta ph¶i ntn?

Gv: Mçi ng­êi chóng ta kh«ng nh÷ng ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®Ó cã thÓ ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t­ (HoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­) mµ cßn cÇn ph¶i cã th¸i ®é ñng hé , quý trong ng­êi chÝ c«ng v« t­, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi vô lîi thiÕu c«ng b»ng.

Hoạt động 3:

GV: Gäi HS ®äc yªu cÇu tõng bµi tËp.

GV: cho HS lµm bµi, sau ®ã nhËn xÐt. Cã thÓ cho ®iÓm víi mét sè bµi lµm tèt.

Häc sinh tù tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vµ sau ®ã lªn b¶ng lµm.

 

 

 

 

 

 

HS th¶o luËn c¸c c©u hái cã ë phÇn gîi ý

Hs §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời

 

 

- HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời

 

 

 

- HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs tìm các câu ca dao, tục ngữ nói về chí công vô tư:

- Quân pháp bất vị thân

- Bề trên ở chẳng kỉ cương, cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa

- Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay….

 

I. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

1. ChÝ c«ng v« t­

    Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt đÑp trong s¸ng vµ cÇn thiÕt cña tÊt c¶ mäi ng­êi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t­

   -  Víi x· héi: Thªm giµu m¹nh, c«ng  b»ng, d©n chñ

    -  Víi c¸ nh©n: §­îc mäi ng­êi tin yªu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cách rèn luyện của HS

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp

Bµi 1.

- d, e: chÝ c«ng v« t­.  V× Lan vµ Nga gi¶i quyÕt c«ng viÖc xuÊt ph¸t v× lîi Ých chung

- a,b,c,® : kh«ng .

Bµi 2.

- T¸n thµnh: d,®

- Kh«ng t¸n thµnh: a,b,c.

 

 

 

 

 

 

 4. Củng cố

           - T×m mét sè tÊm g­¬ng vÒ chí c«ng v« t­.

           - §äc c¸c c©u ca dao, tôc ng÷, danh ng«n nãi vÒ chÝ c«ng v« t­.

           GV: Nhận xét, kết luận toàn bài.

         5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 2

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 1

NGÀY: 10/8/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

Ngày soạn: 10/8/2015

Tiết thứ 2 – Tuần 2

BÀI 2: TỰ CHỦ

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n vµ x· héi. Sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi cã tÝnh tù chñ.

 2. Kĩ năng:

- HS nhËn biÕt ®­îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ, biÕt ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ tÝnh tù chñ

3. Thái độ:

    - HS biÕt t«n träng ng­êi sèng tù chñ, biÕt rÌn luyÖn tÝnh tù chñ.

II/CHUẨN BỊ

- Thầy: Giáo án, tranh ảnh, câu chuyện về tính tự chủ

- Trò: Chuẩn bị bài, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

3/Nội dung bài mới :

  Giíi thiÖu bµi :

    GV: §Æt vÊn ®Ò vµo bµi b»ng c©u chuyÖn cña häc sinh vµ kÓ thªm c©u truyÖn kh¸c vÒ mét häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ng÷ nhưng cè g¾ng, tù tin häc tËp kh«ng ch¸n n¶n ®Ó häc tèt.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

GV: Häc sinh ®äc truyÖn “Mét ng­êi mÑ”

? Trong hoµn c¶nh nh­ thÕ Bµ T©m ®· lµm g×

®Ó cã thÓ sèng vµ ch¨m sãc con?

 

Dành cho lớp A

? NÕu ®Æt em vµo hoµn c¶nh nh­ bµ T©m em sÏ lµm nh­ thÕ nào?

Gv: Nh­ vËy c¸c em ®· thÊy bµ T©m lµm chñ ®­îc t×nh c¶m, hµnh vi cña m×nh nªn ®· v­ît qua ®­îc ®au khæ sèng cã Ých cho con vµ ng­êi kh¸c.

? N tõ mét häc sinh ngoan ng·n ®i ®Õn chç nghiÖn ngËp ntn?

 

 

? Theo em tÝnh tù chñ ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

Gv: - Tr­íc mäi sù viÖc: B×nh tÜnh kh«ng ch¸n n¶n, nãng  n¶y, véi vµng

       - Khi gÆp khã kh¨n : kkh«ng sî h·i

       - Trong c­ xö: «n tån mÒm máng , lÞch sù

? ThÕ nµo lµ tù chñ?

Gv: ghi v¾n t¾t lªn b¶ng:

Dành cho lớp A

? Tr¸i víi biÓu hiÖn cña tÝnh tö chñ lµ ntn?

 

Gv: TÊt c¶ nh÷ng biÓu hiÖn nµy chóng ta ®Òu ph¶i söa ch÷a.

? TÝnh tù chñ cã ý nghÜa ntn víi tõng c¸ nh©n vµ XH?

Gv : §­a ra c©u hái thÈo luËn nhãm :

  Nhãm 1: Khi cã ng­êi lµm ®iÒu g× ®ã khiÕn b¹n kh«ng hµi lßng, b¹n sÏ xö sù ntn?

  Nhãm 2: Khi cã ng­êi rñ b¹n ®iÒu g× sai tr¸i nh­ trèn häc, trèn lao ®éng , hót thuèc l¸ ....

b¹n sÏ lµm g×?

  Nhãm 3: B¹n rÊt mong muèn ®iÒu g× ®ã nh­ng cha mÑ ch­a d¸p øng ®­îc b¹n lµm g×?

  Nhãm 4: V× sao cÇn cã th¸i ®é «n hßa, tõ tèn trong giao tiÕp víi ng­êi kh¸c ?

   Gv: Tæng kÕt l¹i c¸ch øng xö ®óng cho tõng tr­êng hîp.

Tích hợp: ở nhà các em đã có việc làm tự chủ chưa?

Em đã tự chủ như thế nào trong bảo vệ vệ sinh cá nhân và gia đình em?

Hd hs trả lời, gv nhận xét.

? Nh­ vËy c¸c em ®· cã thÓ rót ra ®­îc c¸ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ cho m×nh ntn?

Gv: CÇn rót kinh nghiÖm vµ söa ch÷a sau mçi hµnh ®éng cña m×nh.

- Hs đọc bài

Bà đã nén chặt nỗi đau, giúp đỡ những người có HIV/AIDS & vận động gia đình những người này không xa lánh mà chăm sóc, gần gũi họ.

 

 

- Hs trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

       - §­îc gia ®×nh c­ng chiÒu

       - B¹n bÌ xÊu rñ rª

       - Bá häc thi tr­ît tèt nghiÖp

       - Buån ch¸n => nghÞªn ngËp + trém c¾p.

 

 

 

 

 

 

Hs : LÊy nhiÒu biÓu hiÖn kh¸c nhau n÷a.

 

 

 

Hs: - Næi nãng, to tiÕng, c·i v·, g©y gæ.

      - Sî h·i, ch¸n n¶n bÞ l«i kÐo , dô dç, lîi dông.

      - Cã nh÷ng hµnh vi tù ph¸t nh­ : v¨ng tôc, c­ xö th« lç.

I. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

1. BiÓu hiÖn cña tù chñ:

- B×nh tÜnh kh«ng nãng n¶y, véi vµng.

- Kh«ng ch¸n n¶n, sî h·i

- ng xö mềm mỏng, lÞch sù.

- Biết tự đánh giá & điều chỉnh bản thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ý nghÜa :

- TÝnh tù chñ gÝup con ng­êi tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã.

- X· héi sÎ trë nªn tèt ®Ñp h¬n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RÌn luyÖn

- Ph¶i tËp ®iÒu chØnh hµnh vi theo nÕp sèng v¨n hãa.

 - TËp h¹n chÕ nh÷ng ®ßi hái .

 - TËp suy nghÜ tr­íc vµ sau khi hµnh ®éng.

 

 

III. Bµi tËp

Bµi 1.

§¸p ¸n: §ång ý víi: a,b,d,e.

Bµi 2. G¶i thÝch c©u ca dao :

“Dï ai nãi ng¶ nãi nghiªng

Lßng ta vÉn v÷ng nh­ kiÒng ba ch©n”

 4. Củng cố

- T×m thêm mét sè c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tù chñ.

 - GV khái quát nội dung bài

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 3: Dân chủ & kỉ luật

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 2

NGÀY: 17/8/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

Ngày soạn: 18/8/2015

Tiết thứ 3 – Tuần 3

BÀI 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

-  HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ d©n chñ, kØ luËt, biÓu hiÖn cña d©n chñ kØ luËt. ý nghÜa  cña d©n chñ kØ luËt trong nhµ tr­êng vµ x· héi.

 2. Kĩ năng:

- BiÕt giao tiÕp vµ øng xöthùc hiÖn tèt d©n chñ, biÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt.

3. Thái độ:

- Cã ý thøc tù gi¸c rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt ph¸t huy d©n chñ trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

II/CHUẨN BỊ

- Thầy: Giáo án, tranh ảnh, câu chuyện 

- Trò: Chuẩn bị bài, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

     ? H·y nªu mét sè t×nh huèng ®ßi hái tÝnh tù chñ mµ em cã thÓ gÆp ë tr­êng vµ nªu c¸ch øng xö phï hîp?

3/Nội dung bài mới :

  Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi: ®¹i héi chi ®oµn líp 9a ®iÔn ra rÊt tèt ®Ñp. TÊt c¶ ®oµn viªn chi ®oµn ®· tham gia x©y dùng, bµn b¹c vÒ ph­¬ng hø¬ng phÊn ®Êu cña chi ®oµn n¨m häc míi. §¹i héi còng ®· bÇu ra ®­îc mét ban chÊp hµnh chi ®oµn gåm c¸c b¹n häc tèt, ngoan ngo·n cã ý thøc x©y ®ùng tËp thÓ ®Ó l·nh ®¹o chi ®oµn trë thµnh ®¬n vÞ suÊt s¾c cña tr­êng.

? H·y cho biÕt: V× sao §¹i héi chi ®oµn 9A l¹i thµnh c«ng nh­ vËy

HS: TËp thÓ chi ®oµn ®· ph¸t huy tÝch cùc tÝnh d©n chñ. C¸c ®oµn viªn cã ý thøc kû luËt tham gia ®Çy ®ñ.

GV: DÉn vµo bµi

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

GV: Cho häc sinh ®äc 2 c©u chuyÖn s¸ch gi¸o khoa

? H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn viÖc lµm ph¸t huy d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong 2 t×nh huèng trªn. (Lp 9A đã làm gì vào đầu năm hc)

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Dành cho lớp A

 

? Sù kÕt hîp biÖn ph¸p d©n chñ vµ kØ luËt cña 9A ntn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ViÖc lµm cña gi¸m ®èc cho thÊy «ng lµ ng­êi ntn?

 

? Tõ c¸c nhËn xÐt trªn vÒ viÖc lµm cña líp 9a vµ «ng gi¸m ®èc em rót ra bµi häc g×?

 

GV: KÕt luËn: Qua viÖc t×m hiÓu néi dung cña ho¹t ®éng nµy c¸c em ®· hiÓu ®­îc b­íc ®Çu nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh d©n chñ, kû luËt, hËu qu¶ cña thiÕu tÝnh d©n chñ kû luËt.

 

1. Em hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ. ThÕ nµo lµ tÝnh kû luËt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. D©n chñ kû luËt thÓ hiÖn ntn.

2. Ý nghĩa cña d©n chñ kû luËt.

 

 

 

 

 

1. V× sao trong cuéc sèng ta cÇn                          ph¶i cã d©n chñ kû luËt.

 

2. Chóng ta cÇn rÌn luyÖn tÝnh d©n chñ kû luËt ntn.

 

 

GV: Tr×nh bµy néi dung cña bµi lªn b¶ng.

HS: Ghi vµo vë.

 

? Nªu c¸c ho¹t ®éng x· héi thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ mµ em ®­îc biÕt.

GV: NhËn xÐt

? Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y

-             HS cßn nhá tuæi ch­a cÇn ®Õn d©n chñ.

-             ChØ cã trong nhµ tr­êng míi cÇn ®Õn d©n chñ

-             Mi ng­êi cÇn ph¶i cã tÝnh kû luËt.

-             Cã kû luËt th× xh míi æn ®Þnh thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng.

HS: Ph¸t biÓu

GV: KÕt luËn.

? T×m hµnh vi thùc hiÖn d©n chñ kû luËt cña c¸c ®èi t­îng sau.

-         Häc sinh

-         ThÇy, c« gi¸o

-         B¸c n«ng d©n

-         CN trong nhµ m¸y

-         Ý kiÕn cña cö tri

-         ChÊt vÊn c¸c Bé tr­ëng ®¹i biÓu QH

III. Bµi tËp

1> ThÓ hiÖn d©n chñ: a,c,®, thiÕu d©n chñ: b, thiÕu kû luËt: d

 

 

* Cã d©n chñ

  -  C¸c b¹n s«i næi th¶o luËn.

    -  §Ò suÊt chi tiªu cô thÓ

  - Th¶o luËn c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò chung.

    -  Tù nguyÖn tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.

    - Thµnh lËp ®éi thanh niªn cê ®á.

 

 

* ThiÕu d©n chñ

-  - C«ng d©n kh«ng ®­îc bµn b¹c gãp ý kiÕn vÒ yªu cÇu cña gi¸m ®èc.

- Søc khoÎ c«ng nh©n gi¶m sót.

- C«ng d©n kiÕn nghÞ c¶i thiÖn lao ®éng ®åi sèng vËt chÊt, nh­ng gi¸m ®èc kh«ng chÊp nhËn.

BiÖn ph¸p d©n chñ

- Mäi ng­êi cïng ®­îc tham gia bµn b¹c.

Ý thc t gi¸c.

- BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn

BiÖn ph¸p kØ luËt

- C¸c b¹n tu©n thñ quy ®Þnh tËp thÓ.

- Cïng thèng nhÊt ho¹t ®éng.

- Nh¾c nhë ®«n ®èc thùc hiÖn kû luËt.

 * ¤ng lµ ng­êi chuyªn quyÒn ®éc ®o¸n, gia tr­ëng.

 

HS: Ph¸t huy tÝnh d©n chñ, kû luËt cña thÇy gi¸o vµ tËp thÓ líp 9a. Phª ph¸n sù thiÕu d©n chñ cña «ng gi¸m ®èc ®· g©y hËu qu¶ xÊu cho c«ng ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. §Æt vÊn ®Ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Néi dung bµi häc

1. Khái niệm

* D©n chñ:

      - Mäi ng­êi lµm chñ c«ng viÖc.

      - Mäi ng­êi ®­îc biÕt ®­îc cïng tham ga

      - Mäi ng­êi gãp phÇn thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t.

* Kû luËt:

      - Tu©n theo quy ®Þnh cña céng ®ång

      - Hµnh ®éng thèng nhÊt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao.

 

2.     Ý nghĩa

- T¹o sù nhËn thøc cao vÒ nhËn thøc, ý chÝ vµ hµnh ®éng.

- T¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña mçi c¸ nh©n.

- X©y dùng x· héi ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt.

Th hin s công bng, bình đẵng mi người đều có quyn li như nhau. Đem li li ích cho s phát trin nhân cách, góp phn phát trin xã hi.

3.     RÌn luyÖn

- Tù gi¸c chÊp hµnh kû luËt

- C¸c c¸n bé l·nh ®¹o tæ chøc xh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n ®­îc ph¸t huy tÝnh DC_KL

- HS v©ng lêi cha mÑ, thùc hiÖn quy ®Þnh cña tr­êng, líp, tham gia d©n chñ cã ý thøc kû luËt cña c«ng d©n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Củng cố

? Em h·y nªu mét tÊm g­¬ng cã tÝnh d©n chñ vµ kû luËt?

? T×m mét sè c©u ca dao tôc ng÷?

           GV: Nhận xét, kết luận toàn bài.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 4: Bảo vệ hòa bình

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 3

NGÀY: 24/8/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 19/8/2015

Tiết thứ 4 – Tuần 4

 

BÀI 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Häc sinh hiÓu ®­îc hoµ b×nh vµ kh¸t väng cña nh©n lo¹i, hoµ b×nh mang l¹i h¹nh phóc cho con ng­êi. häc sinh thÊy ®­îc t¸c h¹i cña chiÕn tranh. Cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoµ b×nh.

 2. Kĩ năng:

 - HS tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi tham gia c¸c ho¹t ®éng chèng chiÕn tranh.

3. Thái độ:

- Cã th¸i ®é tèt víi mäi ng­êi xung quanh. Gãp phÇn nhá tuú theo søc lùc b¶o vÖ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh.

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

  ? Dân chủ là gì? Cho VD?

 ? Nh÷ng c©u tôc ng÷ sau c©u nµo nãi vÒ tÝnh kû luËt?

- Ao cã bê, s«ng cã bÕn.

- ¡n cã chõng, ch¬i cã ®é.

- N­íc cã vua, chïa cã bôt.

- §Êt cã lÒ, quª cã thãi.

- Tiªn häc lÔ hËu häc v¨n.

3/Nội dung bài mới:

  GV dẫn dắt vào bài mới.

     Giới thiệu về sự tàn khốc của chiến tranh. Để lại biết bao nỗi đau, thất học, đói kém... các em được ngồi trên ghế học tập như hiện nay là biết bao máu xương đã ngã xuống để giành lại hoà bình, độc lập như ngày nay. Vậy là những học sinh các em phải làm gì để bảo vệ hoà bình của chúng ta thì mình đi tìm hiểu bài hôm nay. “Bảo vệ hoà bình”

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

  Gv: Em cã suy nghÜ g× khi ®äc nh÷ng th«ng tin vµ xem ¶nh.

ChiÕn tranh ®· g©y lªn hËu qu¶ g× cho con ng­êi

 

 

 

 

 

 

Em cã nhËn xÐt g× khi ®Õ quèc MÜ g©y chiÕn ë ViÖt nam.

GV: KÕt luËn:

Nh©n lo¹i ngµy nay ®ang ®øng tr­íc vÊn ®Ò nãng báng cã liªn quan ®Õn cuéc sèng cña mçi d©n téc còng nh­ toµn nh©n lo¹i. ®ã lµ b¶o vÖ hoµ b×nh vµ chèng chiÕn tranh. Häc sinh chóng ta ph¶I hiÕu râ hoµ b×nh ®èi lËp víi chiÕn tranh ntn thÕ nµo lµ cuéc chiÕn tranh chÝnh nghÜa, chiÐn tranh phi nghÜa.

? H·y nªu sù ®èi lËp gi÷a hoµ b×nh vµ chiÕn tranh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dành cho lp A

 

? Theo em chiÕn tranh chÝnh nghÜa vµ chiÕn tranh phi nghÜa kh¸c nhau ntn?

 

 

 

 

 

 

 

? C¸ch b¶o vÖ hoµ b×nh v÷ng ch¾c nhÊt lµ g×

 

 

? Nh­ vËy theo em thÕ nµo lµ hoµ b×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

? Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu hoµ b×nh lµ g×

 

 

 

 

 

 

 

? Nh©n lo¹i nãi chung vµ d©n téc ta nãi riªng ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh.

Là HS các em làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình của mình?

Gv: HiÖn nay xung ®ét gi÷a c¸c d©n téc t«n gi¸o vµ quèc gia ®ang diÔn ra ngßi næ chiÕn tranh vÉn ®ang ©m Ø nhiÒu n¬i trªn hµnh tinh cña chóng ta.

D©n téc ta lµ d©n téc yªu chuéng hoµ b×nh ®· ph¶i chÞu kh¸ nhiÒu ®au th­¬ng, mÊt m¸t bëi vËy nh©n d©n ta cµng thÊu hiÓu gi¸ tri cña hoµ b×nh.

-  Sù tµn khèc cña chiÕn tranh

- Gi¸ trÞ cña hoµ b×nh.

 

- 10 triÖu ng­êi chÕt.

-  60 triÖu ng­êi chÕt.

- 2 triÖu trÎ em bÞ chÕt.

-  6 triªu trÎ em th­¬ng tÝch tµn phÕ.

- 300.000 trÎ em tuæi thiÕu niªn buéc ph¶i ®i lÝnh, cÇm sóng giÕt ng­êi.

Gây ra hậu quả nghiêm trọng mà đến nay vẫn còn. Cả về người và của …

 

 

 

 

 

 

* Hoµ b×nh

-         §em l¹i cuéc sèng b×nh yªn, tù do

-         Nh©n d©n ®­îc Êm no h¹nh phóc

-         Lµ kh¸t väng cña mäi ng­êi

* ChiÕn tranh

-         §Çy dau th­¬ng chÕt chãc

-         §ãi nghÌo, bÖnh tËt, kh«ng häc hµnh lµng m¹c bÞ tµn ph¸.

Lµ th¶m ho¹ cña nh©n lo¹i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học.

-          

* ChiÕn tranh chÝnh nghÜa

-         §Êu tranh chèng x©m l­îc

-         B¶o vÖ ®éc lËp tù do

-         B¶o vÖ hoµ b×nh

* ChiÕn tranh phi nghÜa

-         G©y chiÕn giÕt ng­êi, c­íp cña

-         X©m l­îc ®Êt nøc kh¸c

-         Ph¸ ho¹i hoµ b×nh

- X©y dùng mèi quan hÖ hoµ b×nh h÷u nghÞ hîp t¸c c¸c quèc gia ®Êu tranh chèng x©m l­îc

Ngăn chng âm mưu gây ri, bo lon, chng phá Đảng và Nhà nước ta.

II. Néi dung bµi häc

1. ThÕ nµo lµ hoµ b×nh

- Kh«ng chiÕn tranh xung ®ét vò trang

- Lµ mèi quan hÖ b×nh ®¼ng hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc

 1. BiÓu hiÖn cña hoµ b×nh.

-         Gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn

-         Dïng th­¬ng l­îng ®µm ph¸n ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn.

-         Kh«ng ®Ó x¶y ra xung ®ét, chiÕn tranh

 1. Toµn nh©n lo¹i cÇn ng¨n chÆn chiÕn tranh. B¶o vÖ hoµ b×nh. D©n téc ta ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc v× sù nghiÖp hoµ b×nh vµ c«ng lý trªn thÕ giíi.

III. Bµi tËp.

1. Bµi tËp1/16

BiÓu hiÖn hoµ b×nh: a   a, b, d, e, h, j

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 4

NGÀY: 31/8/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 Ngày soạn: 27/8/2015

Tiết thứ 5 – Tuần 5

 

BÀI 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÐ giíi ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ nh÷ng biÓu hiÖn viÖc lµm cô thÓ cña t×nh h÷u gi÷a c¸c dân téc.

 2. Kĩ năng:   

 - Tham gia c¸c ho¹t ®éng v× t×nh h÷u nghÞ, thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc kh¸c.

3. Thái độ:

- Cã hµnh vi xö sù cã v¨n ho¸ víi mäi ng­êi. BiÕt tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng nhµ n­íc.

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

  ? Em h·y nªu c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh ë tr­êng, líp vµ ®Þa ph­¬ng cña chóng ta, c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng ®ã lµ g×?

3/Nội dung bài mới:

  GV dẫn dắt vào bài mới.

     GV: Yªu cÇu c¶ líp h¸t bµi: “Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh”

                                               Lêi: §×nh H¶i

                                               Nh¹c: Tr­¬ng quang Lôc

GV: BiÓu hiÖn cña hoµ b×nh lµ sù h÷u nghÞ hîp t¸c cña c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. ĐÓ hiÓu h¬n vÊn ®Ò nµy chóng ta häc bµi h«m nay.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

  GV: Gäi HS ®äc vÝ dô

Dành cho lớp A

? Em h·y nªu mèi quan hÖ gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc mµ em ®­îc biÕt.

GV: Héi nghÞ cÊp cao ¸ - ¢u lÇn thø 5 tæ chøc t¹i ViÖt nam lµ dÞp ®Ó ViÖt nam më réng ngo¹i giao víi c¸c n­íc hîp t¸c vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ v¨n ho¸ ... vµ lµ dÞp giíi thiÖu cho b¹n bÌ thÕ giíi vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt nam

GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm

Nhóm 1: Em h·y x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng h÷u nghÞ cña thiÕu nhi. ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thế giíi?

Nhóm 2: ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c?

VD: Các dân tộc của VN Kinh, Hoa, Khơme…đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 3: ChÝnh s¸ch cña §¶ng ®èi víi hoµ b×nh h÷u nghÞ?

 

 

 

 

Nhóm 4: HS chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng h÷u nghÞ?

 

 

 

GV nhận xét, tổng kết cho HS ghi bài.

HS: Suy nghÜ liÖt kª bµy tá ý kiÕn cña m×nh.

? Em lµm trong c¸c t×nh huèng sau ®©y? V× sao?

? B¹n em cã thái ®é thiÕu lÞch sù víi ng­êi n­íc ngoµi?

 

? Tr­êng em tæ chøc giao l­u víi ng­êi n­íc ngoµi

GV: KÕt luËn toµn bµi.

GV: Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn líp.

GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸.

GV: KÕt luËn:

Giao l­u quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay trë thµnh yªu cÇu sèng cßn cña mçi d©n téc chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lu©n lu©n lµ sù nèi tiÕp cña chÝnh s¸ch ®èi néi ph¸t triÓn ®Êt n­íc. B¶n th©n chóng ta h·y ra søc häc tËp lao ®éng gãp søc x©y dùng ®Êt n­íc.

 

 

-  VN- Lµo- Campuchia

-  VN- Trung Quèc

-  VN- NhËt B¶n

-  VN- Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Giao l­u kÕt nghÜa

-  ViÕt th­, tÆng quµ

-  Xin ch÷ kÝ

 

 

- T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Em gãp ý kiÕn víi b¹n, cÇn cã th¸i ®é v¨n minh, lÞch sù víi ng­íi n­íc ngoµi. CÇn gióp ®ì hä nÕu hä yªu cÇu, cã nh­ vËy míi ph¸t huy t×nh h÷u nghÞ víi c¸c n­íc

b. Em tham gia tÝch cùc, ®ãng gãp søc m×nh, ý kiÕn cho cuéc giao l­u v× ®©y lµ dÞp giíi thiÖu con ng­êi vµ ®Êt n­íc VN, ®Ó hä thÊy ®­îc chóng ta lÞch sù, hiÕu kh¸ch.

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học.

1. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ

Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiết gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c.

2. ý nghÜa

- T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn.

- H÷u nghÞ, hîp t¸c gióp nhau cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, KHKT

- T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y c¨ng th¼ng, m©u thuÉn, dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh.

   3. ChÝnh s¸ch cña §¶ng

- Chñ ®éng t¹o ra c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ thuËn lîi.

- §¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.

- Hoµ nhËp víi c¸c n­íc trong qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña nh©n lo¹i.

    4. Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i

- ThÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi b¹n bÌ vµ ng­êi n­íc ngoµi

- Th¸i ®é cö chØ viÖc lµm lµ t«n träng th©n thuéc trong cuéc sèng hµng ngµy

III. Bµi tËp

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 6

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 5

NGÀY: 7/9/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 27/8/2015

Tiết thứ 6 – Tuần 6

 

BÀI 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN (Tiết 1)

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

          - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ hîp t¸c c¸c nguyªn t¨c hîp t¸c sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c

 2. Kĩ năng:   

         - Cã nhiÒu viÖc lµm cô thÓ vÌ hîp t¸c trong häc tËp lao ®éng ho¹t ®éng x· héi. BiÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ víi mäi ng­êi trong ho¹t ®éng.

3. Thái độ:

- Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi ñng hé chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vÒ sù hîp t¸c cïng ph¸t triÓn

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

Em ®ång ý víi hµnh vi nµo sau ®©y

-         Ch¨m chØ häc tèt ngo¹i ng÷.

-         Gióp ®ì kh¸ch n­íc ngoµi sang viÖt nam

-         tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng giao l­u víi häc sinh n­íc ngoµi

-         Tham gia thi vÏ tranh v× hoµ b×nh.

-         Chia sÎ víi n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam.

-         ThiÕu lÞch sù kh«ng khiªm tèn víi ng­êi n­íc ngoµi.

-         NÐm ®¸ trªu chäc ng­êi n­íc ngoµi

3/Nội dung bài mới:

    * Loµi ng­êi ngµy nay ®ang ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng cã liªn quan ®ến cuéc sèng cña mçi d©n téc còng nh­ toµn nh©n lo¹i ®ã lµ:

-         B¶o vÖ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh h¹t nh©n, khñng bè.

-         Tµi nguyªn m«i tr­êng

-         D©n sè KHHG§

-         C¸ch m¹ng KHCN.

ViÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn lµ tr¸ch nhim cña c¶ loµi ng­êi chø kh«ng riªng mét quèc gia nµo d©n téc nµo ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö nµy cÇn cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. §Êy lµ ý nghÜa cña bµi häc h«m nay.

 

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

   GV: Cho häc sinh th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò cã trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò- SGK.

? ViÖt nam tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ nào, em cã nhËn xÐt g×?

 

 

 

 

 

 

 

? Bøc tranh vÒ trung t­íng Ph¹m Tu©n nãi lªn ®iÒu g×?

 

? Ảnh CÇu Mü thuËn, ¶nh ca mæ nãi lªn ®iÒu g×?

? Nªu mét sè thµnh qu¶ cña sù hîp t¸c gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc kh¸c?

 

 

 

Dành cho lớp A

? Quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n­íc sÏ gióp ta c¸c ®iÒu kiÖn g×.

 

 

 

 

 

 

 

GV: Giao l­u quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay trë thµnh yªu cÇu sèng cña mçi d©n téc, hîp t¸c h÷u nghÞ víi c¸c n­íc gióp ta tiÕn nhanh tiÕn m¹nh lªn CNXH, nã còng lµ c¬ héi cña thÕ hÖ trÎ nãi chung vµ b¶n th©n c¸c em nãi riªng tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn. Chúng ta Hoà nhập nhưng không hoà tan”.

GV cho HS chơi trò chơi. (Bà ba đi chợ) 3 phút. Chia lớp làm 2 đội. Các em hãy liệt kê những loại quả có tên bắt đầu bằng chữ “M” Mít, mơ, mận…mỗi lần lên bảng ghi 1 người rồi luân phiên.

  - GV: Để có kết quả này các 2 đội đã làm gì với nhau các em?

  - GV: Vậy theo các em hợp tác là gì? Dựa trên nguyên tắc nào

Trong lớp khi kiểm tra thì 2 bạn chia bài ra học đến thi vô phần nào thì đứa đó đọc cho người còn lại chép hay 1 số bạn tụ tập làm chuyện xấu, gây rối đánh nhau có phải là hợp tác không?

- GV nhận xét. Hợp tác khác với chia bè kéo cánh, kết thành phe phái gây mâu thuẩn, mất đoàn kết, tranh giành nhau vì mục đích trục lợi. Mỗi người có những thế mạnh & điểm yếu riêng hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh về tinh thần & thể chất, đem lại hiệu quả cao.

 

 

- ViÖt nam tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ trªn c¸c lÜnh vùc: Th­¬ng m¹i (WTO), y tế (WHO), l­¬ng thùc vµ n«ng nghiÖp (FAO), văn hoá, khoa häc và giáo dc (UNESCO), quü nhi ®ång (UNICEF). Đã lµ sù hîp t¸c toµn diÖn thóc ®Êy sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.

Ng­êi ®Çu tiªn cña VN bay vµo vò trô víi sù gióp ®ì cña Liªn X«.

 

Sự hợp tác về khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ

- Sù hîp t¸c gi÷a VN vµ trong vÊn ®Ò giao th«ng vËn t¶i, VN víi USA trong lÜnh vùc y tÕ nh©n ®¹o.

- Thuû ®iÖn Hoµ B×nh

- CÇu Th¨ng Long. - Khai th¸c dÇu: Vòng tµu, Dung quÊt.

- BÖnh viÖn.

Giúp h tr vèn, tr×nh ®é qu¶n lý, phát trin khoa häc - c«ng nghÖ. §Êt n­íc ta ®i lªn tõ nghÌo nµn l¹c hËu nªn CNXH rÊt cÇn c¸c ®iÒu kiÖn trªn.

    -    HiÓu biÕt réng

-         TiÕp cËn víi tr×nh ®é KHKT c¸c n­íc

-         NhËn biÕt ®­îc tiÕn bé v¨n minh nh©n lo¹i

-         Gi¸n, trùc tiÕp giao l­u víi b¹n bÌ.

    -   §êi sèng vËt chÊt tinh thÇn t¨ng lªn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã trao đổi, hợp tác, phân công nhiệm vụ để này.

 

 

 

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học.

 

  1. ThÕ nµo lµ hîp t¸c?

    Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hổ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Nguyªn t¾c: b×nh ®¼ng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của người khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị phần còn lại của bài.

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 6

NGÀY: 14/9/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

Ngày soạn: 7/9/2015

Tiết thứ 7 – Tuần 7

 

BÀI 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN (Tiết 2)

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

          - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ hîp t¸c c¸c nguyªn t¨c hîp t¸c sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c

 2. Kĩ năng:   

         - Cã nhiÒu viÖc lµm cô thÓ vÌ hîp t¸c trong häc tËp lao ®éng ho¹t ®éng x· héi. BiÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ víi mäi ng­êi trong ho¹t ®éng.

3. Thái độ:

- Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ng­êi ñng hé chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vÒ sù hîp t¸c cïng ph¸t triÓn

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

 - Hợp tác là gì? HT dựa trên những nguyên tắc nào?

3/Nội dung bài mới:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

GV cùng HS nhắc lại kiến thức cũ

 

? ý nghÜa cña sù hîp t¸c lµ g×?

 

Tích hợp bảo vệ môi trường

Trước những vấn đề như: Bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo thì sự hợp tác quốc tế là vấn đề quan trọng và tất yếu. Các nước hợp tác cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, kêu gọi mọi người cùng tham gia, thành lập quỹ bảo trợ để giúp đỡ mọi người …

 

? Chñ tr­¬ng cña ®¶ng ta, nhµ n­íc ta ntn?

 

 

? Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n c¸c em trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c

 

 

 

 

GV: NhËn xÐt:

Qu¸ tr×nh ®æi míi cña n­íc ta hiÖn nay diÔn ra khi thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®æi to lín c¶ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. Lµ mét c«ng d©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc XHCN chóng cÇn hiÓu râ h¬n tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc nãi chung vµ hîp t¸c víi c¸c n­íc nãi riªng.

 

 

 

Hs trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs trả lời

 

I. Đặt vấn đề

II. Nội dung bài học

2. ý nghÜa

- Gi¶i quyÕt nh÷ng bøc sóc cã tÝnh toµn cÇu.

- Gióp c¸c n­íc nghÌo ph¸t triÓn

- §¹t ®­îc môc tiªu hoµ b×nh.

3. Chñ tr­¬ng cña §¶ng - Nhµ n­íc ta:

- T¨ng c­êng hîp t¸c

- Tu©n thñ nguyªn t¾c:

  + §éc lËp chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ

  + kh«ng can thiÖp néi bé kh«ng vò trang

   + B×nh ®¼ng cùng cã lîi

   + Gi¶i quyÕt bÊt ®ång b»ng th­¬ng l­îng, hoà bình

   + Ph¶n ®èi ©m m­u, søc Ðp ¸p ®Æt

4. Häc sinh cÇn

- Hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ ng­êi xung quanh. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, biết đánh giá rút kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn.

- Quan t©m ®Õn t×nh h×nh thÕ giíi vµ vai trß cña ViÖt nam

- Cã th¸i ®é h÷u nghÞ víi ng­êi n­íc ngoµi

III. Bµi tËp

GV: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK.

  ? T×m nh÷ng tÊm g­¬ng hîp t¸c tèt cña c¸c b¹n trong líp, trong tr­êng hoÆc ë ®Þa ph­¬ng em?

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài 7

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 7

NGÀY: 21/9/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

Ngày soạn: 24/9/2015

Tiết thứ 8 – Tuần 8

 

BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (Tiết 1)

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt nam. ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.

 2. Kĩ năng:  

 - BiÕt ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp  cña d©n téc víi phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu xÊu. Cã kü n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng quan niÖm, th¸i ®é, c¸ch øng xö.

3. Thái độ:

 - Cã th¸i ®é t«n träng b¶o vÖ gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. Phª ph¸n th¸i ®é viÖc lµm thiÕu t«n träng hoÆc rêi xa truyÒn thèng d©n téc.

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

 KiÓm tra 15p

  Câu 1: Hợp tác là gì? Hợp tác dựa trên cơ sở nào?

   Câu 2: ý nghÜa cña sù hîp t¸c lµ g×?

3/Nội dung bài mới:

   Gv: §ªm ®· khuya, giê nµy ch¾c kh«ng cßn ai ®Õn chµo mõng c« gi¸o Mai nh©n ngµy 20-11. Nh­ng bçng cã tiÐng gâ cöa rôt rÌ. C« gi¸o mai ra më cöa. Tr­íc m¾t c« lµ ng­êi lÝnh r¾n rái, ®Çy nghÞ lùc, tay cÇm mét bã hoa sau khi ®· b×nh t©m trë l¹i c« gi¸o mai nhËn ra em häc trß nghÞch ngîm mµ cã lÇn v« lÔ víi c«. Ng­êi lÝnh n¾m bµn tay c« gi¸o, n­íc m¾t r­ng r­ng v× mét nçi ©n hËn ch­a cã dÞp ®­îc c« tha lçi.

? C©u truyÖn nèi vÒ ®øc tÝnh g× cña ng­êi lÝnh?

Gv: TruyÒn thèng nãi chung vµ truyÒn thèng ®¹o ®øc nãi riªng lµ gi¸ trÞ tinh thÇn v« gi¸ cña d©n téc ta. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nµy chóng ta häc bµi h«m nay.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

Gv: Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm

Yªu cÇu mçi nhãm ®äc vµ th¶o luËn vÒ 2 c©u chuyÖn SGK.

Nhãm 1.

? Lßng yªu n­íc cña d©n téc ta thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua lêi cña B¸c Hå?

 

 

 

 

 

 

? T×nh c¶m vµ viÖc lµm trªn lµ biÓu hiÖn cña truyÒn thèng g×?

Nhãm 2.

? Chu v¨n An lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

 

Dành cho lp A

? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch c­ xö cña häc trß cò víi thÇy Chu v¨n An ? C¸ch c­ xö ®ã thÓ hiÖn truyÒn thèng g×?

 

Nhãm 3.

? Qua hai truyÖn trªn em cã suy nghÜ g×?

Gv: D©n téc ViÖt nam cã truyÒn thèng l©u ®åi, víi mÊy ngh×n n¨m v¨n hiÕn. Chóng ta cã thÓ tù hµo vÒ bÒ dµy cña lÞch sö truyÒn thèng d©n téc. TruyÒn thèng yªu n­íc truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o ®­îc ®Ò cp trong hai c©u truyÖn trªn ®· up chóng ta hiÓu vÒ truyÒn thèng d©n téc ®ã lµ truyÒn thèng mang ý nghÜa tÝch cùc. Tuy nhiªn chóng ta cÇn hiÓu râ truyÒn thèng mang tÝnh tiªu cùc vµ th¸i ®é cña chóng ntn

? Theo em bªn c¹nh truyÒn thèng d©n téc mang ý nghÜa tÝch cùc cßn cã truyÒn thèng thãi quen lèi sèng tiªu cùc kh«ng? Nªu mét vµi vÝ dô minh ho¹.

 

 

 

 

 

 

 

? Em hiÓu thÕ nµo lµ phong tôc, hñ tôc?

 

 

 

? ThÕ nµo lµ kÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc.

 

* T×m hiÓu truyÒn thèng mang yÕu tè tÝch cùc?

Hs: Lªn b¶ng tr×nh bµy

VD:

     -    TruyÒn thèng thê cóng tæ tiªn

-         TruyÒn thèng ¸o dµi ViÖt nam

-         TruyÒn thèng móa h¸t d©n gian.

    -    TruyÒn thèng thÓ thao, du lÞch

Gv: KÕt luËn

 

 

* Nhãm 1.

- “Tinh thÇn yªu n­íc s«i næi nã kÕt thµnh lµn sãng m¹nh mÏ, to lín. Nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m lò b¸n n­íc c­íp n­íc”

Thùc tiÔn ®· chøng minh: Bµ Tr­ng ... Mü, c¸c chiÕn sÜ ngoµi mÆt trËn, n«ng d©n, bµ mÑ.

- TruyÒn thèng yeu n­íc.

* Nhãm 2.

- Cô Chu v¨n An lµ nhµ gi¸o næi tiÕng thêi nhµ TrÇn. Cã c«ng ®µo t¹o nhiÒu häc trß nh©n tµi cho ®Êt n­íc, nhiÒu ng­êi næi tiÕng.

 

- Lµm quan to nh­ng vÉn nhí ®Õn sinh nhËt thÇy. Hä lµ nh÷ng häc trß kÝnh cÈn, lÔ phÐp, khiªm tèn t«n träng thÇy gi¸o cò.

    ThÓ hiÖn truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o

* Nhãm 3.

- Lßng yªu n­íc cña d©n téc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u. §ã lµ truyÒn thèng yªu n­íc cßn gi÷ m·i ®Õn ngµy nay.

- BiÕt ¬n kÝnh träng thÇy c« dï m×nh lµ ai.

 

 

 

 

 

*  YÕu tè tiªu cùc

     - TËp qu¸n l¹c hËu

     - NÕp nghÜ nèi sèng tuú tiÖn

     - Coi th­êng ph¸p luËt

     - T­ t­ëng hÑp hßi

     - Tôc lÖ ma chay, c­íi xin, lÔ héi, mª tÝn.

Ta phi dp b, tiếp thu cái mi nhưng vn gi được bn sc văn hoá ca mình.

 

 

Phong tôc: Nh÷ng yÕu tè truyÒn thèng tèt thÓ hiÖn sù lµnh m¹nh vµ lµ phÇn chñ yÕu.

Hñ tôc: TruyÒn thèng kh«ng tèt, kh«ng ph¶i lµ chñ yÕu

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học

 

KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc lµ: Tr©n träng, b¶o vÖ, t×m hiÓu, häc tËp thùc hµnh gi¸ trÞ truyÒn thèng ®Ó c¸i hay, c¸i ®Ñp ca truyÒn thèng ph¸t triÓn vµ to¶ s¸ng.

* YÕu tè tÝch cùc

-         TruyÒn thèng yªu n­íc

-         TruyÒn thèng ®¹o ®øc

-         TruyÒn thèng ®oµn kÕt

-         TruyÒn thèng cÇn cï lao ®éng

-         TruyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o

-         Phong tôc tËp qu¸n lµnh m¹nh

      Chúng ta phải giữ gìn và phát huy.

 

* TruyÒn thèng d©n téc ®­îc giíi thiÖu trong bµi lµ gi¸ trÞ tinh thÇn ®­îc h×nh thµnh trong qóa tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc. KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng lµ b¶o tån, gi÷ g×n, nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp ®ång thêi giao l­u häc hái tinh hoa cña nh©n lo¹i ®Ó lµm giµu cho truyÒn thèng cña d©n téc chóng ta.

 

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị phần tiếp theo của bài

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 8

NGÀY: 21/9/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

Ngày soạn: 20/10/2015

Tiết thứ 9 – Tuần 9

 

BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (Tiết 2)

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt nam. ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.

 2. Kĩ năng:  

 - BiÕt ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp  cña d©n téc víi phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu xÊu. Cã kü n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng quan niÖm, th¸i ®é, c¸ch øng xö.

3. Thái độ:

 - Cã th¸i ®é t«n träng b¶o vÖ gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. Phª ph¸n th¸i ®é viÖc lµm thiÕu t«n träng hoÆc rêi xa truyÒn thèng d©n téc.

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

 Gv: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp:

?  Nh÷ng th¸i ®é hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn sù thõa kÕ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?

 1. ThÝch trang phôc truyÒn thèng viÖt nam
 2. Yªu thÝch nghÖ thuËt ®©n téc
 3. T×m hiÓu v¨n häc ®©n gian
 4. Tam gia ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa.
 5. Theo mÑ ®i xem bãi
 6. ThÝch nghe nh¹c cæ ®iÓn

? Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ truyÒn thèng d©n téc?

 1. Uèng n­íc nhí ngun
 2. T«n s­ träng ®¹o
 3. Con chim cã tæ, con ng­êi cã t«ng.
 4. Lêi chµo cao h¬n m©m cç
 5. Nu«i lîn ¨n c¬m n»m, nu«i t»m ¨n c¬m ®øng.
 6. C¶ bÌ h¬n c©y nøa.
 7. B¾t giÆc ph¶i cã gan, chèng thuyÒn ph¶i cã søc.

3/Nội dung bài mới:

 Nhắc lại kiến thức cũ dẫn dắt vào bài mới

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 

* Hoạt động 1:

Giới thiệu bài

Nhắc lại nội dung tiết trước tìm hiểu

* Hoạt động 2:

Gv: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc.

Gv: Chia líp thµnh 3 nhãm yªu cÇu häc sinh th¶o luËn c¸c néi dung sau.

Nhãm 1:

? TruyÒn thèng lµ g×?

? Việc phát huy truyÒn thèng tốt đẹp của d©n téc có ý nghĩa gì?

 

Gv: Nãi thªm: Gi¸ trÞ tinh thÇn nh­: t­ t­ëng, ®øc tÝnh, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp.

Nhãm 2.

? D©n téc ViÖt nam cã nh÷ng truyÒn thèng g×?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dành cho lớp A

? Cã ý kiÕn cho r»ng ngoµi truyÒn thèng ®¸nh giÆc ra d©n téc cã truyÒn thèng g× ®¸ng tù hµo ®©u. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? v× sao?

Nhãm 3.

? Chóng ta cÇn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?

? Trong thời đại mở cửa truyền thống dân tộc có còn quan trọng không?

Gv: Bæ sung: Th¸i ®é hµnh vi chª bai phñ nhËn truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc hoÆc b¶o thñ tr× trÖ, thÝch hµng ngo¹i, ®ua ®ßi.

? Chúng ta cần phải làm gì đối với những phong tục lạc hậu?

? Nêu giải pháp bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Hs: Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy

       Líp trao ®æi bæ sung

Gv: KÕt luËn bæ sung

* Hoạt động 3: Bài tập

Gv: Gäi häc sinh cã bµi lµm nhanh nhÊt

GV: gäi hs ®äc yªu cÇu bµi tËp trong sgk.

? H·y kÓ vµi viÖc mµ em vµ c¸c b¹n ®· vµ sÏ lµm ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc?

Gv: KÕt luËn:

Lµ c«ng d©n cña mét ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi chóng ta ph¶i cã lßng tù hµo d©n téc ph¶i b¶o vÖ gi÷ g×n truyÒn thèng mµ «ng cha ta ®Ó l¹i, gãp phÇn nhá vµo sù nghiÖp x©y dùng b¶o vÖ tæ quèc.

Bµi1

§¸p ¸n: a, c, e, g, h, i, l.

Bµi 3

§¸p ¸n: a, b, c, d.

* Bµi tËp rÌn luþÖn thùc tÕ:

 

 

 

 

 

HS thảo luận, trả lời

 

 

 

HS thảo luận, trả lời

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yªu n­íc trèng giÆc ngo¹i x©m, nh©n nghÜa, cÇn cï lao ®éng, hiÕu víi cha mÑ, kÝnh thÇy yªu b¹n, kho tµng v¨n ho¸ ¸o dµi VN, tuång, chÌo, d©n ca.

 

 

 

Hs trả lời

 

 

 

Hs trả lời

I. Đặt vấn đề

II. Nội dung bài học

1/ Kh¸i niÖm truyÒn thèng

TruyÒn thng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c.

- Góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

- Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

2/ D©n téc ViÖt nam cã nh÷ng truyÒn thèng :

-         yªu n­íc

-         §oµn kÕt

-         §¹o ®øc

-         Lao ®éng

-         HiÕu häc

-         T«n s­, träng ®¹o

-         HiÕu th¶o

-         Phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp

-         V¨n häc

-         NghÖ thuËt

3/ Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta

-         B¶o vÖ, kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc.

-         Tù hµo truyÒn thèng d©n téc, phª ph¸n ng¨n chÆn t­ tuëng viÖc lµm ph¸ ho¹i ®Õn truyÒn thèng d©n téc.

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 9

NGÀY: 5/10/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

Ngày soạn: 7/10/2015

Tiết thứ 10 – Tuần 10

 

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

  A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

 - Tự chủ

 - Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

 - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 2. Kĩ năng:

 - Hệ thống và chọn lọc nội dung trình bày

 - Liên hệ thực tế

 3. Thái độ:

 - Có ý thức làm bài kiểm tra, cố gắng học tập

  B. CHUẨN BỊ

 1. HS: Xem lại nội dung các bài đã học.

2. GV: Ma trận đề

  C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1. Ổn định lớp

2. Nhắc nhở quy chế

3. Kiểm tra

* Ma trận đề.

 

     Nội dung chủ đề

Các cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bài 1: Chí công vô tư

Câu hỏi 2 TN (0.5đ)

 

 

 

 

 

Bài 2: Tự chủ

Câu 1, 7 TN ( 0.5 điểm)

Câu 2, TL (1 điểm)

 

 

 

Câu 2, TL (1 điểm

 

Bài 5: Tình hữu nghị..

 

Câu 1,TL ( 1 điểm)

Câu 3 TN (0.5 điểm)

 

 

 

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

 

Câu 4 TL (0.5

điểm)

 

 

 

 

Bài 7: Kế thừa & phát huy…

 

 

Câu 5,6,8 TN ( 0.5 điểm)

 

 

Câu 3 TL ( 3 điểm)

Tổng điểm

1.5

2.5

2

 

 

4

Tỉ lệ

 

15%

25%

20%

 

 

40%

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9

 

Đề 1:

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. Hành vi nào thể hiện tính tự chủ? (0.5đ)

A. Tự hành động theo ý mình để đạt được mục đích

B. Tự quyết định không quan tâm đến người khác

C. Không vội vàng xem xét kĩ rồi mới quyết định

D. Bạn bè rủ làm gì cũng làm theo

2. Hành vi nào thể hiện chí công vô tư?

A. Là lớp trưởng bạn vi phạm đều phê bình trước lớp

B. Là lớp trưởng tùy mức độ vi phạm để góp ý hay phê bình

C. Phải che dấu các vi phạm của các bạn

D. Tất cả đều sai

3. Những hành vi nào sau đây thể hiện tính kỉ luật?

A. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép

B. Biết bạn mình có khuyết điểm nhưng ngại góp ý

C. Học sinh có thể làm việc riêng trong lớp

D. Trong một trận đấu, các cầu thủ xô xát nhau trên sân cỏ

4. Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào để hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của hai bên?

A. Tôn trọng  B. Hỗ trợ C. Giúp đỡ  D. Bình đẵng

5. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là…………hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

A. những tập quán của Việt Nam

B. những giá trị tinh thần (tư tưởng, lối sống…)

C. những giá trị tinh thần và vật chất

D. những làn điệu dân ca, nghệ thuật

6. Chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì:

A. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá

B. Là niềm tự hào của dân tộc

C. Để giữ gìn bản sắc cuả dân tộc

D. Cả A,B,C đều đúng

7. Biểu hiện của người có tính tự chủ là:

A. Bình tĩnh      B. Tự tin

C. Không vội vàng, nóng nảy   D. Cả A.B.C đều đúng

8. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

A. Học tập là không cần thiết

B. Lịch sự văn minh đối với người nước ngoài

C. Dùng hàng ngoại thích hơn hàng nội

D. Cả A.B.C đều đúng 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

1.     ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ? Cho vÝ dô (1đ)

2. Tự chủ là gì? Tự chủ là do mình quyết định mọi vấn đề của bản thân nhưng có cần lắng nghe ý kiến của người khác hay không? Vì sao? (2đ)

     3. Có ý kiến cho rằng: “Ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu”

Em cã ®ång ý víi ý kiến đó kh«ng? V× sao? (3®).

* §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I. Tr¾c nghiÖm (4 ®)

C©u 1.C

C©u 2.B

C©u 3.A

C©u 4.D

C©u 5.B

C©u 6.D

C©u 7.D

C©u 8.B

II. Tự luận (6đ)

C©u 1.

T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c: VD: VN – Lµo, VN – Cu-ba. (1đ)

Câu 2:

   - Tự chủ là làm chủ được bản thân của mình trong mọi tình huống, bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.(1đ)

    - Có. Tự chủ là làm chủ bản thân mình tuy nhiên cũng cần phải lắng nge ý kiến của người khác, để tham khảo khi quyết định một vấn đề nào đó quan trọng, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng là bản thân mình(1đ)

Câu 3:

    - Kh«ng ®ång ý. (0.5đ)

    - V×  n­íc ta cã bÒ dy vÒ truyÒn thèng nh­: yªu n­íc, t«n s­ träng ®¹o, phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp, nhân nghĩa… hiếu học đó là những truyền thống vẻ vang của dân tộc VN mà mọi người đều biết đến…(2.5đ)

 

Đề 2:

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. Hành vi nào thể hiện tính tự chủ? (0.5đ)

A. Tự hành động theo ý mình để đạt được mục đích

B. Tự quyết định không quan tâm đến người khác

C. Không vội vàng xem xét kĩ rồi mới quyết định

D. Bạn bè rủ làm gì cũng làm theo

2. Hành vi nào thể hiện chí công vô tư?

A. Là lớp trưởng bạn vi phạm đều phê bình trước lớp

B. Là lớp trưởng tùy mức độ vi phạm để góp ý hay phê bình

C. Phải che dấu các vi phạm của các bạn

D. Tất cả đều sai

3. Những hành vi nào sau đây thể hiện tính kỉ luật?

A. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép

B. Biết bạn mình có khuyết điểm nhưng ngại góp ý

C. Học sinh có thể làm việc riêng trong lớp

D. Trong một trận đấu, các cầu thủ xô xát nhau trên sân cỏ

4. Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào để hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của hai bên?

A. Tôn trọng  B. Hỗ trợ C. Giúp đỡ  D. Bình đẵng

5. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là…………hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

A. những tập quán của Việt Nam

B. những giá trị tinh thần

C. những giá trị tinh thần và vật chất (tư tưởng, lối sống…)

D. những làn điệu dân ca, nghệ thuật

6. Chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì:

A. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá

B. Là niềm tự hào của dân tộc

C. Để giữ gìn bản sắc cuả dân tộc

D. Cả A,B,C đều đúng

7. Biểu hiện của người có tính tự chủ là:

A. Bình tĩnh      B. Tự tin

C. Không vội vàng, nóng nảy   D. Cả A.B.C đều đúng

8. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

A. Học tập là không cần thiết

B. Lịch sự văn minh đối với người nước ngoài

C. Dùng hàng ngoại thích hơn hàng nội

D. Cả A.B.C đều đúng 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

1. ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ? Cho vÝ dô(1đ)

2. Tự chủ là gì? Tự chủ là do mình quyết định mọi vấn đề của bản thân nhưng có cần lắng nghe ý kiến của người khác hay không? Vì sao? (3đ)

3. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? (2®).

Bài làm

 

* §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I. Tr¾c nghiÖm (4 ®)

C©u 1.C

C©u 2.B

C©u 3.A

C©u 4.D

C©u 5.B

C©u 6.D

C©u 7.D

C©u 8.B

II. Tự luận (6đ)

C©u 1.

T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c: VD: VN – Lµo, VN – Cu-ba. (1đ)

 Câu 2:

    - Tự chủ là làm chủ được bản thân của mình trong mọi tình huống, bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.(1đ)

    - Có. Tự chủ là làm chủ bản thân mình tuy nhiên cũng cần phải lắng nge ý kiến của người khác, để tham khảo khi quyết định một vấn đề nào đó quan trọng, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng là bản thân mình(1đ)

Câu 3:

* TruyÒn thng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. (1đ)

* Một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: (1đ)

-         Yªu n­íc

-         §oµn kÕt

-         §¹o ®øc

-         Lao ®éng

-         HiÕu häc

-         T«n s­, träng ®¹o

-         HiÕu th¶o

-         Phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp

-         V¨n häc

-         NghÖ thuËt

 

IV. Rút kinh nghiệm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 KÝ DUYỆT TUẦN 10              NGÀY: 12/10/2015

 ……………………………

 ……………………………

 ……………………………

    TT. Lê Thị Gái

 

Ngày soạn: 5/10/2015

Tiết thứ 11 – Tuần 11

 

 BÀI 8: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (Tiết 1)

 1. Kiến thức:

- Häc sinh hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng x· héi, häc tËp.

 2. Kĩ năng:

 - BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Cã ý thøc häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña nh÷ng ngư­êi xung quanh

3. Thái độ:

- H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o

II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

? Nh÷ng c©u ca dao tôc ng÷, danh ng«n sau nãi vÒ truyÒn thèng g×?

-         Lµm cho tá mÆt anh hïng :

     Yªu n­uíc     §¹o ®øc   Lao ®éng   §oµn kÕt

Giang s¬n ®Ó mÊt trong lßng sao ngu«i

     -  V× n­íc quªn th©n v× d©n phôc vô

          - §Òu tay xoay viÖc

     - §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt

Thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng

          - §ång cam céng khæ

          - L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch

     - T«n sư­ tréng ®¹o

Hs: Lµm bµi

Gv: NhËn xÐt- KÕt luËn- Cho ®iÓm

3/Nội dung bài mới:

Gv dẫn vào bài:

 Trong c«ng viÖc x©y dùng ®¸t n­íc hiÖn nay, cã nh÷ng ngư­êi d©n ViÖt Nam b×nh th­ường ®· lµm nh÷ng viÖc phi th­ường như­ nh÷ng huyÒn tho¹i, kú tÝch cña thêi ®¹i KHKT.

- Anh n«ng d©n NguyÔn §øc T©m (L©m §ång) chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y gÆt lóa cÇm tay mÆc dï anh kh«ng häc truêng kü thuËt nµo.

- B¸c NguyÔn CÈm Luü kh«ng qua mét líp ®µo t¹o nµo mµ b¸c cã thÓ di chuyÓn c¶ mét ng«i nhµ, mét c©y ®a. B¸c ®­îc mÖnh danh lµ "thÇn ®Ìn"

§ã lµ nh÷ng ®øc tÝnh g× trong con ngư­êi?

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

* Hot động 1: Tìm hiu chung

Gv: Gäi hs ®äc t×nh huèng trong SGK

Gv: Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn

Nhãm1.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña £ ®i s¬n vµ Lª Th¸i Hoµng, biÓu hiÖn nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o?

 

 

 

 

Nhãm 2.

? Nh÷ng viÖc lµm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®· dem l¹i thµnh qu¶ g× cho £ ®i s¬n vµ Lª Th¸i Hoµng?

 

 

 

 

Nhãm 3.

? Em häc tËp ®­uîc g× qua viÖc lµm cña hai ng­uêi?

 

? Trong hc tp khi gp 1 bài toán khó em làm gì?

* Hot động 2: Ni dung bài hc

? Năng động, sáng to là gì?

Hs: C¸c nhãm th¶o luËn - ph¸t biÓu - nhãm kh¸c nhËn xÐt.

Gv: KÕt luËn

Sù thµnh c«ng cña mçi ng­êi lµ kÕt qu¶ cña ®øc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o thÓ hiÖn ë mäi khi¸ c¹nh trong cuéc sèng. Chóng ta cÇn xÐt ®Õn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ hµnh vi thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong thùc tÕ.

Gv: Tæ chøc cho c¶ líp trao ®æi

? ChØ ra c¸c vÝ dô chøng minh tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o biÓu hiÖn ë nhiÌu khÝa c¹nh trong cuéc sèng ®ång thêi chØ ra nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

Hs: Tr¶ lêi

Gv: LiÖt kª lªn b¶ng.

*Trong lao ®éng

N¨ng ®éng s¸ng t¹o: Gi¸m nghÜ, gi¸m lµm, t×m ra c¸i míi, c¸ch lµm míi n¨ng suÊt hiÖu qu¶.

Kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o

BÞ ®éng, b¶o thñ, tr× trÖ nÐ tr¸nh, b»ng lßng víi thùc t¹i.

*Trong häc tËp 

N¨ng ®éng s¸ng t¹o:

Cã ph­¬ng ph¸p häc tËp khoa häc, say mª t×m tßi, kiªn tr×, nhÉn l¹i, ph¸t hiÖn c¸i míi, linh ho¹t xö lý t×nh huèng.

Kh«ng n¨ng  ®éng s¸ng t¹o:

Thô ®éng l­êi häc, l­êi suy nghÜ, häc theo ng­êi lh¸c, häc vÑt, kh«ng v­¬n lªn.

* Trong sinh ho¹t hµng ngµy:

N§ - ST: L¹c quan tin t­ëng, v­ît khã, cã lßng tin.

Kh«ng n®- st: §ua ®ßi, û l¹i, kh«ng quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, b¸t ch­íc thiÕu nghÞ lùc, chØ lµm theo h­íng dÉn cña ng­êi kh¸c.

Gv: H­íng dÉn ®éng viªn häc sinh giêi thiÖu g­¬ng tiªu biÓu cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

VD: 1. Ga- li-lª (1563- 1633) Nhµ nghiªn cøu v¨n ho¸ næi tiÕng cña Italia tiÕp tôc nghiªn cøu thuyÕt cña C«pecnic b»ng chiÕc kÝnh thiªn v¨n tù s¸ng chÕ.

Dành cho lp A

Hs: Häc sinh kÓ mét sè truyÖn cho c¶ líp nghe, l¬p nhËn xÐt.

         2. Tr¹ng nguyªn L­¬ng thÕ Vinh thêi Lª Th¸nh T«ng say mª khoa häc, khi c¸o quan vÒ quª «ng thÊy cÇn ®o ®¹c ruéng ®Êt cho chÝnh x¸c, suÊt ngµy miÖt mµi, lói hói vÊt v¶ ®o vÏ cuèi cïng «ng ®· t×m ra quy t¾c tÝnh to¸n. Trªn c¬ së ®ã «ng viÕt nªn t¸c phÈm khoa häc cã gi¸ trÞ lín "§¹i hµnh to¸n ph¸p"

Gv: KÕt luËn. §ã lµ nh÷ng g­¬ng rÊt ®¸ng tù hµo vÒ nh÷ng con ng­êi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc vµ n¨ng ®éng víi mäi ho¹t ®éng häc tËp lao ®éng vµ ®êi sèng x· héi.

 

* Hot động 3: Bài tp

 

 

Nhãm1:

-                 £-®i-s¬n vµ Lª Th¸i Hoµng lµ người lµm viÖc n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

-      BiÓu hiÖn kh¸c nhau

+ £- ®i-s¬n nghÜ ra c¸ch ®Ó nh÷ng tÊm g­¬ng xung quanh gi­êng mÑ vµ ®Æt c¸c ngän nÕn - ¸nh s¸ng tËp trung - mæ cho mÑ.

+ Lª Th¸i Hoµng nghiªn cøu, t×m ra c¸ch gi¶i to¸n nhanh

Nhãm2:

-         £ di s¬n cøu sèng ®­îc mÑ - trë thµnh nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i.

-         Lª Th¸i Hoµng ®¹t huy ch­¬ng ®ång to¸n quèc tÕ lµn thø 39. huy ch­¬ng vµng to¸n quèc tÕ lÇn thø 40.

Nhãm3:

-         Suy nghÜ t×m ra gi¶i ph¸p tèt nhÊt. Kiªn tr× chÞu khã quyÕt t©m v­ît qua khã kh¨n.

 

 

 

I. Đặt vn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ni dung bài hc

1. Khái nim

- N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm.

- S¸ng t¹o lµ say mª nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi c¸ch gi¶i quyÕt míi.

 

4. Cng c

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña £ ®i s¬n vµ Lª Th¸i Hoµng, biÓu hiÖn nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o?

? Nh÷ng viÖc lµm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®· dem l¹i thµnh qu¶ g× cho £ ®i s¬n vµ Lª Th¸i Hoµng?

? Em häc tËp ®ư­îc g× qua viÖc lµm cña hai ng­êi?

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ So¹n c¸c c©u hái bµi 8 tiÕp theo.

+ T×m nh÷ng tÊm g­ư¬ng cã tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷, danh ng«n.

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 11

NGÀY: 19/10/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 8/10/2015

Tiết thứ 12 – Tuần 12

 

BÀI 8: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (Tiết 2)

 1. Kiến thức:

- Häc sinh hiÓu ®u­îc thÕ nµo lµ n¨ng ®éng s¸ng t¹o n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng x· héi, häc tËp.

 2. Kĩ năng:

 - BiÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngu­êi kh¸c vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o. Cã ý thøc häc tËp nh÷ng tÊm gu­¬ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña nh÷ng ngư­êi xung quanh

3. Thái độ:

- H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o

II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

Gv: NhËn xÐt- KÕt luËn- Cho ®iÓm

3/Nội dung bài mới:

Gv dẫn vào bài:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung

Cho Hs chơi trò chơi. Thể hiện tính sáng tạo

Nhắc lại kiến lại cũ

Gv. Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn nhãm

* Hoạt động 2: Nội dung bài học

? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o? 

 

Dành cho lớp A

? ý nghÜa cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp vµ cuéc sèng?

Nêu vd cụ thể?

 

 

 

 

 

 

? Chóng ta cÇn rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o nh­ thÕ nµo?

Gv: Tèng kÕt theo néi dung bµi häc.

GV: gäi hs ®äc yªu cÇu bµi tËp.

? T×m nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ kh«ng n¨ng déng s¸ng t¹o?

Hs:  Lµm ra giÊy

       Lªn b¶ng tr¶ lêi

       Líp nhËn xÐt

Gv: §¸nh gi¸- cho ®iÓm

Gv: H­íng dÉn ®Ó häc sinh cã thÓ tù x©y dùng kÕ ho¹ch kh¾c phôc khã kh¨n, cÇn ®Õn sù gióp ®ì cña ai? Thêi gian kh¾c phôc kÕt qu¶?

Gv: KÕt luËn: Tr­íc khi lµm viÖc g× ph¶i tù ®Æt môc ®Ých, cã nh÷ng khã kh¨n g×? Lµm thÕ nµo th× tèt? KÕt qu¶ ra sao?

Gv: KÕt luËn toµn bµi

Lao ®éng s¸ng t¹o lµ ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña mäi ng­êi trong cuéc sèng, häc tËp vµ lao ®éng. Trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc hiÖn nay, chóng ta cÇn cã ®øc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó v­ît qua nh÷ng rµng buéc cña hoµn c¶nh, v­¬n lªn lµm chñ cuéc sèng, lµm chñ b¶n th©n. Häc sinh chóng ta cÇn häc hái ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o nh­ B¸c Hå ®· d¹y "Ph¶i nªu cao t¸c phong ®éc lËp suy nghÜ, ®èi víi bÊt kú vÊn g× ®Òu ph¶i ®Æt c©u hái : v× sao? ®Òu ph¶i suy nghÜ kü cµng.

 

* Hoạt động 3: Bài tập

Gv: Tæ chøc cho häc sinh lµm bµi tËp nhanh

Ghi c¸c bµi tËp vµo phiÕu.

C©u 1. Nh÷ng viÖc lµm sau ®©y biÓu hiÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ kh«ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ntn?

BiÓu hiÖn hµnh vi

- C« gi¸o Hµ lu©n t×m tßi c¸ch gi¶ng d¹y

GDCD ®Ó häc sinh thÝch häc.

- B¸c Mai v­¬n lªn lµm giµu tho¸t khái nghÌo.

- Toµn th­êng xuyªn kh«ng lµm bµi tËp v× cho lµ bµi tËp qu¸ khã.

C©u 2. C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o:

-         C¸i khã lã c¸i kh«n

-         Häc mét biÕt m­êi

-         MiÖng nãi tay lµm

-         H¸ miÖng chê sung

-         Siªng lµm th× cã

         Siªng häc th× hay.

Câu 3: Hµnh vi: b,®,e,h.

ThÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o

-         Hµnh vi: a,c,d,g.

ThÓ hiÖn kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o

Bài 6:

         - Häc kÐm v¨n

   - CÇn sù gióp ®ì

C« gi¸o

C¸c b¹n

Nç lùc cña b¶n th©n

 

 

 

Hs tham gia

HS nhắc lại kiến lại cũ

 

 

Say mª t×m tßi, ph¸t hiÖn vµ linh ho¹t xö lý c¸c t×nh huèng trong häc tËp, lao ®éng vµ cuéc sèng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng cÇn cï ch¨m chØ

- BiÕt v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch

- T×m ra c¸i tèt nhÊt, khoa häc ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých.

*Trong lao ®éng

N¨ng ®éng s¸ng t¹o: Gi¸m nghÜ, gi¸m lµm, t×m ra c¸i míi, c¸ch lµm míi n¨ng suÊt hiÖu qu¶.

Kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o

BÞ ®éng, b¶o thñ, tr× trÖ nÐ tr¸nh, b»ng lßng víi thùc t¹i.

*Trong häc tËp 

N¨ng ®éng s¸ng t¹o:

Cã ph­¬ng ph¸p häc tËp khoa häc, say mª t×m tßi, kiªn tr×, nhÉn l¹i, ph¸t hiÖn c¸i míi, linh ho¹t xö lý t×nh huèng.

Kh«ng n¨ng  ®éng s¸ng t¹o:

Thô ®éng l­êi häc, l­êi suy nghÜ, häc theo ng­êi lh¸c, häc vÑt, kh«ng v­¬n lªn.

* Trong sinh ho¹t hµng ngµy:

N§ - ST: L¹c quan tin t­ëng, v­ît khã, cã lßng tin.

Kh«ng n®- st: §ua ®ßi, û l¹i, kh«ng quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, b¸t ch­íc thiÕu nghÞ lùc, chØ lµm theo h­íng dÉn cña ng­êi kh¸c.

 

I. Đặt vấn đề

 

 

II. Nội dung bài học

2. BiÓu hiÖn:

Say mª t×m tßi, ph¸t hiÖn vµ linh ho¹t xö lý c¸c t×nh huèng trong häc tËp, lao ®éng vµ cuéc sèng.

3. ý nghÜa:

-  Lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng.

- Gióp con ng­êi v­ît qua khã kh¨n, rót ng¾n thêi gian ®¹t môc ®Ých.

- Vinh dù cho b¶n th©n gia ®×nh vµ x· héi.

4. RÌn luyÖn

 

- RÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng cÇn cï ch¨m chØ

- BiÕt v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch

- T×m ra c¸i tèt nhÊt, khoa häc ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých.

 

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài tiếp theo: bài 9

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 12

NGÀY: 26/10/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 29/10/2015

Tiết thứ 13 – Tuần 13

 

BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT,

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

 

 1. Kiến thức:

- Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶, ý nghÜa cña viÖc lµm ®ã.

 2. Kĩ năng:

- Häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ng­êi kh¸c vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc. Häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶.

3. Thái độ:

- Häc sinh cã ý thøc rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶. ng hé t«n träng thµnh qu¶ lao ®éng cña mäi ng­êi.

II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

Gv: NhËn xÐt- KÕt luËn- Cho ®iÓm

3/Nội dung bài mới:

Gv dẫn vào bài:

Gv: Nêu những công ti sản xuất nổi tiếng của VN?

Gv: ë n­íc ta hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt n¨ng xuÊt cao nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm rÎ, ®ång thêi hµnh hãa cã chÊt l­îng. Giày, dép; qun áo; đồ đin tử…

 

Hot động ca GV

Hot động ca HS

Ni dung ghi bng

* Hot động 1: Tìm hiu chung

GV: Gäi häc sinh ®äc c©u truyÖn s¸ch gi¸o khoa.

? Gi¸o s­ Lª ThÕ Trung là người như thế nào?

 

 

 

? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá GS Lª ThÕ Trung lµ ng­êi lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu

qu¶?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ViÖc lµm cña «ng ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn ntn? Em häc tËp ®­îc g× ë GS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? T×m nh÷ng vÝ dô vÒ c¸ch lµm biÓu hiÖn cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hot động 2: Ni dung bài hc

 

 

? ThÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶

Dành cho lp A

? Vì sao làm vic gì cũng đòi hi phi có năng sut, cht lượng hiu qu? Nếu làm vic ch chú ý đến năng sut mà không quan tâm đến cht lượng, hiu qu thì hu qu s ra sao?

 

? Ý nghÜa cña viÖc lµm ®ã?

 

Nhc li kiến thc bài 8 để thy được kết qu ca vic làm vic có năng sut

? Ngay tõ b©y giê em lµm g× ®Ó rÌn luyÖn lµm viÖc ®Ó cã n¨ng sut cao vµ hiÖu qu¶.

? Tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi ntn?

 

* Hot động 3: Bài tp

Häc sinh ®äc bµi tËp

Bµi 1.

§¸p ¸n: c, ®, e. Lµ viÖc lµm cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶.

 

 

 

HS đọc bài

- Gi¸o s­ lµ ng­êi cã ý chÝ quyÕt t©m cao, cã søc lµm viÖc phi th­êng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, luôn say mª s¸ng t¹o trong c«ng viÖc.

 

- Tèt nghiÖp b¸c sÜ lo¹i suÊt s¾c ë Liªn X«.

- Nghiªn cøu thµnh c«ng viÖc t×m da Õch thay thÕ da ng­êi trong ®iÒu trÞ báng.

- ChÕ ra lo¹i thuèc trÞ báng B76

- T hc thêm để tr thành người cha bnh bng thuc nam gii.

 

GS ®­îc tÆng nhiÒu danh hiÖu cao quý. HiÖn ông ®ang lµ thiÕu t­íng, GS, TiÕn sÜ KH, ThÇy thuèc nh©n d©n, anh hïng qu©n ®éi, Nhµ khoa häc suÊt s¾c cña ViÖt Nam.

Häc tËp ®­îc tinh thÇn ý thøc v­¬n lªn. Tinh thÇn say mª nghiªn cøu khoa häc.

VD: Trong gia ®×nh

- Lµm kinh tÕ giái, nu«i con ngoan, häc tËp tèt.

- l¹i, l­êi nh¸c, lµm giµu bÊt chÝnh.

       Trong tr­êng

- D¹y tèt, häc tèt, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

- Ch¹y theo thµnh tÝch, häc vÑt.

       Trong lao ®éng

- Lao ®éng tù gi¸c, chÊt l­îng hµng hãa mÉu m· tt, gi¸ phï hîp, th¸i ®é phôc vô tèt.

- Lµm Èu, hµng gi¶, kém cht lượng.

Gv: Mét sè tÊm g­¬ng tiªu biÓu

- C¸c doanh nghiÖp: CT g¹ch èp l¸t Hµ Néi, CT èng thÐp ViÖt §øc, Nhµ m¸y ph©n l©n V¨n §iÓn.

- C¸ nh©n: GS - TS TrÇn Quy- Gi¸m ®èc bÖnh viÖn B¹ch Mai. ThÇy gi¸o Hµ C«ng V¨n.

 

 

 

Hs tr li

I. Đặt vn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ni dung bài hc

 1. Kh¸i niÖm:

- Lµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ néi dung vµ h×nh thøc trong mt thi gian nht định

 1. Ý nghÜa

  - Lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng

- N©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng.

 1. BiÖn ph¸p

-         Lao ®éng tù gi¸c, kØ luËt.

-         Luôn n¨ng ®éng s¸ng t¹o

-         TÝch cù n©ng cao tay nghÒ, rÌn luyÖn søc kháe.

-         Cã lèi sèng lµnh m¹nh v­ît qua khã kh¨n.

 

 

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài tiếp theo: bài 10

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 13

NGÀY: 2/11/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

Ngày soạn: 7/11/2015

Tiết thứ 14 – Tuần 14

 

BÀI 10: NGOẠI KHÓA

LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN (Tiết 1)

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

          - Häc sinh hiÓu ®­uîc lÝ t­­ëng sèng cña thanh niªn lµ­ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp, ý nghÜa cña môc ®Ých sèng tèt ®Ñp Êy.

 2. Kĩ năng:

          - Cã kÕ ho¹ch cho viÖc thùc hiÖn, biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi lèi sèng cña thanh niên, phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®Ó thùc hiÖn ­ước m¬.

3. Thái độ:

          - Cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­­íc nh÷ng biÓu hiÖn, phª ph¸n lªn ¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu lµnh m¹nh, sèng gÊp.

II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

3/Nội dung bài mới:

Gv: Qua nh÷ng n¨m th¸ng tuæi th¬, con ngư­êi bư­íc vµo mét thêi kú ph¸t triÓn cùc kú quan träng cña c¶ ®êi ngư­êi. §ã lµ tuæi thanh niªn, ë løa tuæi nµy con ngư­êi ph¸t triÓn nhanh vÒ thÓ chÊt, sinh lý vµ t©m lý. §ã lµ tuæi trưởng thµnh vÒ ®¹o ®øc nh©n c¸ch vµ v¨n ho¸. §ã lµ tuæi kh¼ng ®Þnh tÝnh s¸ng t¹o, nu«i dưởng nhiÒu m¬ ư­íc s«i næi trong c¸c quan hÖ t×nh b¹n t×nh yªu. §ã lµ tuæi ®Õn víi lý tưởng sèng phong phó, ®Ñp ®Ï, hướng tíi c¸i lín lao, cao c¶ víi søc m¹nh th«i thóc cña lÝ tưởng ®Ó hiÓu râ h¬n lÝ tưởng sèng cña thanh niªn nãi chung vµ häc sinh chóng ta nãi riªng chóng ta nghiªn cøu bµi häc h«m nay.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung

   ? Bản thân em, ước mơ của em sau này em sẽ làm gì?         

Gv; đó là những biểu hiện của ước mơ, lí tưởng sống. Vậy lí tưởng sống là gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Gv: Tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm

Nhãm 1.

? Trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, thÓ hÖ trÎ chóng ta ®· lµm g×? lÝ t­­ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n ®ã lµ g×?

 

 

VD.1:

Lý Tù Träng lµ ng­êi thanh niªn ViÖt Nam yªu n­­íc tr­­íc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m. Hi sinh khi míi 18 tuæi. Lý t­­ëng cña anh lµ "Con ®­êng cña tn chØ cã thÓ lµ con ®­­êng c¸ch m¹ng vµ kh«ng thÓ lµ con ®­­êng nµo kh¸c".

VD.2

NguyÔn V¨n Trçi Tru­íc khi chÕt vÉn cßn h« vang khÈu hiÖu "B¸c Hå mu«n n¨m" Hi sinh trong thêi kú chèng MÜ.

VD.3

B¸c Hå nãi vÒ lÝ t­ëng cña m×nh "C¶ cuéc ®êi t«i chØ cã mét ham muèn tét bËc lµ n­íc nhµ ®éc lËp, ®ång bµo ta ai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®­uîc häc hµnh

Nhãm 2.

? Trong thêi kú ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay thanh niªn chóng ta ®· ®ãng gãp g×? lÝ tu­ëng sèng cña TN ngµy nay lµ g×?

- Đối với các thế hệ cha anh: Lí tưởng của họ là độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

- Hiện nay: xây dựng nước VN độc lập dân giàu nước mạnh xh công bằng dân chủ văn minh

 

Nhãm 3.

? Suy nghÜ cña b¶n th©n em vÒ lÝ t­­ëng sèng cña tn trong hai giai ®o¹n? Em häc tËp ®­­îc g×?

* Hoạt động 2: Nội dung bài học

? Vậy thế nào là lí tưởng sống của thanh niên?

Gi¸o viªn: - NhÊn m¹nh vai trß cña tn trong thêi CNH - H§H ®Êt n­­íc

                - NhÊn m¹nh môc tiªu x©y dùng ®Êt nu­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay.

? Em h·y nªu nh÷ng tÊm g­­¬ng tiªu biÓu cña lÞch sö vÒ lÝ t­­ëng sèng mµ hä ®· chän vµ phÊn ®Êu.

Hs: Bµy tá ý kiÕn c¸ nh©n.

       Líp nhËn xÐt

? S­­u tÇm nh÷ng c©u nãi hay, lêi d¹y cña B¸c víi TN ViÖt Nam.

Gv: VD

- N¨m 1946 Thu­ göi thanh niªn vµ nhi ®ång "mét n¨m khëi ®Çu lµ mïa xu©n, mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ tuæi trÎ lµ mïa xu©n cña x· héi"

- T¹i lÔ kû niÖm 35 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn B¸c chØ râ: "§oµn thanh niªn lµ c¸nh tay, lµ ®éi hËu bÞ cña §¶ng, lµ ngu­êi d×u d¾t c¸c ch¸u nhi ®ång"

- B¸c cßn khuyªn thanh niªn "Kh«ng cã viÖc g× khã ....."

Gv: Tư t­uëng cña B¸c lµ lêi d¹y, lµ nhiÖm vô cho thanh niªn thùc hiÖn lÝ t­uëng.

? LÝ t­­ëng cña em lµ g× t¹i sao em x©y dùng lÝ  t­­ëng Êy?

? Ý nghĩa của việc xác định lí tưởng sống đúng đắn và tác hại của việc sống thiếu lí tưởng của thanh niên?

C¸c thÕ hÖ cha anh ®· t×m ®uêng ®Ó chóng ta ®i tíi XHCN, trªn con ®­uêng t×m tßi lÝ t­uëng ®ã bao líp ng­uêi ®· ng· xuèng, ®· hi sinh cho sù nghiÖp vÜ ®¹i b¶o vÖ tæ quèc. Trªn c¬ së Êy thanh   niªn chóng ta nhËn thÊy träng tr¸ch x©y dùng kiÕn thiÕt gãp phÇn lµm cho d©n giµu n­uíc m¹nh theo con ®­uêng XHCN.

* Hoạt động 3: Bài tập

BT 2 sgk

 

 

 

Hs nêu ước mơ của mình

- D­­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng cã hµng triÖu TN ­­u tó s½n sµng hi sinh v× ®Êt n­­íc nh­­: Lý Tù Träng, Ng T M Khai, Vâ ThÞ S¸u, La V¨n CÇu, NguyÔn V¨n Trçi, NguyÔn ViÕt Xu©n.

   - LÝ t­­ëng cña hä lµ gi¶i phãng d©n téc.

Häc sinh: - c¸c nhãm th¶o luËn ®¹i diÖn tr×nh bµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tham gia tÝch cùc n¨ng ®éng s¸ng tao trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.

      - LÝ t­­ëng cña hä lµ: D©n giµu, n­­íc m¹nh tiÕn lªn CNXH

 

Hs: - ThÊy ®­­îc tinh thÇn yªu n­íc x¶ th©n v× ®éc lËp d©n téc. Chóng em cã ®­îc cuéc sèng tù do nh­ ngµy nay lµ nhê sù hi sinh cao c¶ cña thÕ hÖ cha anh ®i tru­íc.

 

  - ViÖc lµm ®óng ®¾n ®ã cã ý nghÜa ®ã lµ nhê thÕ hÖ tn tr­uíc x¸c ®Þnh ®óng lÝ t­ëng sèng cña m×nh.

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

LÝ t­ëng sèng (lÏ sèng) lµ c¸i ®Ých cña cuéc sèng mµ mçi ng­êi kh¸t khao muèn ®¹t ®­îc.

 

 

 

 

2. ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh lÝ t­ëng sèng:

- Khi lÝ t­ëng sèng cña mçi ng­êi phï hîp víi lÝ t­ëng chung th× hµnh ®éng cña hä gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chung.

- X· héi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä th­c hiÖn lÝ t­ëng.

Ng­êi sèng cã lÝ t­ëng cao ®Ñp ®­îc mäi ng­êi t«n träng..

4. Củng cố

? Trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, thÓ hÖ trÎ chóng ta ®· lµm g×? lÝ t­ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n ®ã lµ g×?

? Trong thêi kú ®æi míi ®Êt n­uíc hiÖn nay thanh niªn chóng ta ®· ®ãng gãp g×? lÝ t­uëng sèng cña tn ngµy nay lµ g×?

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị phần tiếp theo của bài

          + T×m nh÷ng tÊm g­¬ng, c©u chuyÖn cã th¸i ®é sèng ®óng ®¾n trung thùc.

IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KÝ DUYỆT TUẦN 14

NGÀY: 9/11/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 7/11/2015

Tiết thứ 15 – Tuần 15

 

BÀI 10: NGOẠI KHÓA

LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN (Tiết 2)

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

          - Häc sinh hiÓu ®­uîc lÝ t­­ëng sèng cña thanh niªn lµ­ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp, ý nghÜa cña môc ®Ých sèng tèt ®Ñp Êy.

 2. Kĩ năng:

          - Cã kÕ ho¹ch cho viÖc thùc hiÖn, biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi lèi sèng cña thanh niên, phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®Ó thùc hiÖn ­ước m¬.

3. Thái độ:

          - Cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­­íc nh÷ng biÓu hiÖn, phª ph¸n lªn ¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu lµnh m¹nh, sèng gÊp.

II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

3/Nội dung bài mới:

Gv: Trong bøc th­ göi häc sinh nh©n ngµy khai tr­êng 9/1945 Hå Chñ TÞch viÕt: "Non s«ng ViÖt Nam cã trë nªn t­¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc ViÖt Nam cã b­íc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u ®­îc hay kh«ng chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u"

? C©u nãi trªn cã vÊn ®Ò g× thuéc vÒ lÝ t­ëng hay kh«ng

Häc tËp cã lµ mét néi dung cña lÝ t­ëng hay kh«ng.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung

? LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn ngµy nay? Häc sinh ph¶i rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo?

Gv: KÕt luËn

Trung thµnh víi lÝ t­ëng XHCN ®ã lµ ®ßi hái ®Æt ra nghiªm tóc ®èi víi tanh niªn ®ã kh«ng chØ lµ ®¹o ®øc t×nh c¶m mµ lµ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ®Ó tr­ëng thµnh. Chóng ta ph¶i kÝnh träng biÕt ¬n vµ häc tËp thÕ hÖ cha anh chñ ®éng x©y dùng cho m×nh lÝ t­ëng. Cèng hiÕn cao nhÊt cho sù ph¸t triÓn cña x· héi

? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn sèng cã lÝ t­ëng vµ thiÕu lÝ t­ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay?

 

? Biện pháp để thực hiện lí tưởng sống?

 

 

 

 

? Trao đổi kế hoạch cá nhân và phong trào của lớp

- Về học tập

- Về đạo đức

- Về thi đua

? ý kiÕn cña em vÒ c¸c t×nh huèng sau?

-         B¹n Nam tÝch cùc tham gia diÔn ®µn chñ ®Ò "LÝ t­ëng thanh niªn ngµy nay"

-         B¹n Th¾ng cho r»ng: Häc sinh líp 9 cßn qu¸ nhá ®Ó bµn lÝ t­ëng, nªn b¹n ®· bá ®i ch¬i.

Gv: KÕt luËn

LÝ t­ëng d©n giµu n­íc m¹nh theo con ®­êng XHCN kh«ng ph¶i lµ c¸i g× tr×u t­îng víi thª hÖ trÎ ®ang lín lªn nã ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ vµ sinh ®éng trong ®êi sèng hµng ngµy. Víi häc sinh, nã ®­îc biÓu hiÖn trong häc tËp, lao ®éng, x©y dùng tËp thÓ, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, lèi sèng.

* Hoạt động 2: Nội dung bài học

? LÝ t­ëng cña thanh niªn ngµy nay là gì?

 

Gv: ChuÈn bÞ phiÕu häc tËp

C©u hái 1.

? M¬ ­íc cña em lµ g×? Em sÏ lµm g× ®Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ ®ã?

 

       NhËn xÐt bµi lµm cña nhau.

Gv: Tæ chøc häc sinh trao ®æi.

 1. X¸c ®Þng ®óng vµ phÊn ®Êu suÊt ®êi cho lÝ t­ëng sÏ cã lîi g×? vÝ dô minh häa?
 2. ThiÕu lÝ t­ëng sèng hoÆc x¸c ®Þnh môc ®Ých kh«ng ®óng sÏ cã h¹i g×? VÝ dô minh häa?

Gv: §Êt n­íc ta ®ang ®æi míi theo ®Þnh h­íng XHCN. §­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®ang më ra nh÷ng triÓn väng vµ kh¶ n¨ng to lín cña sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o cña tuæi trÎ. Tù gi¸c cã ý thøc cña c«ng d©n cao c¶ nhiÖt t×nh yªu n­íc, yªu CNXH víi häc vÊn vµ v¨n hãa ®­îc nhµ tr­êng trang bÞ thanh niªn chóng ta h¹nh phóc ®­îc  gãp phÇn m×nh vµo c«ng viÖc ®æi míi ®Êt n­íc theo ®×nh h­íng XHCN.

 

* Hoạt động 3: Bài tập

1/ Bµi tËp 1.

 

-         ViÖc lµm ®óng: a, c, d, ®, e, i, k.

-         ViÖc lµm sai: b, g, h.

 

 

* Sèng cã lÝ t­ëng

- V­ît khã trong häc tËp

- VËn dông kiÕn thóc ®· häc ttrong thùc tiÔn

- N¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc

- PhÊn ®Êu lµm giµu chÝnh ®¸ng cho m×nh.

- §Êu tranh c¸c hiÖn t­îng tiªu côc trong x· héi.

- Tham gia qu©n ®éi b¶o vÖ tæ quèc.

* ThiÕu lÝ t­ëng

- Sèng û l¹i thùc dông

- Kh«ng cã hoµi b·o, ­íc m¬ mê nh¹t

- ¨n ch¬i ®ua ®ßi

- Sèng thê ¬ víi mîi ng­êi

- L·ng  quªn qu¸ khø.

HS trao đổi kế hoạch

 

 

 

ý kiÕn ®óng: B¹n Nam

ý kiÕn sai: B¹n Th¾ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Lµm trªn phiÕu häc tËp

 

 

Hs: Th¶o luËn líp

 

I. Đặt vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

2. ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh lÝ t­ëng sèng:

 

 

3. LÝ t­ëng cña thanh niªn ngµy nay:

- X©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh.

- Thanh niªn häc sinh ph¶i ra søc häc tËp rÌn luyÖn ®Ó cã ®ñ tri thøc phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn lÝ t­ëng.

- Mçi c¸ nh©n häc tËp tæúen luyÖn ®¹o ®øc lèi sèng tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.

 

4. Củng cố

           GV: Nhận xét, tổng kết.

 

 

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

+ Học bài kết hợp sách giáo khoa. Làm các bài tập sách giáo khoa

+ Chuẩn bị bài tiếp theo 

IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KÝ DUYỆT TUẦN 15

NGÀY: 16/11/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 18/11/2015

Tiết thứ 16 – Tuần 16

 

ÔN TẬP HỌC KÌ I

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Giúp cho HS nắm vững kiến thức đã học, kiến thức cơ bản trọng tâm.

 - Nắm được giới hạn chương trình thi HKI.

2. Kĩ năng:

- Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế

- Phân tích, chọn lọc nội dung

3.Thái độ:

- Có ý thức ôn luyện đúng đắn.

II/CHUẨN BỊ

- GV: Chuẩn bị câu hỏi ôn tập

- HS: Chuẩn bị bài

III/CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ

3/ Nội dung bài mới

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

  Câu 1: Em h·y x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng h÷u nghÞ cña thiÕu nhi. ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thế giíi?

 * Trả lời:

* KÕ ho¹ch:

- Giao l­u kÕt nghÜa

-  ViÕt th­, tÆng quµ

-  Xin ch÷ kÝ

* Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiết gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c.

  Câu 2: ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c?

 * Tr li:

- T¹o c¬ héi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t trÓn.

- H÷u nghÞ, hîp t¸c gióp nhau cïng ph¸t triÓn: Kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, KHKT

- T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y c¨ng th¼ng, m©u thuÉn, dÉn ®Õn nguy c¬ chiÕn tranh.

  Câu 3:  Vậy theo các em hợp tác là gì? Dựa trên nguyên tắc nào?

 * Trả lời:

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hổ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Nguyên tắc: bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của người khác

Câu 4:  Trong lớp khi kiểm tra thì 2 bạn chia bài ra học đến thi vô phần nào thì đứa đó đọc cho người còn lại chép hay 1 số bạn tụ tập làm chuyện xấu, gây rối đánh nhau có phải là hợp tác không?

   * Trả lời:

Hợp tác khác với chia bè kéo cánh, kết thành phe phái gây mâu thuẩn, mất đoàn kết, tranh giành nhau vì mục đích trục lợi. Mỗi người có những thế mạnh & điểm yếu riêng hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh về tinh thần & thể chất, đem lại hiệu quả cao.             

Câu 5: ? ý nghÜa cña sù hîp t¸c lµ g×?

* Trả lời:

- Gi¶i quyÕt nh÷ng bøc sóc cã tÝnh toµn cÇu.

- Gióp c¸c n­íc nghÌo ph¸t triÓn

- §¹t ®­îc môc tiªu hoµ b×nh.

? Nếu không hợp tác để giải quyết vấn đề dân số thì dẫn đến hậu quả gì?

- Bùng nổ dân số, dư thừa lao động, đói nghèo, TNXH, đất nước kém phát triển

Câu 6:  Chñ tr­¬ng cña ®¶ng ta, nhµ n­íc ta ntn?

 * Tr li:

Chñ tr­¬ng cña §¶ng - Nhµ n­íc ta:

- T¨ng c­êng hîp t¸c

- Tu©n thñ nguyªn t¾c:

  + §éc lËp chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ

  + kh«ng can thiÖp néi bé kh«ng vò trang

   + B×nh ®¼ng cùng cã lîi

   + Gi¶i quyÕt bÊt ®ång b»ng th­¬ng l­îng, hoà bình

   + Ph¶n ®èi ©m m­u, søc Ðp ¸p ®Æt

Câu 7: Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n c¸c em trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c?

 * Tr li:

- Hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ ng­êi xung quanh. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, biết đánh giá rút kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn.

- Quan t©m ®Õn t×nh h×nh thÕ giíi vµ vai trß cña ViÖt nam

- Cã th¸i ®é h÷u nghÞ víi ng­êi n­íc ngoµi

Câu 8: Theo em bªn c¹nh truyÒn thèng d©n téc mang ý nghÜa tÝch cùc cßn cã truyÒn thèng thãi quen lèi sèng tiªu cùc kh«ng? Nªu mét vµi vÝ dô minh ho¹.

*  YÕu tè tiªu cùc

     - TËp qu¸n l¹c hËu

     - NÕp nghÜ nèi sèng tuú tiÖn

     - Coi th­êng ph¸p luËt

     - T­ t­ëng hÑp hßi

     - Tôc lÖ ma chay, c­íi xin, lÔ héi, mª tÝn.

Ta phi dp b, tiếp thu cái mi nhưng vn gi được bn sc văn hoá ca mình.

Câu 9: Em hiÓu thÕ nµo lµ phong tôc, hñ tôc?

Phong tôc: Nh÷ng yÕu tè truyÒn thèng tèt thÓ hiÖn sù lµnh m¹nh vµ lµ phÇn chñ yÕu.

Hñ tôc: TruyÒn thèng kh«ng tèt, kh«ng ph¶i lµ chñ yÕu

Câu 10: ThÕ nµo lµ kÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc?

KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc lµ: Tr©n träng, b¶o vÖ, t×m hiÓu, häc tËp thùc hµnh gi¸ trÞ truyÒn thèng ®Ó c¸i hay, c¸i ®Ñp ca truyÒn thèng ph¸t triÓn vµ to¶ s¸ng.

Câu 11: ? D©n téc ViÖt nam cã nh÷ng truyÒn thèng g×?

D©n téc ViÖt nam cã nh÷ng truyÒn thèng :

-         yªu n­íc

-         §oµn kÕt

-         §¹o ®øc

-         Lao ®éng

-         HiÕu häc

-         T«n s­, träng ®¹o

-         HiÕu th¶o

-         Phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp

-         V¨n häc

-         NghÖ thuËt

Câu 12: Cã ý kiÕn cho r»ng ngoµi truyÒn thèng ®¸nh giÆc ra d©n téc cã truyÒn thèng g× ®¸ng tù hµo ®©u. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? v× sao?

V×  n­íc ta cã bÒ dy vÒ truyÒn thèng nh­: yªu n­íc, t«n s­ träng ®¹o, phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp, nhân nghĩa… hiếu học đó là những truyền thống vẻ vang của dân tộc VN mà mọi người đều biết đến…là CD VN chúng ta phải tôn trọng và phát triển những truyền thống ấy không nên chê bai, coi  thường..

Câu 13: Chóng ta cÇn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?

Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta

-         B¶o vÖ, kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc.

-         Tù hµo truyÒn thèng d©n téc, phª ph¸n ng¨n chÆn t­ tuëng viÖc lµm ph¸ ho¹i ®Õn truyÒn thèng d©n téc.

Câu 14: ? Năng động, sáng tạo là gì?

- N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm.

- S¸ng t¹o lµ say mª nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi c¸ch gi¶i quyÕt míi.

? Vì sao đòi hỏi người lao động phải năng động, sáng tạo trong xã hội hiện đại?

- Đáp ứng nhu cầu phát triển về khoa học, kĩ thuật, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, có chất lượng hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế gia đình, đất nước phát triển.

? Có ý kiến cho rằng: “Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được”. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

- Không. Vì sự sáng tạo là do quá trình tìm tòi, suy nghĩ của mỗi người không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay già. không phải do bẩm sinh mà có.

Câu 15: ChØ ra c¸c vÝ dô chøng minh tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o biÓu hiÖn ë nhiÌu khÝa c¹nh trong cuéc sèng ®ång thêi chØ ra nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o.

*Trong lao ®éng

N¨ng ®éng s¸ng t¹o: Gi¸m nghÜ, gi¸m lµm, t×m ra c¸i míi, c¸ch lµm míi n¨ng suÊt hiÖu qu¶.

Kh«ng n¨ng ®éng s¸ng t¹o

BÞ ®éng, b¶o thñ, tr× trÖ nÐ tr¸nh, b»ng lßng víi thùc t¹i.

*Trong häc tËp 

N¨ng ®éng s¸ng t¹o:

Cã ph­u¬ng ph¸p häc tËp khoa häc, say mª t×m tßi, kiªn tr×, nhÉn l¹i, ph¸t hiÖn c¸i míi, linh ho¹t xö lý t×nh huèng.

Kh«ng n¨ng  ®éng s¸ng t¹o:

Thô ®éng l­êi häc, l­êi suy nghÜ, häc theo ng­êi lh¸c, häc vÑt, kh«ng v­¬n lªn.

* Trong sinh ho¹t hµng ngµy:

N§ - ST: L¹c quan tin t­ëng, v­ît khã, cã lßng tin.

Kh«ng n®- st: §ua ®ßi, û l¹i, kh«ng quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, b¸t ch­íc thiÕu nghÞ lùc, chØ lµm theo h­íng dÉn cña ng­êi kh¸c.

Câu 16: ý nghÜa cña n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp vµ cuéc sèng?

ý nghÜa:

-  Lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng.

- Gióp con ng­êi v­ît qua khã kh¨n, rót ng¾n thêi gian ®¹t môc ®Ých.

- Vinh dù cho b¶n th©n gia ®×nh vµ x· héi.

Câu 17: Chóng ta cÇn rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o nh­ thÕ nµo?

- RÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng cÇn cï ch¨m chØ

- BiÕt v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch

- T×m ra c¸i tèt nhÊt, khoa häc ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých.

Bài tập

C©u 1. Nh÷ng viÖc lµm sau ®©y biÓu hiÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ kh«ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ntn?

BiÓu hiÖn hµnh vi

- C« gi¸o Hµ lu©n t×m tßi c¸ch gi¶ng d¹y

GDCD ®Ó häc sinh thÝch häc.

- B¸c Mai v­¬n lªn lµm giµu tho¸t khái nghÌo.

- Toµn th­êng xuyªn kh«ng lµm bµi tËp v× cho lµ bµi tËp qu¸ khã.

? Em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây:

a. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.

b. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới cần đến sự năng động.

C©u 2. C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ n¨ng ®éng s¸ng t¹o:

-         C¸i khã lã c¸i kh«n

-         Häc mét biÕt m­êi

-         MiÖng nãi tay lµm

-         H¸ miÖng chê sung

-         Siªng lµm th× cã

         Siªng häc th× hay

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KÝ DUYỆT TUẦN 16

NGÀY: 23/11/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT . Lê Thị Gái

 

Ngày soạn: 25/11/2015

Tiết thứ: 17 – Tuần 17

     KIỂM TRA HKI

A. Mục tiêu

 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

 2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

 3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.

 B. Chuẩn bị

 1. Trò: Xem lại nội dung các bài đã học.

2. Thầy: Ma trận đề.

C. Các bước lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra

3. Phát đề kiểm tra

* Ma trận đề.

 

   Nội dung chủ đề

Các cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Hợp tác

Câu 1: (1đ)

Câu 1: (1đ)

 

2. Kế thừa & phát

huy truyền thống tốt

đẹp của dt

 

Câu 3 (2đ)

Câu 4: (3đ)

3. Năng động, sáng

tạo

 

Câu 2 (1đ)

Câu 2 (1đ)

Câu 2 (1đ)

Tổng số câu hỏi

2

3

2

Tổng điểm

 

2

4

4

Tỉ lệ

20%

40%

40%

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THI HK I LỚP 9

    

A. Đề 1: (9A1)

Câu 1: (2đ)

 1. Vì sao phải hợp tác?
 2. Nếu không hợp tác để giải quyết vấn đề dân số thì dẫn đến hậu quả gì?

Câu 2: (3đ)

a. Năng động, sáng tạo là gì?

b. Vì sao đòi hỏi người lao động phải năng động, sáng tạo trong xã hội hiện đại?

c. Có ý kiến cho rằng: “Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được”. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3: (2đ)

Có ý kiến cho rằng: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là kế thừa tất cả các truyền thống, các phong tục tập quán do ông cha ta để lại, không được bỏ sót điều gì. Em đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?

Câu 4: (3đ)

Nam thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”.

Em có đồng ý với Nam không? Vì sao? Em sẽ nói gì với Nam?

 

B. Đề 2: (9A2)

Câu 1: (2đ)

a. Hợp tác là gì? Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào?

b. Trong lớp khi kiểm tra thì 2 bạn chia bài ra học đến thi vô phần nào thì đứa đó đọc cho người còn lại chép hay 1 số bạn tụ tập làm chuyện xấu, gây rối đánh nhau có phải là hợp tác không?

Câu 2: (3đ)

a. Năng động, sáng tạo là gì?

b. Có ý kiến cho rằng: “Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được”. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3: Em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây: (2đ)

a. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.

b. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới cần đến sự năng động.

Câu 4: (3đ)

Nam thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”.

Em có đồng ý với Nam không? Vì sao? Em sẽ nói gì với Nam?

 

 

* Đáp án – Biểu điểm

 

A. Đề 1: (9A1)

Câu 1: (2đ)

a. Hợp tác để: (1đ)

- Gi¶i quyÕt nh÷ng bøc sóc cã tÝnh toµn cÇu.

- Gióp c¸c n­íc nghÌo ph¸t triÓn

- §¹t ®­îc môc tiªu hoµ b×nh

 1. Nếu không hợp tác để giải quyết vấn đề dân số thì dẫn đến hậu quả: (1đ)

- Bùng nổ dân số, dư thừa lao động, đói nghèo, TNXH, đất nước kém phát triển

Câu 2: (3đ)

a. Năng động, sáng tạo là:

- N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm.(0.5đ)

- S¸ng t¹o lµ say mª nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi c¸ch gi¶i quyÕt míi. (0.5đ)

b. Vì sao đòi hỏi người lao động phải năng động, sáng tạo trong xã hội hiện đại:

- Đáp ứng nhu cầu phát triển về khoa học, kĩ thuật, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, có chất lượng hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế gia đình, đất nước phát triển. (1đ)

c. Có ý kiến cho rằng: “Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được”.

- Không. Vì sự sáng tạo là do quá trình tìm tòi, suy nghĩ của mỗi người không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay già. không phải do bẩm sinh mà có.  (1đ)

Câu 3: (2đ)

Không đồng tình, vì kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là kế thừa và phát huy những gì tốt đẹp, còn những yếu tố tiêu cực như:

- TËp qu¸n l¹c hËu

- NÕp nghÜ lèi sèng tuú tiÖn

- Coi th­êng ph¸p luËt

- T­ t­ëng hÑp hßi

- Tôc lÖ ma chay, c­íi xin, lÔ héi, mª tÝn.

Ta phải dẹp bỏ, tiếp thu cái mới nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá của mình.

Câu 4: (3đ)

- Không.

- V× n­íc ta cã bÒ dy vÒ truyÒn thèng nh­: yªu n­íc, t«n s­ träng ®¹o, phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp, nhân nghĩa… hiếu học đó là những truyền thống vẻ vang của dân tộc VN mà mọi người đều biết đến…là CD VN chúng ta phải tôn trọng và phát triển những truyền thống ấy không nên chê bai, coi  thường..

 

B. Đề 2: (9A2)

Câu 1: (2đ)

a. - Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hổ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.(0.5đ)

- Nguyên tắc: bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của người khác.(0.5đ)

b. Không. Hợp tác khác với chia bè kéo cánh, kết thành phe phái gây mâu thuẩn vì mục đích trục lợi. (1đ)

(Mỗi người có những thế mạnh & điểm yếu riêng hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh về tinh thần & thể chất, đem lại hiệu quả cao)

Câu 2: (3đ)

a. Năng động, sáng tạo là:

- N¨ng ®éng lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm.(1đ)

- S¸ng t¹o lµ say mª nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi c¸ch gi¶i quyÕt míi. (1đ)

b. - Không. Vì sự sáng tạo là do quá trình tìm tòi, suy nghĩ của mỗi người không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay già. không phải do bẩm sinh mà có.  (1đ)

Câu 3: (2đ)

- Không tán thành. N¨ng ®éng S¸ng t¹o lµ tÝch cùc, chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm, say mª nghiªn cøu t×m tßi ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ míi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn hoÆc t×m ra c¸i míi c¸ch gi¶i quyÕt míi. Có như vậy mình mới gặt hái được thành công. Bẫm sinh có mà không rèn luyện thì cũng không có được sự sáng tạo..

Câu 4: (3đ)

- Không.

- V× n­íc ta cã bÒ dy vÒ truyÒn thèng nh­: yªu n­íc, t«n s­ träng ®¹o, phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp, nhân nghĩa… hiếu học đó là những truyền thống vẻ vang của dân tộc VN mà mọi người đều biết đến…là CD VN chúng ta phải tôn trọng và phát triển những truyền thống ấy không nên chê bai, coi  thường..

 4. Thu bài

 5. Hướng dẫn

IV. Kết quả

 

Tổng số HS

    Giỏi

       Khá

      TB

TB trở lên

     Yếu

   Kém

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KÝ DUYỆT TUẦN 17

NGÀY: /11/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT . Lê Thị Gái

 

 

Ngày soạn: 1/12/2015

Tiết thứ 18 – Tuần 18

 

THỰC HÀNH: LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 - Cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ lÝ t­ëng sèng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay.

- Môc ®Ých sèng cña mçi ng­êi phï hîp víi lîi Ých chung cña d©n téc, cña §¶ng. X©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

 2. Kĩ năng:

 - BiÕt bµy tá ý kiÕn cña m×nh trong buæi héi th¶o trao ®æi vÒ lÝ t­ëng sèng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.

- Lu«n tù kiÓm so¸t b¶n th©n trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.

3. Thái độ:

- Cã th¸i ®é ®óng ®¾n tr­íc nh÷ng biÓu hiÖn sèng cã lÝ t­ëng.

- BiÕt phª ph¸n, lªn ¸n nh÷ng biÓu hiÖn sèng thiÕu lµnh m¹nh, sèng thiÕu lÝ t­ëng.

- BiÕt t«n träng, häc hái nh÷ng ng­êi sèng vµ hµnh ®éng v× lÝ t­ëng cao ®Ñp

II/CHUẨN BỊ

  - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Son bài, chun b tài liu, đồ dùng cn thiết, xem bài trước trong SGK. Nh÷ng tÊm g­¬ng trong thêi k× ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, trong lao ®éng, häc tËp, s¸ng t¹o cña thêi k× ®æi míi .

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ:

   ? KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña HS

3/Nội dung bài mới:

  *Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu

Tuæi thanh niªn víi ®Çy nh÷ng hµo khÝ, ­íc m¬ vµ kh¸t väng. Ngµy h«m nay, c¸c em ®ang cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng nh­ng chØ mét ngµy gÇn ®©y th«i, c¸c em sÏ nh­ c¸nh chim bay kh¾p ph­¬ng trêi. §Ó gióp c¸c em ®Þnh h×nh thªm vÒ vÊn ®Ò nµy, h«m nay líp ta sÏ më ra mét diÔn ®µn ngo¹i kho¸ vÒ vÊn ®Ò “LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay”.

*Th«ng qua néi dung ch­¬ng tr×nh:

* Néi dung ch­¬ng tr×nh:

a. Tr×nh bµy tham luËn

Gäi HS ®· ®­îc ph©n c«ng viÕt tham luËn tr×nh bµy tham luËn vÒ chñ ®Ò “LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay”.

b. Th¶o luËn ph¸t biÓu ý kiÕn

Gv cho HS ch¬i trß ch¬i phãng viªn. DÉn ch­¬ng tr×nh ®ãng vai lµ mét phãng viªn cña §µi truyÒn h×nh pháng vÊn c¸c b¹n trong líp theo c¸c c©u hái:

? B¹n hiÓu ng­êi cã lÝ t­ëng sèng cao ®Ñp lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

- Ng­êi sèng cã lÝ t­ëng cao ®Ñp lµ ng­êi lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng kh«ng mÖt mái ®Ó thùc hiÖn lÝ t­ëng cña d©n téc, cña nh©n lo¹i v× sù tiÕn bé cña b¶n th©n vµ x· héi, lu«n v­¬n tíi sù hoµn thiÖn b¶n th©n vÒ mäi mÆt, mong muèn cèng hiÕn trÝ tuÖ vµ søc lùc cho sù nghiÖp chung.

? VËy lÝ t­ëng sèng cña b¹n nh­ thÕ nµo?

- Ph¶i ra søc, nç lùc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang lËp th©n, lËp nghiÖp gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc.

? T¹i sao b¹n l¹i x¸c ®Þnh lÝ t­ëng sèng cña m×nh nh­ vËy?

- V× t«i thÊy häc tËp n©ng cao hiÓu biÕt, më réng kiÕn thøc ®Ó ®em tµi trÝ cña m×nh gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc lµ c¸i ®Ých cña cuéc sèng mµ mçi ng­êi kh¸t khao muèn ®¹t ®­îc.

? Trong t¸c phÈm” ThÐp ®· t«i thÕ ®Êy” nh©n vËt Pa- ven ®· nãi: “ Sèng sao cho ®Õn khi nh¾m m¾t xu«i tay kh«ng ph¶i ©n hËn vÒ nh÷ng th¸ng n¨m ®· sèng hoµi, sèng phÝ’. Lµ mét thanh niªn b¹n suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ c©u nãi nµy ?

          - Theo t«i cuéc sèng ph¶i lµ sù cèng hiÕn. Lµ mét ng­êi sèng trong XH ®Æc biÖt lµ thanh niªn chóng ta cÇn ph¶i ra søc nç lùc phÊn ®Êu ®Ó ®ãng gãp mét phÇn tµi n¨ng trÝ tuÖ cña m×nh cho ®Êt n­íc ®Ó khi ra ®i m×nh cã thÓ thanh th¶n vµ b»ng lßng víi nh÷ng th¸ng n¨m m×nh ®· sèng,  nh­ lêi cña mét c©u nãi “ Khi em sinh ra mäi ng­êi th× mØm c­êi cßn em l¹i khãc. Em ¬i, h·y sèng lµm sao ®Ó khi em ra ®i mäi ng­êi th× khãc cßn em l¹i mØm c­êi “

? Cã quan ®iÓm cho r»ng HS tr­êng THCS  ®ang tuæi ¨n, tuæi ch¬i th× nªn biÕt tranh thñ ¨n ch¬i h­ëng l¹c, cßn viÖc häc hµnh, lµm viÖc, cèng hiÕn lµ viÖc lµm c¶ ®êi. Theo b¹n, quan ®iÓm cña b¹n Êy ®óng hay sai? V× sao?

Quan ®iÓm  ®ã ch­a ®óng v× ë tuæi nh­ b¹n, mét thanh niªn khoÎ m¹nh, t­¬ng lai lµ trô cét cña ®Êt n­íc l¹i tranh thñ ¨n ch¬i h­ëng l¹c th× kh«ng ®­îc mµ ngay tõ b©y giê b¹n ph¶i häc hµnh thËt tèt ®Ó tÝch luü kiÕn thøc chuÈn bÞ hµnh trang b­íc vµo ®êi  B¹n cã thÊy nhµ b¸c häc nµo mµ xuÊt ph¸t tõ mét kiÓu ¨n ch¬i h­ëng thô kh«ng? VËy b¹n ph¶i x¸c ®Þnh lÝ t­ëng cña b¹n “§©u cÇn thanh niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn”.

? Chóng ta ai còng cã mét h­íng ®i, môc tiªu cô thÓ sau nµy ®óng kh«ng? B¹n cã thÓ cho biÕt ­íc m¬ cña b¹n lµ g×? §Ó ®¹t ®­îc ­íc m¬ Êy b¹n sÏ lµm g×?

- ¦íc m¬ trë thµnh c« gi¸o, b¸c sÜ, c«ng an, nhµ kinh doanh giái

? B¹n h·y kÓ nh÷ng tÊm g­¬ng thanh niªn cã lÝ t­ëng sèng cao ®Ñp mµ b¹n biÕt?

- Trong kh¸ng chiÕn chèng qu©n thï:

   + LÝ Tù Träng, Vâ ThÞ S¸u, NguyÔn V¨n Th¹c, §Æng Thuú Tr©m

- Trong hoµ b×nh x©y dùng ®Êt n­íc:

   + NguyÔn Tö Qu¶ng- Gi¸m ®èc trung t©m an ninh m¹ng- ®· say s­a nghiªn cøu ®Ó t×m ra phÇn mÒm diÖt virut m¸y tÝnh

   + Em Lª Nh­ ThiÖn: HS líp 12A- tr­êng PT cÊp 2-3 Vâ ThÞ S¸u huyÖn Tuy An tØnh Phó Yªn ®· kiÖt søc vµ ra ®i ë tuæi 18 sau khi chèng chäi hµng giê d­íi dßng n­íc lò ®Ó cøu sèng 2 cô giµ vµ 1 em nhá trong trËn lò ®ªm 2/11/2009

   + LiÖt sÜ NguyÔn Thµnh Dòng – Trung uý CSHS quËn 11. Sau nhiÒu trËn truy b¾t, chèng tr¶ víi bän téi ph¹m anh ®· bÞ nhiÔm HIV vµ l©y bÖnh sang vî.Th¸ng 12/2006 vî anh ®· qua ®êi, 6 th¸ng sau vµo ngµy 13/6/2006 sau 5 n¨m chèng chäi víi bÖnh tËt anh còng ®· hi sinh ®Ó l¹i cËu con trai NguyÔn Duy Minh 10 tuæi. Cuèn s¸ch chÕt cho sù sèng ghi chÐp l¹i “ Håi kÝ cho con” cña anh ®· ®­îc xuÊt b¶n lµ th«ng ®iÖp vÒ sù hi sinh thÇm lÆng cña ng­êi chiÕn sÜ cã lÝ t­ëng sèng cao ®Ñp.

? §äc c©u ca dao, danh ng«n vÒ lÝ t­ëng sèng cña thanh niªn?

- Dï ai nãi ng¶

- Cuéc ®êi ®Ñp nhÊt lµ trªn trËn tuyÕn chèng qu©n thï. (Lª M· L­¬ng)

- “ Con ®­êng cña thanh niªn chØ cã thÓ lµ con ®­êng c¸ch m¹ng vµ kh«ng thÓ lµ  con ®­êng nµo kh¸c. ( LÝ Tù Träng )

? B¹n h·y kÓ mét sè ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña thanh niªn ngµy nay?

- Khëi nghiÖp, thanh niªn t×nh nguyÖn,

? B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ 1 sè biÓu hiÖn cña thanh niªn, häc sinh nh­ ®ua xe, l­êi häc, nghiÖn hót?

- §©y lµ mét sè biÓu hiÖn sai cña thanh niªn do ¨n ch¬i, l­êi biÕng

? T¹i sao §¶ng vµ nh©n d©n ta l¹i tin t­ëng vµo thÕ hÖ thanh niªn trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu CNH-H§H ®Êt n­íc?

- Thanh niªn lµ lùc l­îng nßng cèt, lµ c¸nh tay ph¶i ®¾c lùc cña §¶ng. Trong th­ göi thanh niªn vµ nhi ®ång n¨m 1946, B¸c Hå viÕt : “ Mét n¨m khëi ®Çu lµ mïa xu©n, mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ, tuæi trÎ lµ mïa xu©n cña x· héi.”

* GV Nhận xét:

- GV nhËn xÐt c¸c b¶n tham luËn cña HS, c¸c c©u tr¶ lêi thÓ hiÖn lÝ t­ëng cña c¸c em

- GV chèt: Nh©n lo¹i ®ang b­íc sang thêi k× míi, thêi k× héi nhËp. ViÖt Nam còng lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn ®ang chuyÓn m×nh v­¬n tíi ®Ó b­íc vµo cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i, ng­êi s½n sµng trªn m©m ph¸o ®­a ®Êt n­íc vµo cuéc héi nhËp cïng chung cña thÕ giíi kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ thÕ hÖ thanh niªn. VËy h·y h­íng ­íc m¬ vµ x©y ®¾p lÝ t­ëng, tuæi trÎ kh«ng cã ­íc m¬, lÝ t­ëng “Nh­  ngùa kh«ng c­¬ng, thuyÒn kh«ng l¸i”. Vµ h·y lu«n hµnh ®éng theo khÈu hiÖu cña §oµn thanh niªn “§©u cÇn thanh niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn”.

d. KÕt thóc

C¶ líp h¸t bµi “ Thanh niªn thÕ hÖ Hå ChÝ minh”

4. Cng c

           GV: Nhn xét, tng kết.

5. Hướng dn cho HS t hc, làm bài tp và son bài mi nhà

+ X©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn m¬ ­íc cña m×nh

+ T×m hiÓu c¸c c©u chuyÖn vÒ nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng hµnh ®éng nh»m kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

+ Chun b bài tiếp theo

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 18

NGÀY: 7/12/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

Ngày soạn: 7/12/2015

Tiết thứ 19 – Tuần 19

 

THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA                                                                              CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG  VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC

 

I/MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

  - Giúp Hs nắm được một số quy định khi tham gia giao thông. Biết được các biển báo khi tham gia giao thông. Nắm được tính chất nguy hiểm và nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông, tầm quan trọng của giao thông đối với đời sống của con người. Hiểu ý nghĩa của việc chấp hành trật tự an tòan giao thông và các biện pháp bảo đảm an tòan khi đi đường.

 2. Kĩ năng:  

- Nhận biết được một số dấu hiệu chỉ dẫn giao thông thông dụng và biết xử lí những tình huống đi đường thường gặp.

     - Biết đánh giá hành vi đúng hay sai của người khác về thực hiện trật tự an tòan giao thông; thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an tòan giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

3. Thái độ:

- Có ý thức tôn trọng và thực hiện trật tự an tòan giao thông.

     - Ủng hộ những việc làm tôn trọng trật tự an tòan giao thông.

 II/CHUẨN BỊ

         - GV: Tranh ảnh, giấy khổ lớn, bút dạ, câu chuyện. Giáo án, SGK, SGV..

   - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết, xem bài trước trong SGK.

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/Ổn định lớp

2/Kiểm tra bài cũ: 

 

3/Nội dung bài mới:

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

 * Hoạt động 1: Tìm hiểu chung

        Ho¹t ®éng nhãm

? NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ë n­íc ta vµ ë ®Þa ph­¬ng em ?

GV: N¨m 2007: 286vô tai n¹n / ngµy.

                          8 ng­êi chÕt / ngµy

                      166 ng­êi bÞ th­¬ng/ ngµy

? H·y kÓ mét sè vô tai n¹n giao th«ng mµ em biÕt ë ViÖt Nam vµ ë ®Þa ph­¬ng em ?

       HS Ho¹t ®éng ®éc lËp 

? Tai n¹n giao th«ng g©y nh÷ng hËu qu¶ nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸ nh©n vµ céng ®ång ?

 

        HS Ho¹t ®éng nhãm 

? Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng ?

-> HS th¶o luËn ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -> nhËn xÐt chÐo -> gv kl

KL: Trong ®ã nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt lµ do ý thøc cña con ng­êi kh«ng am hiÓu luËt lÖ giao th«ng hoÆc biÕt mµ coi th­êng luËt lÖ giao th«ng.

      HS Ho¹t ®éng ®éc lËp

? Em h·y chØ mét sè lçi mµ ng­êi tham gia giao th«ng m¾c ph¶i?

? Chóng ta cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh­ thÕ nµo ®Ó gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng?

HS: Suy nghÜ tr×nh bµy

GV: Chèt c¸c gi¶i ph¸p chÝnh vµ yªu cÇu HS rÌn luyÖn vµ thùc hµnh.

=> “ An toµn lµ b¹n, tai n¹n lµ thï”, gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng lµ cÊp b¸ch, lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi.

 

 

Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 1

      HS th¶o luËn nhãm

Gäi HS ®äc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp 2

 

* Hoạt động 2: Bài tập

 

Bµi 1: Yªu cÇu ®¹t ®­îc :

+ Khi qua ng· t­ ph¶i chó ý tÝn hiÖu, ®Ìn b¸o, chØ dÉn cña c¶nh s¸t giao th«ng.

+ V­ît nhau : VÒ phÝa tr¸i ng­êi ®i tr­íc.

+ Tr¸nh nhau : VÒ phÝa ph¶i cña m×nh.

Bµi 2: Yªu cÇu ®¹t ®­îc.

- §Ìn xanh: §­îc ®i

- §Ìn vµng : ChuÈn bÞ thi hµnh lÖnh

- §Ìn ®á: Dõng l¹i

Bµi 3 : ChØ râ vµ nh¾c l¹i c¸c lo¹i biÓn b¸o giao th«ng ®· häc ë líp 6 .

 

 

 

HS : Th¶o luËn theo nhãm -> ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -> c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo-> gv kl ý chÝnh.

 

+ §Þa ph­¬ng em : Tai n¹n giao th«ng còng gia t¨ng, nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng g©y chÕt ng­êi trªn ®Þa bµn c¶ huyÖn.

 

 

 

 

 

 

 

- Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt. Chưa tự giác chấp hành luật lệ giao thông.

 

 

 

 

 

 

- L¹ng l¸ch ®¸nh vâng, chë cång kÒnh, uèng r­îu bia qu¸ nång ®é, kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm, ®i kh«ng ®óng lµn ®­êng, biÓn b¸o, cäc tiªu kh«ng chÊp hµnh

 

I. Thùc tr¹ng giao th«ng ë n­íc ta vµ ®Þa ph­¬ng em :

* ë ViÖt Nam : Tai n¹n giao th«ng ngµy cµng gia t¨ng

- N¨m 2004-> 2005 : trung b×nh mçi ngµy kho¶ng 30 ng­êi chÕt hoÆc trªn 30 ng­êi chÕt, kho¶ng h¬n 60 ng­êi bÞ th­¬ng do tai n¹n giao th«ng.

+ §Þa ph­¬ng em : Tai n¹n giao th«ng còng gia t¨ng, nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng g©y chÕt ng­êi trªn ®Þa bµn c¶ huyÖn.

=> HËu qu¶ : ThiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ cña g©y hoang mang lo l¾ng cho toµn x· héi.

II. Nguyªn nh©n :

+ Do ph­¬ng tiÖn nhiÒu kh«ng kÞp ®¸p øng vÒ ®­êng x¸.

+ Do nhiÒu ph­¬ng tiÖn xuèng cÊp vÉn cßn sö dông.

+ Do lùc l­îng c¶nh s¸t giao th«ng cßn Ýt, cßn mÒm máng vµ lµm viÖc ch­a hÕt tr¸ch nhiÖm.

+ Nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt: Do thiÕu ý thøc cña con ng­êi kh«ng hiÓu luËt lÖ hoÆc coi th­êng luËt lÖ.

 

 

 

 

III. BiÖn ph¸p kh¾c phôc :

+ Më réng ®­êng x¸.

+ Gi¸o dôc luËt lÖ giao th«ng cho mäi ng­êi.

+ Nghiªm chØnh thùc hiÖn luËt lÖ giao th«ng.

+ C¸c c¬ quan cã chøc n¨ng cÇn lµm viÖc nghiªm tóc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố

            - Nh¾c l¹i ­u khuyÕt ®iÓm cña tõg nhãm vµ tiÕt häc

           GV: Nhận xét, tổng kết.

          5. Hướng dẫn cho HS tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà

          + Xem l¹i c¸c t×nh huèng vµ ®­a thªm t×nh huèng cô thÓ h¬n.

IV. Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KÝ DUYỆT TUẦN 19

NGÀY: 14/12/2015

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

TT. Lê Thị Gái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người tài liệu Bài 1. Chí công vô tư .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 1. Chí công vô tư thuộc thể loại GDCD - GDNGLL 9 được giới thiệu bởi bạn Tùng Huỳnh Thanh đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào thể loại GDCD - GDNGLL 9 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo dục Công dân » Giáo dục Công dân 9 » ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Ngày soạn: 1/8/2015 Tiết thứ 1 – Tuần 1 BÀI 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ I/MỤC TIÊU 1, bên cạnh đó Kiến thức: Giúp Hs hiểu được thế nào là chí công tha hồ, các diễn tả của phẩm chất chí công tha hồ, tại sao cần phải chí công tha hồ, nói thêm 2, tiếp theo là Kĩ năng: - Biết phân biệt cáchành vi diễn tả chí công tha hồ hoặc ko chí công tha hồ trong đời sống hằng ngày,còn cho biết thêm - Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện trở thành người https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.1exh0q.html