Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 9/21/2016 12:10:12 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Chia sẽ bởi: Tuấn Nguyễn Hoàng | Lần tải: 20 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

                                                                                                         Giaùo aùn Giaùo duïc coâng daân. Lôùp 9.

Tuaàn 1                                          Baøi 1                                                       NS: 22.8.2015

Tieát 1                                                                                                            ND:  

 

 

 

 

 

 

I- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

1- KIEÁN THÖÙC:

_ Nêu ñöôïc theá naøo laø chí coâng voâ tö.

_ Nêu được bieåu hieän cuûa chí coâng voâ tö.

_ Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí coâng voâ tö.

2- KYÕ NAÊNG:

_ Bieát theå hieän chí coâng voâ tö trong cuoäc soáng haèng ngaøy.

_ RL kĩ năng tự nhận xét, đánh giá của HS.

_ RL kĩ năng nhanh, nhạy bén trong suy nghĩ và hành động của HS.

           _ RL kĩ năng biểu diễn, xây dựng và giải quyết tình huống giả định cho HS.

    3- THAÙI ÑOÄ:

Đồng tình, uûng hoä nhöõng việc làm chí coâng voâ tö, pheâ phaùn nhöõng biểu hiện thiếu chí công vô tư.

   4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:

 - Năng lực giải quyết vấn đề.

 - Năng lực giao tiếp.

 - Năng lực hợp tác.

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

 - Năng lực tự học

II- CHUAÅN BÒ:

1- PHÖÔNG PHAÙP:

Thaûo luaän nhoùm, giaûi quyeát vaán ñeà, saém vai, kích thích tö duy, ñaøm thoaïi, toå chöùc troø chôi.

2- TAØI LIEÄU PHÖÔNG TIEÄN:

_ Sách chuẩn KN-KT GDCD, SGK, SGV 9, SBTTH, STKBG GDCD 9.

_ Baûng phuï, buùt.

_ Moät soá maåu chuyeän, danh ngoân.

III- TIẾN TRÌNH DAÏY – HOÏC

* Giôùi thieäu baøi:(5’)

Giaùo vieân treo baûng phuï coù ghi saün caâu ca dao cho HS ñoïc.

* Tình huoáng: Ca dao coù caâu:

“Troáng chuøa ai voã thì thuøng,

Cuûa chung ai kheùo vaãy vuøng neân rieâng”

_ GV: Caâu ca dao treân noùi leân ñieàu gì?

HS: “Cuûa chuøa” cuûa thieân haï, cuûa chung, nhöng khoâng vì lôïi ích rieâng maø bieán cuûa chung thaønh cuûa rieâng mình

GV: Caâu ca dao noùi veà maët traùi cuûa xaõ hoäi thôøi nay ñoù laø coù nhieàu  ngöôøi laøm vieäc khoâng chí coâng voâ tö. Vaäy chí coâng voâ tö laø gì? Noù coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.

HS ghi töïa baøi vaøo taäp.

 

 * Baøi môùi:

 

 

NOÄI DUNG

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ

 

I- Khaùi nieäm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chí coâng voâ tö laø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi, theå hieän ôû söï coâng baèng, khoâng thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc theo leõ phaûi, xuaát phaùt töø lôïi ích chung vaø ñaët lôïi ích chung leân treân lôïi ích caù nhaân.

HOAÏT ÑOÄNG 1 (13’)

Phaân tích truyeän ñoïc.

_ Yeâu caàu HS ñoïc 2 caâu chuyeän trong SGK trang 3, 4.

_ Y/C HS thaûo luaän.

+ Nhoùm 1: Toâ Hieán Thaønh coù suy nghó nhö theá naøo trong vieäc duøng ngöôøi vaø giaûi quyeát coâng vieäc? Qua ñoù, em thaáy Toâ Hieán Thaønh laø ngöôøi nhö theá naøo?

 

+ Nhoùm 2: Em coù suy nghó gì veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Chuû Tòch Hoà Chí Minh?

 

+ Nhoùm 3: Tình caûm cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc Hoà nhö theá naøo? Neâu suy nghó cuûa baûn thaân em?

 

 

+ Nhoùm 4: Vieäc laøm cuûa Toâ Hieán Thaønh vaø Chuû Tòch Hoà Chí Minh coù chung moät phaåm chaát cuûa ñöùc tính gì?

_ Y/C HS laøm vieäc caù nhaân, sau ñoù, thaûo luaän nhoùm 3 phuùt. Nhoùm tröôûng leân trình baøy keát quaû.

Qua việc thảo luận GV RL kĩ năng tự nhận xét, đánh giá của HS.

_ Hoûi: Vaäy, theo em theá naøo laø phaåm chaát chí coâng voâ tö?

_ GV khaúng ñònh, yeâu caàu HS ghi baøi.

 

 

 

 

 

1/ OÂng duøng ngöôøi vaø giaûi quyeát coâng vieäc raát phuø hôïp, raát ñuùng hoaøn toaøn döïa vaøo naêng löïc.

_ OÂng laø moät ngöôøi coâng baèng, khoâng thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc theo leõ phaûi. 

2/ Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc Hoà ñeàu daâng troïn cho Toå quoác vaø nhaân daân Vieät Nam, Baùc vì muïc ñích “ích quoác, lôïi daân”.

3/ Nhaân daân tin yeâu, kính troïng, khaâm phuïc, hoï trao troïn tình caûm vaø nieàm tin ñoái vôùi Baùc vaø toân vinh Baùc nhö vò cha giaø kính yeâu cuûa daân toäc.

4/ Nhöõng  vieäc laøm cuûa Toâ Hieán Thaønh vaø Baùc Hoà ñeàu theå hieän phaåm chaát chí coâng voâ tö.

 

 

 

 

 

_ Caùc nhoùm khaùc chuù yù laéng nghe, nhaän xeùt vaø boå sung.

_ HS traû lôøi caù nhaân.

 

II. Biu hin:

 

_ Biết đối x công bằng với bạn bè và mi người.

 

_ Không thiên vị người thân ca mình, hành động theo l phi.

 

_ Vì li ích chung ca lp, ca trường ca cng đồng.

HOAÏT ÑOÄNG 2 (10’)

Tìm hieåu biu hin cuûa phaåm chaát chí coâng voâ tö.

_ Toå chöùc cho HS chôi troø chôi “Tieáp söùc” trong 3 phuùt.

_ GV chia lôùp laøm 2 ñoäi:

  + A: Tìm ghi nhng hành vi th hin phaåm chaát chí coâng voâ tö?

  + B: Tìm ghi nhng hành vi khoâng th hin phaåm chaát chí coâng voâ tö?

_GV NX,baùo soá ñieåm HS ñaït ñöôïc

– Tuyeân döông ñoäi thaéng.

GV RL kĩ năng nhanh, nhạy bén trong suy nghĩ và hành động của HS.

GV KĐ li cho HS ghi baøi.

 

 

 

* Thoâng tin phaûn hoài:

A

B

_ Laøm giaøu chính ñaùng.

_ Hieán ñaát xaây tröôøng hoïc.

_ Boû tieàn xaây caàu cho nhaân daân ñi laïi.

_ Daïy hoïc mieãn phí cho treû ngheøo.

_ Chieám ñoaït taøi saûn Nhaø nöôùc.

_ Chieám ñaát coâng.

 

_ Boá trí vieäc laøm cho con chaùu, hoï haøng.

_Tham nhuõng tieàn cuûa nhaân daân.

III- YÙ nghóa:

 

_ Đối với cá nhân: luôn được sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng.

 

_ Đối với tập thể: đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội và đất nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 3 (10’)

Lieân heä thöïc teá tìm hieåu yù nghóa cuûa phaåm chaát chí coâng voâ tö.

_ Y/C HS ñoïc BT 1 SGK trang 5.

Tìm hành vi thể hiện phẩm chất chí công vô tư? Giải thích những hành vi không thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

GV söûa chöõa, boå sung, khaúng ñònh.

_ Y/C HS ñoïc BT 3 SGK trang 6.

Em seõ laøm gì trong moãi tröôøng hôïp sau ñaây? Giaûi thích vì sao em laøm nhö vaäy?

GV nhaän xeùt, boå sung,  khaúng ñònh.

Qua nhöõng tình huoáng trong caùc baøi taäp ta thaáy chí coâng voâ tö laø moät phaåm chaát voâ cuøng caàn thieát.

_ Hoûi: Em hieåu theá naøo veà lôøi daïy cuûa Baùc qua caâu danh ngoân treân?

 

_ Nhöõng vieäc laøm chí coâng voâ tö seõ mang laïi lôïi ích gì cho con ngöôøi?

 

_ GV khaúng ñònh laïi. Y/C HS ghi baøi.

 

 

 

 

_ CCVT: câu d,e.

_ HS gii thích các câu còn lại.

 

 

 

_ Caùc câu a,b,c caùc em đều phn đối.

       HS gii thích vì sao phn đối.

 

 

 

 

 

 

_ Bác dạy ta nên chí công vô tư, đừng vì lợi ích của cá nhân mà trở thành người ích kỷ, không tốt.

_ Giúp cá nhân phát triển, được tôn trọng, kính nể.

_ Mang lại lợi ích cho tập thể và xã hội.

 

 

* Cuûng coá kieán thöùc:(6’)  

_ GV: Toå chöùc HS saém vai: Caùc em töï choïn nhoùm saém vai. 2 nhoùm 2 tieåu phaåm.

+ 1 tieåu phaåm veà chí coâng voâ tö.

+ 1 tieåu phaåm veà vieäc khoâng chí coâng voâ tö.

_ HS: HS töï chia nhoùm. Soaïn kòch baûn, phaân vai Sau khi chuaån bò xong, caùc nhoùm laàn löôït dieãn.

_GV:  Sau khi 2 nhoùm dieãn xong, GV y/c HS nhaän xeùt tieåu phaåm cuûa baïn: neâu öu, khuyeát ñieåm.

_ HS: nhaän xeùt.

_ GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø khaúng ñònh.

GV RL kĩ năng biểu diễn, xây dựng và giải quyết tình huống giả định cho HS.

* Hoaït ñoäng noái tieáp: (1’)

_ GV:

+  Y/C HS hoïc thuoäc baøi.

 + Laøm baøi taäp 2, 4 SGK trang 5, 6.

+ Chuaån bò baøi 2: Töï chuû.

_ HS: laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.

* Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

  Tröôøng THCS Hoøa Ninh  

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GD công dân 9. Tuần 1 Bài 1 NS: 22.8.2015 Tiết 1 ND: I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- KIẾN THỨC: _ Nêu được thế nào là chí công vô tư. _ Nêu được biểu hiện của chí công vô tư. _ được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. 2- KỸ NĂNG: _ Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. _ RL kĩ năng tự nhận xét, đánh... nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Bài 1. Chí công vô tư .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Bài 1. Chí công vô tư thuộc chủ đề GD công dân 9 được giới thiệu bởi thành viên Tuấn Nguyễn Hoàng tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào mục GD công dân 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Tuần 1 Bài 1 NS: 22,còn cho biết thêm 8, bên cạnh đó 2015 Tiết 1 ND: I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- KIẾN THỨC: _ https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.9opn0q.html