Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 9/23/2016 7:16:30 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Luyến Mai Thị | Lần tải: 14 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Tröôøng THCS Thaïnh Ñoâng                                  Keá hoaïch baøi hoïc Ngöõ vaên 9

 

Tuaàn:1

Tieát:1

Ngaøy daïy:30/08/2016

 

 

 

1. Muïc tieâu:

  1.1:Kieán thöùc :

Hoaït ñoäng 1:

- HS bieát: Những tấm gương về chí công vô tư.

- HS hieåu: Theá naøo laø chí coâng voâ tö.

Hoaït ñoäng 2:

- HS bieát: Nêu ví dụ về chí công vô tư.

- HS hieåu: Nhöõng bieåu hieän cuûa phaåm chaát cuûa chí coâng voâ tö. YÙ nghóa cuûa phaåm chaát chí coâng voâ tö.

Hoaït ñoäng 3:

- HS bieát: Laøm caùc baøi taäp nhaän bieát v chí coâng voâ tö.

- Tích hôïp giáo dục tö töôûng HCM: Học tập taám göông chí coâng voâ tö cuûa Baùc Hoà.

1.2:Kó naêng:

- HS thöïc hieän ñöôïc: Bieát theå hieän chí coâng voâ tö trong cuoäc soáng haøng ngaøy.

- HS thöïc hieän thaønh thaïo: Theå hieän chí coâng voâ tö với bạn bè, trong trường lớp.

- Tích hôïp giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng tìm kieám vaø xöû lyù thoâng tin veà cuoäc vaän ñoäng choáng tham nhuõng, trình baøy suy nghó caù nhaân, tö duy, pheâ phaùn, ra quyeát ñònh .

  1.3:Thaùi ñoä

- HS coù thoùi quen:  Bieát ñoàng tình, uûng hộ những vieäc laøm chí công vô tư, phê phán những hành vi, bieåu hiện thieáu chí công vô tư.

- HS coù tính caùch: chí coâng voâ tö trong học tập cũng như trong cuoäc soáng haøng ngaøy.  

2. Noäi dung hoïc taäp:

- Noäi dung 1: Ñaët vaán ñeà.

- Noäi dung 2: Noäi dung baøi hoïc.

- Noäi dung 3: Baøi taäp.

3. Chuaån bò:

  3.1: Giaùo vieân: Chuyeän keå, ca dao, tuïc ngöõ, giaáy khoå lôùn, baûng phuï .

Ca dao tuïc ngöõ, thaønh ngöõ noùi veà phaåm chaát chí coâng voâ tö.

  3.2: Hoïc sinh: Ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà, tìm hieåu noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp,

 tìm ca dao, tuïc ngöõ…

4. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp:

4.1:OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: ( 1 phuùt)                    

 9A1:                                              9A2:                                             9A3:                                                                                                                   

   4.2:Kieåm tra mieäng: ( 5 phuùt)

Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ:

Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc:

    Em ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho baøi hoïc hoâm nay? ( 2ñ)

Ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà, tìm hieåu noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp.

- GV sô löôïc laïi noäi dung chöông trình GDCD 8 vaø giôùi thieäu vaøi neùt chính veà chöông trình GDCD 9.

4.3:Tieán trình baøi hoïc:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - HS

NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Vaøo baøi: ( 3 phuùt)

Gv: Ñaët vaán ñeà: Vaøo moät buoåi khaùm beänh ôû moät beänh vieän, taát caû beänh nhaân ñieàu phaûi bùc thaêm chôø goïi vaøo khaùm. Coâ y taù goïi laàn löôït caùc thaêm soá cuûa beänh nhaân nhöng khi coù ngöôøi quen hoaëc ngöôøi thaân ñeán khaùm thì coâ y taù ñoù thöôøng öu tieân keâu vaøo khaùm tröôùc maø khoâng caàn chôø goïi soá.

  ? Em coù nhaän xeùt gì veà caùch xöû lí cuûa coâ y taù ñoù ?

Hs: Trình baøy caù nhaân 

Gv: Nhaän xeùt vaø keát luaän.

      Ñeå xöû söï luoân coâng baèng ñoøi hoûi moãi ngöôøi phaûi luoân nå löïc reøn luyeän thöôøng xuyeân vaø töï chuû baûn thaân tröôùc nhöõng tình huoáng .Vaäy theá naøo laø chí coâng voâ tö ? Bieåu hieän ra sao? Coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi moãi ngöôøi ? Chuùng ta cuøng nhau tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay.

Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn ñaët vaán ñeà.

( 8 phuùt)

@Caùch tieán haønh: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm

Gv: Cho hs ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà.

Gv: Toå chöùc cho hs thaûo luaän.

 Nhoùm 1: Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa Vuõ Taùn Ñöôøng vaø Traàn Trung Taù ?

Hs: Cả 2 điều là những người trung thành, luôn hết lòng vì việc chung…

* Nhoùm 2: Vì sao Toâ Hieán Thaønh laïi choïn TraànTrung Taù thay theá oâng lo vieäc nöôùc nhaø ?

 Hs: Vì oâng duøng ngöôøi laø hoaøn toaøn chæ caên cöù vaøo naêng löïc coù khaû naêng gaùnh vaùc coâng vieäc chung cuûa ñaát nöôùc.

 Nhoùm 3: Em coù suy nghó gì veà nhöõng vieäc laøm cuûa Toâ HieánThaønh ? Nhöõng vieäc laøm theå hieän ñöùc tính gì ?

Hs: Nhöõng vieäc laøm cuûa oâng ñeàu xuaát phaùt töø lôïi ích chung, oâng thöïc söï laø ngöôøi coâng baèng, khoâng thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc theo leõ phaûi.

*   Nhoùm 4: Em coù suy nghó gì veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa chuû tòch HCM ? Theo em , ñieàu ñoù coù taùc ñoäng gì ñeán tình caûm cuûa nhaân daân ta vôùi Baùc ?

 Hs: Cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc luoân gaén lieàn vôùi lôïi ích daân toäc, mong muoán ñöôïc giaûi phoùng daân toäc, nhaân daân ñöôïc aám no haïnh phuùc…

Nhaân daân ta voâ cuøng kính troïng , tin yeâu vaø khaâm phuïc Baùc…

Hs: Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû thaûo luaän, nhaän xeùt vaø boå sung

Gv: Nhaän xeùt vaø keát luaän.

? Theo em nhöõng vieäc laøm cuûa Toâ Hieán Thaønh vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh coù chung phaåm chaát gì ?

-         Hs: chí coâng voâ tö.

* Tích hôïp tö töôûng HCM: Trong coâng vieäc, Baùc Hoà luoân coâng baèng, khoâng thieân vò. Baùc luoân ñaët lôïi ích chung cuûa ñaát nöôùc, cuûa nhaân daân leân treân lôïi ích baûn thaân.

? Qua hai caâu chuyeän treân em ñaõ hoïc taäp ñöôïc nhöõng gì ?

Hs: Phaûi luoân cö xöû coâng baèng, khoâng thieân vò, luoân trung thöïc, laøm theo leõ phaûi…

Gv keát luaän: Chí coâng voâ tö laø phaåm chaát ñaïo ñöùc toát ñeïp, trong saùng vaø caàn thieát cho taát caû moïi ngöôøi, noù khoâng chæ bieåu hieän baèng lôøi noùi maø coøn baèng caû vieäc laøm cuï theå.

Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn noäi dung baøi hoïc. ( 15 phuùt)

   @Caùch tieán haønh: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, Giaûng giaûi keát hôïp phöông phaùp ñaøm thoaïi, neâu göông.

Gv: cho hs laøm baøi taäp nhanh ( ghi saün ôû baûng phuï)

   ? Nhöõng bieåu hieän naøo sau ñaây theå hieän ñöùc tính chí coâng voâ tö ?

a-    Luoân laøm vieäc vì lôïi ích chung.

b-    Luoân giaûi quyeát coâng vieäc coâng baèng.

c-     Chæ lo cho lôïi ích cuûa baûn thaân tröôùc môùi tính ñeán vieäc cuûa taäp theå sau.

d-    Laáy cuûa coâng phuïc vuï cho lôïi ích cuûa caù nhaân.

e-    Chuyeän gì coù lôïi cho baûn thaân môùi laøm.

f-       Che giaáu khuyeât ñieåm  cho ngöôøi thaân.

Hs: ( Ñaùp aùn ñuùng : a,b )

Gv: nhaän xeùt vaø keát luaän.

? Em hieåu theá naøo laø chí coâng voâ tö ?

Hs: Trình baøy theo caùch hieåu.

Gv: Nhaän xeùt vaø choát yù cho hs naém vaø hieåu.

 

 

? Chí coâng voâ tö bieåu hieän nhö theá naøo?

Hs: Trình baøy theo caùch hieåu.

Gv: Nhaän xeùt vaø choát yù cho hs naém vaø hieåu.

 

? Chí coâng voâ tö coù yù nghóa nhö theá naøo trong cuoäc soáng ? Ngöôøi soáng chí coâng voâ tö seõ nhaän ñöôïc gì töø moïi ngöôøi ?

Hs: Neâu yù nghóa.

Seõ ñem laïi lôïi ích cho taäp theå vaø coäng ñoàng xaõ hoäi, goùp phaàn laøm cho ñaát nöôùc theâm giaøu maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh.

    - Ngöôøi soáng chí coâng voâ tö seõ ñöôïc moïi ngöôøi tin caäy vaø kính troïng.

Gv  choát yù.

? Em haõy neâu moät vaøi caâu ca dao, tuïc ngöõ, thaønh ngöõõ noùi veà phaåm chaát chí coâng voâ tö ?

Hs: + Nhaát beân troïng, nhaát beân khinh.

            +  Coâng ai ny nhôù, toäi ai ny chòu.

            + Luaät phaùp baát vò thaân.

  “ Ai ôi giöõ chí cho beàn

     Duø ai xoay höôùng ñoåi neàn maëc ai “…

? Baûn thaân em töï reøn luyeän ñöùc tín chí coâng voâ tö nhö theá naøo ?

Hs: Töï trình baøy caùch reøn luyeän.

    + Luoân coù thaùi ñoä uûng hoä, quí troïng ngöôøi chí coâng voâ tö.

    + Daùm pheâ phaùn nhöõng haønh ñoäng vuï lôïi caù nhaân, thieáu coâng baèng trong giaûi quyeát coâng vieäc.

    + Luoân xû söï coâng baèng, khaùch quan, khoâng thieân vò.

Gv: Nhaän xeùt, boå sung vaø keát luaän.

Gv: Cho hs ñoïc caâu danh ngoân SGK / 5.

Gv keát luaän: Ñeå reøn luyeän ñöùc tính chí coâng voâ tö moãi chuùng ta can phaûi nhaän thöùc ñuùng ñaén, phaân bieät ñöôïc haønh vi ñuùng sai, bieât uûng hoä vieäc laøm chí coâng voâ tö…

Tích hợp giaùo duïc KNS: Baûn thaân chuùng ta phaûi thaät söï coâng baèng, khoâng thieân vò, laøm vieäc theo leõ phaûi, vì lôïi ích chung, pheâ phaùn nhöõng haønh vi vuï lôïi, khoâng coâng baèng…

    Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn baøi taäp.

( 5 phuùt)

@Caùch tieán haønh: HS hoaït ñoäng caù nhaân.

Gv: Cho hs laøm baøi taäp 1, 2 – SGK / 5-6.

Hs: Laàn löôït trình baøy caù nhaân.

Gv: Cho hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa hs vaø keát luaän ñöa ra ñaùp aùn ñuùng.

Giáo dục HS ý thức rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ.

 a/ “ Toâ Hieán Thaønh - moät taám göông veà chí coâng voâ tö”

  b/ “Ñieàu mong muoán cuûa Baùc”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ NOÄI DUNG BAØI HOÏC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Theá naøo laø chí coâng voâ tö:

    -  Chí coâng voâ tö laø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi, theå hieän ôû söï coâng baèng khoâng thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc  theo leõ phaûi, xuaát phaùt töø lôïi ích chung vaø ñaët lôïi ích chung leân lôïi ích caù nhaân. 

  b/ Bieåu hieän cô baûn cuûa chí coâng voâ tö:

- Coâng baèng, khoâng thieân vò, laøm vieäc theo leõ phaûi, vì lôïi ích chung … 

c/ YÙ nghóa cuûa chí coâng voâ tö:

   - Ñoái vôùi caù nhaân: Ngöôøi coù chí coâng voâ tö seõ luoân soáng thanh thaûn, ñöôïc moïi ngöôøi vò neå, kính troïng.

    - Ñoái vôùi taäp theå, xaõ hoäi: Ñem laïi lôïi ích cho taäp theå, coäng ñoàng, xaõ hoäi, ñaát nöôùc .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ BAØI TAÄP.

  • Baøi taäp 1:

-         Ñaùp aùn ñuùng : ñ, e.

-         Ñaùp aùn sai :a,b,c,d.

  • Baøi taäp 2:

   -    Ñaùp aùn ñuùng : d,ñ.

      -    Ñaùp aùn sai :a,b,c

4.4:Toâûng keát: ( 5 phuùt)

 (Toå chöùc troø chôi tìm bieåu hieän)

Gv: toå chöùc cho hs tìm bieåu hieän cuûa chí coâng voâ tö vaø khoâng chí coâng voâ tö.

      ( chia moät na lôùp tìm hieåu chí coâng voâ tö vaø moät nölôùp tìm hieåu khoâng chí coâng voâ tö.)

? Em haõy neâu vd veà loái soáng chí coâng voâ tö ( khoâng chí coâng voâ tö) ø em gaëp haèng ngaøy ?

Hs: trình baøy theo lôøi gôïi yù treân baûng theo 2 coät.

Chí coâng voâ tö

Khoâng chí coâng voâ tö

-         Laøm giaøu baèng söùc lao ñoäng chính ñaùng cuûa mình.

-         Hieán ñaát ñeå xaây tröôøng.

-         Chieám ñoaït taøi saûn cuûa nhaø nöôùc.

-         Laáy cuûa coâng laøm cuûa rieâng.

-         Truø daäp ngöôøi toát….

Gv nhaän xeùt vaø keát luaän choát laïi vaán ñeà caàn naém.

4.5:Höôùng daãn hoïc taäp: ( 3 phuùt)

Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy:

- Hoïc thuoäc baøi, xem kó noäi dung SGK.

     - Hoaøn thaønh caùc baøi taäp coøn laïi ôû SGK, STH.

Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau:

- Xem tröôùc baøi 2 “ Töï chuû – SGK / 6

      -  Ñoïc vaø traû lôøi tröôùc caâu hoûi phaàn ñaët vaán ñeà. 

5. Phuï luïc: Taøi lieäu: Thoâng tin phaûn hoài:

-Taøi lieäu:

  + SGK, SGV GDCD 9.

  + Nhöõng maåu chuyeän GDCD 9.

  + Baøi taäp GDCD 9.

  + Ñeà kieåm tra theo chuaån kieán thöùc- kó naêng GDCD 9.

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuaàn:2

Tieát:2

Ngaøy daïy:06/09/2016

 

 

 

 

1. Muïc tieâu:

  1.1:Kieán thöùc :

Hoaït ñoäng 1:

- HS bieát:

- HS hieåu:

Hoaït ñoäng 2:

- HS bieát:

- HS hieåu:

Hoaït ñoäng 3:

- HS bieát: Laøm caùc baøi taäp nhaän bieát veà tính .

Hieåu ñöôïc theá naøo laø töï chuû.

Neâu ñöôïc bieåu hieän cuûa ngöôøi coù tính töï chuû.

-  Vì sao phaûi bieát töï chuû trong cuoäc soáng.

1.2:Kó naêng:

- HS thöïc hieän ñöôïc:

- HS thöïc hieän thaønh thaïo:

       -  Coù khaû naêng laøm chuû baûn thaân trong hoïc taäp, sinh hoaït.

       * KNS: Reøn kyõ naêng ra quyeát ñònh, kieân ñònh, töï tin, kieåm soaùt caûm xuùc.

  1.3:Thaùi ñoä

- HS coù thoùi quen:

- HS coù tính caùch:

-  Coù yù thöùc reøn luyeän tính töï chuû.

2/ TROÏNG TAÂM: Neâu ñöôïc bieåu hieän cuûa ngöôøi coù tính töï chuû

2. Noäi dung hoïc taäp:

- Noäi dung 1: Ñaët vaán ñeà.

- Noäi dung 2: Noäi dung baøi hoïc.

- Noäi dung 3: Baøi taäp.

3. Chuaån bò:

  3.1: Giaùo vieân: Chuyeän keå, ca dao, tuïc ngöõ, giaáy khoå lôùn, baûng phuï .

Moät soá tranh aûnh teä naïn xaõ hoäi: maïi daâm, ma tuùy…

  3.2: Hoïc sinh: Ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà, tìm hieåu noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp,

 saém vai, tìm ca dao, tuïc ngöõ…

Kieán thöùc baøi cuõ vaø baøi môùi,  Moät soá tranh aûnh thanh thieáu nieân hö bò xa vaøo teä naïn xaõ hoäi: maïi daâm, ma tuùy…( söu taàm )

4. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp:

4.1:OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: ( 1 phuùt)                    

 7A1:                                                                   7A2:                                                                       

   4.2:Kieåm tra mieäng: ( 5 phuùt)

Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ:

Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc:

    Em ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho baøi hoïc hoâm nay?( 2ñ)

Ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà, tìm hieåu noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp.

? Theá naøo laø chí coâng voâ tö ? Bieåu hieän, yù nghóa cuûa chí coâng voâ tö? ( 8ñ )

- Chí coâng voâ tö laø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi, theå hieän ôû söï coâng baèng ko thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc  theo leõ phaûi, xuaát phaùt töø lôïi ích chung, ñaët lôïi ích chung leân lôïi ích caù nhaân.(3ñ)

- Coâng baèng, khoâng thieân vò, laøm vieäc theo leõ phaûi, vì lôïi ích chung … (2ñ)

- Ngöôøi coù chí coâng voâ tö seõ luoân soáng thanh thaûn, ñöôïc moïi ngöôøi vò neå, kính troïng.

   Ñoái vôùi taäp theå, xaõ hoäi: Ñem laïi lôïi ích cho taäp theå, coäng ñoàng, xaõ hoäi, ñaát nöôùc .(3ñ)

? theá naøo laø töï chuû ? (3ñ )

Laøm chuû baûn thaân laøm chuû suy nghóa tình caûm… 2ñ

4.3:Tieán trình baøi hoïc:

Vaøo baøi: ( 3 phuùt)

Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn ñaët vaán ñeà. ( 8 phuùt)

Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn noäi dung baøi hoïc. ( 15 phuùt)

 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn baøi taäp. ( 5 phuùt)

 

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh

Noäi dung baøi hoïc

* Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi:

GV: ñaët vaán ñeà:

? Em haõy giaûi thích caâu tuïc ngöõ sau:               

Duø ai noùi ngaõ noùi nghieâng

 

Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàn ba chaân

Hs: giaûi thích theo yù kieán caù nhaân.

GV: nhaän xeùt vaø keát luaän: Trong cuoäc soáng haøng ngaøy khoâng phaûi luùc naøo chuùng ta cuûng gaëp ñieàu toát ñeïp caû, coù nhöõng luùc chuùng ta cuõng bò nhöõng caùm doã cuûa cuoäc soáng thieáu laønh maïnh loâi keùo. Vaäy chuùng ta seõ laøm gì ñeå khoâng bò xa ngaõ bôûi nhöõng caùm doå ñoù? Noäi dung baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta thaáy roû hôn.    

* Hoaït ñoäng 2:nhoùm. Tìm hieåu ñaët vaán ñeà

  @ Caùch tieán haønh: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm.

Gv: hs ñoïc 2 maãu chuyeän trong phaàn ñaët vaán ñeà.

Gv: toå chöùc cho hs thaûo luaän.

 Nhoùm 1: Noåi baát haïnh gì ñaõ ñoå xuoáng gia  ñình cuûa baø Taâm? Baø ñaõ laøm gì tröôùc noåi baát haïnh to lôùn cuûa gñ ?

Hs: - Con trai cuûa baø Taâm nghieän ma tuùy vaø bò nhieãm HIV/AIDS.

- Baø ñaõ neùn chaët noãi ñau ñeå chaêm soùc con, tích cöïc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi bò nhieãm HIV/AIDS khaùc vaø vaän ñoäng moïi ngöôøi quan taâm chaêm soùc hoï.

* Nhoùm 2: Theo em baø Taâm laø ngöôøi nhö theá naøo?

Hs: - Baø laø ngöôøi luoân bieát töï chuû baûn thaân tröôùc hoaøn caûnh khoù khaên, laøm chuû tình caûm vaø haønh vi cuûa mình, vöôït qua khoù khaên.

* Nhoùm 3: N ñaõ töø moät HS ngoan ñi ñeán choã nghieän ngaäp vaø troïm caép nhö theá naøo? Vì sao nhö vaäy?

Hs: - N bò baïn beø xaáu ruû reâ taäp huùt thuoác uoáng röôïu, ñua xe maùy.

- N troán hoïc vaø thi tröôït TN.

- N bò nghieän ngaäp vaø troäm caép.

- N coù keát cuïc nhö theá laø do N khoâng bieát laøm chuû baûn thaân…

* Nhoùm 4: Qua 2 caâu chuyeän treân, em ñaõ ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn thaân ? Neáu coù 1 baïn trong lôùp em nhö N, em seõ laøm gì ?

Hs: - Baøi hoïc: caàn phaûi luoân töï chuû baûn thaân tröôùc nhöõng caùm doã cuûa cuoäc soáng, luoân töï tin, bình tónh khi xöû lí nhöõng tình huoáng khoù khaên.

- Caùch xöû lí: gaàn guõi, khuyeân baïn tieáp tuïc khoâng sai phaïm nöõa.

Hs: caùc nhoùm trình baøy keát quaû, n/x, boå sung.

Gv: nhaän xeùt vaø keát luaän: nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi chuùng ta ñang ñöùng tröôùc nhöõng thöû thaùch lôùn, ñoù laø maët traùi cuûa cô cheá thò tröôøng, loái soáng thöïc duïng ích kæ, sa ñoïa cuûa moät soá thanh thieáu nieân ñeàu coù chung moät nguyeân nhaân saâu xa laø soáng khoâng bieát töï chuû baûn thaân.

* Giaùo duïc KNS: Reøn luyeän kyõ naêng kieân ñònh tröôùc nhöõng aùp löïc tieâu cöïc cuûa baïn beø, töï tin khi baûo veä yù kieán cuûa baûn thaân.

    * Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân. Tìm hieåu noäi dung baøi hoïc.

@ Caùch tieán haønh: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, Phaân tích,  Giaûng giaûi keát hôïp phöông phaùp tröïc quan hình aûnh.

Gv: chgo hs xem moät soá thanh thieáu nieân hö bò xa vaøo teä naïn xaõ hoäi: maïi daâm, ma tuùy…( Tranh caùc teä naïn xaõ hoäi GDCD 8 )

? Em bieát gì qua nhöõng hình aûnh neâu treân ?

Hs: nhöõng thanh thieáu nieân hö hoûng xa vaøo caùc teä naïn xaõ hoäi.

? Vì sao hoï bò xa vaøo caùc teä naïn xaõ hoäi ?

Hs: hoï khoâng töï chuû baûn thaân tröôùc nhöõng caùm doå cuûa cuoäc soáng.

? Neáu coù moät ngöôøi baïn ruû em troán tieát ñi chôi hoaëc

huùt thöû ma tuùy, em seõ laøm gì ?

Hs: seõ töø choái vaø khuyeân baïn aáy khoâng neân söû duïng ma tuùy vaø giaûi thích taùc haïi cuûa ma tuùy...

? Töï chuû baûn thaân laø laøm chuû treân nhöõng lónh vöïc naøo

Hs: suy nghó, tình caûm, haønh vi..

Vaäy töï chuû laø gì ?ngöôøi bieát töï chuû laø ngöôøi nhö theá naøo ?

Hs:  Laø laøm chuû baûn thaân, laøm chuû ñöôïc suy nghó, tình caûm, haønh vi cuûa mình trong moïi hoaøn caûnh

 

? Khi coù moät ngöôøi naøo ñoù laøm moät vieäc maø em khoâng haøi loøng nhö laáy ñoà ñoà duøng hoïc taäp cuûa em maø khoâng hoûi em, em seõ laøm gì ?

Hs: töï öùng xöû theo caù nhaân.

- Bình tónh vaø hoûi baïn sao laøm vaäy, nhaéc nhôû baïn laàn sau muoán möôïn phaûi hoûi..

Gv: cho hs öùng xöû tình huoáng: ( ghi saün ñaùp aùn ôû baûn phuï )

* Tình huoáng: Em raát muoán  vaø raát thích moät chieác xe ñaïp ñieän ñeå ñöôïc gioáng nhö baïn beø, em noùi ba meï mua nhöng ba meï em chöa ñuû khaû naêng mua ñöôïc, em seõ laøm gì ?

      a- Toû veû khoâng haøi loøng vaø giaän doãi ba meï ñoøi nghæ hoïc.

b- Vui veû vaø khoâng baøn tôùi chuyeän mua xe nöõa ñeå ba meï vui.

c-  Hôi buoàn tuy nhieân khoâng ñeå boá meï bieát mình buoàn vaø khoâng ñoøi mua xe nöûa.

Hs: choïn caùch traû lôøi : b hoaëc c

Gv: nhaän xeùt vaø keát luaän.

? Tính töï chuû ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo ?

Hs: trình baøy theo caùch hieåu

- Thaùi ñoä bình tónh, töï tin.

  - Bieát töï ñieàu chænh haønh vi, töï kieåm tra, ñaùnh gia ùbaûn thaân

Gv: choát yù chính.

Gv:toå chöùc cho hs chôi troø chôi nhanh: Tìm bieåu hieän cuûa töï chuû vaø khoâng töï chuû.( thôøi gian 2p )

- Chia baûng laøm 2 phaàn: moät beân laø bieåu hieän cuûa töï chuû vaø moät beân laø khoâng töï chuû.

- Chia lôùp laøm 2 nhoùm. Moãi nhoùm laàn löôït cöû thaønh vieân leân ñieàn bieåu hieän, nhoùm naøo tìm nhieàu bieåu hieän seõ thaéng cuoäc.

Töï chuû

Khoâng töï chuû

- Luoân bình tónh töï tin.

- Luoân bieát töï kieàm cheá haønh vi cuûa baûn thaân.

- Haønh ñoäng luoân suy nghó kó vieäc laøm cuûa mình…

 

 

- Thieáu caân nhaéc, thieáu chính chaén.

- Hay noùng naûy, caûi vaû, gaây goå vôùi ngöôøi khaùc.

Hoang mang sôï haûi, chaùn naûn tröôùc khoù khaên

- Deã sa ngaõ deã nghe theo ngöôøi khaùc…

Gv: nhaän xeùt vaø keát luaän.

* Reøn luyeän KNS: Ra quyeát ñònh phuø hôïp cuûa baûn thaân, kieåm soaùt caûm xuùc.

? em haõy neâu moät vaøi caâu ca dao tuïc ngöõ noùi veà töï chuû ?

Hs: töï trình baøy söï hieåu bieát

- Ai cuõng taïo neân soá phaän cuûa mình.

? Vì sao con ngöôøi caàn coù ñöùc tính töï chuû ?

Hs: trình baøy caù nhaân.  - Con ngöôøi soáng ñuùng ñaén, cö xöû coù ñaïo ñöùc, coù vaên hoùa. - Giuùp ta vöôït qua khoù khaên , thöû thaùch , caùm doã.- Khoâng bò ngaõ nghieâng tröôùc aùp löïc tieâu cöïc.

Gv: nhaän xeùt vaø choát yù chính caàn naém.

? Baûn thaân em reøn luyeän tính töï chuû nhö theá naøo ?

Hs: töï neâu caùch reøn luyeän cuûa baûn thaân.

- Suy nghó kó tröôùc khi noùi vaø haønh ñoäng.

- Xem xeùt thaùi ñoä, lôøi noùi, haønh ñoäng cuûa mình ñuùng hay sai.

- Bieát ruùt kinh nghieäm vaø söûa chöõa.

Gv: keát luaän: Töï chuû raát caàn thieát trong cuoäc soáng, moåi con ngöôøi chuùng ta luoân phaûi bieát xöû söï ñuùng ñaéng, phuø hôïp. Tính töï chuû giuùp chuùng ta traùnh nhöõng sai laàm khoâng ñaùng coù, giuùp chuùng ta saùng suoát löïa choïn caùch thöïc hieän ñuùng ñaén muïc ñích soáng…

* Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp.

Gv: Duøng baûng phuï ghi saün baøi taäp 1 ôû baûng phuï vaø goïi hs laøm baøi.

Hs: caû lôùp nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn

Gv:nhaän xeùt vaø keát luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ Ñaët vaán ñeà

 

a. Moät ngöôøi meï.

b.Chuyeän cuûa N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Noäi dung baøi hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Theá naøo laø töï chuû ?

    Töï chuû laø laøm chuû baûn thaân. töùc laø laøm chuû ñöôïc suy nghó, tình caûm, haønh vi cuûa mình trong moïi hoaøn caûnh, tình huoáng, luoân coù thaùi ñoä bình tónh, töï tin vaø bieát ñieàu chænh haønh vi cuûa baûn thaân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Bieåu hieän cuûa tính töï chuû.

- Bieát kieàm cheá caûm xuùc, bình tónh, töï tin trong moïi tình huoáng.

- Khoâng nao nuùng, hoang mang luùc khoù khaên.

- Khoâng bò ngaõ nghieâng, loâi keùo tröôùc nhöõng aùp löïc tieâu cöïc,

- Bieát töï ra quyeát ñònh cho mình …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Chuùng ta caàn töï chuû vì:

  - Con ngöôøi soáng ñuùng ñaén, cö xöû coù ñaïo ñöùc, coù vaên hoùa.

- Giuùp ta vöôït qua khoù khaên , thöû thaùch , caùm doã.

- Khoâng bò ngaõ nghieâng tröôùc aùp löïc tieâu cöïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Baøi taäp

* Baøi taäp 1: Ñoàng yù: a,b,d,e.

 

 

4.4:Toâûng keát: ( 5 phuùt)

Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà )

Gv: ñaët ra tình huoáng cho hs reøn luyeän tính töï chuû:

-         Nhoùm 1: tình huoáng trong gia ñình.

+ Ñi hoïc veà ñoùi buïng maø meï chöa naáu côm

+ Em trai ñoøi meï mua ñoà chôi ñaét tieàn.

-         Nhoùm 2: tình huoáng trong tröôøng hoïc.

+ Gaëp baøi taäp khoù tìm hoaøi khoâng ra keá quaû.

+ Baïn ruû cuùp tieát ñi chôi.huùt thuû thuoác laù.

+ Bò khieån traùch vì ko hoaøn thaønh n/vuï ñöôïc giao.

-         Nhoùm 3: tình huoáng ngoaøi xaõ hoäi

+ Bò ngöôøi khaùc va queït laøm baïn ngaõ.

+ Nhaët ñöôïc chieác ví coù nhieàu tieàn.

   * Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy. Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung.

  • Gv nhaän xeùt vaø keát luaän choát laïi vaán ñeà caàn naém.

4.5:Höôùng daãn hoïc taäp: ( 3phuùt)

Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy:

Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau:

* Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy: Hoïc thuoäc baøi, xem kó noäi dung SGK.

-         Hoaøn thaønh caùc baøi taäp coøn laïi ôû SGK, STH.

* Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát sau: xem tröôùc baøi 3 “ Daân chuû vaø kæ luaät “/9

-         Ñoïc vaø traû lôøi tröôùc caâu hoûi phaàn ñaët vaán ñeà.

5. Phuï luïc: Taøi lieäu: Thoâng tin phaûn hoài:

-Taøi lieäu:

  + SGK, SGV GDCD 9.

  + Nhöõng maåu chuyeän GDCD 9.

  + Baøi taäp GDCD 9.

  + Ñeà kieåm tra theo chuaån kieán thöùc- kó naêng GDCD 9.

  + Dạy tốt, học tốt các môn bằng sơ đồ tư duy.

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

 

Giaùo vieân: Mai Thò Luyeán  Trang 1 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GDCD - GDNGLL 9. Tuần:1 Tiết:1 Ngày dạy:30/08/2016 1. Mục tiêu: 1.1:Kiến thức : ( Hoạt động 1: - HS biết: tấm gương về chí công vô tư. - HS hiểu: Thế nào là chí công vô tư. ( Hoạt động 2: - HS biết: Nêu ví về chí công vô tư. - HS hiểu: Những biểu hiện của phẩm chất của chí công vô tư. Ý nghĩa của phẩm chất chí công... nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Bài 1. Chí công vô tư .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 1. Chí công vô tư trong danh mục GDCD - GDNGLL 9 được chia sẽ bởi thành viên Luyến Mai Thị tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào mục GDCD - GDNGLL 9 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án Trung học cơ sở GDCD - GDNGLL GDCD - GDNGLL 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tuần:1 Tiết:1 Ngày dạy:30/08/2016 1,còn cho biết thêm Mục tiêu: 1, ngoài ra 1:Kiến thức : ( Hoạt động 1: - HS biết: tấm gương về chí https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.h8rn0q.html