Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Ngµy soạn: 25/08/2015

Ngµy d¹y : 01/ 09/2015

 

TiÕt 1 :                      Bµi 1 : ChÝ c«ng v« t­

 

I.Môc tiªu bµi d¹y

1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­, Ých lîi, ý nghÜa cña ®øc tÝnh ®ã ®èi víi cuéc sèng, x· héi

2. Kü n¨ng: - Ng­êi häc sinh rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ®Ó cã chÝ c«ng v« t­

3 Gi¸o dôc : HS biÕt quý träng nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ phª ph¸n ph¶n ®èi nh÷ng               hµnh vi tù t­ tô lîi,thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

II. Ph­¬ng tiÖn , tµi liÖu

Gi¸o viªn:  Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, bé tranh GDCD 9

Häc sinh: ®äc tr­íc bµi ë nhµ

III. Ho¹t ®éng d¹yhäc

1.æn ®Þnh chøc: (1/2

2. kiÓm tra: KÕt hîp trong giê

3. Bµi míi:

Giíi thiÖu bµi: (1Gv nªu nªn ý nghÜa cÇn thiÕt cña chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng.

Néi dung bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

 

Tg

Néi dung ghi b¶ng

*.Ho¹t ®éng 1:H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

Gv dÉn d¾t, nªu vÊn ®Ò

- §©y lµ mét trong nh÷ng ®øc tÝnh mµ B¸c Hå  ®· d¹y: CÇn, kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­

- Gäi häc sinh ®äc mÈu chuyÖn vÒ T« HiÕn Thµnh

? T« HiÕn Thµnh ®· cã suy nghÜ ntn trong viÖc dïng ng­êi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc

? T.H.T kh«ng chän ng­êi ®· hÇu h¹ m×nh chu ®¸o

§äc §iÒu mong muèn cña B¸c Hå

? Cïng víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ BH em cã suy nghÜ g× vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp CM cña B¸c?

( Gv huy ®éng kh¶ n¨ng ®éc lËp suy nghÜ cña h/s)

? Theo em nh÷ng ®iÒu ®ã ®· t¸c ®éng ntn ®Õn t×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®víi B¸c?

? Em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ vµ t¸c dông cña nã trong ®êi sèng céng ®ång?

     ........................................................

*.Ho¹t ®éng 2: HD t×m hiÓu Néi dung bµi häc

? ChÝ c«ng v« t­ lµ g×?

? ChÝ c«ng v« t­ ®em l¹i lîi Ých g×     cho tËp thÓ                                                   

? Ng­êi chÝ c«ng v« t­ sÏ ®­îc ®ãn nhËn nh÷ng g×?

Gv: NÕu mét ng­êi lu©n lu©n cè g¾ng v­¬n lªnb»ng tµi n¨ng søc lùc cña m×nhmét c¸ch chÝnh ®¸ng ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho b¶n th©n(Nh­ mong lµm giÇu, ®¹t kÕt qu¶ c¶«tng häc tËpth× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ hµnh vi cña sù kh«ng chÝ c«ng v« t­. Cã nh÷nh kÎ miÖng nãi cã vÎ chÝ c«ng v« t­ nh­ng hµnh ®éng vµ viÖc lµm l¹i thÓ hiÖn s­ Ých kû, tham lam ®Æt lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn lîi Ých tËp thÓ...th× ®ã lµ kÎ ®¹o ®øc gi¶ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi chÝ c«ng v« t­ thùc sù .

? §Ó rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ häc sinh cÇn ph¶i lµm g×?

- ñng hé, quý träng ng­êi cã chÝ c«ng v« t­

- P2 vô lîi c¸ nh©n

- Häc tËp nh÷ng ng­êi cã ®/ tÝnh chÝ c«ng v« t­

Gv: Mçi ng­êi chóng ta kh«ng nh÷ng ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n®Ó cã thÓ ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t­ (HoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­) mµ cßn cÇn ph¶i cã th¸i ®é ñng hé , quý trong ng­êi chÝ c«ng v« t­, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi vô lîi thiÕu c«ng b»ng.

? T×m nh÷ng danh ng«n nãi vÒ chÝ c«ng v« t­

*.Ho¹t ®éng 3:

HD lµm bµi 1.(T5)

- Gäi h/s ®äc yªu cÇu bµi tËp, c¸c hµnh vi

Chia 2 nhãm: N1 chän h.vi chÝ c«ng v« t­

N2: chän h.vi kh«ng chÝ c«ng v« t­

HD lµm bµi 2.(T5)

? HS nªu yªu cÇu bµi tËp

               -Trß lµm miÖng

      -GV nhËn xÐt

? T¸n thµnh ý kiÕn nµo? T¹i sao?

HD lµm bµi 3.(T6)

Th¸i ®é cña em ntn trong c¸c t×nh huèng sau?

? Nªu 1 VD nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

I.§Æt vÊn ®Ò:

Tim hiÓu 1 tÊm g­¬ng chÝ c«ng v« t­:

H.Thµnh

§ã lµ ng­êi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hÕt lßngc«ng viÖc

 

 

->Kh«ngt×nh riªngquªn ®i tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®Êt n­íc

TÊm g­¬ng s¸ng vÒ

chÝ c«ng v« t­: Chñ tÞch HCM

 

- KÝnh yªu -> sèng, lµm viÖc theo g­¬ng B¸c

 

 

 

 

 

………………………

II.Néi dung bµi häc:

- ChÝ c«ng v« t­:

PhÈm chÊt, c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i v× lîi Ých chung cña tËp thÓ vµ toµn xh

- ThiÕt thùc-> ®Êt n­íc giµu m¹nh, xh c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh

- §­îc tin cËy, kÝnh träng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp:

Bµi 1(Sgk/5)

A( chÝ c«ng) B( kh«ng ch.c«ng)

    d,®, e                   a, b, c

Bµi 2 :( Sgk/5)

Chän d, ®

 

 

Bµi 3:( Sgk/6)

a, Ph¶n ®èi

b, ®ång t×nh b¹n trung

c, ph¶n ®èi

 

4. Cñng cè:(2,5) gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi

- T×m mét tÊm g­¬ng chi c«ng v« t­.

-  §äc c¸c c©u ca dao, tôc ng÷, danh ng«n  nãi chÝ c«ng v« t­.

5. H­íng dÉn häc bµi  :(1)

                                               - §äc bµi 2

                                               - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 11/29/2015 3:52:41 PM | Thể loại: GD công dân 9 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GD công dân 9. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc thư viện Bài 1. Chí công vô tư .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , giáo án Bài 1. Chí công vô tư trong chủ đề GD công dân 9 được chia sẽ bởi thành viên Lệ Nguyễn Thị Hoa đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục GD công dân 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Ngày soạn: 25/08/2015 Ngày dạy : 01/ 09/2015 Tiết 1 : Bài 1 : Chí công vô t I, nói thêm là Mục tiêu bài dạy 1, thêm nữa Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa của đức tính ấy đối với đời sống, xã hội 2, nói thêm Kỹ năng: - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t 3 Giáo dục : HS biết quý trọng các hành vi diễn tả chí công vô t phê phán phản

https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.l08f0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án GD công dân 9


Ngày soạn: 25/08/2015
Ngày dạy : 01/ 09/2015

Tiết 1 : Bài 1 : Chí công vô t

I.Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa của đức tính đó đối với cuộc sống, xã hội
2. Kỹ năng: - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t
3 Giáo dục : HS biết quý trọng những hành vi thể hiện chí công vô t phê phán phản đối những hành vi tự t tụ lợi,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
II. Phơng tiện , tài liệu
Giáo viên: Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9
Học sinh: đọc trớc bài ở nhà
III. Hoạt động dạy và học
1.định tổ chức: (1/)
2. tra: Kết hợp trong giờ
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: () Gv nêu nên ý nghĩa sự cần thiết của sự chí công vô t trong cuộc sống.
Nội dung bài giảng:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Tg
Nội dung ghi bảng

*.Hoạt động 1:Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề.
Gv dẫn dắt, nêu vấn đề
- Đây là một trong những đức tính mà Bác Hồ đã dạy: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô t
- Gọi học sinh đọc mẩu chuyện về Tô Hiến Thành
? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ ntn trong việc dùng ngời và giải quyết công việc
? T.H.T không chọn ngời đã hầu hạ mình chu đáo
Đọc “ Điều mong muốn của Bác
? Cùng với sự hiểu biết của em về BH em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM của Bác?
( Gv huy động khả năng độc lập suy nghĩ của h/s)
? Theo em những điều đó đã tác động ntn đến tình cảm của nhân dân ta đvới Bác?
? Em hiểu thế nào là chí công vô t và tác dụng của nó trong đời sống cộng đồng?
........................................................
*.Hoạt động 2: HD tìm hiểu Nội dung bài học
? Chí công vô t là gì?
? Chí công vô t đem lại lợi ích gì cho tập thể
? Ngời chí công vô t sẽ đợc đón nhận những gì?
Gv: Nếu một ngời luân luân cố gắng vơn lênbằng tài năng sức lực của mìnhmột cách chính đáng để đem lại lợi ích cho bản thân(Nh mong làm giầu, đạt kết quả cảôtng học tậpthì đó cũng không phải là hành vi của sự không chí công vô t. Có nhữnh kẻ miệng nói có vẻ chí công vô t nhng hành động và việc làm lại thể hiện s ích kỷ, tham lam đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể...thì đó là kẻ đạo đức giả không phải là những con ngời chí công vô t thực sự .
? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô t học sinh cần phải làm gì?
- ủng hộ, quý trọng ngời có chí công vô t
- P2 vụ lợi cá nhân
- Học tập những ngời có đ/ tính chí công vô t
Gv: Mỗi ngời chúng ta không những phải có nhận thức đúng đắnđể có thể phân biệt đợc các hành vi thể hiện sự chí công vô t (Hoặc không chí công vô t) mà còn cần phải có thái độ ủng hộ , quý trong ngời chí công v

Sponsor Documents