Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 11/29/2015 3:52:41 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Lệ Nguyễn Thị Hoa | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

Ngµy soạn: 25/08/2015

Ngµy d¹y : 01/ 09/2015

 

TiÕt 1 :                      Bµi 1 : ChÝ c«ng v« t­

 

I.Môc tiªu bµi d¹y

1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­, Ých lîi, ý nghÜa cña ®øc tÝnh ®ã ®èi víi cuéc sèng, x· héi

2. Kü n¨ng: - Ng­êi häc sinh rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ®Ó cã chÝ c«ng v« t­

3 Gi¸o dôc : HS biÕt quý träng nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ phª ph¸n ph¶n ®èi nh÷ng               hµnh vi tù t­ tô lîi,thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

II. Ph­¬ng tiÖn , tµi liÖu

Gi¸o viªn:  Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, bé tranh GDCD 9

Häc sinh: ®äc tr­íc bµi ë nhµ

III. Ho¹t ®éng d¹yhäc

1.æn ®Þnh chøc: (1/2

2. kiÓm tra: KÕt hîp trong giê

3. Bµi míi:

Giíi thiÖu bµi: (1Gv nªu nªn ý nghÜa cÇn thiÕt cña chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng.

Néi dung bµi gi¶ng:

 

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh

 

Tg

Néi dung ghi b¶ng

*.Ho¹t ®éng 1:H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò.

Gv dÉn d¾t, nªu vÊn ®Ò

- §©y lµ mét trong nh÷ng ®øc tÝnh mµ B¸c Hå  ®· d¹y: CÇn, kiÖm, liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­

- Gäi häc sinh ®äc mÈu chuyÖn vÒ T« HiÕn Thµnh

? T« HiÕn Thµnh ®· cã suy nghÜ ntn trong viÖc dïng ng­êi vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc

? T.H.T kh«ng chän ng­êi ®· hÇu h¹ m×nh chu ®¸o

§äc §iÒu mong muèn cña B¸c Hå

? Cïng víi sù hiÓu biÕt cña em vÒ BH em cã suy nghÜ g× vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp CM cña B¸c?

( Gv huy ®éng kh¶ n¨ng ®éc lËp suy nghÜ cña h/s)

? Theo em nh÷ng ®iÒu ®ã ®· t¸c ®éng ntn ®Õn t×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®víi B¸c?

? Em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­ vµ t¸c dông cña nã trong ®êi sèng céng ®ång?

     ........................................................

*.Ho¹t ®éng 2: HD t×m hiÓu Néi dung bµi häc

? ChÝ c«ng v« t­ lµ g×?

? ChÝ c«ng v« t­ ®em l¹i lîi Ých g×     cho tËp thÓ                                                   

? Ng­êi chÝ c«ng v« t­ sÏ ®­îc ®ãn nhËn nh÷ng g×?

Gv: NÕu mét ng­êi lu©n lu©n cè g¾ng v­¬n lªnb»ng tµi n¨ng søc lùc cña m×nhmét c¸ch chÝnh ®¸ng ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho b¶n th©n(Nh­ mong lµm giÇu, ®¹t kÕt qu¶ c¶«tng häc tËpth× ®ã còng kh«ng ph¶i lµ hµnh vi cña sù kh«ng chÝ c«ng v« t­. Cã nh÷nh kÎ miÖng nãi cã vÎ chÝ c«ng v« t­ nh­ng hµnh ®éng vµ viÖc lµm l¹i thÓ hiÖn s­ Ých kû, tham lam ®Æt lîi Ých c¸ nh©n lªn trªn lîi Ých tËp thÓ...th× ®ã lµ kÎ ®¹o ®øc gi¶ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi chÝ c«ng v« t­ thùc sù .

? §Ó rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­ häc sinh cÇn ph¶i lµm g×?

- ñng hé, quý träng ng­êi cã chÝ c«ng v« t­

- P2 vô lîi c¸ nh©n

- Häc tËp nh÷ng ng­êi cã ®/ tÝnh chÝ c«ng v« t­

Gv: Mçi ng­êi chóng ta kh«ng nh÷ng ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n®Ó cã thÓ ph©n biÖt ®­îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t­ (HoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­) mµ cßn cÇn ph¶i cã th¸i ®é ñng hé , quý trong ng­êi chÝ c«ng v« t­, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi vô lîi thiÕu c«ng b»ng.

? T×m nh÷ng danh ng«n nãi vÒ chÝ c«ng v« t­

*.Ho¹t ®éng 3:

HD lµm bµi 1.(T5)

- Gäi h/s ®äc yªu cÇu bµi tËp, c¸c hµnh vi

Chia 2 nhãm: N1 chän h.vi chÝ c«ng v« t­

N2: chän h.vi kh«ng chÝ c«ng v« t­

HD lµm bµi 2.(T5)

? HS nªu yªu cÇu bµi tËp

               -Trß lµm miÖng

      -GV nhËn xÐt

? T¸n thµnh ý kiÕn nµo? T¹i sao?

HD lµm bµi 3.(T6)

Th¸i ®é cña em ntn trong c¸c t×nh huèng sau?

? Nªu 1 VD nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

I.§Æt vÊn ®Ò:

Tim hiÓu 1 tÊm g­¬ng chÝ c«ng v« t­:

H.Thµnh

§ã lµ ng­êi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hÕt lßngc«ng viÖc

 

 

->Kh«ngt×nh riªngquªn ®i tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®Êt n­íc

TÊm g­¬ng s¸ng vÒ

chÝ c«ng v« t­: Chñ tÞch HCM

 

- KÝnh yªu -> sèng, lµm viÖc theo g­¬ng B¸c

 

 

 

 

 

………………………

II.Néi dung bµi häc:

- ChÝ c«ng v« t­:

PhÈm chÊt, c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i v× lîi Ých chung cña tËp thÓ vµ toµn xh

- ThiÕt thùc-> ®Êt n­íc giµu m¹nh, xh c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh

- §­îc tin cËy, kÝnh träng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bµi tËp:

Bµi 1(Sgk/5)

A( chÝ c«ng) B( kh«ng ch.c«ng)

    d,®, e                   a, b, c

Bµi 2 :( Sgk/5)

Chän d, ®

 

 

Bµi 3:( Sgk/6)

a, Ph¶n ®èi

b, ®ång t×nh b¹n trung

c, ph¶n ®èi

 

4. Cñng cè:(2,5) gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi

- T×m mét tÊm g­¬ng chi c«ng v« t­.

-  §äc c¸c c©u ca dao, tôc ng÷, danh ng«n  nãi chÝ c«ng v« t­.

5. H­íng dÉn häc bµi  :(1)

                                               - §äc bµi 2

                                               - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc giáo án Bài 1. Chí công vô tư .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài 1. Chí công vô tư trong chuyên mục GDCD - GDNGLL 9 được chia sẽ bởi thành viên Lệ Nguyễn Thị Hoa tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề GDCD - GDNGLL 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Ngày soạn: 25/08/2015 Ngày dạy : 01/ 09/2015 Tiết 1 : Bài 1 : Chí công vô t I, bên cạnh đó Mục tiêu bài dạy 1, bên cạnh đó Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa của đức tính ấy đối với đời sống, xã hội 2, cho biết thêm Kỹ năng: - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t 3 Giáo dục : HS biết quý trọng các hành vi bộc lộ chí công https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.m08f0q.html