Bài 1. Chí công vô tư (Giang Trần Anh)

Đăng ngày 9/10/2016 11:57:31 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Chia sẽ bởi: Giang Trần Anh | Lần tải: 17 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Trường THCS Minh Tân                                                           Giáo  án GDCD9

 

Tuần 1- Tiết 1

Ngày soạn: 10/08/2016

Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc

A. Mục tiêu chủ đề

Học xong chủ đề học sinh cần nắm được

1.Kiến thức

 - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

2. Kỹ năng

 - Học sinh biết thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật trong cuộc sống hàng ngày.

          -Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

3.Thái độ

 - Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luậttrong cuộc sống.             

- Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.             

 - Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

4. N¨ng lùc ph¸t triÓn:

- N¨ng lùc quan s¸t, ph¸t hiÖn.

- N¨ng lùc t­ duy.

- N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- N¨ng lùc hîp t¸c.

- N¨ng lùc tr×nh bµy.

- N¨ng lùc vÊn ®¸p.

- N¨ng lùc viÕt tÝch cùc.

- N¨ng lùc ®éng n·o.

B.Chuẩn bị

  1. Giáo viên:

- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư, tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật.

  1. Học sinh :

- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.

  1. Phương pháp:

- Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống

- Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.

- Sắm vai.

C.Phân phối chương trình của chủ đề

Tiết

Bài

Tên bài

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung

1

Bài 1

Chí công vô tư .

 

2

Bài 2

Tự chủ.

 

3

Bài 3

 

Dân chủ và k luật.

 

- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

4,5

Bài 8

Năng động, sáng tạo.

 

6,7

Bài 9

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

D.Tiến trình thực hiện chủ đề

BÀI 1 :                      Chí công vô tư

 

 I. Mục tiêu bài học.

1.Kiến thức

 - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư

- Học sinh nêu được biểu hiện chí công vô tư

- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư .

2. Kỹ năng

 - Học sinh biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.

          -Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.

3.Thái độ

 - Ung hộ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống.              - Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam ,thiếu công bằng trong giải quyết công việc.             

 - Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.

 II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên :

- SGK,SGV GDCD 9 ,tranh ảnh,,tục ngữ ca dao nói về phẩm chất chí công vô tư.

 2. Học sinh :

- SGK,vở ghi,tục ngữ ca dao.

3. Phương pháp:

 - Thảo luận nhóm,nêu vấn đề,tạo tình huống

 - Kể chuyện,phân tích,thuyết trình,đàm thoại.

 - Sắm vai.

III. Tiến trình lên lớp

1- Ổn định tổ chức

2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3- Bài mới:

  Giới thiệu bài:  Khái quát chương trình lớp 9,Dẫn dắt vào bài mới

1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề.

-Cho HS tìm hiểu nội dung truyện đọc.

- Gọi 3 Hs đọc truyện SGK.

? Hãy tìm chi tiết thể hiện việc làm của Vũ Tán Đường và Trần Trung Tá?

 

 

? Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước?

 

?Mong muốn của Bác Hồ là gì?

 

?Tình cảm của nhân dân ta đối với Bác ntn ?

 

 ? Việc làm cử Tô Hiến Thành và Bác có chung phẩm chất của đức tính gì?

? Qua câu chuyện về Tô Hiến Thành và Bác Hồ em rút ra bài học gì ?

Kết luận

I.§Æt vÊn ®Ò

1.T« HiÕn Thµnh-mét tÊm g­¬ng vÒ chÝ c«ng v« t­:

Khi T« HiÕn Thµnh èm Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn gi­êng bÖnh rÊt chu ®¸o

- TrÇn Trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c­¬ng

- T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi lµ hoµn toµn chØ c¨n cø vµo viÖc ai cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc.

2.§iÒu mong muèn cña B¸c Hå

- Hoµi b·o cña B¸c lµ Tæ quèc ®­îcgi¶i phãng ,nh©n d©n ®­îc Êm no h¹nh phóc.

- Nh©n d©n ta v« cïng kÝnh trong,kh©m phôc tin yªu B¸c

  B¶n th©n em lu«n tù hµo lµ con ch¸u cña B¸c.

- §øc tÝnh chÝ c«ng v« t­

 

-Bµi häc:Lu«n chÝ c«ng v« t­,häc tËp tu d­ìng theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c ®Ó gãp phµn x©y dùng ®Êt n­íc giµu ®Ñp nh­ mong muèn cña B¸c.

 

2:Hướng dẫn tìm hiểu Nội dung bài học

Cho HS tìm hiểu nội dung bài học

? Thế nào là chí công vô tư?cho ví dụ.

 

 

 

Kết luận.

? ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư?

 

 

 

 

Kết luận.

? Chúng ta phải rèn luyện để có đức tính chí công vô tư ntn?

 

 

 

Kết luận.

II. Nội dung bài học

1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người,thể hiện ở sự công bằng,không thiên vị,giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.

2.ý nghĩa:Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội,góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh,xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.

3.Rèn luyện tính chí công vô tư

Ung hộ người có phẩm chất chí công vô tư

Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân,thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.

3: Hướng dẫn giải bài tập.

Yêu càu HS làm BT 1, 2 SGK trang 5,6.và vở bài tập

- Làm bài tập cá nhân.

- Lên bảng trình bày.

- Nhận xét bổ xung.

 

 

 

III.Bài tập.

Đáp án

Bài tập 1:

- Hành vi thể hiện chí công vô tư: đ,e.

- Hành vi thể hiện chí công vô tư: a,b,c,d.

Bài tập 2:-Tán thành:d,đ

-         Không tán thành:a,b,c

4. Củng cố,dặn dò

Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

           - Học bài cũ . 

-   Hoàn thành sơ đồ vào vở

 - Sưu tầm ca dao, tục ngữ ,danh ngôn nói về chí công vô tư.

 - Làm các bài tập còn lại ở SGK/6.

 - Chuẩn bị bài mới:Tự chủ .

Rút kinh nghiệm

Thời gian …………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………..

Phương  pháp……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Nội dung…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………

Ký duyệt tuần 1

Ngày:

 

 

Nguyễn Thị Mai Nhàn

Giáo viên: Hà Thị Giang                         1                           Năm học 2016-2017

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GD công dân 9. Tuần 1- Tiết 1 Ngày soạn: 10/08/2016 Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc A. Mục tiêu chủ đề Học xong chủ đề học sinh cần nắm được 1.Kiến thức - Học sinh nêu được khái niệm chí công vô tư ,tự chủ,năng động sáng tạo,làm việc có chất lượng,hiệu quả,dân chủ và kỉ luật. - Học sinh nêu được biểu hiện... Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng giáo án Bài 1. Chí công vô tư .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 1. Chí công vô tư trong chủ đề GD công dân 9 được chia sẽ bởi user Giang Trần Anh tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề GD công dân 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Tuần 1- Tiết 1 Ngày soạn: 10/08/2016 Chủ đề :Quan hệ với bản thân, công việc A, ngoài ra Mục tiêu chủ đề Học xong chủ đề học sinh cần nắm được 1, https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.sefn0q.html