Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 5/3/2016 10:20:12 AM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Chia sẽ bởi: Trí Trịnh Quốc | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.28 M | Loại file: doc

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 29

 

            MOÂN : NHAÛY CAO – THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN – CHAÏY BEÀN

 

 

 

     Tieát CT : 57 + 58

     Thôøi gian daïy :  Tuaàn 29

 

I . NHIEÄM VUÏ:

  1.Nhaûy cao: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao.

     Hoïc: Kyõ thuaät chaïy ñaø (Höôùng chaïy ñaø, xaùc ñònh ñieåm giaäm                                nhaûy, caùch ño ñaø, ñieàu chænh ñaø)

  2.Töï choïn: Boùng chuyeàn.

     Moät soá baøi taäp boå trôï boùng chuyeàn. 

     OÂn: Chuyeàn boùng cao tay, ñeäm boùng, phaùt boùng thaáp tay                                              chính dieän, thaáp tay nghieâng mình.

        Thi ñaáu taäp.

  3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

.

 II.YEÂU CAÀU: 

  -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø kyõ thuaät nhaûy cao .

  -Naém vöõng vaø thöïc hieän toát kyõ thuaät boùng chuyeàn.

  -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 

III.THÔØI GIAN: 

   - 2 tieát (90’)

 

IV.ÑÒA ÑIEÅM:

   - Saân taäp cuûa tröôøng. 

  

V.DUÏNG CUÏ:

-                      Voâi, tranh nhaûy cao-boùng chuyeàn, saân, boùng.

Truï xaø, neäm .

 

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

LÖÔÏNG VÑ

 

I/ Phaàn chuaån bò:

-          Nhaän lôùp – Ñieåm danh.

-          Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-          Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô.

-          KT baøi cuõ: Phaùt boùng thaáp tay.

(15p)

 2’

 2’

 7’(2x8) 

 4’

 

II/ Phaàn cô baûn:

 1)Nhaûy cao:

 _OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao. 

 

 _ Hoïc: Kyõ thuaät chaïy ñaø (Höôùng chaïy ñaø, xaùc ñònh ñieåm giaäm nhaûy, caùch ño ñaø, ñieàu chænh ñaø)

 

 

 2) Töï choïn: Boùng chuyeàn.

 _Moät soá baøi taäp boå trôï.

 _OÂn: Ñeäm boùng; Chuyeàn boùng; Phaùt boùng.

 

 _Thi ñaáu taäp.

 

 3)Chaïy beàn:  

 _Luyeän taäp chaïy beàn 450, 550m                  

    

 4)Cuûng coá kyõ thuaät:

 _Kyõ thuaät chaïy ñaø; Ruùt kinh nghieäm thi ñaáu boùng chuyeàn; Chieán thuaät trong chaïy beàn.

   

 

(66p)

 25’

 

  

 

 

 

 

 26’

 

 

 

 

 

 7’x1L

 

 

 

 8’

 

 

III/ Phaàn keát thuùc:

 -Hoài tónh.

 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

 -H.D taäp ôû nhaø: Taäp baät cao, chuyeàn boùng, chaïy beàn.

 -Xuoáng lôùp.

 

 

(9p)

 5’

 2’

 2’

 

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT

BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

-HS taäp trung nhanh, traät töï, ñuùng cöï ly.

  -Naém vöõng noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng .

 

-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.

 

        

     

-HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng.

-Goïi 3 hs thöïc hieän, gv KT ñaùnh giaù.

 

 

 

 

-Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï.

-Ñieàu chænh söûa sai ñ/t theo yeâu caàu cuûa gv.

+Xaùc ñònh roõ chaân giaäm, tìm goùc ñoä chaïy ñaø vaø höôùng chaïy ñaø ôû beân ñoù

+Naém vöõng caùch xaùc ñònh ñieåm giaäm, ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø.

 

-Tích cöïc thöïc hieän  caùc baøi taäp boå trôï BC.

+Thöïc hieän toát kyõ thuaät ñeäm boùng, chuyeàn boùng vaø phaùt boùng, phoái hôïp löïc toaøn thaân.

-Tích cöïc thi ñaáu, phaùn ñoaùn, di chuyeån ñeå ñôõ vaø ñaùnh boùng toát. Phoái hôïp toát vôùi ñoäi.

 

+Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn.

+Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy, chaïy heát cöï ly.

+Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong.

 

-Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø söûa sai laàm thöôøng maéc, ruùt kinh nghieäm.

 

 

* Cho hs thöïc hieän boå trôï vaø caùc baøi taäp phaùt trieån theå löïc theo haøng ngang sole vaø tieán veà tröôùc.

                                                 1/3xaø      goùc25-400        

 

vò trí giaäm

 

 

 

 

  

                          x   x   x   x   x   x   x   x   x    

 

 -chuyeàn boùng, ñeäm boùng theo nhoùm 2 ngöôùi

                 x   x   x   x   x   x   x   x   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém vöõng.

 

-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.

-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.

-Lôùp giaûi taùn traät töï.

 

 

-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.

 

                

 

                                                       Biên giới, ngaøy 3 thaùng 3 naêm 2015

        Giaùo vieân soaïn                                                       

 

Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu   

   Trnh Quc Trí

 

 

 

 

 

 

       NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 Duyeät cuûa toå tröôûng CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 28

            MOÂN : NHAÛY CAO – MOÂN TÖÏ CHOÏN – CHAÏY BEÀN

 

 

 

     Tieát CT : 55+ 56

     Thôøi gian daïy :  Tuaàn 28

 

 

I . NHIEÄM VUÏ:

  1.Nhaûy cao: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao.

  2.Töï choïn: Boùng chuyeàn.

     Moät soá baøi taäp boå trôï boùng chuyeàn. 

     Chuyeàn boùng cao tay, ñeäm boùng.

     Phaùt boùng thaáp tay chính dieän, thaáp tay nghieâng mình.

        Thi ñaáu taäp.

  3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

.

 II.YEÂU CAÀU: 

  -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao .

  -Naém vöõng vaø thöïc hieän toát kyõ thuaät boùng chuyeàn.

  -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 

III.THÔØI GIAN: 

   - 2 tieát (90’)

 

IV.ÑÒA ÑIEÅM:

   - Saân taäp cuûa tröôøng. 

  

V.DUÏNG CUÏ:

-                      Voâi, tranh nhaûycao-boùng chuyeàn, saân, boùng.

Duïng cuï nhaûy cao, phaùt leänh.

 

 

 

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

LÖÔÏNG VÑ

 

I/ Phaàn chuaån bò:

-          Nhaän lôùp – Ñieåm danh.

-          Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-          Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô.

-          KT baøi cuõ: Chuyeàn boùng cao tay.

(15p)

 2’

 2’

 7’(2x8) 

 4’

 

II/ Phaàn cô baûn:

 1)Nhaûy cao:

 _OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao. 

 

 

 2) Töï choïn: Boùng chuyeàn.

 _Moät soá baøi taäp boå trôï.

 _OÂn: Ñeäm boùng; Chuyeàn boùng; Phaùt boùng.

 

 

 _Thi ñaáu taäp.

 

 

 3)Chaïy beàn:  

 _Luyeän taäp chaïy beàn 450, 550m                  

    

 

 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Caùc ñoäng taùc boå trôï, ruùt kinh nghieäm thi ñaáu, chieán thuaät trong chaïy beàn.

 

    

 

(66p)

 20’

 

  

  

 30’

 

 

 

 

 

 

 

 8’x1L 

 

 

 

 8’

 

 

III/ Phaàn keát thuùc:

 -Hoài tónh.

 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

 -H.D taäp ôû nhaø: Taäp baät cao, ñeäm boùng, chaïy beàn.

 -Xuoáng lôùp.

 

 

(9p)

 5’

 2’

 2’

 

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT

BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

-HS taäp trung nhanh, traät töï, ñuùng cöï ly.

  -Naém vöõng noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng .

 

-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.

 

        

     

-HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng.

-Goïi 3 hs thöïc hieän, gv KT ñaùnh giaù.

 

 

 

 

-Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï.

-Ñieàu chænh söûa sai ñ/t theo yeâu caàu cuûa gv.

-Thöïc hieän ñuùng caùc ñoäng taùc boå trôï.

 

+Tích cöïc thöïc hieän  caùc baøi taäp boå trôï BC.

-Thöïc hieän toát kyõ thuaät ñeäm boùng, chuyeàn boùng vaø phaùt boùng, phoái hôïp löïc toaøn thaân.

-Chuù yù di chuyeån, ñoùn vaø ñaùnh boùng toát

+Tích cöïc thi ñaáu, phaùn ñoaùn, di chuyeån   ñeå ñaùnh boùng toát.

+Phoái hôïp toát vôùi ñoàng ñoäi, ñuùng theo luaät.

 

+Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn.

+Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy, chaïy heát cöï ly.

-Phaân phoái söùc hôïp lyù trong cöï ly chaïy.

+Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong.

 

-Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø söûa sai laàm thöôøng maéc, ruùt kinh nghieäm.

 

 

 

-Gv  ñieàu khieån cho hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï theo ñoäi hình caùch 1 dang tay so le.    

-Gv ñieàu khieån, nhaéc nhôû söûa sai cho hs . 

  

               x   x   x   x   x   x   x   x   x    

 

 -chuyeàn boùng, ñeäm boùng theo nhoùm 2 ngöôùi

     x   x   x   x   x   x   x   x   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém vöõng.

 

 

-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.

-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.

-Lôùp giaûi taùn traät töï.

 

 

-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.

 

                

 

 

                                                         Biên giới, ngaøy 25 thaùng 02 naêm 2015

        Giaùo vieân soaïn                                                       

 

Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu   

    Trịnh Quốc Trí

 

 

 

 

 

 

       NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 Duyeät cuûa toå tröôûng CM

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GDCD - GDNGLL 9. . nslide chia sẽ đến bạn đọc thư viện Bài 1. Chí công vô tư .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Bài 1. Chí công vô tư thuộc danh mục GDCD - GDNGLL 9 được giới thiệu bởi user Trí Trịnh Quốc đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục GDCD - GDNGLL 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu GIÁO ÁN SỐ: 29 MÔN : NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN ((( Tiết CT :57 + 58 Thời gian dạy : Tuần 29 I ,còn cho biết thêm NHIỆM VỤ: 1, ngoài ra Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ khiêu vũ cao, nói thêm là Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm khiêu vũ, cách đo đà, điều chỉnh đà) 2, bên cạnh đó Tự chọn: Bóng chuyền, cho biết thêm Một số bài tập bổ trợ bóng chuyền, kế tiếp https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.vb3k0q.html