Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 29

 

            MOÂN : NHAÛY CAO – THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN – CHAÏY BEÀN

 

 

 

     Tieát CT : 57 + 58

     Thôøi gian daïy :  Tuaàn 29

 

I . NHIEÄM VUÏ:

  1.Nhaûy cao: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao.

     Hoïc: Kyõ thuaät chaïy ñaø (Höôùng chaïy ñaø, xaùc ñònh ñieåm giaäm                                nhaûy, caùch ño ñaø, ñieàu chænh ñaø)

  2.Töï choïn: Boùng chuyeàn.

     Moät soá baøi taäp boå trôï boùng chuyeàn. 

     OÂn: Chuyeàn boùng cao tay, ñeäm boùng, phaùt boùng thaáp tay                                              chính dieän, thaáp tay nghieâng mình.

        Thi ñaáu taäp.

  3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

.

 II.YEÂU CAÀU: 

  -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï vaø kyõ thuaät nhaûy cao .

  -Naém vöõng vaø thöïc hieän toát kyõ thuaät boùng chuyeàn.

  -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 

III.THÔØI GIAN: 

   - 2 tieát (90’)

 

IV.ÑÒA ÑIEÅM:

   - Saân taäp cuûa tröôøng. 

  

V.DUÏNG CUÏ:

-                      Voâi, tranh nhaûy cao-boùng chuyeàn, saân, boùng.

Truï xaø, neäm .

 

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

LÖÔÏNG VÑ

 

I/ Phaàn chuaån bò:

-          Nhaän lôùp – Ñieåm danh.

-          Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-          Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô.

-          KT baøi cuõ: Phaùt boùng thaáp tay.

(15p)

 2’

 2’

 7’(2x8) 

 4’

 

II/ Phaàn cô baûn:

 1)Nhaûy cao:

 _OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao. 

 

 _ Hoïc: Kyõ thuaät chaïy ñaø (Höôùng chaïy ñaø, xaùc ñònh ñieåm giaäm nhaûy, caùch ño ñaø, ñieàu chænh ñaø)

 

 

 2) Töï choïn: Boùng chuyeàn.

 _Moät soá baøi taäp boå trôï.

 _OÂn: Ñeäm boùng; Chuyeàn boùng; Phaùt boùng.

 

 _Thi ñaáu taäp.

 

 3)Chaïy beàn:  

 _Luyeän taäp chaïy beàn 450, 550m                  

    

 4)Cuûng coá kyõ thuaät:

 _Kyõ thuaät chaïy ñaø; Ruùt kinh nghieäm thi ñaáu boùng chuyeàn; Chieán thuaät trong chaïy beàn.

   

 

(66p)

 25’

 

  

 

 

 

 

 26’

 

 

 

 

 

 7’x1L

 

 

 

 8’

 

 

III/ Phaàn keát thuùc:

 -Hoài tónh.

 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

 -H.D taäp ôû nhaø: Taäp baät cao, chuyeàn boùng, chaïy beàn.

 -Xuoáng lôùp.

 

 

(9p)

 5’

 2’

 2’

 

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT

BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

-HS taäp trung nhanh, traät töï, ñuùng cöï ly.

  -Naém vöõng noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng .

 

-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.

 

        

     

-HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng.

-Goïi 3 hs thöïc hieän, gv KT ñaùnh giaù.

 

 

 

 

-Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï.

-Ñieàu chænh söûa sai ñ/t theo yeâu caàu cuûa gv.

+Xaùc ñònh roõ chaân giaäm, tìm goùc ñoä chaïy ñaø vaø höôùng chaïy ñaø ôû beân ñoù

+Naém vöõng caùch xaùc ñònh ñieåm giaäm, ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø.

 

-Tích cöïc thöïc hieän  caùc baøi taäp boå trôï BC.

+Thöïc hieän toát kyõ thuaät ñeäm boùng, chuyeàn boùng vaø phaùt boùng, phoái hôïp löïc toaøn thaân.

-Tích cöïc thi ñaáu, phaùn ñoaùn, di chuyeån ñeå ñôõ vaø ñaùnh boùng toát. Phoái hôïp toát vôùi ñoäi.

 

+Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn.

+Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy, chaïy heát cöï ly.

+Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong.

 

-Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø söûa sai laàm thöôøng maéc, ruùt kinh nghieäm.

 

 

* Cho hs thöïc hieän boå trôï vaø caùc baøi taäp phaùt trieån theå löïc theo haøng ngang sole vaø tieán veà tröôùc.

                                                 1/3xaø      goùc25-400        

 

vò trí giaäm

 

 

 

 

  

                          x   x   x   x   x   x   x   x   x    

 

 -chuyeàn boùng, ñeäm boùng theo nhoùm 2 ngöôùi

                 x   x   x   x   x   x   x   x   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém vöõng.

 

-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.

-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.

-Lôùp giaûi taùn traät töï.

 

 

-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.

 

                

 

                                                       Biên giới, ngaøy 3 thaùng 3 naêm 2015

        Giaùo vieân soaïn                                                       

 

Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu   

   Trnh Quc Trí

 

 

 

 

 

 

       NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 Duyeät cuûa toå tröôûng CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SOÁ: 28

            MOÂN : NHAÛY CAO – MOÂN TÖÏ CHOÏN – CHAÏY BEÀN

 

 

 

     Tieát CT : 55+ 56

     Thôøi gian daïy :  Tuaàn 28

 

 

I . NHIEÄM VUÏ:

  1.Nhaûy cao: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao.

  2.Töï choïn: Boùng chuyeàn.

     Moät soá baøi taäp boå trôï boùng chuyeàn. 

     Chuyeàn boùng cao tay, ñeäm boùng.

     Phaùt boùng thaáp tay chính dieän, thaáp tay nghieâng mình.

        Thi ñaáu taäp.

  3.Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

.

 II.YEÂU CAÀU: 

  -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao .

  -Naém vöõng vaø thöïc hieän toát kyõ thuaät boùng chuyeàn.

  -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 

III.THÔØI GIAN: 

   - 2 tieát (90’)

 

IV.ÑÒA ÑIEÅM:

   - Saân taäp cuûa tröôøng. 

  

V.DUÏNG CUÏ:

-                      Voâi, tranh nhaûycao-boùng chuyeàn, saân, boùng.

Duïng cuï nhaûy cao, phaùt leänh.

 

 

 

 

 

PHAÀN VAØ NOÄI DUNG

LÖÔÏNG VÑ

 

I/ Phaàn chuaån bò:

-          Nhaän lôùp – Ñieåm danh.

-          Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-          Khôûi ñoäng: Caùc ñoäng taùc phaùt trieån chung, xoay caùc khôùp, caêng cô.

-          KT baøi cuõ: Chuyeàn boùng cao tay.

(15p)

 2’

 2’

 7’(2x8) 

 4’

 

II/ Phaàn cô baûn:

 1)Nhaûy cao:

 _OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy cao. 

 

 

 2) Töï choïn: Boùng chuyeàn.

 _Moät soá baøi taäp boå trôï.

 _OÂn: Ñeäm boùng; Chuyeàn boùng; Phaùt boùng.

 

 

 _Thi ñaáu taäp.

 

 

 3)Chaïy beàn:  

 _Luyeän taäp chaïy beàn 450, 550m                  

    

 

 4)Cuûng coá kyõ thuaät: Caùc ñoäng taùc boå trôï, ruùt kinh nghieäm thi ñaáu, chieán thuaät trong chaïy beàn.

 

    

 

(66p)

 20’

 

  

  

 30’

 

 

 

 

 

 

 

 8’x1L 

 

 

 

 8’

 

 

III/ Phaàn keát thuùc:

 -Hoài tónh.

 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

 -H.D taäp ôû nhaø: Taäp baät cao, ñeäm boùng, chaïy beàn.

 -Xuoáng lôùp.

 

 

(9p)

 5’

 2’

 2’

 

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT

BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

-HS taäp trung nhanh, traät töï, ñuùng cöï ly.

  -Naém vöõng noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.

-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng .

 

-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.

 

        

     

-HS giaõn caùch 1 dang tay so le khôûi ñoäng.

-Goïi 3 hs thöïc hieän, gv KT ñaùnh giaù.

 

 

 

 

-Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï.

-Ñieàu chænh söûa sai ñ/t theo yeâu caàu cuûa gv.

-Thöïc hieän ñuùng caùc ñoäng taùc boå trôï.

 

+Tích cöïc thöïc hieän  caùc baøi taäp boå trôï BC.

-Thöïc hieän toát kyõ thuaät ñeäm boùng, chuyeàn boùng vaø phaùt boùng, phoái hôïp löïc toaøn thaân.

-Chuù yù di chuyeån, ñoùn vaø ñaùnh boùng toát

+Tích cöïc thi ñaáu, phaùn ñoaùn, di chuyeån   ñeå ñaùnh boùng toát.

+Phoái hôïp toát vôùi ñoàng ñoäi, ñuùng theo luaät.

 

+Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn.

+Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy, chaïy heát cöï ly.

-Phaân phoái söùc hôïp lyù trong cöï ly chaïy.

+Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong.

 

-Hs chuù yù nghe gv nhaéc nhôû, vaø söûa sai laàm thöôøng maéc, ruùt kinh nghieäm.

 

 

 

-Gv  ñieàu khieån cho hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï theo ñoäi hình caùch 1 dang tay so le.    

-Gv ñieàu khieån, nhaéc nhôû söûa sai cho hs . 

  

               x   x   x   x   x   x   x   x   x    

 

 -chuyeàn boùng, ñeäm boùng theo nhoùm 2 ngöôùi

     x   x   x   x   x   x   x   x   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém vöõng.

 

 

-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.

-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.

-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.

-Lôùp giaûi taùn traät töï.

 

 

-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.

 

                

 

 

                                                         Biên giới, ngaøy 25 thaùng 02 naêm 2015

        Giaùo vieân soaïn                                                       

 

Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu   

    Trịnh Quốc Trí

 

 

 

 

 

 

       NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 Duyeät cuûa toå tröôûng CM

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 1. Chí công vô tư

Đăng ngày 5/3/2016 10:20:12 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.28 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài 1. Chí công vô tư, GD công dân 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Bài 1. Chí công vô tư .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án Bài 1. Chí công vô tư trong danh mục GD công dân 9 được chia sẽ bởi bạn Trí Trịnh Quốc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề GD công dân 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem GIÁO ÁN SỐ: 29 MÔN : NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN ((( Tiết CT :57 + 58 Thời gian dạy : Tuần 29 I , thêm nữa NHIỆM VỤ: 1, nói thêm là Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ dancing cao, bên cạnh đó Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm dancing, cách đo đà, điều chỉnh đà) 2, bên cạnh đó Tự chọn: Bóng chuyền, bên cạnh đó Một số bài tập bổ trợ bóng chuyền, kế tiếp là Ôn: Chuyền bóng cao tay, đệm

https://nslide.com/giao-an/bai-1-chi-cong-vo-tu.wb3k0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án GD công dân 9GIÁO ÁN SỐ: 29

MÔN : NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
(((Tiết CT : 57 + 58
Thời gian dạy : Tuần 29

I . NHIỆM VỤ:
1.Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao.
Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm nhảy, cách đo đà, điều chỉnh đà)
2.Tự chọn: Bóng chuyền.
Một số bài tập bổ trợ bóng chuyền.
Ôn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình.
Thi đấu tập.
3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
.
II.YÊU CẦU:
-Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và kỹ thuật nhảy cao .
-Nắm vững và thực hiện tốt kỹ thuật bóng chuyền.
-Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

III.THỜI GIAN:
- 2 tiết (90’)

IV.ĐỊA ĐIỂM:
- Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:
Vôi, tranh nhảy cao-bóng chuyền, sân, bóng.
Trụ xà, nệm .PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ


I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp – Điểm danh.
Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Các động tác phát triển chung, xoay các khớp, căng cơ.
KT bài cũ: Phát bóng thấp tay.
(15p)
2’
2’
7’(2x8)
4’


II/ Phần cơ bản:
1)Nhảy cao:
_Ôn các động tác bổ trợ nhảy cao.

_ Học: Kỹ thuật chạy đà (Hướng chạy đà, xác định điểm giậm nhảy, cách đo đà, điều chỉnh đà)


2) Tự chọn: Bóng chuyền.
_Một số bài tập bổ trợ.
_Ôn: Đệm bóng; Chuyền bóng; Phát bóng.

_Thi đấu tập.

3)Chạy bền:
_Luyện tập chạy bền 450, 550m

4)Củng cố kỹ thuật:
_Kỹ thuật chạy đà; Rút kinh nghiệm thi đấu bóng chuyền; Chiến thuật trong chạy bền.


(66p)
25’


26’

7’x1L8’III/ Phần kết thúc:
-Hồi tĩnh.
-Nhận xét đánh giá buổi tập.
-H.D tập ở nhà: Tập bật cao, chuyền bóng, chạy bền.
-Xuống lớp.


(9p)
5’
2’
2’


YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC-HS tập trung nhanh, trật tự, đúng cự ly.
-Nắm vững nội dung và yêu cầu buổi tập.
-Tích cực thực hiện khởi động .

-Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.-HS giãn cách 1 dang tay so le khởi động.
-Gọi 3 hs thực hiện, gv KT đánh giá.

-Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
-Điều chỉnh sửa sai đ/t theo yêu cầu của gv.
+Xác định rõ chân giậm, tìm góc độ chạy đà và hướng chạy đà ở bên đó
+Nắm vững cách xác định điểm giậm, đo đà và điều chỉnh đà.

-Tích cực thực hiện các bài tập bổ trợ BC.
+Thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng, phối hợp lực toàn thân.
-Tích cực thi đấu, phán đoán, di chuyển để đỡ và đánh bóng tốt. Phối hợp tốt với đội.

+Nắm vững các yêu cầu trong chạy bền.
+Hít thở đều theo bước chạy, chạy hết cự ly.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.

-Hs chú ý nghe gv nhắc nhở, và sửa sai lầm thường mắc, rút kinh nghiệm.


* Cho hs thực hiện bổ trợ và các bài tập phát triển thể lực theo hàng ngang sole và tiến về trước

Sponsor Documents