Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 10: Veõ theo maãu

ÑOÀ VAÄT COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ

(Möùc ñoä tích hôïp giaùo duïc BVMT: Boä phaän)

Tuaàn : 10. Tieát : 10

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy :……………………..

I. MUÏC TIEÂU:

- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu

- HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

II. CHUAÅN BÒ:

1.Giaùo vieân:

-   SGK, SGV. Chuaån bò moät soá ñoà vaät coù daïng hình truï ñeå laøm maãu.

-   Moät soá baøi veõ ñoà vaät coù daïng hình truï cuûa HS caùc lôùp tröôùc.

-   Hình gôïi yù caùch veõ.

2. Hoïc sinh:

-   SGK, giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh.

-   Buùt chì, taåy, maøu veõ,  maãu veõ (ñeå veõ theo nhoùm neáu coù ñieàu kieän chuaån bò).

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

  3.  Baøi môùi:

a).Giôùi thieäu baøi: (1’)

-GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b).Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

6’

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt

Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-Yeâu caàu HS trình baøy maãu

-Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu

-HS traû lôøi caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ vaø keát hôïp veõ maãu treân baûng.

-Goïi HS neâu laïi caùch veõ.

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-HS quan saùt vaø laéng nghe

-HS neâu caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

17

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daân boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

 

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh vaø bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt:

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

-Tích hôïp giaùo duïc BVMT

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

-Bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

HS laéng nghe

4. Cuõng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1’)

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøi veõ ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Söu taàm tranh, aûnh cuûa hoaï só.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

Keá hoaïch baøi hoïc 4 Trang 1

Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ

Đăng ngày 10/9/2013 9:29:36 AM | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.21 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ, Lớp 4. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ trong thể loại Lớp 4 được giới thiệu bởi user Thạnh Nguyễn Văn tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Lớp 4 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 4 Mĩ thuật 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Bài 10: Vẽ theo mẫu ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ (Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận) Tuần : 10, cho biết thêm Tiết : 10 Ngày soạn : …………………, cho biết thêm Ngày dạy :……………………, tiếp theo là I, kế tiếp là MỤC TIÊU: - Hiểu được đặc điểm, hình dạng của những trang bị hình dạng trụ, ngoài ra - HS biết cách vẽ và vẽ được trang bị hình dạng trụ gần giống mẫu - HS cảm nhận

https://nslide.com/giao-an/bai-10-ve-theo-mau-do-vat-co-dang-hinh-tru.ylgfzq.html