Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ

Đăng ngày 10/9/2013 9:29:36 AM | Thể loại: Lớp 4 | Chia sẽ bởi: Thạnh Nguyễn Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 6.21 M | Loại file: doc

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 10: Veõ theo maãu

ÑOÀ VAÄT COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ

(Möùc ñoä tích hôïp giaùo duïc BVMT: Boä phaän)

Tuaàn : 10. Tieát : 10

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy :……………………..

I. MUÏC TIEÂU:

- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu

- HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

II. CHUAÅN BÒ:

1.Giaùo vieân:

-   SGK, SGV. Chuaån bò moät soá ñoà vaät coù daïng hình truï ñeå laøm maãu.

-   Moät soá baøi veõ ñoà vaät coù daïng hình truï cuûa HS caùc lôùp tröôùc.

-   Hình gôïi yù caùch veõ.

2. Hoïc sinh:

-   SGK, giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh.

-   Buùt chì, taåy, maøu veõ,  maãu veõ (ñeå veõ theo nhoùm neáu coù ñieàu kieän chuaån bò).

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

  3.  Baøi môùi:

a).Giôùi thieäu baøi: (1’)

-GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b).Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

6’

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt

Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-Yeâu caàu HS trình baøy maãu

-Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu

-HS traû lôøi caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ vaø keát hôïp veõ maãu treân baûng.

-Goïi HS neâu laïi caùch veõ.

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-HS quan saùt vaø laéng nghe

-HS neâu caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

17

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daân boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

 

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh vaø bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt:

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

-Tích hôïp giaùo duïc BVMT

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

-Bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

HS laéng nghe

4. Cuõng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1’)

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøi veõ ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Söu taàm tranh, aûnh cuûa hoaï só.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

Keá hoaïch baøi hoïc 4 Trang 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ, Lớp 4. . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ thuộc chuyên mục Lớp 4 được giới thiệu bởi bạn Thạnh Nguyễn Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Lớp 4 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 4 Mĩ thuật 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài 10: Vẽ theo mẫu ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ (Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận) Tuần : 10, kế tiếp là Tiết : 10 Ngày soạn : …………………, nói thêm là Ngày dạy :……………………, thêm nữa I, kế tiếp là MỤC TIÊU: - Hiểu được đặc điểm, hình dáng của những vật dụng hình dáng trụ, kế tiếp là - HS biết cách vẽ và vẽ được vật dụng hình dáng trụ gần giống mẫu - https://nslide.com/giao-an/bai-10-ve-theo-mau-do-vat-co-dang-hinh-tru.ylgfzq.html