Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tröôøng Tieåu hoïc Trung Höng 2 Nguyeãn Vaên Thaïnh

Baøi 10: Veõ theo maãu

ÑOÀ VAÄT COÙ DAÏNG HÌNH TRUÏ

(Möùc ñoä tích hôïp giaùo duïc BVMT: Boä phaän)

Tuaàn : 10. Tieát : 10

Ngaøy soaïn : …………………. Ngaøy daïy :……………………..

I. MUÏC TIEÂU:

- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

- HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu

- HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa ñoà vaät.

    HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

II. CHUAÅN BÒ:

1.Giaùo vieân:

-   SGK, SGV. Chuaån bò moät soá ñoà vaät coù daïng hình truï ñeå laøm maãu.

-   Moät soá baøi veõ ñoà vaät coù daïng hình truï cuûa HS caùc lôùp tröôùc.

-   Hình gôïi yù caùch veõ.

2. Hoïc sinh:

-   SGK, giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh.

-   Buùt chì, taåy, maøu veõ,  maãu veõ (ñeå veõ theo nhoùm neáu coù ñieàu kieän chuaån bò).

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

1. Khôûi ñoäng: (1’) Haùt vui.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (2’)

  3.  Baøi môùi:

a).Giôùi thieäu baøi: (1’)

-GV löïa choïn caùch giôùi thieäu phuø hôïp vôùi noäi dung baøi.

-GV ghi töïa baøi leân baûng. HS nhaéc laïi töïa baøi.

b).Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

6’

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt

Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-Yeâu caàu HS trình baøy maãu

-Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS nhaän bieát

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-HS trình baøy maãu

-HS traû lôøi caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoaït ñoäng 2:  Caùch veõ

Muïc tieâu: HS bieát caùch veõ ñoà vaät daïng hình truï.

Caùch tieán haønh:

-GV neâu caùch veõ vaø keát hôïp veõ maãu treân baûng.

-Goïi HS neâu laïi caùch veõ.

GV choát laïi vaø chuyeån yù .

 

 

 

-HS quan saùt vaø laéng nghe

-HS neâu caù nhaân

HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

17

Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh

Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc ñoà vaät daïng hình truï gaàn gioáng maãu.

Caùch tieán haønh: Treo tranh HS caùc naêm tröôùc

-Quan saùt, bao quaùt lôùp, gôïi yù höôùng daân boå sung

GV choát laïi vaø chuyeån yù

HS khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu

 

Nhaän xeùt tranh

-Thöïc haønh theo nhoùm

HS laéng nghe

3’

Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù

Muïc tieâu: HS caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh vaø bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

Caùch tieán haønh: Gôïi yù HS caùch nhaän xeùt:

-Yeâu caàu HS trình baøy saûn phaåm

-Tích hôïp giaùo duïc BVMT

GV choát laïi vaø chuyeån yù

 

 

 

 

-Nhaän xeùt cheùo theo nhoùm

-Bieát giöõ gìn ñoà duøng trong gia ñình

HS laéng nghe

4. Cuõng coá: (2’) Veõ nhanh theo maãu.

-     GV nhaän xeùt chung veà lôùp

IV. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1’)

1.Trình baøy saûn phaåm: GV löïa baøi veõ ñeïp tröng baøy tröôùc lôùp.

Daën doø:

-   Söu taàm tranh, aûnh cuûa hoaï só.

2.Ruùt kinh nghieäm:        

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

Keá hoaïch baøi hoïc 4 Trang 1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ

Đăng ngày 10/9/2013 9:29:36 AM | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.21 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ, Lớp 4. . nslide chia sẽ tới mọi người thư viện Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ thuộc thể loại Lớp 4 được chia sẽ bởi user Thạnh Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Lớp 4 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Kế hoạch bài học Mỹ thuật Lớp 4 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài 10: Vẽ theo mẫu ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ (Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận) Tuần : 10, kế tiếp là Tiết : 10 Ngày soạn : …………………, tiếp theo là Ngày dạy :……………………, bên cạnh đó I, ngoài ra MỤC TIÊU: - Hiểu được đặc điểm, hình trạng của những thiết bị hình trạng trụ, nói thêm là - HS biết cách vẽ và vẽ được thiết bị hình trạng trụ gần giống mẫu - HS cảm nhận được vẻ đẹp của

https://nslide.com/giao-an/bai-10-ve-theo-mau-do-vat-co-dang-hinh-tru.ylgfzq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 4


Bài 10: Vẽ theo mẫu
ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ
(Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận)
Tuần : 10. Tiết : 10
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy :……………………..
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
- HS biết cách vẽ và vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của đồ vật.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
SGK, SGV. Chuẩn bị một số đồ vật có dạng hình trụ để làm mẫu.
Một số bài vẽ đồ vật có dạng hình trụ của HS các lớp trước.
Hình gợi ý cách vẽ.
2. Học sinh:
SGK, giấy vẽ hoặc vở thực hành.
Bút chì, tẩy, màu vẽ, mẫu vẽ (để vẽ theo nhóm nếu có điều kiện chuẩn bị).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a).Giới thiệu bài: (1’)
-GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
-GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
b).Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

6’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS trình bày mẫu
-Đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận biết
GV chốt lại và chuyển ý
-HS trình bày mẫu
-HS trả lời cá nhân
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ và kết hợp vẽ mẫu trên bảng.
-Gọi HS nêu lại cách vẽ.
GV chốt lại và chuyển ý .-HS quan sát và lắng nghe
-HS nêu cá nhân
HS lắng nghe
17’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dân bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu

Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận vẻ đẹp của tranh và biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét:
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
-Tích hợp giáo dục BVMT
GV chốt lại và chuyển ý
-Nhận xét chéo theo nhóm
-Biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
HS lắng nghe

4. Cũng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bài vẽ đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Sưu tầm tranh, ảnh của hoạ sĩ.
2.Rút kinh nghiệm:Sponsor Documents